กฎแห่งสวรรค์

ธรรมลิขิตบาไฮอธิบายเกี่ยวกับการดำรงอยู่ของสองแง่มุมของกฎแห่งสวรรค์ แง่มุมแรกเป็นเรื่องเกี่ยวกับกฎทางจิตวิญญาณที่เป็นสากลและเปลี่ยนแปลงไม่ได้ซึ่งได้รับการฟื้นฟูและสะท้อนอยู่ในศาสนาทุกศาสนาของพระผู้เป็นเจ้า

อีกแง่มุมหนึ่งเป็นแง่มุมที่เกี่ยวกับกฎต่างๆ ซึ่งทำหน้าที่สร้างความเป็นระบบระเบียบแห่งวิถีชีวิตทางสังคมและทางจิตวิญญาณของมนุษยชาติ ได้แก่ กฎที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะและสถานการณ์ต่างๆ ของยุคสมัย

พระอับดุลบาฮาอธิบายว่า ปรากฏการณ์ที่สูงส่งและสำคัญที่สุดในโลกมนุษย์คือพระผู้แสดงธรรมของพระผู้เป็นเจ้าและการประทานลงมาของกฎของพระผู้เป็นเจ้า?พระผู้แสดงธรรมแต่ละพระองค์ ในฐานะที่ทรงเป็นผู้ให้การศึกษาจากสวรรค์ จะทรงสนับสนุนกฎสากลของพระผู้เป็นเจ้า และจะทรงนำกฎชุดใหม่ที่วางระเบียบให้แก่วิถีชีวิตทางจิตวิญญาณและทางสังคมของมนุษยชาติในระหว่างขั้นตอนถัดไปของวิวัฒนาการของมนุษยชาติในขณะนั้น พระอับดุลบาฮากล่าวว่า จุดประสงค์ในท้ายสุดของกฎชุดใหม่นี้ คือ เพื่อให้แสงสว่างแก่โลกแห่งมนุษยชาติ เพื่อทำให้โลกวัตถุนี้กลายเป็นเหมือนสวรรค์ เพื่อทำให้อาณาจักรของมนุษย์เป็นดินแดนของเหล่าเทวัญ เพื่อทำให้หัวใจทั้งหลายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อจุดแสงไฟแห่งความรักขึ้นในจิตวิญญาณของมนุษย์ เพื่อว่าจิตวิญญาณเหล่านั้นจะเป็นอิสระ บรรลุสู่ความสามัคคีและมิตรภาพอันบริบูรณ์ จะหันไปหาพระผู้เป็นเจ้า จะเข้าไปสู่อาณาจักรสวรรค์ จะได้รับกรุณาธิคุณและของประทานของพระผู้เป็นเจ้า และได้รับส่วนแบ่งของกระยาทิพย์จากสวรรค์?”

กฎหลายๆ ข้อของพระบาฮาอุลลาห์ที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตทางสังคมและทางจิตวิญญาณของแต่ละบุคคลนั้นสามารถพบได้ในคัมภีร์ “คีตาบี อัคดัส” (คัมภีร์ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด) คัมภีร์นี้มีบทบัญญัติเฉพาะที่เกี่ยวกับการอธิษฐานภาคบังคับ การถือศีลอด การสมรส การสืบทอดมรดก และการใช้แอลกอฮอล์และยา ในคัมภีร์เล่มนี้ พระบาฮาอุลลาห์ทรงยกเลิกสถาบันนักบวช ทรงห้ามการมีทาสรับใช้ ทรงห้ามการถือสันโดษหรือบำเพ็ญทุกกิริยาและการบวชเป็นพระ ทรงตำหนิการแสดงความโหดร้ายต่อสัตว์ ทรงประณามการนินทา ทรงให้ความสำคัญแก่การทำการค้าหรือการประกอบอาชีพอย่างใดอย่างหนึ่ง ทรงย้ำถึงความจำเป็นที่จะต้องมีการจัดหาหนทางเพื่อการศึกษาของเด็กๆ ทรงมอบหน้าที่แก่ทุกคนในการเชื่อฟังรัฐบาล ทรงตักเตือนชาวบาไฮให้คบหาสมาคมกับศาสนิกชนของทุกศาสนาด้วยดวงจิตแห่งมิตรภาพ และทรงเน้นความสำคัญของวาจาสัตย์ ความไว้วางใจได้ ความมีน้ำใจ ความสุภาพ ความอดกลั้น ความยุติธรรม และ ความตรงไปตรงมา

ในขณะที่ความสำคัญของการยึดมั่นอยู่กับกฎเหล่านี้และกฎบัญญัติข้ออื่นๆ เป็นสิ่งที่ชัดเจน ชาวบาไฮเองก็พยายามที่จะระลึกอยู่เสมอว่ากฎแห่งสวรรค์นั้นไม่สามารถถูกลดทอนลงเป็นเพียงแค่รายการของสิ่งที่ทำได้และทำไม่ได้ มิฉะนั้นสิ่งที่จะอยู่ในความเสี่ยง คือ พลังอำนาจในการเปลี่ยนแปลงของการเปิดเผยธรรมครั้งนี้ที่จะขัดเกลาแบบแผนความประพฤติของแต่ละบุคคล ยกระดับจิตใจและจิตวิญญาณของประชาชนทั้งหมด จัดระเบียบให้แก่วิถีชีวิตร่วมกันของมนุษยชาติ หล่อหลอมวัฒนธรรม และให้พลังแก่โครงสร้างทั้งหลายของสังคม หรือกล่าวในท้ายสุดก็คือ เพื่อที่จะขับเคลื่อนความเจริญก้าวหน้าของอารยธรรม

โดยแท้แล้ว ในคัมภีร์คีตาบีอัคดัส พระบาฮาอุลลาห์เองทรงแนะนำสาวกของพระองค์ไม่ให้ลดทอนบัญญัติของพระองค์ลงให้เป็น “เพียงกฎชุดหนึ่ง”?พระองค์ทรงกล่าวว่า ไม่เลย ที่จริงแล้วเราได้เปิดผนึกของอมฤตธรรมด้วยองคุลีแห่งอำนาจและอานุภาพพระองค์ทรงพรรณนาว่าบัญญัติทั้งหลายของพระองค์เป็น?ตะเกียงแห่งความรักที่คอยบริบาลคนรับใช้ คือกุญแจแห่งความปรานีของเราสำหรับประชาชนของเรา??พระองค์ทรงยืนยันว่า ชิวหาแห่งอานุภาพของเราตรัสต่อสรรพสิ่งทั้งปวงว่า : “จงปฏิบัติตามบัญญัติด้วยรักในความงามของเรา” ความสุขจงมีแด่คนรักที่ได้สูดสุคนธรสของพระผู้เป็นที่รักยิ่งจากวจนะเหล่านี้ ซึ่งอบอวลไปด้วยกลิ่นหอมของพระกรุณาที่ไม่มีวจีใดพรรณนาได้?”