การเสวนาทางสังคมในประเทศไทย

ชุมชนบาไฮทั่วโลกดำเนินความสัมพันธ์กับสังคมภายนอกชุมชมโดยอาศัยหน่วยงานที่มีชื่อว่า ประชาคมบาไฮนานาชาติ

ตั้งแต่ปีค.ศ. 1948 (พ.ศ.2491) ประชาคมบาไฮนานาชาติได้รับการยอมรับจากองค์กรภาคเอกชนที่ประจำอยู่ที่สหประชาชาติ และมีสถานะเป็นองค์กรที่ปรึกษาของหน่วยงานต่างๆ ของสหประชาชาติหลายหน่วยงาน

ประชาคมบาไฮนานาชาติมีหน่วยงานย่อยหลายหน่วยงานที่ช่วยดำเนินงานต่างๆ งานของหน่วยงานต่างๆของประชาคมบาไฮนานาชาติได้แก่ การสร้างสันติภาพ งานด้านสิทธิมนุษยชน งานการศึกษา และการส่งเสริมความเท่าเทียมของสตรี โดยในหลายกิจกรรมหรือโครงงานได้รับความร่วมมือจากธรรมสภาบาไฮแห่งประเทศต่างๆหลายประเทศ นอกจากที่กล่าวมาข้างต้น ประชาคมบาไฮนานาชาติยังมีความร่วมมือกันกับองค์กรเอกชนอื่นๆ และองค์การระหว่างศาสนาอีกหลายองค์การ