ระบบบริหารชุมชนในประเทศ

ระบบการบริหารบาไฮเริ่มจากการเลือกตั้งธรรมสภาท้องถิ่น ซึ่งเป็นหน่วยบริหารพื้นฐาน การเลือกตั้งบาไฮจะไม่มีการเสนอชื่อ ไม่มีการรับสมัครเลือกตั้ง ไม่มีการหาเสียง ไม่มีการชักจูงให้ผู้อื่นหรือใคร ไม่บอกใครว่าตนจะเลือกใคร แม้ว่าจะเป็นสามีภรรยากันก็ตาม หลักการเช่นนี้นั้นทำให้การเลือกตั้งบาไฮนั้นอยู่ในบรรยากาศแห่งธรรมะที่แท้จริง การเลือกตั้งบาไฮเป็นสิ่งที่พระบาฮาอุลลาห์ได้ออกแบบไว้เป็นพิเศษ และไม่เคยมีมาก่อนในระบอบการปกครองของมนุษยชาติ 
บาไฮตระหนักว่า กุญแจสำคัญสำหรับการแก้ปัญหาของโลกคือ ความสามัคคีของมนุษยชาติ ธรมสภาท้องถิ่นเป็นสถาบันที่ทำให้บาไฮที่ไม่สมบูรณ์พร้อมมารวมตัวกันเป็นความสมบูรณ์เลิศได้ และไม่ว่าคุณจะเป็นบาไฮที่ด้อยความรู้ ต่ำต้อยเพียงใด แต่เมื่อได้รับหน้าที่เป็นสมาชิกธรรมสภาแล้ว ไม่ควรท้อใจ และต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุดด้วยความมั่นใจ

ธรรมสภาบาไฮท้องถิ่น ในทุกชุมชนที่มีศาสนิกชนอายุ 21 ปีขึ้นไปในจำนวน 9 คนขึ้นไป จะมีการเลือกตั้งธรรมสภาบาไฮท้องถิ่นขึ้นในวันแรกของเทศกาลเรซวาลของทุกปี สภานี้จะดูแลกิจกรรมทุกอย่างในชุมชนนั้นๆ เช่น การจัดการสำคัญในวันต่างๆของศาสนา การแต่งงาน งานศพ และทุกกิจกรรมที่ชาวบาไฮตกลงจะกระทำร่วมกัน

“พระผู้เป็นนายได้บัญญัติไว้ว่า ในทุกเมืองต้องสถาปนาสภายุติธรรม ซึ่งภายในสภานี้มีที่ปรึกษาเก้าคนมาร่วมชุมนุมกันและถ้ามีจำนวนมากกว่าเก้าไม่เป็นไร พวกเขาต้องเป็นผู้ที่ได้รับความไว้วางใจจากพระผู้ทรงปราณี และต้องพิจารณาตนเองว่าเป็นผู้อภิบาลที่แต่งตั้งจากพระผู้เป็นเจ้าสำหรับทุกคนที่อาศัยอยู่บนโลก”

“สมาชิกของธรรมสภาเหล่านี้ต้องไม่คำนึงถึงว่า ตนชอบหรือไม่ชอบอะไร ไม่คิดถึงประโยชน์และค่านิยมของตน และตรึกตรองมาตรการต่างๆ ที่จะนำความผาสุขและความสุขมาสู่ชุมชนบาไฮ และส่งเสริมความผาสุขของส่วนรวม”

ธรรมสภาบาไฮแห่งชาติ สภานี้มี 9 คน ซึ่งจะมาจากการเลือกตั้งทุกปีเช่นเดียวกันกับสภาท้องถิ่น เลือกตั้งโดยการลงคะแนนลับเช่นเดียวกัน แต่มีความแตกต่างตรงที่ธรรมสภาบาไฮแห่งชาติจะเป็นผู้แทนที่ได้รับเลือกที่มีอายุ 21 ปีขึ้นไปทุกคน ซึ่งจะเป็นบาไฮคนใดก็ได้ที่อยู่ในประเทศนั้นๆ โดยจะเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่กล่าวมาข้างต้น

“เกี่ยวกับการสถาปนาธรรมสภาแห่งชาติ เป็นสิ่งสำคัญยิ่งสำหรับทุกประเทศเมื่อสภาพการณ์เอื้ออำนวยและจำนวนมิตรสหายเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างมาก…คือจะต้องสถาปนาธรรมสภาแห่งชาติทันที เป็นตัวแทนของมิตรสหายทั่วประเทศ”

จุดประสงค์ในขณะนี้ของธรรมสภาแห่งชาติคือเพื่อกระตุ้น รวบรวม และประสานงานกิจกรรมนานัปการของมิตรสหายและธรรมสภาท้องถิ่น โดยอาศัยการปรึกษาหารือกันเป็นส่วนตัวอยู่เสมอ ริเริ่มมาตรการและอำนวยงานกิจกรรมต่างๆของศาสนาในประเทศนั้นๆ โดยการติดต่อกับดินแดนศักดิ์สิทธิ์อย่างสม่ำเสมอ

“เราควรเคารพธรรมสภาแห่งชาติและธรรมสภาท้องถิ่น เพราะเป็นสถาบันที่ก่อตั้งโดยพระบาฮาอุลลาห์ ซึ่งเป็นสิ่งที่สูงส่งกว่าการคำนึงถึงบุคคลใดในสถาบันเหล่านี้”

เป็นหน้าที่ของธรรมสภาแห่งชาติที่จะใช้ความสุขุมรอบคอบที่สุด อดกลั้นและมีไหวพริบ เมื่อจัดการกิจการต่างๆของศาสนา ความขัดแย้งหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นระหว่างบาไฮศาสนิกชนมาจากความไม่เข้าใจศาสนาอย่างเพียงพอ ความกระตือรือร้นและความจริงใจเป็นล้นพ้น