ครอบครัวในชุมชนของโลก

ครอบครัวในชุมชนของโลก

เหมือนโลกทั้งโลก ครอบครัวก็อยู่ในช่วงเปลี่ยนแปลงเหมือนกัน ในทุกวัฒนธรรมครอบครัวต่างกำลังกระจัดกระจาย ล่มสลายภายใต้ความบีบคั้นที่มาจากความปั่นป่วนทางเศรษฐกิจและการเมือง ความสับสนทางศีลธรรมและจริยธรรมกำลังทำให้ครอบครัวอ่อนแอลง

?สภาวการณ์ต่างๆ ที่ห้อมล้อมครอบครัวก็ห้อมล้อมประเทศชาติ สิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นในครอบครัวก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของประเทศชาติเช่นกัน?

บาไฮมีทรรศนะต่อความโกลาหลวุ่นวายเหล่านี้เสมือนเป็นสัญญาณของการดิ้นรนของมนุษยชาติที่จะนำไปสู่ยุคใหม่แห่งการพัฒนาร่วมกัน เป็นยุคแห่งการบรรลุเป็นผู้ใหญ่อย่างเต็มที่ ในฐานะที่ครอบครัวเป็นหน่วยที่เป็นฐานแรกสุดของสังคม ในขบวนการนี้ ครอบครัวจะต้องได้รับการหล่อหลอมและถูกฟื้นฟูตามหลักการอันเดียวกับที่กำลังปรับเปลี่ยนรูปแบบของอารยธรรมใหม่ทั้งหมด

หลักการอันเป็นแกนกลางของยุคนี้ได้แก่ ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของมนุษยชาติ พระบาฮาอุลลาห์พระผู้ซึ่งทรงก่อตั้งศาสนาบาไฮได้ทรงตรัสไว้ว่า ?สวัสดิภาพ ความสงบและความมั่นคงปลอดภัยของมนุษยชาติจะบังเกิดขึ้นไม่ได้นอกเสียจากว่าความสามัคคีจะถูกสร้างขึ้นอย่างมั่นคง? การยอมรับความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน และการพึ่งพาอาศัยกันของประชาชนชาวโลกทั้งหมด คือนัยที่บอกให้เห็นการจะต้องฟื้นฟูสถาบันทางสังคมบนโลกรวมทั้งครอบครัวขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่ง

ความสามัคคีในครอบครัว

?ถ้าความรักและความเห็นพ้องต้องกันแสดงให้เห็นประจักษ์อยู่ในครอบครัวใด ครอบครัวนั้นจะก้าวหน้า เรืองรองและมีความผุดผาดในจิตใจ?

วิธีการเข้าถึงความสามัคคีในครอบครัวของบาไฮได้รวบรวมส่วนประกอบของความรอบรู้ในประเพณีนิยมไว้กับหลักการที่ก้าวหน้าและเครื่องมือที่ใช้ปฏิบัติได้จริง การยึดติดอยู่กับคำสอนเหล่านี้อำนวยให้เกิดหลักการที่ทำหน้าที่ด้านพลังของการแตกแยก และทำให้เกิดโครงสร้างสำหรับการสร้างครอบครัวที่แข็งแรง มีคุณภาพและมีความปรองดอง

พื้นฐานและเงื่อนไขที่จะต้องมีขึ้นก่อนสำหรับครอบครัวก็คือความสัมพันธ์อันเปี่ยมไปด้วยความรักใคร่ของสามีภรรยา การสมรสซึ่งเป็นการสร้างสรรค์ของสวรรค์ชั้นหนึ่งมีเจตจำนงที่จะหล่อหลอมคู่สามีภรรยา ?ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ เพื่อว่าเขาจะได้ปรับปรุงชีวิตทางศีลธรรมของกันและกันอยู่เสมอ?

วัตถุประสงค์หนึ่งของการสมรสก็คือการสร้างอนุชนใหม่ซึ่งจะมีความรักพระผู้เป็นเจ้าและรับใช้มนุษยชาติ ดังนั้นงานของครอบครัวก็คือ การสร้างสายสัมพันธ์อันเปี่ยมไปด้วยความรัก ความเคารพและความปรองดองกันในระหว่างบิดามารดาและบุตรธิดา

ในโลกเรานี้ ความปรองดองและความร่วมมือกันในครอบครัวธำรงอยู่ด้วยดุลแห่งสิทธิและความรับผิดชอบ สมาชิกในครอบครัวทุกคน ?มีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อกันและกันและต่อครอบครัวโดยส่วนรวม ซึ่งแตกต่างกันไปเนื่องจากความสัมพันธ์ทางธรรมชาติ?

ตัวอย่างเช่น บุตรธิดามีหน้าที่ต้องเคารพบิดามารดา บุตรธิดามีสิทธิได้รับการเลี้ยงดู ได้รับการศึกษาและได้รับการปกป้องคุ้มครอง ส่วนมารดาในฐานะที่เป็นผู้อุ้มท้องและเป็นผู้อบรมสั่งสอนเด็กเป็นคนแรกย่อมต้องรับผิดชอบเป็นอันดับแรกแต่ไม่ถูกผูกขาดในการให้การศึกษาทางศีลธรรมและทำให้บ้านมีความรักและเป็นที่สั่งสอนอบรม ทางด้านการเงิน ความผาสุกของครอบครัวและการศึกษาของบุตรธิดา เป็นความรับผิดชอบซึ่งมีความสำคัญอันดับแรกของบิดาแต่ไม่ถูกผูกขาดเช่นกัน

มาตรฐานทางศีลธรรมส่วนบุคคลที่คำสอนของบาไฮสนับสนุนประกาศห้ามสิ่งที่ทำให้เกิดปฏิกิริยาที่ส่งผลให้เกิดความแตกแยกในครอบครัว แอลกอฮอล์เป็นสิ่งต้องห้ามสำหรับบาไฮเพราะเป็นยาเสพติด ที่ทำให้สติฟั่นเฟือน ไม่ทนปล่อยให้มีความรุนแรงหรือการกระทำที่ชั่วช้าทางศีลธรรมทุกรูปแบบเกิดขึ้นในครอบครัวเป็นอันขาด

ความเสมอภาคระหว่างเพศ

หลักแห่งความเสมอภาคระหว่างชายและหญิงคือความสัมพันธ์ที่แปลงรูปไปแล้วในการสมรสของบาไฮ ทั้งนี้เพราะว่าทั้งชายและหญิงเป็นคู่ที่มีความเท่าเทียมกัน เป็นสถานภาพที่ถูกก่อขึ้นในคำปฏิญาณตอนสมรสทั้งชายและหญิงต่างต้องกล่าวเหมือนกัน สามีหรือภรรยาต่างก็ไม่มีใครมีอำนาจเด่นเหนือใคร จะต้องมีการตัดสินใจร่วมกันบรรยากาศภายในครอบครัวและภายในชุมชนส่วนรวมควรจะมีลักษณะ ?ไม่ใช้อำนาจตามอำเภอใจแต่ด้วยน้ำใจแห่งการหารือกันอย่างเปิดเผยจริงใจและด้วยความรัก? เสมอ

หลักแห่งการปรึกษาหารือของบาไฮคือเครื่องมือสำหรับการเจรจาถกเถียงปัญหาใดๆ ซึ่งเกิดขึ้นในครอบครัวได้อย่างเปิดเผย อย่างตรงไปตรงมาและด้วยสัญชาตญาณรู้เท่าทันเหตุการณ์ จุดหมายปลายทางของการปรึกษาหารือก็เพื่อให้ความจริงใจได้เผยออกมาในวิถีทางซึ่งแก้ปัญหาต่างๆ และอำนวยประโยชน์แก่ทุกคน เมื่อคู่สามีภรรยาหรือครอบครัวหารือกัน การปรึกษาหารือกันนั้นก็จะเป็นหนทางอันทรงอานุภาพสำหรับการธำรงรักษาไว้ซึ่งความเป็นเอกภาพ

การยอมรับความเท่าเทียมกันและการใช้การปรึกษาหารือทำให้สามีและภรรยามีความคล่องตัวที่จะเผชิญกับข้อเรียกร้องต่างๆ ของโลกที่กำลังเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ถึงแม้ว่าทั้งฝ่ายชายและหญิงจะมีหน้าที่และความสามารถซึ่งเสริมกัน ในบางท้องที่ยังไม่มีการบอกความหมายที่แท้จริงของบทบาทเหล่านี้และอาจถูกนำไปปรับใช้ให้ตรงกับความต้องการของสมาชิกในครอบครัวและของครอบครัวโดยรวมได้เมื่อจำเป็น ในขณะที่สตรีได้รับการสนับสนุนให้ดำเนินงานในอาชีพต่อไป การทำงานนั้นไม่ควรจะเป็นไปในลักษณะที่ขัดกับบทบาทของมารดา และบิดาก็ไม่ได้รับการยกเว้นจากหน้าที่กิจธุระในบ้านและการเลี้ยงดูบุตรธิดา

เมื่อความสัมพันธ์ภายในครอบครัวกระทำด้วยความเคารพนับถือและด้วยความเที่ยงธรรมตามที่ควรจะเป็นแล้ว ความสัมพันธ์นั้นก็จะกลายเป็นปัจจัยสำคัญที่จะก่อให้เกิดสันติภาพขึ้นในโลก เมื่อสตรีถูกปฏิเสธความเสมอภาคและไม่ได้รับความเคารพจากครอบครัว บุรุษและเด็กชายก็จะพัฒนาทรรศนะนคติและนิสัยที่เป็นภัยซึ่งจะนำไปสู่สถานที่ทำงาน สู่ชีวิตทางการเมืองและสู่ความสัมพันธ์ระดับนานาชาติในที่สุด ในขณะที่เด็กๆ เติบโตภายในครอบครัวซึ่งมีการเคารพสิทธิของสมาชิกและมีการแก้ไขปัญหาด้วยการปรึกษาหารือมากขึ้น ความคาดหมายที่สันติภาพจะเกิดขึ้นในโลกก็เพิ่มมากเช่นกัน

การศึกษาและครอบครัว

แม้ว่าครอบครัวจะได้รับการศึกษาในระบบที่โรงเรียน อุปนิสัยได้รับการพัฒนาและทรรศนะคติทางศีลธรรมและจริยธรรมได้ก่อตัวขึ้นที่บ้าน ดังนั้นจึง ?ต้องมีการสอนคุณธรรมแก่ครอบครัว? ความอดทน ความซื่อสัตย์ ความยุติธรรม ความซื่อตรง คุณธรรมดังเช่นที่กล่าวมานี้ทำให้เกิดก้อนอิฐซึ่งสร้างลักษณะนิสัย คุณธรรมที่ประเพณีนิยมศักดิ์สิทธิ์กล่าวถึงเป็นส่วนประกอบทั่วไปของจริยธรรม คุณธรรม เหล่านี้คือการสะท้อนของพระผู้เป็นเจ้าในทุกคน

ในขณะที่มีการอบรมคุณธรรมอันสูงส่งและปลูกฝังคุณค่าแก่คนในครอบครัว ผู้ปกครองจะต้องจัดเตรียมการพัฒนาโดยรวมแก่ศักยภาพของเด็กทุกคนทางด้านจริยธรรม ศีลธรรม สติปัญญา อารมณ์และทางร่างกาย ดังนั้น เด็กหญิงและเด็กชายจะต้องได้รับการศึกษาในระบบตามหลักสูตรพื้นฐานเดียวกัน หากทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดเป็นแรงผลักดันให้เลือกผู้มีศักยภาพเป็นผู้ให้การศึกษาแก่อนุชนรุ่นต่อไปคือบุตรสาวจะต้องได้รับสิทธิในการศึกษาก่อนบุตรชาย

สรุป

ในขณะที่หลักการซึ่งกล่าวมาแล้วค่อยๆ ถูกนำไปใช้ทั่วโลก ครอบครัวก็กำลังถูกสร้างขึ้น ครอบครัวเหล่านี้สามารถมีส่วนในการสร้างสังคมของโลกที่เป็นหนึ่งเดียวกัน ทั้งนี้เพราะการเชื่อมโยงกันระหว่างครอบครัว ประเทศชาติและอารยธรรมของโลกซึ่งได้ถูกกำหนดให้เกิดขึ้นในเวลานี้เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้

?ขอให้เปรียบเทียบประเทศชาติต่างๆ ของโลกเสมือนเป็นสมาชิกในครอบครัว ครอบครัวคือประเทศชาติที่ถูกย่อส่วนให้เล็กลง เพียงแต่ขยายวงที่ล้อมบ้านแล้วท่านก็จะเห็นประเทศชาติ ขยายวงที่ล้อมประเทศชาติแล้วท่านก็จะเห็นมนุษยชาติทั้งหมด?

ข้อความที่อยู่ในเครื่องหมายอัญประกาศคัดมาจากพระธรรมลิขิตของบาไฮ