“จงให้วิสัยทัศน์ของเจ้า ครอบคลุมทั่วทั้งโลก…” พระบาฮาอุลลาห์

ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงส่งพระผู้ให้การศึกษาแก่มนุษย์มาตามลำดับ ผู้ซึ่งเราเรียกว่าพระผู้แสดงธรรมของพระผู้เป็นเจ้า คำสอนของแต่ละพระองค์เป็นพื้นฐานสำหรับความก้าวหน้าของอารยธรรม พระผู้แสดงธรรม มีหลายพระองค์ เช่น พระอับราฮัม พระกฤษณะ พระโซโรแอสเตอร์ พระโมเสส พระพุทธเจ้า พระเยซูคริสต์ และ พระโมฮัมหมัด

พระบาฮาอุลลาห์ พระผู้ทรงเป็นองค์ล่าสุด ทรงอธิบายว่าศาสนาทั้งหลายของโลกนั้นมาจากแหล่งกำเนิดเดียวกันและโดยแก่นแท้แล้ว เป็นเสมือนแต่ละบทเรียนที่เชื่อมโยงต่อเนื่องกันของศาสนาเพียงศาสนาเดียวขององค์พระผู้เป็นเจ้า

ชาวบาไฮเชื่อว่า สิ่งจำเป็นเร่งด่วนสำหรับมนุษยชาติในปัจจุบันคือการค้นพบวิสัยทัศน์ร่วมกันของสังคมในอนาคตที่เป็นหนึ่งเดียวกัน ตลอดจนธรรมชาติและจุดประสงค์ของชีวิต วิสัยทัศน์ดังกล่าว ค่อยๆ ประกฎโฉมออกมาจากพระธรรมคำสอนของพระบาฮาอุลลาห์

พระบาฮาอุลลาห์ และพระปฏิญญาของพระองค์

ศาสนาบาไฮเริ่มต้นขึ้นด้วยพันธกิจที่พระผู้เป็นเจ้าทรงมอบหมายให้แก่ศาสนทูตจากสวรรค์สองพระองค์ ซึ่งก็คือ พระบ๊อบและพระบาฮาอุลลาห์

ชีวิตของจิตวิญญาณ

ลักษณะที่สำคัญของมนุษย์ทุกคนคือวิญญาณแห่งการใช้เหตุผลและเป็นอมตะ วิญญาณอยู่เหนือทุกสรรพสิ่ง มีแหล่งกำเนิดและที่พำนักแท้จริงในโลกแห่งจิตวิญญาณของพระผู้เป็นเจ้า วิญญาณอยู่ นอกเหนือไปจากสภาพของวัตถุทั้งหลาย

พระผู้เป็นเจ้าและสิ่งสร้างสรรค์ของพระองค์

พระผู้เป็นเจ้า พระผู้สร้างจักรวาล ทรงเป็นผู้รอบรู้ทุกสิ่งทุกอย่าง ผู้ทรงไว้ซึ่งความรักและความเมตตาปรานีทั้งมวล เหมือนดังที่ดวงอาทิตย์ฉายแสงบนพื้นโลก

ความสัมพันธ์ที่จำเป็น

“จุดประสงค์พื้นฐานที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับศาสนา และศาสนาของพระผู้เป็นเจ้าในการคุ้มครองความสนใจและส่งเสริมความสามัคคีของชาติพันธุ์ของมนุษย์และบำรุงเลี้ยงจิตวิญญาณแห่งความรักและสันติภาพในท่ามกลางมนุษยชาติ” – พระบาฮาอุลลาห์

สันติภาพสากล

พระธรรมลิขิตบาไฮนั้นมีคุณภาพเพียบพร้อมไปด้วยข้ออ้างอิงเกี่ยวกับสันติภาพสากล – ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดของมนุษยชาติทั้งหมด รวมทั้งการอธิบายถึงหลักการทางสังคมที่สันติภาพที่ว่านี้มีความเกี่ยวข้องด้วย