การเลือกตั้งแบบบาไฮ

เรื่อง การเลือกตั้งแบบบาไฮ

  • อะไร คือ จุดมุ่งหมายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของการเปิดเผยศาสนาบาไฮ ?

?ระบบแห่งโลก? เป็นผลอันท้ายที่สุดของการเปิดเผยศาสนาบาไฮ

  • อะไร คือ ระบบแห่งโลก ?

*อ่าน สัญญาแห่งสันติภาพ

หน้า 21 ย่อหน้าแรก

ระบบแห่งโลกสามารถก่อตั้งได้เฉพาะเพียงบนความสำนึกอันไม่สั่นคลอนในความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของมนุษยชาติ ซึ่งเป็นสัจจะทางศาสนาที่วิทยาศาสตร์ทุกสาขาของมนุษย์ยืนยัน

หน้า 21 บรรทัดที่ 2 ย่อหน้าสุดท้าย

ท่านโชกิ เอฟเฟนดิ ผู้ซึ่งเป็นศาสนภิบาลของศาสนาบาไฮได้วิจารณ์ไว้ในปี ค.ศ. 1931 ว่า

?ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของมนุษยชาติมิได้มุ่งหมายที่จะลบล้างรากฐานทั้งหลายของสังคมที่มีอยู่ หากแต่พยายามจะขยายรากฐานให้กว้างออกไป หล่อสถาบันทั้งหลายเสียใหม่ให้เป็นลักษณะที่สอดคล้องกับความต้องการทั้งหลายของโลกที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด?

*พระบาฮาอุลลาห์ทรงเสนอเป็นครั้งแรกสำหรับการสถาปนาสันติภาพของโลกตั้งแต่ศตวรรษที่ 19*

ชุมชนบาไฮเรากำลังร่วมกันสร้าง ?ระบบแห่งโลก? เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับมนุษยชาติของโลก ว่าหลักคำสอนของพระบาฮาอุลลาห์สามารถเป็นจริงได้ โดยมีรากฐานที่มั่นคงมาจาก ธรรมสภาในระดับต่าง ๆ คือ ธรรมสภาท้องถิ่น ธรรมสภาแห่งชาติ (ซึ่งในอนาคตจะเป็น ?สภายุติธรรมแห่งท้องถิ่น,สภายุติธรรมแห่งชาติ?) และสภายุติธรรมแห่งสากล เป็นระบบที่มาจากการเลือกตั้งโดยไม่มีการเสนอชื่อ,การสมัคร,การแถลงนโยบาย การหาเสียงหรือแม้แต่การปรึกษาหารือ จากบาไฮศาสนิกชนที่มีอายุ 21 ปี ขึ้นไปของแต่ละชุมชน

  • ธรรมสภา คือ อะไร ?

ธรรมสภา คือ คณะกรรมการที่มาจากการเลือกตั้งแบบบาไฮ 9 ท่าน บาไฮในท้องถิ่นจะมีการเลือกตั้งธรรมสภาท้องถิ่น ในวันที่ 21 เมษายน ของทุกปี

ธรรมสภาแห่งชาติ จะมาจากการเลือกตั้งแบบบาไฮเช่นกัน จากเพื่อนบาไฮที่เป็นผู้แทนของชุมชนบาไฮแต่ละเขตของชาตินั้นๆ ซึ่งในปีนี้ ตรงกับวันที่ 27-28 เมษายน 2534

ภารกิจของผู้แทนนับเป็นภารกิจที่สำคัญมากสำหรับชุมชนบาไฮในแต่ละท้องถิ่น รวมไปถึงการพัฒนาระดับชาติ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของระบบแห่งโลกของพระบาฮาอุลลาห์

  • ในการเลือกตั้งแบบบาไฮ เราควรจะเลือกใครดี

จากจดหมายของท่านโชกิ เอฟเฟนดิ 27 กุมภาพันธ์ 1923 ถึงธรรมสภาแห่งชาติอินเดียและพม่า

?จงพิจารณาบุคคลที่มีความสามารถที่แท้จริง และโดยเฉพาะผู้ที่เป็นบาไฮเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือ

ชาย ไม่ขึ้นกับสถานะทางสังคม ทุกคนมีความสามารถที่แท้จริงย่อมมีสิทธิ์ที่จะได้รับเลือกตั้งให้เป็นธรรมสภา?

จากจดหมายของท่านโชกิ เอฟเฟนดิ วันที่ 3 มิถุนายน 1925 ถึงที่ประชุมแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา

?ในสถานการณ์ปัจจุบัน เป็นไปไม่ได้ที่เราจะคาดการณ์ได้ถึงความสำคัญที่ยิ่งใหญ่ของสถาบันธรรมสภาแห่งชาติ…เป็นสถานที่สูงส่ง ต้องรับผิดชอบอย่างจริงจัง มีภาระที่ต้องตรากตรำมากมาย?

ดังนั้น เป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่เพียงใด เป็นงานที่ละเอียดอ่อนเพียงใดของผู้แทนที่มีหน้าที่ในการเลือกตั้งผู้ที่จะดำเนินการรับใช้และดูแลกิจการในระดับชาติ…..

เป็นหน้าที่ของผู้แทนทุกท่านที่จะต้องพิจารณาด้วยใจที่ปราศจากความลำเอียงและอคติ ไม่ให้ความสำคัญต่อสถานะทางโลกวัตถุ เลือกเฉพาะบุคคลที่มีคุณสมบัติที่ดีที่สุด ที่เป็นผลรวมของคุณสมบัติเหล่านี้

  1. เต็มเปี่ยมด้วยความศรัทธาที่มั่นคง ไม่เปลี่ยนแปลง
  1. มีความเสียสละที่ไม่เห็นแก่ตน
  1. มีจิตใจที่ฝึกฝนมาอย่างดี
  1. มีความสามารถที่เป็นที่ยอมรับได้
  1. มีประสบการณ์

จากจดหมายของท่านโชกิ เอฟเฟนดิ 27 มีนาคม 1938 ถึงบาไฮศาสนิกชนคนหนึ่ง

?บาไฮศาสนิกชนทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเลือกตนเองถ้าเขาต้องการที่จะทำเช่นนั้น ไม่ได้หมายความว่า เขามีความทะเยอทะยานหรือเห็นแก่ตัว เพราะเขาอาจจะพบคุณสมบัติของตนที่สามารถรับใช้ระบบบริหารบาไฮและความคิดของเขาอาจจะถูกต้องก็ได้ สาระที่แท้อยู่ที่ เขาจะต้องจริงใจและปฏิบัติได้จริง ยิ่งไปกว่านั้น การเป็นธรรมสภาหรือคณะกรรมการใดๆ เป็นการรับใช้ มิใช่สถานะที่ใช้สำหรับการเชิดชูตนให้สูงกว่าผู้อื่น?

แต่……การหาเสียงเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจ………….

  • ต้องสวดมนต์ไหม ? ในการเลือกตั้ง

บาไฮทุกท่านควรจะสวดมนต์เพื่อให้พระบาฮาอุลลาห์ช่วยดลใจให้เลือกคนที่พระองค์ประสงค์จะให้เข้ามารับใช้ชุมชนของพระองค์ เราควรจะสวดมนต์ในลักษณะที่ถามพระองค์ว่า

?ใครคือผู้ที่พระองค์ประสงค์????

แล้วทำสมาธิ ในความเงียบ พระองค์จะทรงดลใจให้เห็นหรือนึกถึงคนนั้นๆ

จากจดหมายของท่านโชกิ เอฟเฟนดิ 9 กุมภาพันธ์ 1932 ถึงธรรมสภาท้องถิ่น

?ความแข็งแรงและความก้าวหน้าของชุมชนบาไฮขึ้นอยู่กับการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ ด้วยจิตใจที่ศรัทธาและกระตือรือร้น………?

ตรวจเช็คดูสิว่า ชุมชนบาไฮของท่าน เลือกตั้งกันวันที่ 21 เมษายน ณ ที่ใด