ปีกสองข้างของวิหค

ปีกสองข้างของวิหค ความเสมอภาคของสตรีและบุรุษ

การปลดแอกอิสตรี การบรรลุถึงความเสมอภาคที่แท้จริงระหว่างบุรุษและสตรีเป็นปัจจัยพื้นฐานที่จะนำไปสู่ความก้าวหน้าของมนุษยชาติและการปฏิรูปทางสังคม ความไม่เสมอภาคทางเพศไม่เพียงแต่เป็นอุปสรรคต่อความก้าวหน้าของอิสตรีเท่านั้น หากยังเป็นอุปสรรคต่อความก้าวหน้าทางอารยธรรมของมนุษยชาติทั้งมวล การปฎิเสธความเสมอภาคของประชากรกว่าครึ่งหนึ่งของโลกที่ฝังรากลึกในสังคมนี้ถือเป็นการสบประมาทเกียรติภูมิของมนุษยชาติ ทั้งยังสร้างสมทัศนคติและอุปนิสัยที่ไม่สร้างสรรค์ที่ส่งต่อจากครอบครัวไปยังสถานที่ทำงาน กิจกรรมทางการเมือง จนถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ไม่มีเหตุผลอันใดที่จะนำมาอ้างได้ว่าการกดขี่ทางเพศนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็น ด้านจริยธรรม หลักสรีระวิทยา หรือ ธรรมเนียมประเพณีใดๆ การปูพื้นฐานทางจริยธรรม และจิตวิทยาที่จะนำเราไปสู่การสร้างความยุติธรรมทางสังคมและสันติภาพในโลกจะบังเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อสตรีก้าวขึ้นมาเป็นพันธมิตรเคียงบ่าเคียงไหล่กับบุรุษในทุกๆ ด้าน

การกดขี่สตรีเพศอย่างเป็นระบบกลายเป็นข้อเท็จจริงทางประวัติศาสคร์อันน่าสลดที่เห็นได้อย่างชัดเจน การที่ผู้หญิงจำนวนมากถูกจำกัดให้อยู่ในมุมแคบของสังคม ขาดโอกาสด้านการศึกษา ถูกละเมิดสิทธิพื้นฐานมนุษยชน ตกเป็นเหยื่อของการใช้กำลัง และบ่อยครั้งถูก ปฎิบัติราวกับไม่ใช่มนุษย์ ทำให้ผู้หญิงไม่สามารถแสดงศักยภาพที่แท้จริงออกมาได้ แบบแผนการกดขี่ที่สืบทอดมายาวนานและสะท้อนออกมาอย่างแพร่หลายในวัฒนธรรม งานวรรณกรรม งานศิลปะ กฎหมาย แม้กระทั่งในคัมภีร์ศาสนา ยังคงแทรกซึมชีวิตของเราอย่างต่อเนื่อง ในสหรัฐ อเมริกาแม้ว่าสตรีจะได้รับสิทธิทางการเมืองและสิทธิของพลเมือง อีกทั้งความเท่าเทียมระหว่างบุรุษและสตรีจะเป็นที่ยอมรับในหลักการอย่างกว้างขวางก็ตาม แต่ความเสมอภาคที่แท้จริงระหว่างทั้งสองเพศก็ยังไม่เกิดขึ้นจริง

ผลเสียหายจากอคติทางเพศเป็นรอยร้าวที่แฝงอยู่ใต้พื้นฐานความเป็นอยู่ในประเทศของเรา ?ความก้าวหน้าในการเรียกร้องความเสมอภาคของสตรีในปัจจุบันล้วนตั้งอยู่บนสมมติฐานเดิมๆ ที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ไม่มีการตรวจสอบ ยังมีหลายอย่างหลืออยู่ที่ต้องทำ การจะได้มาซึ่งความเสมอภาคที่แท้จริงนั้น ต้องเริ่มจากการสร้างความเข้าใจใหม่ว่า เราเป็นใคร อะไรคือวัตถุประสงค์ที่แท้จริงในชีวิตของเรา ความสัมพันธ์ระหว่างเราต่อผู้อื่นเป็นอย่างไร ความเข้าใจนี้จะผลักดันให้เรา เปลี่ยนรูปแบบชีวิตของเราและส่งผลไปถึงการเปลี่ยนแปลงสังคมรอบตัว

ตั้งแต่เริ่มมีการเคลื่อนไหวเรียกร้องสิทธิสตรีในอเมริกา ไม่มีเวลาใดที่เราจำต้องหันมา ให้ความสำคัญกับประเด็นนี้อย่างเร่งด่วนเท่ากับขณะนี้ เรากำลังก้าวข้ามไปสู่ศตวรรษใหม่ สู่สหัสวรรษใหม่อันเต็มไปด้วยความท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตครอบครัว ต่อแบบแผน การใช้ชีวิต ต่อประเทศชาติและโลกของเรา หากพิจารณาดูพัฒนาการของมนุษยชาติ เราผ่านช่วงเวลาแรกเกิดและปฐมวัย และกำลังเผชิญกับความแปรปรวนของช่วงวัยรุ่นที่คืบคลานเข้ามาอย่างช้าๆ แต่แฝงไปด้วยความเจ็บปวด ช่วงเวลาที่จะเตรียมนำมนุษยชาติเข้าสู่ยุคแห่งการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ที่ปราศจากอคติและการกดขี่ทั้งปวงและมีเอกภาพอย่างแท้จริง ปัจจัยที่จำเป็นต่อการหล่อหลอมคนทั้งมวลและนานาประชาชาติเข้าด้วยกันเพื่อสร้างเอกภาพในโลกก็คือองค์ประกอบพื้นฐานอันเดียวกันที่เราจะต้องใช้ในการสร้างความเสมอภาค ระหว่างบุรุษและสตรีและเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหญิงชาย ภารกิจในการเอาชนะ ประวัติศาสตร์การกดขี่ทางเพศจะลุล่วงไปได้ต่อเมื่อคนทุกคนร่วมมือร่วมใจกัน ไม่ว่าจะเป็น ชาย หญิง เด็ก หรือ วัยรุ่น

กว่าร้อยปีก่อน พระบาฮาอุลลาห์ ศาสดาผู้ก่อตั้งศาสนาบาไฮได้ประกาศหลักความเสมอภาคระหว่างบุรุษและสตรี ซึ่งนับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของศาสนา พระบาฮาอุลลาห์ตรัสว่า ?ในสายพระเนตรของพระผู้เป็นเจ้า ชายหญิงมีความเท่าเทียมกัน? พระองค์ทรงย้ำว่า การสร้างความเสมอภาคระหว่างบุรุษและสตรีเป็นเงื่อนไขสำคัญที่จะนำไปสู่การสร้างเอกภาพในวงกว้างอันจะนำมาซึ่งความมั่นคงและอยู่ดีมีสุขของคนทั้งมวล คำสอนของศาสนาบาไฮเขียนไว้อย่างชัดเจนว่า ?เมื่อมนุษย์ทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน และความเสมอภาคระหว่างบุรุษและสตรีเกิดขึ้นจริง เมื่อนั้นต้นกำเนิดของสงครามก็จะถูกทำลายลงอย่างสิ้นเชิง?

จะเห็นได้ว่ามุมมองของศาสนาบาไฮในเรื่องความเสมอภาคระหว่างบุรุษและสตรีตั้งอยู่บนหลักธรรมที่ว่าด้วยความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของมนุษยชาติ หลักธรรมอันนี้สอนให้เรา ?มองดูมนุษยชาติทั้งมวลเป็นดั่งบุคคลคนหนึ่ง และตัวของเราเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายนี้? และสอนให้เราสร้างจิตสำนึกอันแน่วแน่ว่า ?หากส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายนี้ได้รับบาดเจ็บหรือประสบความเจ็บปวด ย่อมส่งผลกระทบไปยังทุกส่วน?

พระบาฮาอุลลาห์ทรงสอนว่า วัตถุประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าในการให้กำเนิดมนุษย์ขึ้นมา ก็เพื่อให้ทุกคนหล่อหลอมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

?เจ้าไม่รู้หรือว่าทำไม เราสร้างพวกเจ้าขึ้นมาจากธุลีเดียวกัน ก็เพื่อว่าจะไม่มีใครยกตนข่มผู้อื่น จงใตร่ตรองในหัวใจเสมอเถิดว่าเจ้าถูกสร้างขึ้นมาอย่างไร เนื่องด้วยเราสร้างเจ้าทั้งหมดขึ้นมาจากสสารเดียวกัน เป็นหน้าที่ของเจ้าที่จะเป็นประดุจวิญญาณดวงเดียวกัน จรบาทด้วยเท้าเดียวกัน รับประทานด้วยปากเดียวกัน และอาศัยอยู่ในดินแดนเดียวกัน เพื่อว่าโดยการกระทำที่มาจากมโนทัยของเจ้า เครื่องหมายแห่งความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และสสารแห่งความไม่ยึดมั่นจะเป็นที่ประจักษ์? ??

การมีส่วนร่วมของสตรีในทุกด้านของชีวิตอย่างเต็มที่และเท่าเทียมนั้นเป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาทางสังคมและเศรษฐกิจ การกำจัดภัยสงครามและจะนำไปสู่การสร้างโลกที่มีเอกภาพ ในคำสอนของศาสนาบาไฮ ความเสมอภาคของทั้งสองเพศเป็นรากฐานของบทบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้าเพื่อพัฒนาการและความมั่งคั่งของมนุษยชาติ

โลกของมนุษยชาตินั้นประกอบไปด้วยปีกสองข้าง นั่นคือบุรุษและสตรี ?ตราบใดที่ปีกทั้งสองมีความแข็งแกร่งไม่เท่าเทียมกัน นกตัวนี้ก็ไม่สามารถบินเหินฟ้าได้ ?จนกว่าอิสตรีจะก้าวขึ้นมาทัดเทียมบุรุษเพศ ?จนกว่าสตรีจะมีบทบาทในทุกเวที กิจกรรม ?ความสำเร็จอันน่าอัศจรรย์ของมนุษยชาติก็ไม่อาจเป็นจริงขึ้นมาได้ ??มนุษยชาติไม่อาจบินขึ้นสู่ความสำเร็จที่แท้จริงได้ หากแต่เมื่อใดที่ปีกทั้งสองข้าง แข็งแกร่งเท่าเทียมกัน สองฝ่ายต่างมีสิทธิที่เสมอภาค เมื่อนั้นมนุษย์ก็จะโบยบินได้สูงตระหง่านเหนือความคาดหมาย

คำสอนของศาสนาบาไฮกล่าวไว้ว่า การประกาศความเสมอภาคของบุรุษและสตรีมิได้เป็นการปฏิเสธบทบาทที่แตกต่างกันของหญิงและชาย ?หากแต่เป็นการย้ำถึงบทบาทที่เกื้อหนุนซึ่งกันและกันทั้งในครัวเรือนและในสังคม พระบาฮาอุลลาห์ตรัสว่า การศึกษาหาความรู้นั้น เป็นบันไดที่นำไปสู่ความเจริญ ?ทั้งชายและหญิงควรได้รับการศึกษาอย่างไม่มีข้อแตกต่าง อย่างไรก็ดี หากทรัพยากรมีจำกัด ควรให้ความสำคัญต่อการศึกษาของเด็กหญิงและสตรี เป็นลำดับแรก การศึกษาของเด็กหญิงนั้นมีความสำคัญเป็นพิเศษ เพราะแม้ว่าการดูแลอบรมลูกจะเป็นหน้าที่ของทั้งบิดาและมารดา หากแต่เมื่อมารดามีการศึกษา ?ผลประโยชน์ของวิชาความรู้นั้นจะส่งกระจายไปอย่างกว้างไกลในสังคม

บ่อยครั้งที่สตรีเพศถูกเอาเปรียบทางสังคมและเศรษฐกิจด้วยเหตุผลที่ว่าเป็นการแสดงความเคารพนับถือและเป็นการปกป้องความเป็นแม่ สิ่งเหลื่อมล้ำต่ำสูงที่สร้างความเสียหายเหล่านี้ต้องได้รับการเปลี่ยนแปลง การเป็นแม่คนและการเลี้ยงดูบุตรนั้นเป็นเกียรติอันสูงส่ง คำสอนของศาสนาบาไฮพูดถึงสถานภาพ ความเป็นแม่ไว้ว่า ?โอ้ มารดาทั้งหลาย จงรู้ไว้ว่าในสายพระเนตรของพระผู้เป็นเจ้า หนทางสักการะบูชาพระองค์ที่ดีที่สุดก็คือการเลี้ยงดูอบรมบุตรให้มีคุณสมบัติอันเพียบพร้อมของมนุษย์? ปัญหาใหญ่ที่ท้าทายสังคมเราในขณะนี้คือการสร้างโอกาสทางสังคมและเศรษฐกิจ ที่จะนำไปสู่การมีส่วนร่วมของสตรีในทุกด้านของชีวิตอย่างเท่าเทียมและเต็มภาคภูมิ ขณะเดียว กันก็ส่งเสริมบทบาทอันสำคัญของการให้กำเนิดและเลี้ยงดูอบรมบุตร

คำสอนของศาสนาบาไฮย้ำว่า หญิงและชายมี ?ตำแหน่งและฐานะ? ที่ไม่แตกต่างกัน ?ได้รับกำลังความสามารถจากพระผู้เป็นเจ้าอย่างเท่าเทียมกัน? รูปแบบความเสมอภาคจึงอยู่บนแนวทางของการเป็นพันธมิตร จนกว่าจะถึงวันที่ผู้หญิงเข้ามามีส่วนร่วมในทุกๆ ด้านของชีวิตอย่างเต็มภาคภูมิและก้าวขึ้นมาสู่เวทีการตัดสินใจ มนุษยชาติถึงจะพร้อมที่จะก้าวไปสู่ขั้นต่อไปของการพัฒนาที่ทุกคนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง

คัมภีร์ศาสนาบาไฮเขียนเน้นไว้ว่า สตรีจะเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการสร้างสันติภาพขึ้นในโลกและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างประเทศ ?ในอนาคตเมื่อสตรีมีส่วนร่วมในเวทีโลกอย่างเต็มที่และเท่าเทียมกับบุรุษ เมื่อสตรีก้าวเข้ามามีบทบาททางกฎหมาย ทางการเมืองอย่างมั่นใจและเต็มความสามารถ เมื่อนั้นสงครามจะหมดสิ้นไป เพราะสตรีจะเป็นผู้ขัดขวางการเกิดสงคราม?

การกำจัดการกดขี่และเอาเปรียบสตรีถือเป็นสิ่งจำเป็นทางจิตวิญญาณและจริยธรรมที่ในที่สุดจะนำไปสู่การปฏิรูปเงื่อนไขทางกฎหมาย ทางเศรษฐกิจ และทางสังคมที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน การส่งเสริมให้ผู้หญิงจำนวนมากก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งหน้าที่ที่โดดเด่นและมีอำนาจเป็นสิ่งที่จำเป็น หากแต่ยังไม่เพียงพอที่จะสร้างสังคมที่เป็นธรรมขึ้นมาได้ ความเสมอภาคที่แท้จริงนั้นจะบังเกิดขึ้นไม่ได้หากปัจเจกบุคคลและนานาสถาบันในสังคมยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและค่านิยม การจะสร้างชุมชนที่ตั้งอยู่บนรากฐานของพันธมิตร ชุมชนที่การปรึกษาหารือและการร่วมมือร่วมใจกันจะเข้ามาแทนที่การใช้ความรุนแรงและการใช้กำลังนั้นจะเป็นชุมชนจริงขึ้นมาได้ จำต้องมาจากการเปลี่ยนแปลงในหัวใจของมนุษย์

ในอดีตโลกเราถูกปกครองด้วยการใช้กำลัง บุรุษคุมอำนาจเหนือสตรี เนื่องจากบุรุษมีคุณสมบัติที่เน้นการใช้ความแข็งแกร่งและความก้าวร้าวทั้งทางร่างกาย และจิตใจมากกว่าสตรี ?แต่ขณะนี้ดุลยภาพของโลกกำลังเปลี่ยนไป ?การใช้กำลังเริ่มลดความสำคัญลง ความตื่นตัวทางความคิด การเกิดปัญญา และคุณสมบัติทางจิตวิญญาณ กล่าวคือความรักและการบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ซึ่งเป็นสิ่งที่สตรีมีอยู่อย่างเพียบพร้อมกำลังก้าวเข้ามามีบทบาทเพิ่มขี้น ?ดังนั้นยุคสมัยใหม่จะเป็นยุคที่ไม่เน้นคุณสมบัติของความเป็นบุรุษเพศ แต่จะแทรกซึมไปด้วยอุดมคติของสตรีเพศ จะเป็นยุคที่ความเป็นชายและหญิงสะท้อนออกมาทางอารยธรรม อย่างได้สมดุลย์

ผู้ชายมีหน้าที่ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในการส่งเสริมความเสมอภาคของสตรี ความเชื่อของผู้ชายที่ว่าตนเป็นเลิศกว่านั้นจะกีดขวางการบรรลุเป้าหมายของสตรีและเป็นอุปสรรคต่อการสร้างบรรยากาศของความเสมอภาค ผลเสียหายของความไม่เสมอภาคนี้ยังสกัดกั้นไม่ให้ผู้ชายบรรลุวุฒิภาวะและพัฒนาคุณสมบัติที่จำเป็นต่อการเผชิญความท้าทายของสหัสวรรษหน้า คัมภีร์ศาสนาบาไฮเขียนไว้ว่า ?ตราบเท่าที่สตรีถูกกีดขวางไม่ให้บรรลุศักยภาพอันสูงสุด บุรุษเองก็จะไม่สามารถเข้าถึงความสำเร็จที่แท้จริงของพวกเขาได้? ดังนั้นผู้ชายจึงต้องหันมาพิจารณาทบทวนความคิด ความรู้สีก และพฤติกรรมที่ฝังรากลึกในสังคมที่กีดขวางความเสมอภาคของสตรีและสกัดกั้นพัฒนาการของผู้ชายเอง ความพร้อมใจของผู้ชายที่จะรับภาระการสร้างความเสมอภาคจะสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อความเจริญ ?เมื่อบุรุษเข้าเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเสมอภาคของสตรี มีความรู้สึกร่วมเป็นเจ้าของการปฏิรูปนี้ ก็ไม่มีเหตุผลอันใดที่สตรีจะต้องต่อสู้ปกป้องสิทธิของตนเอง?

การกดขี่ทางเพศที่ฝังรากลึกสืบต่อมายาวนานต้องได้รับการกำจัดให้หมดไป หนทางเดียวที่จะเอาชนะสภาพที่เป็นอยู่นี้ได้จำต้องใช้ ?ความรักอันถ่องแท้ ความอดทนเต็มพิกัด ความอ่อนน้อมถ่อมตน ไหวพริบและความสุภาพอันเป็นเลิศ ความคิดริเริ่มที่สมเหตุสมผล วุฒิปัญญา และความพยายามที่ผ่านการไตร่ตรองอย่างรอบคอบ และความอุตสาหะอย่างตั้งใจไม่ท้อถอยและที่รองรับด้วยการตั้งจิตสวดมนต์? พระบาฮาอุลลาห์ตรัสว่า ในที่สุดวันที่บุรุษจะกางแขนต้อนรับสตรีเข้าสู่ทุกด้านของชีวิตจะมาถึง ขณะนี้ถึงเวลาแล้วที่เราจะก้าวไปข้างหน้าสู่อนาคตตามคำมั่นสัญญา