ความสัมพันธ์ที่จำเป็น

จุดประสงค์พื้นฐานที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับศาสนาของพระผู้เป็นเจ้า และศาสนาของพระองค์ในการคุ้มครองความสนใจและส่งเสริมความสามัคคีของชาติพันธุ์ของมนุษย์และบำรุงเลี้ยงจิตวิญญาณแห่งความรักและสันติภาพในท่ามกลางมนุษยชาติ – พระบาฮาอุลลาห์

การได้ตระหนักรู้ความจริงเกี่ยวกับหลักการของความเป็นหนึ่งเดียวของมนุษยชาติ เป็นเป้าหมายและหลักการในการปฏิบัติของการเปิดเผยพระธรรมของพระบาฮาอุลลาห์ พระบาฮาอุลลาห์ทรงเปรียบเทียบโลกแห่งมนุษย์กับร่างกายของมนุษย์ ภายใต้ระบบร่างกายนี้ มีเซลล์เป็นล้านล้านเซลล์ ซึ่งมีความแตกต่างกันทั้งรูปร่างและหน้าที่ ต่างก็มีบทบาทของตัวเองในการรักษาไว้ซึ่งระบบที่ดีและแข็งแรง ในลักษณะที่คล้ายกัน ความสัมพันธ์ที่กลมเกลียวกันของแต่ละบุคคล ชุมชนและสถาบันที่รับใช้เพื่อให้สังคมดำรงอยู่และก่อให้เกิดความก้าวหน้าของอารยธรรม

ย้อนกลับ

พระผู้เป็นเจ้าและสิ่งสร้างสรรค์ของพระองค์