สภายุติธรรมแห่งสากล

สภายุติธรรมแห่งสากล ในสภาบริหารนานาชาติของศาสนาบาไฮและศูนย์กลางของพระปฏิญญาของพระบาฮาอุลลาห์ในยุคนี้ พระบาฮาอุลลาห์ได้ทรงบัญญัติให้ก่อตั้งสถาบันนี้ขึ้นในพระคัมภีร์แห่งกฎหรือพระคัมภีร์คีตาบี อัคดัส

สภายุติธรรมแห่งสากลเป็นองค์กรที่มีสมาชิกเก้าท่านที่ได้รับการเลือกตั้งมาจากสมาชิกของธรรมสภาบาไฮแห่งชาติต่างๆทั้งหมด พระบาฮาอุลลาห์ได้ทรงประสาทอำนาจแห่งสวรรค์ให้กับสภายุติธรรมแห่งสากลเพื่อเป็นแรงเสริมในทางบวกต่อความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษยชาติ และการส่งเสริมการศึกษา สันติภาพ และความเจริญรุ่งเรืองของโลก รวมทั้งในการปกป้องศักดิ์ศรีของมนุษย์และสถานะของศาสดา สถาบันนี้มีหน้าที่ในการใช้คำสอนบาไฮให้เป็นไปตามสังคมที่วิวัฒนาการไปอย่างไม่หยุดยั้งและด้วยเหตุนี้ที่จะต้องมอบอำนาจให้คลอบคลุมไม่เฉพาะที่มีบัญญัติไว้ในพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาเท่านั้น

นับตั้งแต่ได้มีการเลือกตั้งครั้งแรกในปี พ.ศ.2506 สภายุติธรรมแห่งสากลได้นำทางชุมชนบาไฮแห่งโลกสู่การพัฒนาศักยภาพที่สามารถจะก่อสร้างอารยธรรมโลกที่รุ่งโรจน์ได้ ตามแนวทางแห่งสวรรค์ที่สภายุติธรรมแห่งสากลได้ให้ไว้ด้วยความแน่วแน่เป็นหลักประกันความเป็นหนึ่งเดียวของความคิดและการกระทำในชุมชนบาไฮ เพราะชุมชนได้เรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงวิสัยทัศน์ของพระบาฮาอุลลาห์เกี่ยวกับสันติภาพของโลกให้เป็นความจริงขึ้นมาได้

“ในแต่ละวันมีปัญหาใหม่เกิดขึ้น และแต่ละปัญหาที่เกิดขึ้นจะมีทางแก้ที่ต่างกัน งานดังกล่าวจึงควรเสนอให้กับคณะมนตรีแห่งสภายุติธรรมเพราะพวกเขาจะตอบสนองตามความต้องการให้เป็นไปตามกาลเวลานั้นๆ ได้”
พระบาฮาอุลลาห์