ระบบบริหารชุมชนในประเทศ

ระบบการบริหารบาไฮเริ่มจากการเลือกตั้งธรรมสภาท้องถิ่น ซึ่งเป็นหน่วยบริหารพื้นฐานในแต่ละท้องถิ่น การเลือกตั้งบาไฮนั้นปราศจากการเสนอชื่อ การรับสมัครเลือกตั้ง การหาเสียงอย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้นยังละเว้นจากการชักจูงให้ผู้อื่นเลือกผู้ใด การบอกผู้อื่นว่าตนจะเลือกใคร แม้กับคู่สามีภรรยากันของตนก็ตาม?หลักการเช่นนี้นั้นทำให้การเลือกตั้งบาไฮนั้นอยู่ในบรรยากาศแห่งธรรมะที่แท้จริง การเลือกตั้งบาไฮเป็นสิ่งที่พระบาฮาอุลลาห์ได้ออกแบบไว้เป็นพิเศษ แตกต่างจากระบอบการปกครองของมนุษยชาติทั้งหลายในอดีต


ธรรมสภาบาไฮท้องถิ่น

ในทุกชุมชนที่มีศาสนิกชนอายุ 21 ปีขึ้นไปในจำนวน 9 คนขึ้นไป จะมีการเลือกตั้งธรรมสภาบาไฮท้องถิ่นขึ้นในวันแรกของเทศกาลเรซวาลของทุกปี สภานี้จะดูแลกิจกรรมทุกอย่างในชุมชนนั้นๆ เช่น การจัดงานวันสำคัญต่าง ๆ ของศาสนา การแต่งงาน งานศพ และทุกกิจกรรมที่ชาวบาไฮตกลงจะกระทำร่วมกัน? ธรรมสภาท้องถิ่นทำงานใกล้ชิดกับธรรมสภาแห่งชาติ

“พระผู้เป็นนายได้บัญญัติไว้ว่า ในทุกเมืองต้องสถาปนาสภายุติธรรม ซึ่งภายในสภานี้มีที่ปรึกษาเก้าคนมาร่วมชุมนุมกัน…พวกเขาต้องเป็นผู้ที่ได้รับความไว้วางใจจากพระผู้ทรงปราณี และต้องพิจารณาตนเองว่าเป็นผู้อภิบาลที่แต่งตั้งจากพระผู้เป็นเจ้าสำหรับทุกคนที่อาศัยอยู่บนโลก”

“สมาชิกของธรรมสภาเหล่านี้ต้องไม่คำนึงถึงว่า ตนชอบหรือไม่ชอบอะไร ไม่คิดถึงประโยชน์และค่านิยมของตน และตรึกตรองมาตรการต่างๆ ที่จะนำความผาสุขและความสุขมาสู่ชุมชนบาไฮ และส่งเสริมความผาสุขของส่วนรวม”


ธรรมสภาบาไฮแห่งชาติ

สภานี้มี 9 คน ซึ่งจะมาจากการเลือกตั้งทุกปีเช่นเดียวกันกับสภาท้องถิ่น เลือกตั้งโดยการลงคะแนนลับเช่นเดียวกัน แต่มีความแตกต่างตรงที่จะมีการเลือกตั้งผู้แทนจากทุกท้องถิ่น และผู้แทนเหล่านั้นจะทำการลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งธรรมสภาบาไฮแห่งชาติในการประชุมแห่งชาติที่จัดขึ้นในช่วงเรซวานของทุกปี ซึ่งผู้แทนจะลงคะเลือกศาสนิกชนบาไฮคนใดก็ได้ที่อยู่ในประเทศนั้น ๆ?
“เกี่ยวกับการสถาปนาธรรมสภาแห่งชาติ เป็นสิ่งสำคัญยิ่งสำหรับทุกประเทศเมื่อสภาพการณ์เอื้ออำนวยและจำนวนมิตรสหายเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างมาก…คือจะต้องสถาปนาธรรมสภาแห่งชาติทันที เป็นตัวแทนของมิตรสหายทั่วประเทศ”

จุดประสงค์ในขณะนี้ของธรรมสภาแห่งชาติคือเพื่อกระตุ้น รวบรวม และประสานงานกิจกรรมนานัปการของมิตรสหายและธรรมสภาท้องถิ่น โดยอาศัยการปรึกษาหารือกันเป็นส่วนตัวอยู่เสมอ ริเริ่มมาตรการและอำนวยงานกิจกรรมต่าง ๆ ของศาสนาในประเทศนั้น ๆ โดยได้รับการนำทางจากสภายุติธรรมแห่งสากล?