พระบาฮาอุลลาห์ – พระผู้ให้การศึกษาจากสวรรค์

ตลอดระยะเวลาในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา ศาสนาที่ยิ่งใหญ่ทั้งหลายได้ให้พลังขับเคลื่อนที่เป็นพื้นฐานสำคัญเบื้องหลังการสร้างความเป็นอารยชนให้แก่ลักษณะนิสัยของมนุษย์ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมีวินัยของบุคคล ความอุทิศตน และวีรกรรมของบรรดาผู้ที่เป็นสาวก หลักคำสอนทางศีลธรรมหลายประการของศาสนาได้ถูกถ่ายทอดออกมาเป็นโครงสร้างและแบบแผนต่างๆของความประพฤติที่ได้ช่วยในการยกระดับความสัมพันธ์ของมนุษย์ และสร้างความก้าวหน้าให้กับวิถีชีวิตโดยรวมของมนุษยชาติ

ทุกๆ ครั้งที่ศาสนทูตของพระผู้เป็นเจ้าทรงปรากฏขึ้น จะมีการปลดปล่อยแรงบันดาลใจในระดับที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นให้กับโลก ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจทั้งสำหรับขั้นต่อไปของการปลุกมนุษยชาติให้ตื่นขึ้นและสำหรับความเจริญก้าวหน้าของมนุษยชาติ มนุษย์ผู้หนึ่ง-ซึ่งแลดูภายนอกเป็นคนธรรมดาในทุกแง่มุม “ได้รับการเรียกขานให้ทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงของพระผู้เป็นเจ้า เราอาจจะนึกได้ถึงภาพพระโมเสสทรงยืนอยู่เบื้องหน้าพุ่มไม้ที่ลุกเป็นเพลิง พระพุทธเจ้าที่ทรงตรัสรู้ใต้ต้นศรีมหาโพธิ์ พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เสด็จลงมาประทับอยู่เหนือพระเยซูในรูปของนกพิราบ หรือเทวทูตกาเบรียลที่มาปรากฏเบื้องหน้าพระโมฮัมหมัด”

ในช่วงกลางศตวรรษที่ 19 พระผู้เป็นเจ้าทรงเรียกพระบาฮาอุลลาห์ “ซึ่งพระนามนี้มีความหมายว่า ‘ความรุ่งโรจน์ของพระผู้เป็นเจ้า’ ให้ทรงนำการเปิดเผยธรรมครั้งใหม่ไปมอบแก่มนุษยชาติ” เป็นเวลานานกว่าสี่ทศวรรษที่บทกวี สาส์น และคัมภีร์หลายพันฉบับได้หลั่งไหลออกมาจากปลายปากกาของพระองค์ ในธรรมลิขิตของพระองค์ พระองค์ทรงวางกรอบโครงร่างสำหรับการพัฒนาอารยธรรมของทั้งโลกซึ่งพิจารณาทั้งมิติด้านจิตวิญญาณและด้านวัตถุของวิถีชีวิตมนุษย์

พระบาฮาอุลลาห์ทรงทนทุกข์ทรมานเป็นเวลานานกว่า 40 ปี จากการถูกจองจำ การทรมาน และการถูกเนรเทศ เพื่อนำข่าวสารล่าสุดของพระผู้เป็นเจ้ามาให้กับมนุษยชาติ ในปัจจุบันนี้ พระชนม์ชีพและพันธกิจของพระองค์กำลังเป็นที่รู้จักกันมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ ทั่วโลก ผู้คนหลายล้านคนกำลังเรียนรู้ที่จะนำเอาหลักคำสอนของพระองค์ไปใช้กับการดำเนินชีวิตส่วนบุคคลและวิถีชีวิตของส่วนรวมเพื่อความเจริญของโลก

เราไม่เคยมุ่งหวังการเป็นผู้นำทางโลก จุดประสงค์เดียวของเรานั้นคือการนำสิ่งที่เราได้รับพระบัญชาจากพระผู้เป็นเจ้ามาส่งมอบให้แก่มนุษย์…
– พระบาฮาอุลลาห์

คำสอนทั้งหลายของพระบาฮาอุลลาห์ “ในปัจจุบัน เป็นการนำเสนอหลักคำสอนทางศาสนาในรูปแบบที่สูงส่งและบริสุทธิ์ที่สุดให้แก่พวกเรา”
– เคานต์ ลีโอ ตอลสตอย นักประพันธ์ชาวรัสเซีย