พระบาฮาอุลลาห์ และพระปฏิญญาของพระองค์

“พระผู้แสดงธรรมผู้ทรงความศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้ทรงเป็นดั่งการมาถึงของวสันตฤดูในโลกเพราะวสันตฤดูแต่ละครั้งนั้นเป็นเวลาของการสร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ “

ศาสนาบาไฮเริ่มต้นขึ้นด้วยภารกิจที่พระศาสนทูตสองพระองค์ คือ พระบ๊อบและพระบาฮาอุลลาห์ ได้รับมอบหมายมาจากพระผู้เป็นเจ้า ในปัจจุบัน ความสามัคคีซึ่งเป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่นของศาสนานี้ก่อกำเนิดขึ้นจากคำสอนอันชัดแจ้งที่พระบาฮาอุลลาห์ทรงให้คำมั่นสัญญาถึงการนำทางที่ศาสนิกชนจะได้รับอย่างต่อเนื่องแม้ภายหลังการเสด็จจากไปของพระองค์แล้วก็ตาม การส่งมอบหน้าที่ในการดูแลและนำทางศาสนาตามลำดับนี้ ซึ่งเราเรียกว่า พระปฏิญญา เริ่มต้นขึ้นจากพระบาฮาอุลลาห์ ไปสู่บุตรชายของพระองค์ นามว่า พระอับดุลบาฮา และจากนั้นส่งมอบจากพระอับดุลบาฮาไปสู่หลานชายของพระองค์ คือ ท่านโชกิ เอฟเฟนดิ และ ต่อมาสู่สภายุติธรรมแห่งสากล ซึ่งได้รับการบัญญัติไว้โดยพระบาฮาอุลลาห์ ชาวบาไฮยอมรับในอำนาจบังคับบัญชาที่มาจากเบื้องบนของพระบ๊อบ และพระบาฮาอุลลาห์ ตลอดจนผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สืบทอดมาตามลำดับ

พระบ๊อบ
พระบ๊อบเป็นพระศาสดาผู้มาประกาศศาสนาบาไฮในช่วงกลางคริสต์ศตวรรษที่ ๑๙ พระองค์ได้ประกาศว่าพระองค์เป็นผู้นำสาส์นที่จะนำความเปลี่ยนแปลงมาสู่จิตวิญญาญมนุษย์ พระองค์มาเตรียมเพื่อการเสด็จมาของศาสดาของพระผู้เป็นเจ้าอีกองค์หนึ่ง ที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวพระองค์เอง ผู้ที่จะนำมาซึ่งยุคแห่งสันติภาพและความยุติธรรม

พระบาฮาอุลลาห์
พระบาฮาอุลลาห์ – ความรุ่งโรจน์ของพระผู้เป็นเจ้า – เป็นพระศาสดาผู้ที่มาตามคำทำนายของพระบ๊อบ และพระศาสดาองค์อื่นๆ ในอดีต พระบาฮาอุลลาห์นำธรรมะใหม่ที่พระผู้เป็นเจ้าเปิดเผยมาสู่มนุษยชาติ หลักธรรมนับพัน จดหมาย และหนังสือได้หลั่งไหลจากปลายปากกาของพระองค์ ในสิ่งที่พระองค์ได้เขียน พระองค์ทรงร่างโครงสร้างของการพัฒนาสังคมโลก ที่ให้ความสำคัญทั้งทางด้านวัตถุ และมิติด้านจิตวิญญาณของมนุษย์ และเพื่อสิ่งนี้ พระองค์ได้ทนทุกข์ต่อการจองจำ การทรมาน และการเนรเทศ

พระอับดุลบาฮา
พระบาฮาอุลลาห์ได้ทรงเลือกบุตรชายคนโต ซึ่งก็คือพระอับดุลบาฮา ให้เป็นผู้ตีความบทธรรมคำสอนของพระองค์ และขึ้นเป็นผู้นำศาสนาแทนพระองค์ ทั่วทั้งดินแดนตะวันตกและตะวันออกพระอับดุลบาฮาเป็นที่รู้จักในนามว่า “ทูตแห่งสันติภาพ” “ผู้เป็นตัวอย่างที่ดีของมนุษย์” และ “ผู้นำในการสนับสนุนศาสนาใหม่”

ท่านโชกิเอฟเฟดิ
ท่านได้ถูกเลือกให้เป็นศาสนภิบาลของศาสนาบาไฮโดยพระอับดุลบาฮา ท่านโชกิเอฟเฟนดิผู้ซึ่งเป็นหลานชายคนโตของพระอับดุลบาฮาใด้ใช้เวลา 36 ปีของชีวิตท่านดูแลการเติบโตพัตนาของศาสนาอย่างเป็นระบบ ช่วยให้ศาสนิกชนเข้าใจในศาสนาอย่างลึกซึ้ง

สภายุติธรรมแห่งสากล
ปัจจุบันการพัฒนาของศาสนาบาไฮทั่วโลกจะได้รับการนำทางจากสภายุติธรรมแห่งสากล ในคำภีร์เกี่ยวกับกฎบัญญัติพระบาฮาอุลลาห์ได้รับสั่งให้ธรรมสภายุติธรรมแห่งสากลมุ่งเน้นความพยายามเพื่อที่จะสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่มนุษยชาติ สนับสนุนการศึกษา สันติภาพ และความเจริญรุ่งเรืองของโลก และปกป้องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสถานะของศาสนา