สันติภาพสากล

พระธรรมของพระบาฮาอุลลาห์มีขอบเขตที่กว้างขวาง ครอบคลุมแนวคิดที่เป็นลักษณะและเป้าหมายของการเปิดเผยพระธรรม ความสูงส่งที่มีมาแต่เกิดของมนุษย์ การพัฒนาของคุณลักษณะทางจิตวิญญาณและการปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์กับโลกธรรมชาติรอบตัว พระธรรมลิขิตบาไฮนั้นมีคุณภาพเพียบพร้อมไปด้วยข้ออ้างอิงเกี่ยวกับสันติภาพสากล – ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดของมนุษยชาติทั้งหมด รวมทั้งการอธิบายถึงหลักการทางสังคมที่สันติภาพที่ว่านี้มีความเกี่ยวข้องด้วย

ในบรรดาหลักการที่ว่า มีเรื่องของการค้นคว้าความจริงอย่างอิสระเสรี ความเป็นหนึ่งเดียวของชาติพันธุ์ทั้งหมด ซึ่งเป็นหัวใจของหลักการของศาสนาบาไฮ การขจัดอคติในทุกรูปแบบ การดำรงไว้ซึ่งความสอดคล้องกันของศาสนาและวิทยาศาสตร์ ความเสมอภาพระหว่างบุรุษและสตรี ปีกสองข้างที่จะนำวิหคมนุษย์เหินขึ้นไปได้สูงขึ้น การให้การศึกษาภาคบังคับ การนำภาษาสากลที่สองมาใช้ การขจัดความร่ำรวยและความยากจนแบบสุดขั้วให้หมดไป การจัดให้มีสถาบันศาลยุติธรรมของโลกเพื่อการตัดสินใช้อพิพาทระหว่างประเทศและการทำให้ความยุติธรรมเป็นหลักการสำคัญในกิจการของมนุษย์ บาไฮไม่ได้มองหลักการเหล่านี้ว่าเป็นเพียงข้อความที่ร่างขึ้นด้วยความทะเยอทะยานอย่างคลุมเครือ แต่มีความเข้าใจว่าเป็นเรื่องที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคล ชุมชน และสถาบันในทางปฏิบัติในทันทีทันใด

ในเดือนตุลาคมปี พ.ศ. 2528 ธรรมสภายุติธรรมแห่งสากลได้ประกาศเกี่ยวกับการจัดพิมพ์จดหมายถึงมนุษยชาติ โดยรวมเกี่ยวกับสันติภาพสากล หัวข้อชื่อสัญญาสันติภาพโลก อธิบายถึงเหตุผลที่เป็นความมั่นใจของชุมชนบาไฮที่สำคัญในเรื่องการมาถึงของสันติภาพนานาชาติในระยะต่อไปในการวิวัฒนาการของสังคม สาสน์เล่มนี้ระบุไว้ตอนหนึ่งว่า

สันติภาพอันยิ่งใหญ่สู่ประชาชนผู้มีใจปรารถนาดีในหลายศตวรรษ ที่ผ่านมาได้หวังหัวใจของพวกเขาอันซึ่งผู้คนที่มองเห็นและกวีในหลายช่วงอายุคนที่ผ่านมาได้แสดงออกซึ่งวิสัยทัศน์นี้ และคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ของมนุษยชาติในหลายยุคก็ได้ให้สัญญาไว้อย่างต่อเนื่องนั้น ตอนนี้มีความเป็นไปได้ที่ชาติต่าง ๆ เข้าถึงได้แล้ว เพราะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่มนุษย์ทุกคนจะสามารถเห็นโลกทั้งใบโดยรวมได้ ด้วยผู้คนที่มีความแตกต่างมากมายเหลือคนานับในมุมมองเดียวกัน สันติภาพโลกไม่ใช่เป็นไปไม่ได้แต่หลีกเลียงไม่ได้ด้วย