ความคิดเห็นบางประการสำหรับการร่างรัฐธรรมนูญแห่งประเทศไทย

ชุมชนบาไฮแห่งประเทศไทยขอขอบคุณที่ได้มีโอกาสเสนอทรรศนะในการร่างรัฐธรรมนูญใหม่สำหรับประเทศ เราหวังว่าเอกสารที่แนบมาคือ ?ความคิดเห็นบางประการสำหรับการร่างรัฐธรรมนูญแห่งประเทศไทย? ซึ่งเป็นหลักการที่นำมาจากคัมภีร์ของศาสนาบาไฮ จะเป็นประโยชน์สำหรับภารกิจระดับชาติที่รีบด่วนครั้งนี้

?????????????ทศวรรษสุดท้ายของศตวรรษนี้เริ่มต้นด้วยการเปลี่ยนแปลงทั้งในประเทศและทั่วโลก นับเป็นการท้าทายสำหรับพวกเราทุกคน สัญลักษณ์และหลักฐานที่แสดงถึงการตอบสนองต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ มีให้เห็นอยู่ในประเทศต่างๆ ทั่วโลก สำหรับประเทศไทย การตื่นตัวเมื่อเร็วๆ นี้ในการพยายามแก้ปัญหาทางสังคมและเศรษฐกิจที่ชาติประสบอยู่ เป็นศุภนิมิตที่บอกว่า ประชาชนไทยจะสามารถก่อสร้างสังคมที่ยุติธรรม สามัคคีและสงบสุขได้ในที่สุด ลักษณะสร้างสรรค์ของประเทศไทยได้แก่ ความพยายามอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การสนับสนุนสันติภาพและความปรองดองทั้งภายในประเทศและภูมิภาคแถบนี้ การเน้นการพัฒนาชนบทระดับล่างขึ้นมา ความสนใจต่อการกระจายรายได้ให้แก่ประชาชน ความพยายามขยายการศึกษาภาคบังคับ และการสนับสนุนให้บุรุษและสตรีมีโอกาสเท่าเทียมกันในด้านการศึกษาและการทำงาน

?????????????เรามั่นใจว่า ความสำเร็จในการแก้ปัญหาของประเทศไทยสามารถส่งอิทธิพลไปนอกประเทศด้วย เราเชื่อว่า ความคิดเห็นในเอกสารที่แนบมานี้อยู่เพียงแค่เอื้อมของประชาชน และสามารถจัดการกับรากเหง้าของความไม่สมดุลและความไม่ยุติธรรมที่รังควานสังคมของเราและทั่วโลก

?????????????ขอท่านจงวางใจได้ว่า ชุมชนบาไฮแห่งประเทศไทยจะอธิษฐานเพื่อความสำเร็จของงานที่ท่านกำลังรับภาระอยู่นี้

??????ขอแสดงความนับถือ

ธรรมสภาบาไฮแห่งประเทศไทย

ความคิดเห็นบางประการสำหรับการร่างรัฐธรรมนูญแห่งประเทศไทย

ของธรรมสภาบาไฮแห่งประเทศไทย

ไม่ว่าจะเป็นเพศใด เชื้อชาติใดหรือเผ่าพันธุ์ใด ?มนุษย์ล้วนได้รับการประสาทพรด้วยคุณสมบัติอันอเนกอนันต์ของวิญญาณและปัญญา ?ศักยภาพเหล่านี้ที่แฝงอยู่ช่วยพัฒนาความสามารถให้ทวีขึ้น และทำให้มนุษยชาติบรรลุจุดประสงค์ในการสืบทอดอารยธรรมที่ก้าวหน้าอย่างไม่มีสิ้นสุดซึ่งยืนยันได้จากบันทึกของพัฒนาการของสังคมมนุษย์ที่ต่อเนื่องกันมาตั้งแต่ครอบครัว ?ซึ่งเป็นหน่วยพื้นฐานของสังคม ต่อมาพัฒนาขึ้นเป็นเอกภาพของเผ่าพันธุ์ ต่อมาเป็นเอกภาพของนครรัฐและเอกภาพของชาติ

บัดนี้ ?ด้วยความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ ?ทำให้โลกพร้อมกับประชาชนและวัฒนธรรมที่หลากหลายได้หดเข้ามาเป็นละแวกบ้านเดียวกัน ?เป็นการยืนยันว่าครรลองของวิวัฒนาการทางสังคมจะนำไปสู่เอกภาพของโลกในที่สุด และแสดงนัยถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยสมบูรณ์ของความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ ?และดังนั้นจำเป็นที่ทุกหน่วยของสังคมไม่ว่าจะเป็นระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาคหรือระดับชาติ ที่ประกอบกันเป็นละแวกบ้านเดียวกันนี้ จะต้องมองโลกเป็นแผ่นดินเดียวกัน

เพื่อจะรับประกันการดำเนินชีวิตในสังคมอย่างเป็นระเบียบต่อไป ?และเพื่อสนับสนุนให้ปวงประชาพัฒนาความสามารถที่แฝงอยู่ในศักยภาพของตน จึงมีการจัดตั้งรัฐบาลขึ้นซึ่งมีอำนาจและความสามารถในการส่งเสริมการพัฒนาอารยธรรม ?โดยยึดถือความยุติธรรมเป็นหลัก ความก้าวหน้าในทุกกิจการของมนุษย์ขึ้นอยู่กับการมีรัฐบาลที่ยุติธรรม

?????????????แม้ตระหนักถึงความจำเป็นในการปรับทิศทางของประเทศ ?สำนึกในโอกาสที่เปิดเป็นพิเศษในช่วงเวลานี้ของประวัติศาสตร์ ?และมั่นใจว่าการเผชิญหน้ากับปัญหาที่กำลังท้าทายประเทศจะส่งผลเกื้อกูลทั้งภายในและภายนอกประเทศ ?กระนั้นก็ตามประเทศไทยต้องคำนึงถึงเงื่อนไขที่จำเป็นเหล่านี้ในการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่

?

รับประกันประสิทธิภาพ อิสรภาพ ความผาสุก ความสงบสุขและความก้าวหน้าของประชาชนทุกคนที่อยู่ภายใต้การปกครอง โดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติ ชนชั้น ความเชื่อหรือสถานะทางเศรษฐกิจ

?

พิทักษ์สิทธิส่วนบุคคล ปกป้องอิสรภาพและการริเริ่มของแต่ละบุคคล

?

รับประกันสิทธิเหล่านี้สำหรับประชาชนทุกคนคือ สิทธิที่จะได้รับการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน สิทธิที่จะมีงานทำและการว่าจ้างงานอย่างอิสระ สิทธิที่จะสมาคมกับประชาชนทุกภูมิหลังอย่างอิสระ

?

ใช้ระบบการปกครองที่ค้ำจุนสมดุลระหว่างการรวมอำนาจของรัฐบาลกับการกระจายอำนาจให้ระดับภูมิภาคและท้องถิ่น ซึ่งให้ขอบเขตกว้างขวางสำหรับการตัดสินใจในระดับท้องถิ่น และยึดหลักการตัดสินใจในระดับท้องถิ่น และยึดหลักการตัดสินใจโดยอาศัยการปรึกษาหารือ เป็นกลไกที่ทำให้รัฐบาลคุ้นเคยกับสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนในทุกพื้นที่ และสนับสนุนประชาชนให้แสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศและร้องทุกข์ได้โดยไม่เสี่ยงต่อการถูกลงโทษ

?

ปกป้องเสถียรภาพของสังคมตั้งแต่ระดับพื้นฐาน โดยการสนับสนุนความผาสุกและความเป็นปึกแผ่นของครอบครัว

?

เสริมสร้างสังคมให้มั่นคง โดยการสนับสนุนสิทธิที่เสมอภาคระหว่างบุรุษและสตรี

?

รับประกันให้ทุกคนได้รับการศึกษา และเอาใจใส่เป็นพิเศษต่อการศึกษาของเด็กหญิงและสตรีผู้ซึ่งจะเป็นมารดาที่อบรมลูกเป็นคนแรก การศึกษาของสตรีสำคัญกว่าบุรุษหากสถานการณ์บีบบังคับให้ต้องเลือก

?

ควบคุมเศรษฐกิจของประเทศมิให้มีความอดอยากแร้นแค้นหรือมีการสะสมกรรมสิทธิ์อย่างเหลือล้น สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมแต่ต้องถือว่าเป็นรองต่อการพัฒนาเกษตรกรรม ซึ่งจำเป็นต่อความผาสุกของสังคม

?

ทำนุบำรุงการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และศิลปะศาสตร์ และกระตุ้นประชาชนในทุกระดับสังคมให้กระตือรือร้นค้นคว้าพัฒนาศาสตร์เหล่านี้ ซึ่งจำเป็นสำหรับชีวิตที่ก้าวหน้าและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

?

คุ้มครองทรัพยากรทางธรรมชาติมิให้ถูกใช้ไปในทางที่ผิด เพื่ออนุรักษ์ความอุดมสมบูรณ์ของสิ่งแวดล้อม และในขณะเดียวกันอนุญาตให้มีการสูบวัตถุดิบขึ้นมาใช้เพื่อประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ

?

รับประกันอิสรภาพในการเลือกนับถือศาสนา เพราะศาสนาหล่อหลอมอุปนิสัยใจคอของประชาชนให้มีศีลธรรม ซึ่งเป็นเงื่อนไขจำเป็นสำหรับเสถียรภาพของสังคม เพราะกฎหมายเพียงอย่างเดียวไม่สามารถรับประกันเสถียรภาพนี้ได้

?

นำภาษาหนึ่งมาใช้ร่วมกันกับนานาชาติเพื่อเป็นสื่อระหว่างประชาชนทั่วโลก และสอนภาษานี้ในโรงเรียนพร้อมกับภาษาท้องถิ่น

?

ร่วมมือกับนานาชาติเพื่อรับประกันความก้าวหน้าของมวลมนุษย์ชาติอย่างสงบสุข

ข้อความจากคัมภีร์ศาสนาบาไฮ

ที่กล่าวถึงประเด็นต่างๆ ที่ประเทศไทยเผชิญอยู่

รัฐบาล

 1. การปกครองเป็นเช่นเดียวกับพัฒนาการของมนุษย์ แรกเริ่มมนุษย์เป็นเมล็ด และต่อมาพัฒนาผ่านขั้นตอนต่างๆ จนเป็นตัวอ่อนอยู่ในครรภ์ โครงกระดูกก่อร่างขึ้นห่อหุ้มด้วยเนื้อหนัง ก่อตัวเป็นรูปพิเศษเฉพาะ จนในที่สุดมาถึงระดับที่มนุษย์สามารถบรรลุวจนะเหล่านี้ได้อย่างเหมาะสม ?พระผู้สร้างผู้ล้ำเลิศที่สุด? ดังกล่าวนี้คือเงื่อนไขในโลกแห่งการสร้างสรรค์ที่ถูกกำหนดไว้โดยปัญญาสากล เช่นเดียวกัน การปกครองไม่สามารถวัฒนาจากขั้นต่ำvสุดที่บกพร่องไปถึงขั้นสูงสุดของความถูกต้อง สมบูรณ์ได้อย่างทันใด บรรดาผู้ทรงคุณวุฒิต้องพยายามทั้งกลางวันและกลางคืนใช้ทุกวิถีทางที่เกื้อกูลความก้าวหน้า จนกระทั่งรัฐบาลและประชาชนพัฒนาไปในทุกด้าน ทุกวันและแม้แต่ทุกขณะ
 2. แม้การก่อตั้งรัฐบาล การจัดตั้งสภาสำหรับปรึกษาหารือ จะเป็นรากฐานของการปกครอง ยังมีปัจจัยที่จำเป็นอีกหลายอย่างสำหรับสถาบันเหล่านี้ ประการแรก สมาชิกทั้งหลายที่ได้รับเรื่องต้องซื่อตรง เกรงกลัวพระผู้เป็นเจ้า มีจิตใจสูง ไม่ถูกชักจูงด้วยความทุจริต ประการที่สอง พวกเขาต้องทราบกฎต่างๆของพระผู้เป็นเจ้าเป็นอย่างดีในทุกแง่ รู้แจ้งในหลักการสูงสุดของกฎหมาย เชี่ยวชาญในกฎระเบียบที่ควบคุมการดำเนินกิจการภายในประเทศและความสัมพันธ์กับต่างประเทศ ชำนาญในศิลปะที่มีประโยชน์ต่ออารยธรรม และพอใจกับเงินเดือนที่ควรจะได้ตามกฎหมาย
 3. เป็นที่ชัดเจนว่าจนกว่าประชาชนจะได้รับการศึกษา จนกว่าความคิดเห็นของสาธารณชนจะประสานเข้าด้วยกันอย่างถูกต้อง จนกว่าข้าราชการแม้เป็นเพียงข้าราชการผู้น้อยจะเป็นอิสระจากความทุจริตแม้เพียงน้อยที่สุด ประเทศชาติจึงจะบริหารงานได้อย่างเหมาะสม จนกว่ารัฐบาลที่ดีมีระเบียบวินัยจะก้าวหน้าถึงขั้นที่ว่า หากบุคคลหนึ่งแม้จะพยายามสุดความสามารถแล้วก็ไม่สามารถบิดพริ้วไปจากความเที่ยงธรรมได้แม้แต่เท่าเส้นผม เมื่อนั้นการปฏิรูปตามที่ต้องการจึงจะได้รับการพิจารณาว่าสัมฤทธิ์ผลสมบูรณ์
 4. ต้องมีการออกกฎหมายพิเศษเพื่อจัดการกับความร่ำรวยและความขัดสนที่มากเกินไป สมาชิกของคณะรัฐบาลควรนำกฎของพระผู้เป็นเจ้ามาพิจารณาเวลาวางแผนการปกครองประชาชน สิทธิของมนุษยชาติต้องได้รับการปกป้องและอภิรักษ์

รัฐบาลของประเทศต่างๆ ควรปฏิบัติตามกฎของพระผู้เป็นเจ้า คือให้ความยุติธรรมเท่าเทียมกันแก่ทุกคน ?นี้คือหนทางเดียวที่สามารถขจัดสภาพอันน่าเศร้าของความมั่งคั่งอันล้นเหลือ และความยากจนอันน่าสมเพชและทรมานจิตใจ จนกว่าจะปฏิบัติตามนี้จึงจะมีการเชื่อฟังกฎของพระผู้เป็นเจ้า

ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของมนุษยชาติ

 1. บุคคลที่อุทิศตนต่อการรับใช้มวลมนุษยชาติในปัจจุบัน คือมนุษย์ที่แท้จริง พระผู้ทรงความยิ่งใหญ่กล่าวว่า: ขอพรและความสุขจงมีแด่ผู้ที่ลุกขึ้นส่งเสริมประโยชน์สูงสุดของประชาชนและวงศ์ตระกูลของโลก ในอีกตอนหนึ่งพระองค์ทรงประกาศว่า: เขาไม่ควรภูมิใจว่ารักประเทศของตนแต่ควรภูมิใจว่ารักโลกทั้งหมด
 2. พระผู้ทรงความยิ่งใหญ่กล่าวว่า: ดูกร อนุชนทั้งหลาย เจตนามูลฐานที่ขับเคลื่อนศาสนาของพระผู้เป็นเจ้าคือ การปกป้องประโยชน์และส่งเสริมเอกภาพของมนุษยชาติ และทำนุบำรุงดวงจิตแห่งความรักและมิตรภาพในหมู่มนุษย์ จงอย่าให้ศาสนากลายเป็นเหตุของการพิพาทและความร้าวฉาน ความเกลียดชังและเป็นปรปักษ์ นี้คือหนทางตรง คือรากฐานที่มั่นคงสถาพร อะไรก็ตามที่รังสฤษฏ์นรากฐานนี้ การเปลี่ยนแปลงและความบังเอิญของโลกจะไม่สามารถบั่นทอนพลังของสิ่งนั้นได้ การปฏิวัติของหลายศตวรรษสุดคณานับก็ไม่สามารถบ่อนทำลายโครงสร้างของสิ่งนั้น…

สันติภาพ

 1. อารยธรรมที่แท้จริงจะคลี่ธงออกในใจกลางสุดของโลกเมื่อประมุขผู้มีชื่อเสียงและมีจิตใจสูงจำนวนหนึ่ง ผู้ซึ่งเป็นแบบอย่างอันเรืองรองของความอุทิศและมุ่งมั่น ได้ลุกขึ้นเพื่อประโยชน์และความสุขของมนุษยชาติด้วยความตั้งใจอันแน่วแน่และด้วยทรรศนะอันชัดเจนเพื่อสถาปนาความมุ่งหมายแห่งสันติภาพสากล พวกเขาต้องนำความมุ่งหมายแห่งสันติภาพสากลมาเป็นวัตถุประสงค์ของการปรึกษาหารือทั่วไป และพยายามทุกวิถีทางในอำนาจของพวกเขาที่จะสถาปนาสหภาพของชาติทั้งหลายของโลก พวกเขาต้องทำสนธิสัญญาผูกมัดและสถาปนากติกาที่มีบทบัญญัติทั้งหลายอันชอบด้วยเหตุผล ละเมิดมิได้แน่นอน พวกเขาต้องประกาศสิ่งนี้ต่อทั่วโลกและมันต้องได้รับการสนับสนุนจากมนุษยชาติทั้งหมด งานอันยิ่งใหญ่ และประเสริฐสุดนี้ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดอันแท้จริงของสันติภาพ และความผาสุกของทั่วโลก ควรได้รับการพิจารณาโดยทุกคนที่อาศัยอยู่บนโลกนี้ว่าเป็นงานที่ต้องเคารพ กองกำลังทั้งหมดของมนุษยชาติต้องระดมเข้าด้วยกันเพื่อที่จะรับประกันเสถียรภาพและความถาวรของกติกาอันยิ่งใหญ่ที่สุดนี้ ในสนธิสัญญาที่ครอบคลุมทั้งหมดนี้ เขตและชายแดนทั้งหลายของแต่ละชาติต้องกำหนดไว้อย่างชัดเจน หลักการต่างๆ ที่เป็นรากฐานของความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลทั้งหลายที่มีต่อกันต้องวางไว้อย่างแน่นอน ข้อตกลงและข้อผูกพันทั้งหมดระหว่างประเทศต้องเป็นที่รู้แน่ ในลักษณะนี้ปริมาณของอาวุธยุทธภัณฑ์ของทุกรัฐบาลควรถูกจำกัดอย่างเข้มงวด เพราะหากการตระเตรียมสงครามและกำลังทหารของชาติใดได้รับอนุญาตให้เพิ่มขึ้น ก็จะก่อให้เกิดความระแวงสงสัยของชาติอื่น หลักการที่เป็นรากฐานของสนธิสัญญาที่ต้องเคารพนี้ควรกำหนดไว้อย่างแน่นอนอย่างที่หากรัฐบาลไหนละเมิดบทบัญญัติใดๆ ของมันภายหลัง รัฐบาลอื่นทั้งหมดจะลุกขึ้นปราบรัฐบาลนั้นให้ยอมจำนนอย่างเด็ดขาด ไม่เพียงเท่านั้น มนุษยชาติทั้งหมดจะมุ่งมั่นทำลายรัฐบาลนั้นด้วยกำลังที่มีอยู่ทุกอัตรา หากวิธีรักษาอันยิ่งใหญ่ที่สุดนี้นำมาใช้กับโลกที่เจ็บป่วย แน่นอนโลกจะฟื้นจากความยุ่งยากและคงอยู่อย่างปลอดภัยและมั่นคงไปชั่วกาลนาน

การศึกษา

 1. เงื่อนไขจำเป็นอันหนึ่งสำหรับความสมบูรณ์เลิศคือ การลุกขึ้นด้วยความจริงใจโดยสมบูรณ์และเจตนาอันบริสุทธิ์เพื่อให้การศึกษามวลชน พยายามสุดความสามารถในการสั่งสอนพวกเขาเกี่ยวกับความรู้และวิทยาศาสตร์แขนงต่างๆ สนับสนุนการพัฒนาความก้าวหน้าสมัยใหม่ขยายขอบเขตของการค้า อุตสาหกรรมและศิลปะ ส่งเสริมมาตรการต่างๆ ที่เพิ่มพูนความมั่งคั่งของประชาชน เพราะมวลชนยังไม่ทราบเกี่ยวกับปัจจัยสำคัญเหล่านี้ซึ่งเป็นยารักษาโรคโดยตรงสำหรับความเจ็บป่วยเรื้อรังของสังคม
 2. ศิลปะ งานฝีมือและวิทยาศาสตร์ ยกระดับสภาวะของการดำรงอยู่และนำไปสู่ภิญโญภาพความรู้เป็นประดุจปีกของมนุษย์และบันไดสำหรับความเจริญ การแสวงหาความรู้เป็นหน้าที่ของทุกคน อย่างไรก็ตามความรู้วิทยาศาสตร์ที่แสวงหาต้องสามารถให้ประโยชน์แก่ประชาชนทั้งหลายของโลก มิใช่ความรู้ที่เริ่มต้นด้วยคำพูดและจบลงด้วยที่คำพูด…

ในความเป็นจริงแล้ว ความรู้คือสิ่งล้ำค่าที่แท้จริงของมนุษย์ ?และเป็นแหล่งกำเนิดความอารี ความปรีดี ความเจริญ ความเบิกบานและหรรษา ความสุขบังเกิดกับผู้ที่ฝักใฝ่ในความรู้และเคราะห์ร้ายบังเกิดกับผู้ที่ไม่เอาใจใส่

 1. การให้การศึกษาและฝีกฝนเด็กๆ เป็นหนึ่งในการกระทำที่เป็นกุศลสูงสุดของมนุษย์ชาติ…เพราะการศึกษาคือรากฐานที่ขาดไม่ได้สำหรับความสมบูรณ์เลิศทั้งปวงของมนุษย์ และเปิดทางให้มนุษย์บุกเบิกไปสู่ยอดแห่งความรุ่งโรจน์อนันต์…

เด็กทุกคนมีศักยภาพเป็นแสงสว่างและความมืดของโลกในเวลาเดียวกัน ดังนั้นปัญหาของการศึกษาต้องได้รับการพิจารณาว่าสำคัญเป็นอันดับแรก ?ตั้งแต่วัยทารกเด็กต้องได้รับการเลี้ยงดู ณ อ้อมอกแห่งความรักของพระผู้เป็นเจ้า และอบรมด้วยความรู้ของพระองค์ เพื่อว่าเขาจะประกายรัศมี เติบโตในธรรมะ เปี่ยมไปด้วยปัญญาและความรู้ ซึมซาบลักษณะของหมู่เทพธิดา

การปรึกษาหารือ

 1. การปรึกษาหารือให้ความรู้อันยิ่งใหญ่กว่าและเปลี่ยนความไม่รู้จริงเป็นความมั่นใจ คือประทีปอันสว่างไสวที่นำทางในโลกแห่งความมืด เพราะทุกสรรพสิ่งมีตำแหน่งของความสมบูรณ์และการพัฒนาเต็มที่ของพรสวรรค์แห่งการเข้าใจจะปรากฏออกมาโดยการปรึกษาหารือ
 2. ในทุกสิ่งจำเป็นต้องปรึกษาหารือ เจ้าควรเน้นเรื่องนี้อย่างหนักแน่น เพื่อว่าทุกคนจะได้ใช้การปรึกษาหารือ จุดมุ่งหมายของสิ่งที่เปิดเผยจากปากกาของพระผู้ทรงความสูงส่งคือเพื่อว่ามิตรสหายจะใช้การปรึกษาหารือเต็มที่ เพราะการปรึกษาหารือคือเหตุของความมีสติและตื่นตัว และเป็นแหล่งกำเนิดของคุณประโยชน์และความผาสุก
 3. เงื่อนไขแรกคือความรักใคร่ปรองดองระหว่างสมาชิกของธรรมสภา ?พวกเขาต้องปลดจากความหมางเมินโดยบริบูรณ์ และต้องแสดงออกซึ่งเอกภาพของพระผู้เป็นเจ้า เพราะพวกเขาคือคลื่นในทะเลเดียวกัน คือหยดน้ำในชโลทรเดียวกัน คือดวงดาราในนภาเดียวกัน คือรัศมีของดวงอาทิตย์เดียวกัน คือพฤกษาในสวนเดียวกัน คือดอกไม้งามในอุทยานเดียวกัน หากไร้ซึ่งความเห็นพ้องต้องกัน ไร้ความสามัคคีที่แท้จริง การชุมนุมนั้นจะสลายตัวและธรรมสภาจะกลายเป็นความว่างเปล่า ?เงื่อนไขที่สองคือ เมื่อมาร่วมชุมนุมกัน พวกเขาต้องตั้งจิตสู่เบื้องบน และขอความช่วยเหลือจากอาณาจักรแห่งความรุ่งโรจน์ จากนั้นพวกเขาต้องดำเนินการประชุมด้วยความอุทิศ มารยาท เกียรติ ความรอบคอบและความพอประมาณในการแสดงทรรศนะของตนในทุกเรื่อง พวกเขาต้องแสวงหาความจริง มิใช่ยืนกรานในความคิดเห็นของตน เพราะความดื้อดึงขืนอยู่ในทรรศนะของตนจะนำไปสู่ความบาดหมางและวิวาทกันในที่สุด และความจริงจะยังคงซ่อนเร้นอยู่ ?สมาชิกผู้มีเกียรติทั้งหลายต้องแสดงถึงความคิดเห็นอย่างอิสระ และห้ามมิให้ผู้ใดดูแคลนความคิดเห็นของคนอื่น ไม่เพียงเท่านั้น เขาต้องแสดงสัจจะด้วยความพอควร และหากมีความคิดเห็นขัดแย้งกัน ต้องถือตามเสียงส่วนใหญ่ และทุกคนต้องเชื่อฟังและยอมตามเสียงส่วนใหญ่ เช่นกันห้ามมิให้ผู้ใดคัดค้านหรือตำหนิการตัดสินใจที่ลงมติไปแล้วไม่ว่าในหรือนอกที่ประชุม แม้ว่าการตัดสินใจนั้นจะไม่ถูก เพราะการวิพากษ์วิจารณ์ดังกล่าวจะขัดขวางการปฏิบัติการตัดสินใจ ?กล่าวโดยย่อ สิ่งใดก็ตามที่ดำเนินไปด้วยความปรองดองและความรักและเจตนาที่บริสุทธิ์ ผลที่ได้คือแสงสว่าง และหากร่องรอยของความหมางเมินแม้เพียงน้อยที่สุดเข้ามาปกคลุม ผลที่ได้คือความมืดในความมืด…หากเคารพตามนี้ ธรรมสภานั้นจะเป็นของพระผู้เป็นเจ้า ถ้าไม่เช่นนั้นการชุมนุมนั้นจะนำไปสู่ความเย็นชาและความหมางเมินที่สืบมาจากความชั่วร้าย..หากพวกเขาพยายามบรรลุเงื่อนไขเหล่านี้ พระวิญญาณบริสุทธิ์จะประสาทพรให้แก่พวกเขา และธรรมสภานั้นจะกลายเป็นศูนย์กลางของพระพรจากสวรรค์ กองทัพของอำนาจสวรรค์จะลงมาช่วยเหลือ และพวกเขาจะได้รับพลังงานใหม่แต่ละวันที่หลั่งไหลมาจากพระวิญญาณ

บทบาทของศาสนา

 1. ดูกร ?ประชาชนและวงศ์ตระกูลที่ต่อสู้กันบนปฐพี จงตั้งปณิธานในความสามัคคี และให้นาราของความสามัคคีนั้นสาดรัศมีมายังเจ้า ?จงรวมตัวกัน และเพื่อเห็นแก่พระผู้เป็นเจ้ามุ่งมั่นขจัดรากเหง้าของการต่อสู้ในหมู่พวกเจ้าเอง…ไม่มีข้อสงสัยว่า ประชาชนบนโลกไม่ว่าเชื้อชาติหรือศาสนาใด ได้รับแรงดลใจจากแหล่งกำเนิดเดียวกัน และเป็นข้าแผ่นดินของพระผู้เป็นเจ้าเดียวกัน ความแตกต่างระหว่างบทบัญญัติที่พวกเขายึดถือ มีเหตุมาจากความต้องการที่แปรเปลี่ยนไปและความจำเป็นตามยุคสมัย ?ยกเว้นจำนวนน้อยบางบทที่มาจากความวิปริตของมนุษย์ บัญญัติทั้งปวงล้วนกำหนดโดยพระผู้เป็นเจ้า และคือการสะท้อนพระประสงค์และเจตนาของพระองค์ จงลุกขึ้น และด้วยอานุภาพแห่งความศรัทธา จงทลายเทพเจ้าในจินตนาการที่ไร้สาระของเจ้า ผู้ที่หว่านเมล็ดของการพิพาทในหมู่พวกเจ้า จงซื่อสัตย์ต่อสิ่งที่มาสมานไมตรีและประสานความสามัคคีพวกเจ้า
 2. คุณประโยชน์สากลสืบมาจากธรรมะของศาสนาทั้งหลาย เพราะศาสนานำพาให้ศาสนิกชนมีเจตจำนงที่จริงใจ มีเจตนาที่สูงส่ง มีความบริสุทธิ์และเกียรติอันไม่ด่างพร้อย มีเมตตาธรรมและเห็นอกเห็นใจ รักษาพระปฏิญญาตามสัญญา คำนึงถึงสิทธิ์ของผู้อื่น มีอิสรภาพ มีความยุติธรรมในทุกแง่ของชีวิต มีความเป็นมนุษย์และเห็นแก่เพื่อนมนุษย์ มีความกล้าหาญ อุตสาหะอย่างไม่ย่อท้อในการรับใช้มนุษยชาติ สรุปคือ ศาสนาก่อกำเนิดคุณธรรมทั้งปวงของมนุษย์ และคุณธรรมเหล่านี้คือเทียนอันสว่างไสวของอารยธรรม

สตรี

 1. ความไม่ก้าวหน้าและไม่ชำนิชำนาญของสตรีมีเหตุมาจาก ขาดการศึกษาและโอกาสที่เท่าเทียม หากสตรีได้รับความเสมอภาคนี้ ไม่มีข้อสงสัยว่า เธอจะเทียบกับบุรุษได้ในด้านความสามารถและสมรรถภาพ ??ความสุขของมนุษยชาติบังเกิดขึ้นเมื่อบุรุษและสตรีประสานและก้าวหน้าไปด้วยกันอย่างเสมอภาค เพราะทั้งสองเสริมกันและคือเพื่อนที่ช่วยเหลือกัน
 2. ความยุติธรรมของพระผู้เป็นเจ้าเรียกร้องให้มีการเคารพสิทธิของทั้งสองเพศ เพราะไม่มีเพศใดเหนือกว่ากันในสายตาของสวรรค์ เกียรติศักดิ์ต่อหน้าพระผู้เป็นเจ้ามิได้ขึ้นอยู่กับเพศ แต่ขึ้นอยู่กับความบริสุทธิ์และผ่องใสของหัวใจ คุณธรรมของมนุษย์เป็นของทุกคนเท่ากัน
 1. โลกในอดีตถูกปกครองด้วยกำลัง บุรุษได้มีอำนาจเหนือสตรีเพราะบุรุษมีคุณลักษณะที่รุนแรงก้าวร้าวกว่าทั้งด้านร่างกายและจิตใจ แต่เกณฑ์เหล่านี้กำลังเปลี่ยนไป การใช้กำลังเริ่มลดบทบาทลงสติปัญญา ไหวพริบ คุณธรรมแห่งความรักและการรับใช้ซึ่งเด่นกว่าในสตรีกำลังขึ้นมามีบทบาทเหนือกว่า ดังนั้นในยุคใหม่จะเป็นยุคที่มีความรุนแรงของบุรุษน้อยลง แต่จะเปี่ยมไปด้วยอุดมคติของความเป็นสตรีมากยิ่งขึ้น กล่าวให้ชัดเจนคือ เป็นยุคที่องค์ประกอบของอารยธรรมจะมีคุณลักษณะของบุรุษและสตรีสมดุลกันอย่างเหมาะสม

ชีวิตครอบครัว

 1. ตามคำสอนของพระบาฮาอุลลาห์ ครอบครัวเป็นหน่วยหนึ่งของสังคม ต้องได้รับการศึกษาอบรมตามกฎแห่งความบริสุทธิ์ ?คุณธรรมทุกอย่างต้องสอนในครอบครัว บูรณภาพของพันธะในครอบครัวต้องนำมาพิจารณาเสมอ สิทธิของสมาชิกแต่ละคนต้องไม่ถูกละเมิดและไม่เป็นไปตามอำเภอใจ ?ลูกชายมีหน้าที่บางอย่างต่อพ่อ และพ่อก็มีหน้าที่บางอย่างต่อลูกชายเช่นเดียวกัน แม่ ลูกสาวและสมาชิกอื่นๆ ในครอบครัวมีสิทธิพิเศษบางอย่าง สิทธิเหล่านี้ต้องอนุรักษ์ไว้และความสามัคคีของครอบครัวต้องได้รับการค้ำจุน ความเสียหายต่อสมาชิกคนหนึ่งถือว่าเป็นความเสียหายของทุกคน ?ความสุขสบายของแต่ละคนเป็นความสุขสบายของทุกคน เกียรติของคนหนึ่งเป็นเกียรติของทุกคน

สิ่งแวดล้อม

 1. เราไม่สามารถแยกหัวใจของมนุษย์ออกจากสิ่งแวดล้อมภายนอกของเรา และกล่าวว่าเมื่อใดมีการ ปฏิรูปฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะดีขึ้นเอง มนุษย์เป็นน้ำหนึ่งเดียวกันกับโลก จิตใจของ มนุษย์ปั้นแต่งธรรมชาติและถูกกระทบโดยธรรมชาติเช่นเดียวกัน ทั้งคู่มีผลต่อกันและกันและการ เปลี่ยนแปลงทุกอย่างที่ยั่งยืนในชีวิตของมนุษย์ คือผลที่มาจากปฏิกิริยาต่อกันและกันนี้

21. เกษตรกรรมเป็นเรื่องที่ต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษ เพราะเกษตรกรรมนำมาซึ่งความก้าวหน้าของ มนุษยชาติและการปฏิสังขรณ์โลก เกษตรกรรมเป็นวิทยาการที่ประเสริฐและคือการนมัสการ หาก บุคคลใดชำนิชำนาญในวิทยาการนี้ เขาจะเป็นหนทางจัดหาความสุขสบายสำหรับประชาชนจำนวน นับไม่ถ้วน ยิ่งไปกว่านั้น เกษตรกรรมยังส่งเสริมการอนุรักษ์สมดุลของระบบนิเวศน์ของโลก