ท่าน โชกิ เอฟเฟนดิ – ศาสนภิบาลของศาสนาบาไฮ

เพื่อเป็นการประกันว่าพระธรรมที่พระองค์ได้ทรงแสดงไว้จะบรรลุจุดประสงค์ของการสร้างโลกที่สามัคคี และเพื่อปกป้องความสามัคคีของชุมชนบาไฮ พระบาฮาอุลลาห์จึงได้ทรงแต่งตั้งบุตรชายคนโตของพระองค์คือพระอับดุลบาฮาเป็นศูนย์กลางแห่งพระปฏิญญาและทรงมีพระดำริให้มีการก่อตั้งสภายุติธรรมแห่งสากล ซึ่งในเวลาต่อมาพระอับดุลบาฮาได้ทรงบัญญัติแนวทางในการดำเนินการของสภายุติธรรมแห่งสากลและได้ทรงแต่งตั้งหลานชายคนโตของพระองค์คือ ท่านโชกิ เอฟเฟนดิ ให้เป็นศาสนภิบาลของศาสนาบาไฮ

สถาบันทั้งสองคือสภายุติธรรมแห่งสากลและท่านศาสนภิบาล ต่างได้รับมอบหมายให้นำหลักการที่วางไว้มาสู่การปฏิบัติ นำร่างธรรมบัญญัติออกประกาศ ดำเนินการในการปกป้องสถาบัน และทำให้ศาสนาบาไฮเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่ก้าวหน้าไป

เป็นเวลา 36ปี ที่ท่านโชกิ เอฟเฟนดิ ใช้วิสัยทัศน์ ความชาญฉลาดและความทุ่มเทของท่าน ในการดูแลให้มีการพัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบ ทำให้มีความเข้าใจลึกซึ้งและทำให้ชุมชนบาไฮมีความเข้มแข็ง ซึ่งก็ได้เติมเต็มเพิ่มขึ้นและสะท้อนให้เห็นความแตกต่างหลากหลายของมนุษยชาติ

ภายใต้การแนะแนวทางของท่านโชกิ เอฟเฟนดิ ระบบที่พิเศษที่พระบาฮาอุลลาห์ได้ทรงออกแบบไว้เพื่อการบริหารกิจการของชุมชนก็ได้กระจายไปทั่วโลกอย่างรวดเร็ว ท่านได้แปลพระคัมภีร์บาไฮเป็นภาษาอังกฤษ ได้พัฒนาศูนย์การบริหารและจิตวิญญาณของศาสนาในดินแดนศักดิ์สิทธิ์ และในจดหมายหลายพันฉบับที่ได้ลิขิตขึ้นก็ได้ให้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งต่อมิติทางจิตวิญญาณของอารยธรรมและพลวัตของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมซึ่งได้เปิดเผยวิสัยทัศน์แห่งความใฝ่ฝันสู่อนาคตซึ่งมนุษยชาติกำลังมุ่งไป

“ผู้คนต่างก็รู้สึกฉงนกับความสำเร็จในหน้าที่รับผิดชอบและความสามารถที่หลากหลายและลักษณะความเป็นผู้นำของท่าน ความเป็นผู้นำที่หาได้น้อยในคนอื่นทั่วๆ ไป ซึ่งพวกเขามักไม่รู้ว่าตัวเองมีคุณสมบัตินั้นอยู่”
– เดวิด ฮอฟแมน นักเขียนและผู้ออกอากาศเผยแพร่