จากจดหมายท่านศาสนภิบาลกล่าวถึงกองทุนและการบริจาค

 1. และโดยที่ความก้าวหน้า และการบริหารศาสนกิจขึ้นอยู่กับปัจจัยทางด้านวัตถุ ดังนั้นทันทีที่ได้มีการจัดตั้งธรรมสภาบาไฮท้องถิ่นและธรรมสภาบาไฮแห่งชาติขึ้นแล้วจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดตั้งเงินกองทุนของศาสนาบาไฮขึ้นให้อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของธรรมสภาแห่งนั้นๆ ผู้รับใช้ที่มีจิตสำนึกและมีความจงรักภักดีต่อพระบาฮาอุลลาห์ซึ่งต้องการที่จะเห็นความรุ่งเรืองของศาสนาย่อมถือเป็นหน้าที่อันศักดิ์สิทธิ์ที่จะบริจาคให้กองทุนนี้พอกพูนขึ้นอย่างเต็มกำลังและโดยเสรี

ข้าพเจ้ามีความหวังว่า เมื่อเพื่อนบาไฮศาสนิกชนตระหนักถึงความจำเป็นของเงินทุนแล้ว แม้ว่าเงินที่บริจาคให้ในเบื้องแรกนั้นจะเป็นจำนวนเล็กน้อยสักเท่าใดก็ตาม ท่านทั้งหลายก็ควรจะตื่นตัวขึ้น และบริจาคให้แก่ศาสนา เพื่อใช้ก่อตั้งและเพิ่มปริมาณเงินทุนนั้นอย่างรวดเร็วต่อไป

 1. ธรรมสภาของท่าน อาจจะส่งเสริมการเผยแพร่หลักธรรมซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในยุคนี้ และขอให้ดำเนินศาสนกิจส่วนที่เหลือหลายด้านทั้งทางด้านจิตใจและมนุษยธรรมอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรีบจัดตั้งเงินกองทุนส่วนกลางขึ้นในขณะนี้ ซึ่งถ้าหากเพื่อนบาไฮศาสนิกชนและธรรมสภาบาไฮท้องถิ่นให้ความอุปถัมภ์ค้ำจุนแล้ว เงินกองทุนนี้จะยังให้ท่านสามารถดำเนินงานตามแผนงานได้อย่างแข็งขันโดยฉับพลัน
 2. สำหรับเรื่องการเสียสละทุนทรัพย์ส่วนตัวให้เป็นสวัสดิการของศาสนาบาไฮ ท่านศาสนภิบาลใคร่ขอให้ท่านเข้าใจว่า ผลประโยชน์โดยทั่วไปของศาสนาย่อมมีความสำคัญเหนือผลประโยชน์ของบาไฮศาสนิกชนแต่ละคน ตัวอย่างเช่น การบริจาคเป็นสวัสดิการให้แก่บาไฮศาสนิกชนแต่ละรายนั้นมีความสำคัญเป็นอันดับรองลงไปจากการบริจาคให้แก่กองทุนของธรรมสภาแห่งชาติ กองทุนส่วนท้องถิ่นและกองทุนสำหรับสร้างโบสถ์ตามลำดับลงไป
 3. ท่านศาสนภิบาล ใคร่ขอให้ท่านย้ำความสำคัญของกองทุนบาไฮแห่งชาติด้วยว่าเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับความเจริญเติบโต สำหรับการแผ่ขยายของศาสนกิจในการพัฒนาด้านบริหารของศาสนาระยะแรกเริ่มนี้ นอกจากนี้การบริจาคให้แก่กองทุนยังเป็นมาตรการที่บาไฮศาสนิกชนสามารถนำไปใช้ทดสอบระดับและลักษณะของความศรัทธาเป็นการพิสูจน์ด้วยการกระทำให้เห็นถึงความเสียสละ และความผูกพันที่เขามีต่อศาสนา
 4. ในขณะที่ศาสนกิจต่างๆ ของชุมชนบาไฮขยายตัวออกไป และชื่อเสียงของชุมชนนี้กำลังโด่งดังทวีขึ้นทั่วโลกตามไปด้วยนั้น สถาบันเงินทุนแห่งชาติซึ่งเป็นพื้นฐานที่สถาบันอื่นๆ ทั้งหลายต้องพึ่งพาและจัดตั้งขึ้นมานั้น ย่อมมีความสำคัญทวีมากขึ้น บาไฮศาสนิกชนทางด้านส่วนตัวเองและโดยส่วนรวมเป็นกลุ่มหรือเป็นธรรมดา บาไฮส่วนท้องถิ่นควรจำต้องช่วยสนับสนุนให้จำนวนเงินทุนนี้เพิ่มมากขึ้น ในปัจจุบัน เงินทุนในกองคลังบาไฮแห่งชาติทำหน้าที่เป็นโลหิตที่หล่อเลี้ยงชีวิต สถาบันอื่นๆ ซึ่งท่านกำลังเพียรพยายามสถาปนาขึ้น แน่นอนเราไม่ควรมองข้ามความสำคัญของเงินทุนนี้ ไม่ต้องสงสัยเลยว่า พระพรอันสุดคณาจะได้แก่ผู้ที่พยายามเสียสละตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งใจไว้ ข้าพเจ้ากำลังรอที่จะฟังข่าวการขยายตัวของเงินทุนซึ่งเป็นส่วนสำคัญของระบบการบริหารด้วยใจจดจ่อ ด้วยดวงจิตที่เฝ้าอธิษฐาน
 5. ต่อข้อคิดเห็นที่ว่า เราควรสามารถให้สิ่งที่เราให้ได้นั้น การให้ที่กล่าวมานี้ เป็นการให้ที่มีขอบเขตจำกัดและมิได้หมายรวมถึงการเสียสละสิ่งที่ตนพึงมีพึงได้เพื่อศาสนา ในศาสนาบาไฮการบริจาคให้แก่เงินกองทุนของศาสนาบาไฮไม่มีขีดจำกัด ยิ่งบริจาคได้มากเท่าไร ก็ยิ่งดีมากขึ้นเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อการบริจาคนั้นทำให้ผู้บริจาคต้องตัดความต้องการและความปรารถนาอื่นๆ ของตนออกไป ยิ่งการเสียสละทำได้ยากเพียงไร พระผู้เป็นเจ้าก็จะทรงเล็งเห็นว่า ยิ่งเป็นการบำเพ็ญกุศลมากยิ่งขึ้นเท่านั้น เพราะว่าในที่สุดแล้ว สิ่งสำคัญมิใช่อยู่ที่ว่าจะต้องบริจาคให้มาก แต่อยู่ที่ระดับของการยอมอดงดเว้น ซึ่งเกิดจากการเสียสละนั้นต่างหาก เมื่อเราต้องร้องขอให้ทุกคนเห็นความสำคัญของการร่วมบริจาคอย่างกว้างขวางและด้วยความเต็มใจให้แก่เงินกองทุนต่างๆ ของศาสนา เราควรจะกล่าวให้ทุกคนได้คิดว่า การบริจาคนั้นจะต้องให้ด้วยน้ำใสใจจริงมิใช่ให้เพียงเพื่อจะได้ชื่อว่าได้บริจาคแล้วเท่านั้น
 6. บาไฮศาสนิกชนทุกคน ไม่ว่าจะยากจนขัดสนเพียงใด ต้องตระหนักว่าหน้าที่รับผิดชอบของตนในเรื่องนี้นั้นหนักมาเพียงไร และควรจะมีความมั่นใจว่าความเจริญเติบโตทางจิตใจของตนในฐานะเป็นบาไฮศาสนิกชนในสังคมโลกของพระบาฮาอุลลห์นั้น ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เขาพิสูจน์ด้วยการกระทำ ด้วยความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนสถาบันศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาของพระผู้เป็นเจ้าทางด้านวัตถุ
 7. น้ำใจอันงดงาม ที่บาไฮศาสนิกชนอเมริกันทั้งหลายได้แสดงออกอยู่ในบัดนี้นั้น ยังความยินดีและแรงบันดาลใจอย่างใหญ่หลวงให้แก่ท่านศาสนาภิบาล เมื่อข่าวดีเรื่องชัยชนะและการเสียสละครั้งใหม่ที่ท่านทั้งหลายได้รับอยู่และกำลังทำอยู่นี้มาถึงท่านศาสนภิบาล ใครๆ ก็สามารถมองเห็นได้ว่า ท่านมีความร่าเริงเบิกบานมากยิ่งขึ้น และพละกำลังก็ได้เกิดใหม่อีกในกายของท่าน ซึ่งทั้งเหน็ดเหนื่อย และแบกภาระที่หนักเกินกำลังของท่านอยู่เสมอๆ

เกี่ยวกับจดหมายที่คุณกรุณาแนบไปนั้นเป็นจดหมายของบาไฮศาสนิกชนผู้น่ารักท่านหนึ่ง ได้แจ้งว่าราคาของหีบศพชนิดราคาถูกกับราคาแพงนั้นแตกต่างกัน และท่านผู้นี้ขอมอบจำนวนเงินที่แตกต่างกันนี้ให้กับเงินกองทุนของศาสนา จดหมายฉบับนี้ ท่านศาสนภิบาลรู้สึกซาบซึ้งในข้อความเป็นอย่างยิ่ง การเสียสละเช่นนี้ได้พิสูจน์ธาตุแท้ของบาไฮศาสนิกชน และเป็นเครื่องประดับรากฐานความมั่นคงอย่างยิ่งของศาสนาของเรา

 1. ท่านศาสนภิบาล ใคร่ขอให้ท่านหยิบยกเรื่องความสำคัญของสถาบันเงินทุนบาไฮแห่งชาติมาอธิบายให้บาไฮศาสนิกชนเข้าใจ ในระยะแรกที่การบริหารของศาสนาบาไฮกำลังเริ่มขึ้นนั้น เงินทุนนี้เป็นสิ่งจำเป็นที่จะยังความเจริญก้าวหน้าแก่ศาสนกิจ นอกเหนือจากนี้ การบริจาคยังเป็นวิถีทางที่บาไฮศาสนิกชนสามารถนำไปใช้ทดสอบ ระดับและลักษณะความเชื่อถือของตน และใช้พิสูจน์กำลังความศรัทธาและความผูกพันที่เขามีต่อศาสนาด้วย

เราต้องทำตัวเป็นประหนึ่งน้ำพุ ซึ่งปลดปล่อยน้ำที่มีอยู่ไปให้หมดสิ้น และในขณะเดียวกันก็ได้รับน้ำจากแหล่งที่มองไม่เห็นมาเพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา จงบริจาคให้เพื่อยังประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์โดยไม่หวาดกลัวความยากจน และมอบความไว้วางใจในพระกรุณาธิคุณ ซึ่งเป็นปฐมแห่งความมั่งคั่งและคุณความดีทั้งปวง การให้ในลักษณะที่กล่าวมานี้ คือเคล็ดลับในการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้อง

 1. การบริจาคให้แก่ศาสนานั้นเป็นวิธีที่บรรเทาความหิวโหย และความทุกข์ยากของมนุษยชาติอย่างได้ผลแน่นอนตลอดไป ระบบของพระบาฮาอุลลาห์ซึ่งตั้งขึ้นจากความประเสริฐเท่านั้นที่จะช่วยให้มนุษยชาติสามารถยืนหยัดขึ้นด้วยลำแข้งของตนเอง ความขาดแคลน ความหวาดกลัว ความหิวโหย และสงครามต่างๆ เหล่านี้จะถูกขจัดให้หมดสิ้นไป
 2. สถาบันของเงินกองทุนแห่งชาติ ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความก้าวหน้าอย่างราบรื่น ไม่มีการหยุดชะงักของกิจกรรมเหล่านี้ จะต้องได้รับการให้คำมั่นว่าจะได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มอกเต็มใจและทวีมากขึ้น อยู่เสมอ โดยกว้างขวางจากกลุ่มของบาไฮศาสนิกชนทั้งหลาย ซึ่งกิจกรรมอันเป็นคุณประโยชน์เหล่านี้ได้ริเริ่ม และดำเนินไปเพื่อสวัสดิการ และในนามของท่านเหล่านี้บาไฮทั้งหมดทุกคน ไม่ว่าจะมีทุนทรัพย์เล็กน้อยเพียงใดก็ตาม ต้องให้ความร่วมมือด้วยกันทุกคน

——————————————————–