“หลักธรรมของพระศาสดาบาฮาอุลลาห์แต่ละข้อ ควรได้รับการศึกษาอย่างถี่ถ้วน

จนกว่าจะเป็นที่ตระหนักและเข้าใจทั้งด้วยจิตใจและความนึกคิด

ดังนี้แล้ว เจ้าจะกลายเป็นผู้เดินตามแสงธรรม เป็นทหารของกองทัพธรรม

ผู้ที่เปี่ยมไปด้วยคุณธรรมอย่างแท้จริง เป็นผู้ได้มาซึ่งอารยธรรมใหม่และเผยแพร่อารยธรรมนั้นต่อไป”

พระอับดุลบาฮา (จากสุนทรพจน์ที่กรุงปารีส)