“จงให้วิสัยทัศน์ของเจ้ากว้างไกลครอบคลุมทั่วทั้งโลก…” พระบาฮาอุลลาห์

ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงส่งพระผู้ให้การศึกษาแก่มนุษย์มาตามลำดับ ผู้ซึ่งเราเรียกว่าพระผู้แสดงธรรมของพระผู้เป็นเจ้า คำสอนของแต่ละพระองค์เป็นพื้นฐานสำหรับความก้าวหน้าของอารยธรรม พระผู้แสดงธรรมมีหลายพระองค์ เช่น พระอับราฮัม พระกฤษณะ พระโซโรแอสเตอร์ พระโมเสส พระพุทธเจ้า พระเยซูคริสต์ และ พระโมฮัมหมัด

พระบาฮาอุลลาห์ พระผู้ทรงเป็นองค์ล่าสุด ทรงอธิบายว่าศาสนาทั้งหลายของโลกนั้นมาจากแหล่งกำเนิดเดียวกันและโดยแก่นแท้แล้วเป็นเสมือนแต่ละบทเรียนที่เชื่อมโยงต่อเนื่องกันของศาสนาเพียงศาสนาเดียวขององค์พระผู้เป็นเจ้า

ชาวบาไฮเชื่อว่า สิ่งจำเป็นเร่งด่วนสำหรับมนุษยชาติในปัจจุบันคือการค้นพบวิสัยทัศน์ร่วมกันของสังคมในอนาคตที่เป็นหนึ่งเดียวกัน ตลอดจนธรรมชาติและจุดประสงค์ของชีวิต วิสัยทัศน์ดังกล่าวค่อยๆ ปรากฎโฉมออกมาจากพระธรรมคำสอนของพระบาฮาอุลลาห์

ชาวบาไฮเชื่ออะไร

คุณสามารถใช้เวลากับหัวข้อนี้ ในการอ่านต้นกำเนิดของศาสนาบาไฮและหลักธรรมคำสอนของบาไฮ ที่เป็นแรงบันดาลใจให้แก่มนุษยชาติทั่วโลก

ชาวบาไฮทำอะไร

เกี่ยวกับสิ่งต่างๆและกิจกรรมที่ชาวบาไฮนั้นทำ การเผยแพร่พระธรรมของพระบาฮาอุลลาห์ ตั้งแต่เริ่มแรกของการศรัทธาในประเทศเปอร์เซียในตะวันออกกลาง จนแพร่หลายออกไปทั่วโลกจนปัจจุบัน

ชุมชนบาไฮในประเทศไทย

ประวัติและที่มาของศาสนาบาไฮในประเทศไทย รวมทั้งข้อมูลอื่นๆที่มีเกี่ยวกับศาสนาบาไฮในไทย ฯลฯ

ห้องสมุดบาไฮ

ห้องสมุดบาไฮคือแหล่งรวบรวมเอกสารต่างๆ ทั้งคัมภีร์ศักดิ์ของพระบาฮาอุลลาห์, พระบ๊อบ, พระอับดุลบาฮา
สาส์นจากท่านโชกิ เอฟเฟนดิ และ สาส์นจากสภายุติธรรมแห่งสากล หรือเอกสารอื่นๆของบาไฮ……

5 days ago

รายการพอดคาสต์ทั้งเก้าชุดนี้เล่าถึงชีวิตและผลงานของ #พระอับดุลบาฮา ... See more

ครบรอบหนึ่งร้อยปี วันคล้ายวันสวรรคตของพระอับดุลบาฮา 1921 - 2021