การอธิษฐาน

เช่นเดียวกันกับร่างกายที่จำเป็นต้องมีการหล่อเลี้ยงบำรุงด้วยอาหารเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างถูกต้องและเหมาะสม เราย่อมจำเป็นที่จะต้องสวดมนต์อธิษฐานเป็นประจำทุกวันเพื่อบำรุงหล่อเลี้ยงชีวิตของจิตวิญญาณและสุขภาพพลานามัยของเรา การอธิษฐาน คือ อาหารสำหรับจิตวิญญาณ ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับความรักที่เรามีต่อพระผู้เป็นเจ้าในหัวใจของเรา และช่วยดึงดูดเราให้เข้าใกล้พระองค์ ไม่มีสภาวะใดในโลกแห่งการดำรงอยู่หวานกว่าสภาวะของการอธิษฐาน สภาวะที่ได้รับการประสาทพรสูงสุด คือ สภาวะของการอธิษฐานและการวิงวอน การมีชีวิตอยู่ในสภาวะของการอธิษฐานหากพิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้วมิได้หมายถึงการเปล่งพระวจนะออกมาเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่เรายังควรปรับความรู้สึกนึกคิดของเราทั้งหมดให้เพ่งไปยังพระผู้เป็นเจ้าและหันหัวใจของเราไปหาพระองค์

รูปแบบของการอธิษฐานขั้นสูงสุด คือ การยกย่องสรรเสริญพระผู้เป็นเจ้าด้วยความรักที่บริสุทธิ์ ผู้อธิษฐานที่แท้จริงในขณะที่กำลังอธิษฐานเขาไม่ควรมุ่งไปที่การขอแต่ในสิ่งที่จะตอบสนองความต้องการและสิ่งที่เขาปรารถนา แต่เขาควรปรับทัศนะตลอดจนความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายของเขาให้สอดรับกับทุกสิ่งที่เป็นพระประสงค์ของพระองค์ ด้วยทัศนะและความรู้สึกนึกคิดแบบนี้เท่านั้นที่จะช่วยให้ความรู้สึกสงบภายในจิตใจรวมถึงความรู้สึกเพียงพอจะบังเกิดขึ้น ซึ่งการอธิษฐานเป็นหนทางเดียวเท่านั้นที่จะประสิทธิ์ประสาทสิ่งนี้ได้ กระนั้นก็ตาม ย่อมเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งของเราที่เรามักอธิษฐานอ้อนวอนถึงพระผู้เป็นเจ้าเพื่อขอความช่วยเหลือ ภายหลังจากการอธิษฐานในรูปแบบดังกล่าว เราควรตรึกตรองและลงมือปฏิบัติตามสิ่งที่สื่อให้เห็นว่าจะเป็นหนทางที่ดีที่สุดต่อไป แล้วสังเกตดูว่าความพยายามต่างๆ ของเราได้รับการยืนยันหรือไม่ เราจำเป็นต้องมีความไว้วางใจและศรัทธาในความเมตตาของพระผู้เป็นเจ้าว่าพระองค์จะทรงประทานสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเรา

ในช่วงของการทำสมาธิซึ่งเป็นห้วงเวลาที่เราอยู่เพียงลำพังเป็นการส่วนตัวนั้น เรามักใช้ถ้อยคำต่างๆ ของเราเองในการติดต่อสนทนากับพระผู้สร้าง แต่ในพระธรรมลิขิตของพระบ๊อบ พระบาฮาอุลลาห์และพระอับดุลบาฮา บาไฮศาสนิกชนทั้งหลายพบว่า บทสวดมนต์อธิษฐานจำนวนมากมายนั้นเปี่ยมล้นไปด้วยถ้อยพระวจนะอันงดงามที่ประเสริฐเลิศล้ำและน่าพิศวงยิ่ง ซึ่งได้ให้ความรู้สึกในการแสดงออกถึงอารมณ์และความรู้สึกนึกคิดในระดับที่ลุ่มลึกที่สุด บทสวดต่างๆ นี้ อาจนำไปประยุกต์ใช้ได้ทั้งในส่วนตัวและในการชุมนุมอธิษฐานร่วมกันแท้จริงแล้ว ไม่ใช่เป็นสิ่งผิดปกติแต่อย่างใดที่จะเริ่มต้นเปิดและปิดการประชุมก่อนหารือกันในหัวข้อต่างๆ ในชุมชนของเราด้วยการสวดมนต์อธิษฐาน

พระบาฮาอุลลาห์ทรงประสาทอำนาจและความหมายเป็นพิเศษให้กับบทอธิษฐานบางบท ซึ่งหมายรวมถึงบทสวดประจำวันสามบทที่ทรงลิขิตด้วยพระองค์เอง บาไฮศาสนิกชนทั้งหลายสวดบทอธิษฐานประจำวันเหล่านี้วันละหนึ่งครั้ง ไม่ว่าจะเลือกบทสั้นซึ่งมีเพียงไม่กี่บรรทัด โดยใช้สวดในช่วงเวลาระหว่างเที่ยงวันถึงก่อนดวงอาทิตย์ตกของแต่ละวัน บทปานกลาง ประกอบไปด้วยคำสวดที่มากขึ้นโดยใช้สวดในช่วงเช้า เที่ยง และเย็นของแต่ละวัน หรือ บทยาวใช้สวดในช่วงเวลาใดก็ได้ในระหว่างยี่สิบสี่ชั่วโมงของแต่ละวัน

นอกจากนี้ ยังถือเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับชาวบาไฮโดยทั่วไปในโลกที่มักจัดชุมนุมกันในศูนย์กลางบาไฮหรือในบ้านของศาสนิกชนผู้ใดผู้หนึ่งกับเพื่อนและเพื่อนบ้านเพื่อการอธิษฐานร่วมกัน และนอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมอ่านออกเสียงและสดับการสวดพระวจนะที่คัดมาจากพระธรรมลิขิตศักดิ์สิทธิ์รวมถึงประมวลพระธรรมอันประเสริฐต่างๆ การชุมนุมนี้ ยังหมายรวมถึงการใช้ดนตรีและศิลปะในการขับร้องเข้าไว้อีกด้วย การชุมนุมเหล่านี้ทำหน้าที่ปลุกกระตุ้นความคล่องแคล่วว่องไวทางจิตวิญญาณของผู้เข้าร่วม และส่งเสริมแบบแผนการดำเนินชีวิตในชุมชนที่เปี่ยมไปด้วยดวงจิตแห่งความอุทิศตน