“ถ้วยน้ำแห่งความรู้อันเอ่อล้น ขอพรจงมีแด่ผู้ที่ต้องสู้ทนกับความแห้งแล้ง น้ำพุแห่งชีวิตกำลังพวยพุ่งขึ้นมา ขอพระพรจงมีแด่ผู้ที่ดื่มดิน” – พระอับดุลบาฮา

ตั้งแต่ที่ศาสนาบาไฮถือกำเนิดขึ้นมาศตวรรษที่สิบเก้า มีผู้คนจำนวนที่เติบโตขึ้นเรื่อยๆได้พบว่าพระธรรมคำสอนของพระบาฮาอุลลสาห์มีวิสัยทัศน์เพื่อโลกที่ดีกว่า คนจำนวนมากได้ดึงเอาความรู้สึกที่ลึกซึ้งมาจกคำสอนของพระองค์ ยกตัวอย่างเช่นเรื่องความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของมนุษยชาติ เรื่องความเสมอภาคของบุรุษและสตรี, การขจัดอคติ, ความเป็นหนึ่งเดียวของศาสนาและวิทยาศาตร์ และให้ค้นพบวิธีที่จะประยุกต์หลักการของบาไฮเข้ามาใช้ในชีวิตประจำวันและหน้าที่การงาน คนอีกจำนวนหนึ่งก้าวไปมากกว่านั้นและได้ตัดสินใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนบาไฮ และมีส่วนร่วมในความพยายามที่จะเป็นส่วนหนึ่งโดยตรงในการที่จำทำให้วิสัยทัศน์อันแน่วแน่ของพระบาฮาอุลลาห์เกิดความเป็นจริงขึ้นได้ในยุคที่กำลังจะมาถึงของมนุษยชาติ

บาไฮจากทุกพื้นฐานต่างๆ คนหนุ่มสาว ผู้สูงอายุหรือสตรี พวกเขาอาศัยอยู่ด้วยกันในทุกดินแดนและเป็นส่วนหนึ่งของชาติ พวกเขามีสิ่งที่เหมือนกันคือ เป้าหมายของการรับใช้มนุษยชาติ และทำชีวิตภายในให้ผุดผ่องตามแนวทางของพระธรรมคำสอนของพระบาฮาอุลลาห์ ชุมชนที่พวกเขาอาศัยอยู่เป็นที่หนึ่งในการเรียนรู้และการปฏิบัติ ปราศจากความรู้สึกที่ว่าใครมีความเหนือกว่าหรือข้ออ้างว่าใครมีความรู้ที่ดีเกี่ยวกับสัจธรรมไปมากกว่าใคร มันเป็นเรื่องของชุมชนที่จะต้องมุมานะร่วมกันเพื่อเก็บเกี่ยวความหวังสำหรับอนาคตของมนุษยชาติ เพื่อหล่อเลี้ยงความพยายามที่เต็มไปด้วยจุดมุ่งหมาย และเพื่อการเฉลิมฉลองความพยายามของทุกคนในโลกซึ่งทำงานเพื่อส่งเสริมความสามัคคีและขจัดเอาความทุกข์ยากของมนุษย์ออกไป

“พระบาฮาอุลลาห์ทรงวาดวงกลมแห่งความสมัครสมาน พระองค์ได้ทรงออกแบบเพื่อการทำให้มนุษย์ทุกหมู่เหล่ามีความสามัคคีกัน และเพื่อการที่พวกเขาจะมารวมกันภายใต้ที่หลบภัยในแดนแห่งความสามัคคีสากล นี่คือผลงานของความกรุณาแห่งสวรรค์ และเราจะต้องพยายามด้วยจิตและวิญญาณจนกระทั่งเรามีความจริงของความสามัคคีในหมู่พวกเราและในขณะที่เราทำอยู่ เราก็จะได้รับความเข้มแข็งขึ้นมา”

– พระอับดุลบาฮา

การตอบรับคำร้องเรียก

ของพระบาฮาอุลลาห์

จุดประสงค์สองด้านทางศีลธรรมที่เป็นรากฐานของวิถึชีวิตบาไฮ

ชีวิตแห่งการอธิษฐาน

การผสานระหว่างการรับใช้และการบูชาในวิถีชีวิตของชุมชนบาไฮ

ชีวิตครอบครัวและเด็ก

ความสำคัญของครอบครัวและการศึกษาสำหรับเด็ก

เยาวชน

ความพยายามของบาไฮรุ่นเยาว์ในการมีส่วนสนับสนุนต่อโลกที่ดีขึ้น

ความสามารถของสถาบัน

การพัฒนาของโครงสร้างระบบบริหารในชุมชนบาไฮและการขัดเกลากระบวนการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

การมีส่วนร่วมในชุมชน

การทำงานเคียงข้างกับผู้อื่นในความก้าวหน้าทางอารยธรรมทางวัตถุและทางจิตวิญญาณ

การเข้าร่วมในวาทกรรมของสังคม

มีส่วนร่วมในระดับของความคิดร่วมกันกับทุกผู้คนเพื่อไปสู่ความเจริญก้าวหน้า