“หลักธรรมของพระศาสดาบาฮาอุลลาห์แต่ละข้อ ควรได้รับการศึกษาอย่างถี่ถ้วนจนกว่าจะเป็นที่ตระหนักและเข้าใจทั้งด้วยจิตใจและความนึกคิดดังนี้แล้ว เจ้าจะกลายเป็นผู้เดินตามแสงธรรม เป็นทหารของกองทัพธรรมผู้ที่เปี่ยมไปด้วยคุณธรรมอย่างแท้จริง เป็นผู้ได้มาซึ่งอารยธรรมใหม่และเผยแพร่อารยธรรมนั้นต่อไป” พระอับดุลบาฮา (จากสุนทรพจน์ที่กรุงปารีส)

คัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์

พระธรรมลิขิตบทหลักของพระบาฮาอุลลาห์, พระบ๊อบ, พระอับดุลบาฮา และท่านโชกิ เอฟเฟนดิ

บทเรียนรูฮี

บทอธิษฐาน , พระธรรมลิขิต และพระวจนะต่างๆในบทเรียนรูฮี