พระอับดุลบาฮา – พระผู้เป็นบุคคลตัวอย่างอันสมบูรณ์พร้อม

ในช่วงปีแรกๆ ของศตวรรษที่ 20พระอับดุลบาฮา “บุตรชายคนโตของพระบาฮาอุลลาห์-ได้ทรงเป็นผู้นำของศาสนาบาไฮที่ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะของผู้ปกป้องความยุติธรรมทางสังคมและในฐานะทูตของสันติภาพสากล”

ด้วยการเชิดชูความสามัคคีว่าเป็นหลักการขั้นพื้นฐานของคำสอนของพระองค์ พระบาฮาอุลลาห์จึงทรงสถาปนาการคุ้มกันที่จำเป็นเพื่อรับประกันว่าศาสนาของพระองค์จะไม่ตกอยู่ในชะตาแบบเดียวกันเหมือนในอดีตที่แตกออกเป็นนิกายภายหลังการจากไปของพระศาสดาผู้ทรงสถาปนาศาสนานั้นขึ้นมา ในธรรมลิขิตของพระองค์ พระองค์ได้ทรงแนะนำให้ทุกคนต้องหันไปหาบุตรชายคนโตของพระองค์ คือพระอับดุลบาฮา ไม่เพียงในฐานะที่ทรงเป็นผู้ได้รับมอบอำนาจให้เป็นผู้ตีความคำสอนบาไฮเท่านั้นแต่ยังทรงเป็นบุคคลตัวอย่างอันสมบูรณ์พร้อมของเจตนารมณ์และคำสอนของศาสนา

ภายหลังการเสด็จจากไปของพระบาฮาอุลลาห์ บุคลิกลักษณะอันโดดเด่นเป็นพิเศษของพระอับดุลบาฮา ความรู้และการรับใช้ของพระองค์ต่อมนุษยชาติ เป็นการแสดงออกอย่างชัดเจนให้เห็นถึงคำสอนของพระบาฮาอุลลาห์ในการปฏิบัติ และได้นำมาซึ่งชื่อเสียงเกียรติยศอย่างมากมาสู่ชุมชนที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วทั่วโลก

พระอับดุลบาฮา ทรงอุทิศการบริหารงานของพระองค์เพื่อสร้างความก้าวหน้าให้กับศาสนาของพระบิดาของพระองค์ และเพื่อส่งเสริมอุดมการณ์แห่งสันติภาพและความสามัคคี พระองค์ทรงสนับสนุนให้มีการก่อตั้งสถาบันบาไฮในระดับท้องถิ่น และทรงให้การนำทางแก่ความคิดริเริ่มต่างๆ ที่ยังอ่อนเยาว์ทางด้านการศึกษา สังคมและเศรษฐกิจ ภายหลังจากการถูกปลดปล่อยจากการจองจำที่ยาวนานเกือบทั้งพระชนม์ชีพ พระอับดุลบาฮาได้ทรงออกเดินทางหลายครั้งไปยังที่ต่างๆ ทั้งในอียิปต์ ยุโรป และอเมริกาเหนือ ตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ทรงนำเสนอการเยียวยาของพระบาฮาอุลลาห์เพื่อการฟื้นฟูสังคมขึ้นใหม่ทั้งทางด้านจิตวิญญาณและสังคมให้แก่ผู้คนทุกแวดวงด้วยความเรียบง่าย

“ผู้ใดก็ตามที่ได้สนทนากับพระองค์ได้ประจักษ์ในตัวพระองค์ถึงมนุษย์ผู้มีความรู้เป็นอย่างดีที่มีวาจาจับใจ ผู้ทรงดึงดูดทั้งหัวใจและจิตวิญญาณของผู้คน ผู้ทรงอุทิศตนให้กับความเชื่อเรื่องความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของมนุษยชาติ”

หนังสือพิมพ์ อัล มุอายัด อียิปต์ 16 ตุลาคม 1910