ด้านสังคมและเศรษฐกิจ

โครงการเพื่อการพัฒนาทางสังคมและเศรษฐกิจของบาไฮนั้นเป็นโครงการที่เป็นความพยายามของบาไฮคนใดคนหนึ่ง กลุ่มบาไฮศาสนิกชน หรือองกรณ์ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากคำสอนของบาไฮ เพื่อนำคำสอนมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าทางวัตถุและเจริญก้าวหน้าทางสังคมร่วมกัน โครงการนี้ไม่ได้มีเพื่อชาวบาไฮเท่านั้น แต่เป็นโครงการที่รับใช้ทุกคน

ความผูกมัดตนต่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของบาไฮนั้นมีรากฐานอยู่ในคำสอนของศาสนา ดังเช่นที่กล่าวมาว่า มนุษย์ทุกคนถูกสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อพัฒนาอารยธรรมที่ก้าวหน้าไปตลอดเวลา พระบาฮาอุลลาห์ลิขิตไว้ว่า จงเอาใจใส่ต่อความต้องการของยุคที่เจ้ายังมีชีวิตอยู่ และหารือกันเกี่ยวกับสิ่งที่จำเป็นและเร่งด่วน ด้วยเหตุนี้บาไฮจึงเชื่อว่าทุกคนมีบทบาทที่จะกระทำเพื่อสร้างสังคมที่สงบสุขและเจริญรุ่งเรือง อารยธรรมหรือความเจริญนั้นต้องมีทั้งความเจริญทางวัตถุและความเจริญทางจิตวิญญาณควบคู่กันไป เพราะความเจริญทางวัตถุนั้นเปรียบเสมือนตะเกียง ส่วนความเจริญทางจิตวิญญาณนั้นเปรียบเสมือนแสงของตะเกียงนั้น ไม่ว่าตะเกียงจะถูกออกแบบให้งดงามเพียงใด แต่หากไม่มีแสงสว่างแล้ว ตะเกียงนั้นก็ไม่มีคุณค่าของความเป็นตะเกียง