การรับใช้มนุษยชาติ

วัยรุ่นตอนต้น

การรับใช้อย่างไม่เห็นแก่ตัว

มิตรภาพและการสนับสนุนซึ่งกันและกัน

ความสอดคล้องกัน

เยาวชนและการสร้างชุมชน

ลักษณะของการกระทำร่วมกัน

การสร้างอารยธรรมใหม่

การตอบสนองต่อการเรียกร้อง

อ้อมแขนที่เปิดกว้าง 1/4

อ้อมแขนที่เปิดกว้าง 2/4

อ้อมแขนที่เปิดกว้าง 3/4

อ้อมแขนที่เปิดกว้าง 4/4