ความสำคัญของบทอธิษฐานบังคับและการถือศีลอด

ความสำคัญของการสวดบทอธิษฐานบังคับและการถือศีลอด

The Importance of Obligatory Prayer and Fasting

ในการทบทวนการนำกฎของพระบาฮาอุลลาห์มาใช้เพิ่มเติมในช่วงสี่ปีที่ผ่านมา สภายุติธรรมแห่งสากลตัดสินใจว่า เป็นเรื่องสำคัญสำหรับบาไฮทุกคน ?ที่จะตระหนักให้ลึกซึ้งถึงพระพรที่ประทานมาให้โดยกฎที่ทำนุบำรุงการอธิษฐานในชีวิตของบุคคลและชุมชน? ส่วนหนึ่งของกฎเหล่านี้คือการสวดบทอธิษฐานบังคับและการถือศีลอด ซึ่งพระผู้ทรงความงามที่วิสุทธิ์พรรณนาไว้ว่าเป็นเสมือน ?ปีกสองข้างของชีวิตมนุษย์?

เนื้อหาที่คัดเลือกมาจากการแปลที่พึ่งได้การรับรองนี้ นำมาจากมหาสมุทรที่ไพศาลของธรรมลิขิตดั้งเดิมของพระบาฮาอุลลาห์และพระอับดุลบาฮา ซึ่งมุ่งหมายที่จะประเทืองการหยั่งเห็นนัยอันกว้างไกลของสองกฎที่ยิ่งใหญ่นี้

พฤษภาคม ค.ศ. 2000

ธรรมลิขิตของพระบาฮาอุลลาห์

1 แท้จริงแล้วเราได้แถลงทุกสิ่งไว้ในคัมภีร์ของเรา เสมือนเป็นสัญลักษณ์แห่งกรุณาธิคุณสำหรับผู้ที่เชื่อในพระผู้เป็นเจ้า พระผู้ทรงมหิทธานุภาพ พระผู้ทรงคุ้มครอง พระผู้ทรงดำรงอยู่ด้วยตนเอง และเราได้บัญญัติการสวดบทอธิษฐานบังคับและการถือศีลอด เพื่อว่าโดยวิธีนี้ทุกคนจะได้เข้าใกล้พระผู้เป็นเจ้า พระผู้ทรงอานุภาพสูงสุด พระผู้เป็นที่รักยิ่ง เราได้ลิขิตสองกฎนี้และอรรถาธิบายทุกโองการที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ เราได้ห้ามมนุษย์ไม่ให้ไปตามสิ่งที่อาจทำให้พวกเขาหลงไปจากสัจธรรม และได้บัญชาพวกเขาให้ถือปฏิบัติสิ่งที่จะพาพวกเขาใกล้เข้าไปหาพระผู้เป็นพระผู้ทรงมหิทธานุภาพ พระผู้ทรงรักใคร่ จงกล่าวว่า: จงถือปฏิบัติบทบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้าเพื่อความรักที่มีต่อความงามของพระองค์ ?และอย่าเป็นพวกที่ไปตามทางของผู้ที่น่าสังเวชและโง่เขลา

2 ขอความสรรเสริญทั้งปวงจงมีแด่พระผู้เป็นเจ้า ผู้ทรงเปิดเผยกฎของการสวดบทอธิษฐานบังคับไว้เป็นเครื่องเตือนใจสำหรับคนรับใช้ทั้งหลายของพระองค์ และทรงบัญชาการถือศีลอดแก่พวกเขา เพื่อว่าผู้ที่มีกินจะได้ทราบทุกขเวทนาและความทรมานของผู้ที่ขัดสน

3 ผู้ที่ไม่ได้กระทำความดีหรือทำการบูชา เป็นเสมือนต้นไม้ที่ไม่ออกผลและการกระทำที่ไม่เหลือร่องรอย ใครก็ตามที่ประสบกับความสุขล้นที่วิสุทธิ์ของการบูชา จะไม่ยอมแลกการบูชาหรือการสรรเสริญพระผู้เป็นเจ้ากับสิ่งทั้งหมดที่ดำรงอยู่ในโลก การถือศีลอดและการสวดบทอธิษฐานบังคับเป็นเสมือนปีกสองข้างของชีวิตมนุษย์ พระพรจงมีแด่ผู้ที่เหินด้วยการช่วยเหลือของปีกทั้งสองนี้บนนภาแห่งความรักของพระผู้เป็นเจ้า พระผู้เป็นนายแห่งภพทั้งปวง

4 จงยึดการสวดบทอธิษฐานบังคับและการถือศีลอดไว้ให้มั่น แท้จริงแล้วศาสนาของพระผู้เป็นเจ้าเป็นเสมือนนภา การถือศีลอดคือดวงอาทิตย์และการสวดบทอธิษฐานบังคับคือดวงจันทร์บนนภา ความจริงแล้วทั้งสองคือเสาของศาสนาที่ผู้ชอบธรรมถูกแยกจากผู้ละเมิดบัญชาของพระองค์ เราขออ้อนวอนพระผู้เป็นเจ้า ขอความสูงส่งและการสดุดีจงมีแด่พระองค์ เพื่อว่าพระองค์จะทรงกรุณาช่วยให้ทุกคนสามารถถือปฏิบัติสิ่งที่เปิดเผยไว้ในคัมภีร์บรมโบราณของพระองค์

5 จงรู้ไว้ว่าศาสนาเป็นเสมือนนภา และการถือศีลอดและการสวดบทอธิษฐานบังคับคือดวงอาทิตย์และดวงจันทร์บนนภา เราขออ้อนวอนพระผู้เป็นเจ้า ความสูงส่งและการสดุดีจงมีแด่พระองค์ ขอทรงกรุณาช่วยเหลือทุกคนที่กระทำตามพระประสงค์และความยินดีของพระองค์

6 อย่าได้ละเลยการสวดบทอธิษฐานบังคับและการถือศีลอด ผู้ที่ไม่ถือปฏิบัติสองสิ่งนี้ไม่เคยและจะไม่เป็นที่ยอมรับในสายตาของพระผู้เป็นเจ้า จงใช้ปัญญาในทุกสภาพการณ์ แท้จริงแล้วพระองค์ทรงบัญชาทุกคนให้ถือปฏิบัติสิ่งที่เคยเป็นและจะเป็นประโยชน์ต่อตนเอง ความจริงแล้วพระองค์คือพระผู้ทรงเพียงพอสำหรับทุกสิ่ง พระผู้ทรงความสูงส่งที่สุด

7 ในเรื่องของการสวดบทอธิษฐานบังคับ บทอธิษฐานนี้ถูกส่งลงมาโดยปากกาของพระผู้ทรงความสูงส่งที่สุดอย่างที่จุดหัวใจให้ลุกเป็นไฟ และทำให้วิญญาณและปัญญาของมนุษย์ทั้งหลายหลงใหล

8 เกี่ยวกับการสวดบทอธิษฐานบังคับ บทอธิษฐานนี้ถูกเปิดเผยไว้อย่างที่ใครก็ตามที่สวดบทนี้แม้ครั้งเดียวด้วยหัวใจที่ปล่อยวาง จะพบว่าตนเองถูกตัดขาดจากโลกโดยสิ้นเชิง

9 ดูกร ภราดรของเรา! กฎของการสวดบทอธิษฐานบังคับนั้นยิ่งใหญ่ ยิ่งใหญ่มากเพียงไร เมื่อเราได้รับการช่วยให้สามารถถือปฏิบัติโดยความปรานีและความเมตตารักใคร่ของพระองค์ เมื่อคนหนึ่งเริ่มการสวดบทอธิษฐานบังคับ เขาควรมองเห็นตนเองตัดขาดจากทุกสรรพสิ่ง และถือว่าตนเองเป็นศูนยภาพโดยสิ้นเชิงต่อพระประสงค์และจุดประสงค์ของพระเป็นเจ้า ในลักษณะที่เขาจะไม่เห็นสิ่งใดในสรรพโลกนอกจากพระองค์ นี้คือสถานะของบรรดาผู้เป็นที่โปรดปรานของพระผู้เป็นเจ้า และบรรดาผู้ที่อุทิศตนทั้งหมดต่อพระองค์ หากคนหนึ่งสวดบทอธิษฐานบังคับในลักษณะนี้ พระผู้เป็นเจ้าและหมู่เทวัญเบื้องบนจะถือว่าเขาเป็นพวกที่ทำการอธิษฐานอย่างแท้จริง

10 หนึ่งในการกระทำทั้งหลายที่เป็นการเชื่อฟังกฎคือการสวดบทอธิษฐานบังคับ พระผู้เป็นผู้แสดงความลึกลับทั้งหลายของพระผู้เป็นเจ้า ทรงเรียกการสวดบทอธิษฐานบังคับว่าเป็นบันไดไต่ขึ้น พระองค์กล่าวว่า: ?การสวดบทอธิษฐานบังคับคือบันไดไต่ขึ้นสำหรับศาสนิกชน? (1) อิทธิพลและประโยชน์มาก มายถูกซ่อนและปกปิดไว้ในการสวดบทอธิษฐานบังคับ ซึ่งที่จริงแล้วเกินกว่าจะคำนวณได้ ความเกียจ คร้านและความไม่ยุติธรรมของมนุษย์จะใหญ่โตเพียงไร หากเขาละทิ้งบันไดไต่ขึ้นนี้ และผูกพันกับทรัพย์สมบัติทางโลก เราหวังว่าเราจะได้รับการช่วยเหลือให้กระทำสิ่งที่บริสุทธิ์และเป็นที่ยอมรับ เราขอวิงวอนพระผู้เป็นเจ้า ความสูงส่งและการสดุดีจงมีแด่พระองค์ ขอทรงรับรองเราในสิ่งที่พระองค์ปรารถนาและยินดี และในสิ่งที่จะพาเราใกล้เข้าไปหาพระองค์ แท้จริงแล้วพระองค์คือพระผู้ทรงมหิทธานุภาพ พระผู้ทรงอานุภาพ พระผู้ทรงตอบการอธิษฐานของมนุษย์ทั้งมวลเสมอ

11 ในจำนวนบทอธิษฐานบังคับใหม่ๆ ที่เปิดเผยภายหลัง บทอธิษฐานบังคับบทยาวควรสวดในเวลาที่ผู้นั้นรู้สึกว่าอยู่ในอารมณ์อธิษฐาน ความจริงแล้วบทอธิษฐานนี้ถูกเปิดเผยไว้อย่างที่หากสวดให้กับโขดหิน โขดหินนั้นจะตื่นตัวและพูดออกมา และหากสวดให้กับภูเขา ภูเขานั้นจะขยับและเลื่อนไหล ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ผู้ที่สวดบทอธิษฐานบังคับบทยาว และปฏิบัติตามศีลของพระผู้เป็นเจ้า การสวดบทอธิษฐานบังคับบทใดบทหนึ่งนั้นเพียงพอ

12 เราขอวิงวอนพระผู้เป็นเจ้า ขอทรงช่วยเหลือประชาชนของพระองค์ เพื่อว่าพวกเขาจะถือศีลอดที่สูงส่งและยิ่งใหญ่ที่สุด ซึ่งจะคุ้มครองดวงตาของผู้นั้นไม่ให้มองเห็นสิ่งใดก็ตามที่ห้าม และไม่รับอาหาร เครื่องดื่มและสิ่งใดก็ตามที่ไม่ใช่ของพระองค์ เราอธิษฐานขอให้พระผู้เป็นเจ้ารับรองบรรดาผู้เป็นที่รักของพระองค์ เพื่อว่าพวกเขาจะทำสำเร็จในสิ่งที่ตนได้รับบัญชาในยุคนี้

13 ขอความสรรเสริญจงมีแด่พระองค์ผู้ทรงเปิดเผยกฎทั้งหลายตามความยินดีของพระองค์ แท้จริงแล้วพระองค์ทรงมีอธิปไตยเหนือสิ่งใดก็ตามที่พระองค์ปรารถนา ดูกร สหายทั้งหลายของเรา! จงกระทำตามสิ่งที่เจ้าได้รับบัญชาในคัมภีร์ การถือศีลอดเป็นที่โองการไว้สำหรับเจ้าในเดือนอลา จงถือศีลอดเพื่อเห็นแก่พระผู้เป็นนายของเจ้า พระผู้ทรงอำนาจ พระผู้ทรงความสูงส่งที่สุด จงห้ามใจตัวเองตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจนพระอาทิตย์ตก ดังนี้พระผู้เป็นที่รักยิ่งของมนุษยชาติสั่งสอนเจ้าตามที่บัญชาโดยพระผู้เป็นเจ้า พระผู้ทรงอานุภาพ พระผู้ไม่ถูกจำกัด ห้ามมิให้ผู้ใดละเมิดขอบเขตที่วางไว้โดยพระผู้เป็นเจ้าและกฎของพระองค์ หรือไปตามจินตนาการที่เหลวใหลของตน ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ผู้ที่ทำตามโองการของเรา เพื่อความรักที่มีต่อความงามของเรา และทุกขเวทนาจะบังเกิดกับผู้ที่ละเลยอรุโณทัยแห่งบัญชาในสมัยของพระผู้เป็นนายของเขา พระผู้ทรงมหิทธานุภาพ พระผู้ทรงอำนาจเบ็ดเสร็จ

14 นี้คือคืนหนึ่งของการถือศีลอด และระหว่างนี้ชิวหาแห่งความโอฬารและความรุ่งโรจน์ประกาศว่า: ไม่มีพระผู้เป็นเจ้าอื่นใดนอกจากเรา พระผู้ทรงคุ้มครองที่มีอำนาจเบ็ดเสร็จ พระผู้ทรงดำรงอยู่ด้วยตนเอง แท้จริงแล้วเราได้บัญชาทุกคนให้ถือศีลอดในวันเหล่านี้เป็นประหนึ่งความอารีจากเรา แต่ประชาชนยังคงไม่ตระหนัก เว้นแต่บรรดาผู้ที่เข้าถึงจุดประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้า ตามที่เปิดเผยไว้ในกฎของพระองค์ และเข้าใจอัจฉริยภาพของพระองค์ที่แทรกซอนทุกสิ่งที่มองเห็นและมองไม่เห็น จงกล่าวว่า: พระผู้เป็นเจ้าเป็นพยาน! กฎของพระองค์คือปราการสำหรับเจ้า ขอเจ้าเพียงแต่เข้าใจ แท้จริงแล้วพระองค์ไม่มีจุดประสงค์ใดนอกจากจะให้ประโยชน์แก่วิญญาณของคนรับใช้ทั้งหลายของพระองค์ แต่อนิจจา มนุษยชาติทั้งหลายยังคงไม่เอาใจใส่กฎนี้ จงเกาะสายใยของกฎของพระผู้เป็นเจ้า และอย่าเอาตามพวกที่หันหนีไปจากคัมภีร์ เพราะแท้จริงแล้วพวกเขาได้ต่อต้านพระผู้เป็นเจ้า พระผู้ทรงอำนาจ พระผู้เป็นที่รักยิ่ง

15 วันเหล่านี้คือวันแห่งการถือศีลอด พระพรจงมีแด่ผู้ที่เพิ่มความรักของตนโดยความร้อนที่ก่อกำเนิดจากการถือศีลอด และลุกขึ้นกระทำสิ่งที่คู่ควรด้วยความเบิกบานและสดใส แท้จริงแล้วพระองค์ทรงนำทางใครก็ตามที่พระองค์ประสงค์ไปสู่หนทางตรง

16 ถึงแม้ว่าดูภายนอกการถือศีลอดนั้นลำบากและเหนื่อยยาก กระนั้นภายในแล้วการถือศีลอดคือความอารีและความสงบ การชำระให้บริสุทธิ์และการฝึกฝนถูกกำหนดและขึ้นกับการฝึกที่เข้มงวดดังกล่าวตามคัมภีร์ของพระผู้เป็นเจ้าเท่านั้น และอนุมัติโดยกฎของพระองค์ ไม่ใช่การฝึกที่ผู้ที่คิดไปเองทำกับประชาชน อะไรก็ตามที่พระผู้เป็นเจ้าเปิดเผยเป็นที่รักยิ่งสำหรับวิญญาณ เราขอวิงวอนพระองค์ขอทรงกรุณาช่วยเราให้ทำสิ่งที่น่ายินดีและเป็นที่ยอมรับสำหรับพระองค์

17 แท้จริงแล้วเรากล่าวว่า การถือศีลอดคือการเยียวยาสูงสุดและการรักษาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับโรคของอัตตาและกิเลส

18 ความสรรเสริญทั้งปวงจงมีแด่พระผู้เป็นเจ้าที่แท้จริงองค์เดียว ผู้ทรงช่วยเหลือบรรดาผู้เป็นที่รักของพระองค์ให้ถือศีลอด และช่วยพวกเขาให้ทำตามสิ่งที่โองการไว้ในคัมภีร์ ความจริงแล้วการสรรเสริญและความกตัญญูอย่างไม่หยุดหย่อนควรถวายแด่พระองค์ ที่ทรงกรุณารับรองบรรดาผู้เป็นที่รักของพระองค์ให้ทำสิ่งที่เป็นเหตุแห่งการเชิดชูพระวจนะของพระองค์ หากคนหนึ่งมีหมื่นชีวิตและสละชีวิตทั้งหมดเพื่อสถาปนากฎและบทบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้า เขาก็ยังคงเป็นหนี้บุญคุณพระองค์ เนื่องด้วยสิ่งใดก็ตามที่สืบออกมาจากโองการที่ต้านทานไม่ได้ของพระองค์ มีแต่เป็นประโยชน์แก่มิตรสหายและบรรดาผู้เป็นที่รักของพระองค์เท่านั้น

19 มีระยะและสถานะต่างๆ สำหรับการถือศีลอด มีการก่อผลและประโยชน์นับไม่ถ้วนที่ปกปิดอยู่ในการถือศีลอด ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่บรรดาผู้ที่บรรลุถึงสถานะดังกล่าว

20 ในกรณีชัดเจนที่มีความอ่อนแอ ความเจ็บป่วย หรือบาดเจ็บ กฎการถือศีลอดไม่ผูกมัด บัญชานี้เป็นไปตามศีลของพระผู้เป็นเจ้า ซึ่งเป็นนิรันดร์ในอดีต เป็นนิรันดร์ในอนาคต ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่บรรดาผู้ที่ปฏิบัติตาม

21 กฎของการถือศีลอดบัญญัติไว้สำหรับผู้ที่แข็งแรงและสุขภาพดี สำหรับผู้ที่ป่วยหรืออ่อนเปลี้ย จะไม่นำกฎนี้มาใช้

จากธรรมลิขิตของพระอับดุลบาฮา

1? การสวดบทอธิษฐานบังคับและการถือศีลอดคือจำนวนหนึ่งในบทบัญญัติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคศาสนาที่ศักดิ์สิทธิ์นี้

2 ในมิติของการบูชา ?การถือศีลอดและการสวดบทอธิษฐานบังคับประกอบกันเป็นเสาหลักที่ทรงอำนาจที่สุดของกฎที่ศักดิ์สิทธิ์ของพระผู้เป็นเจ้า การละเลยกฎสองข้อนี้ไม่เป็นที่อนุญาตและการไม่ปฏิบัติตามกฎสองข้อนี้ไม่เป็นที่ยอมรับแน่นอน ในธรรมจารึกแห่งการเยือนพระองค์ทรงกล่าวว่า: ?ข้าพเจ้าขอวิงวอนพระผู้เป็นเจ้าต่อพระองค์ และต่อบรรดาผู้ที่ใบหน้าสว่างด้วยความอำไพของแสงสว่างของโฉมพระพักตร์ของพระองค์ ผู้ซึ่งได้ถือปฏิบัติทุกสิ่งที่ตนได้รับบัญชาเพื่อความรักที่มีต่อพระองค์? (2) พระองค์ทรงประกาศว่า การถือปฏิบัติบทบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้า มาจากความรักที่มีต่อความงามของพระผู้เป็นที่รักยิ่ง ผู้แสวงหาเมื่อดำดิ่งอยู่ในมหาสมุทรแห่งความรักของพระผู้เป็นเจ้า จะถูกเร้าด้วยความ ปรารถนาอย่างแรงกล้า และจะลุกขึ้นดำเนินการตามกฎของพระผู้เป็นเจ้า ดังนี้เป็นไปไม่ได้ที่หัวใจที่บรรจุสุคนธรสแห่งความรักของพระผู้เป็นเจ้า จะไม่บูชาพระองค์ เว้นแต่ในสภาพที่การกระทำดังกล่าวจะทำให้ศัตรูกระวนกระวาย ปลุกการพิพาทและการก่อกวน มิฉะนั้นแล้ววางใจได้ว่าคนรักของพระผู้ทรงความงามอับฮา จะสาธิตความพากเพียรในการบูชาพระผู้เป็นนายเรื่อยไป

3 กฎต่างๆ ของพระผู้เป็นเจ้าเกี่ยวกับการถือศีลอดและการสวดบทอธิษฐานบังคับ เป็นหน้าที่ที่จำเป็นจริงๆ ของคนรับใช้ทั้งหลายของพระองค์ ดังนั้นพวกเขาต้องหันหน้าไปยังตำแหน่งของการบูชาของหมู่เทวัญบนสวรรค์ ยึดมั่นสถานะที่เป็นเลิศที่สุด อธิษฐานและวิงวอนให้ตนเป็นอิสระจากความสงสัยที่เกิดจากการตีความผิด นี้คือวิธีของพระอับดุลบาฮา นี้คือศาสนาของพระอับดุลบาฮา นี้คือหนทางของพระอับดุลบาฮา ใครก็ตามที่เทิดทูนความรักของบาฮา ขอให้เขาเลือกหนทางตรงนี้ ใครก็ตามที่ละทิ้งหนทางนี้ แท้จริงแล้วเขาคือพวกที่ถูกม่านปิดกั้นจากพระองค์ หากเจ้าสังเกตเห็นวิญญาณใดที่สงสัยบทบัญญัตินี้ หรือตีความบทบัญญัตินี้ผิด แต่ไม่มีแรงจูงใจที่ซ่อนเร้นหรือการทำสิ่งที่ขัดขืน จงเป็นมิตรต่อเขา และด้วยน้ำใสใจจริงเป็นที่สุดและวาจาที่เมตตา จงพยายามหันเขาออกจากหนทางของการตีความดังกล่าว ไปสู่ความหมายที่ชัดเจนของวจนะของพระผู้เป็นเจ้า

4 กฎต่างๆ ของพระผู้เป็นเจ้าเช่นการถือศีลอด การสวดบทอธิษฐานบังคับและที่คล้ายกัน อีกทั้งคำแนะนำของพระองค์เกี่ยวกับคุณความดี การกระทำที่ดีและการปฏิบัติตนที่เหมาะสม ต้องนำมาปฏิบัติในทุกแห่งหนเท่าที่เป็นไปได้ นอกเสียจากว่ามีอุปสรรคที่ข้ามพ้นไม่ได้หรืออันตรายร้ายแรงบางอย่าง หรือขัดกับเหตุผลที่ดี เพราะความเกียจคร้านและหย่อนยานขวางกั้นการหลั่งไหลความรักจากก้อนเมฆแห่งความปรานีสวรรค์ และดังนี้ประชาชนจึงยังไม่ได้รับ

5 ดูกร ?พวกเจ้าผู้เป็นที่รักของพระผู้เป็นเจ้า! ?ด้วยความกตัญญูต่อความมั่นคงในพระปฏิญญานิรันดร์ จงลุกขึ้นรับใช้ธรณีประตูของพระผู้เป็นนายผู้ทรงอำนาจเบ็ดเสร็จ จงถือปฏิบัติการสวดบทอธิษฐานบังคับและการถือศีลอด และใช้เวลาของเจ้าในการแพร่กระจายสุคนธรสของพระผู้เป็นเจ้า และการกระจายวจนะสวรรค์ จงฉีกม่านให้ขาดสะบั้น ขจัดอุปสรรค เสนอธาราที่ให้ชีวิต และชี้ให้เห็นหนทางแห่งความรอดพ้น นี้คือสิ่งที่พระอับดุลบาฮาตักเตือนเจ้าทุกเช้าค่ำ

6 ดูกร เจ้าผู้เป็นบุตรสาวแห่งอาณาจักรสวรรค์! การสวดบทอธิษฐานบังคับเป็นข้อผูกมัด เนื่องด้วยการสวดบทอธิษฐานเหล่านี้หนุนนำความถ่อมตัวและการยอมจำนน การหันหน้าเข้าหาพระผู้เป็นเจ้า และการแสดงความอุทิศตนต่อพระองค์ โดยการอธิษฐานดังกล่าวมนุษย์ทำการสนทนากับพระผู้เป็นเจ้า พยายามใกล้เข้าไปหาพระองค์ สนทนากับพระผู้เป็นที่รักยิ่งที่แท้จริงของหัวใจของตน และบรรลุถึงสถานะทางจิตวิญญาณ

7 ดูกร มิตรสหายที่มีธรรม! เจ้าได้ถามเกี่ยวกับข้อดีของการสวดบทอธิษฐานบังคับ จงรู้ไว้ว่าการสวดบทอธิษฐานดังกล่าวเป็นสิ่งที่ต้องทำและเป็นข้อผูกมัด มนุษย์ไม่มีข้ออ้างใดๆ ที่จะไม่ถือปฏิบัติการสวดบทอธิษฐานนี้ นอกจากว่าเขาไม่สามารถปฏิบัติได้ หรือมีอุปสรรคที่ยิ่งใหญ่บางอย่างมาขวางกั้น ข้อดีของการสวดบทอธิษฐานบังคับนั้นคือ การสวดบทอธิษฐานนี้ทำให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างคนรับใช้กับพระผู้เป็นหนึ่งที่แท้จริง เพราะ ณ เวลานั้นมนุษย์หันหน้าไปหาพระผู้ทรงมหิทธานุภาพด้วยหัวใจและวิญญาณทั้งหมดของตน แสวงหาการสมาคมกับพระองค์ ปรารถนาความรักและการเป็นสหายกับพระองค์ สำหรับคนรักนั้นไม่มีความยินดีใดที่ยิ่งใหญ่กว่าการได้สนทนากับผู้เป็นที่รักยิ่งของตน และสำหรับผู้แสวงหาไม่มีพรใดที่ยิ่งใหญ่กว่าการสนิทสนมกับจุดหมายแห่งความปรารถนาของตน ความปรารถนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของวิญญาณทุกดวงที่ถวิลหาอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้านี่เอง ที่หาเวลาหันไปหาพระผู้เป็นที่รักยิ่งด้วยความอุทิศตนทั้งหมด เพื่อแสวงหาความอารีและพระพรของพระองค์ และดำดิ่งลงไปในมหาสมุทรแห่งการสนทนา การอ้อนวอนและวิงวอน ยิ่งไปกว่านั้นการสวดบทอธิษฐานบังคับและการถือศีลอดก่อให้เกิดความตระหนักและความตื่นตัวในมนุษย์ หนุนการคุ้มครองและการปกปักรักษามนุษย์ให้พ้นจากบททดสอบ

8 จงเสริมรากฐานศาสนาของพระผู้เป็นเจ้าให้แข็งแกร่ง และบูชาพระผู้ทรงมหิทธานุภาพ จงสวดบทอธิษฐานบังคับอยู่เสมอ และนึกถึงการถือศีลอด ทั้งกลางวันและกลางคืนจงอุทิศตนต่อการอธิษฐาน การวิงวอนและอ้อนวอน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ณ เวลาที่บัญญัติไว้

9 การสวดบทอธิษฐานบังคับถูกลิขิตไว้โดยปากกาของพระผู้ทรงความสูงส่งที่สุด และได้รับการกล่าวไว้ใน ?คำถามและคำตอบ? ภาษาเปอร์เซีย ซึ่งเสริมคีตาบีอัคดัส การสวดบทอธิษฐานบังคับเหล่านี้เป็นข้อผูกมัดอย่างชัดเจน และไม่มีข้อสงสัยว่าทุกคนต้องสวดหนึ่งในสามของบทอธิษฐานบังคับนี้…

โดยการบูชา มนุษย์มีศีลธรรม หัวใจของเขาถูกดึงดูด วิญญาณและชีวิตภายในของเขาบรรลุถึงความอ่อนโยนและร่าเริงถึงขนาดว่า การสวดบทอธิษฐานบังคับเติมชีวิตใหม่ในตัวเขา นี้เองที่ทำไมในธรรมจารึกแห่งการเยือนเป็นที่เปิดเผยไว้ว่า: ?ข้าพเจ้าขอวิงวอนพระผู้เป็นเจ้าต่อพระองค์ และต่อบรรดาผู้ที่ใบหน้าสว่างด้วยความอำไพของแสงสว่างของโฉมพระพักตร์ของพระองค์ ผู้ซึ่งได้ถือปฏิบัติทุกสิ่งที่ตนได้รับบัญชาเพื่อความรักที่มีต่อพระองค์? (3) เช่นนั้นเป็นที่ชัดเจนว่า ความรักที่มีต่อความงามของพระผู้ทรงปรานีผลักดันผู้นั้นให้บูชาพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงมหิทธานุภาพ

10 ดูกร คนรับใช้ของพระผู้เป็นเจ้า! ยามเช้าแต่ละวันกรุณาธิคุณที่ไม่มีสิ้นสุดของพระผู้เป็นเจ้ายืนยันการร้องขออย่างสุดหัวใจด้วยน้ำตาของพระอับดุลบาฮา ดังนั้นขอให้วิญญาณที่ตื่นทุกดวงได้รับส่วนหนึ่งของกรุณาธิคุณนี้ตามความสามารถของตน นี้ทำสำเร็จได้โดยการอธิษฐานและอ้อนวอนพระผู้เป็นเจ้าอย่างสุดหัวใจทุกรุ่งอรุณ และถือปฏิบัติกฎของการสวดบทอธิษฐานบังคับ ดังนี้รูจมูกของเขาจะเบิกบานด้วยสุคนธรสที่โชยมาจากอุทยานแห่งความอารีของพระผู้เป็นเจ้า วิญญาณของเขาจะบรรลุถึงชีวิตใหม่ ?และความเป็นจริงของเขาจะสะท้อนความเจิดจ้าของพระผู้ทรงปรานี

11 การสวดบทอธิษฐานบังคับทำให้หัวใจเอาใจใส่อาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้า ผู้นั้นอยู่กับพระผู้เป็นเจ้าโดยลำพัง สนทนากับพระองค์ และได้รับพระพร ทำนองเดียวกันหากผู้นั้นสวดบทอธิษฐานบังคับด้วยหัวใจที่อยู่ในสภาวะแห่งความบริสุทธิ์เป็นที่สุด เขาจะได้รับการยืนยันจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ ซึ่งจะลบความรักอัตตาออกไปจนหมดสิ้น เราหวังว่าเจ้าจะพากเพียรในการสวดบทอธิษฐานบังคับ และดังนี้จะได้เป็นพยานต่ออานุภาพของการอ้อนวอนและวิงวอน

12 เจ้าได้เขียนเกี่ยวกับการสวดบทอธิษฐานบังคับ การสวดบทอธิษฐานบังคับดังกล่าวเป็นข้อผูกมัดและต้องสวดสำหรับทุกคน จะนำทางอย่างแน่นอนที่สุดให้ทุกคนถือปฏิบัติสิ่งนี้เพราะการสวดบทอธิษฐานบังคับเป็นเสมือนบันไดสำหรับวิญญาณ ตะเกียงสำหรับหัวใจของผู้ที่ชอบธรรม และธาราแห่งชีวิตจากอุทยานสวรรค์ การสวดบทอธิษฐานนี้เป็นหน้าที่ชัดเจนที่บัญญัติไว้โดยพระผู้ทรงปรานี ซึ่งในการถือปฏิบัตินี้ไม่อนุญาตให้รอช้าหรือละเลย

13 การสวดบทอธิษฐานบังคับและการวิงวอน ดลให้มนุษย์ไปถึงอาณาจักรแห่งความลึกลับและการบูชาพระผู้ทรงความยิ่งใหญ่ที่สุด และใกล้ชิดกับธรณีประตูของพระองค์ ในการสวดบทอธิษฐานต่างๆ มีความเพลิดเพลินที่อยู่เหนือกว่าความเพลิดเพลินอื่นทั้งหมด และในการสวดและร้องวจนะของพระผู้เป็นเจ้า ?มีมธุราที่เป็นความปรารถนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของศาสนิกชนทั้งหมดเหมือนกันทั้งบุรุษและสตรี ขณะที่สวดบทอธิษฐานบังคับ ผู้นั้นสนทนาอย่างสนิทสนมและแบ่งปันความลับกับพระผู้เป็นที่รักยิ่งที่แท้จริง ไม่มีความเพลิดเพลินใดยิ่งใหญ่กว่านี้ หากผู้นั้นสวดด้วยวิญญาณที่ปล่อยวาง ด้วยน้ำตาที่หลั่งไหล ด้วยหัวใจที่วางใจและวิญญาณที่กระตือรือร้น ความเบิกบานทุกอย่างเป็นเรื่องทางโลกนอกจากความเบิกบานนี้ ซึ่งเป็นมธุราสวรรค์

14 การสวดบทอธิษฐานบังคับคือรากฐานของศาสนาของพระผู้เป็นเจ้า โดยการสวดบทอธิษฐานนี้ ความเบิกบานและพลังชีวิตซึมซาบเข้าไปในหัวใจ แม้ว่าความทุกข์โศกทุกอย่างมาล้อมรอบเรา ทันใดที่เราสนทนากับพระผู้เป็นเจ้าในการสวดบทอธิษฐานบังคับ ความเศร้าโศกทั้งหมดของเราหายไป และเราบรรลุถึงความเบิกบานและความสุข เราอยู่ในสภาวะที่ไม่สามารถพรรณนาหรือแสดงออกมา เมื่อใดก็ตามที่เราจะทำการสวดบทอธิษฐานบังคับต่อพระผู้เป็นเจ้าด้วยความถ่อมตัวและตระหนักเต็มที่ และสวดบทอธิษฐานนี้ด้วยความอ่อนโยนจากใจ เราจะได้ลิ้มมธุราที่ประสาททุกสรรพสิ่งด้วยชีวิตนิรันดร์

15 จงถือปฏิบัติบทอธิษฐานบังคับที่เจ้ามีอยู่ เพื่อว่าประตูแห่งความอารีจะเปิดออก และสภาวะสูงสุดแห่งจิตวิญญาณจะบรรลุถึง สัญลักษณ์ที่ยิ่งใหญ่ทั้งหลายจะเป็นที่เห็น และจะบังเกิดความก้าวหน้าทางจิตวิญญาณ

16 จงพากเพียรในการใช้บทอธิษฐานบังคับและการวิงวอนยามรุ่งเช้า เพื่อว่าวันแล้ววันเล่าความตระหนักของเจ้าจะเพิ่มขึ้น และโดยอานุภาพแห่งความรู้ของพระผู้เป็นเจ้า เจ้าจะได้ฉีกม่านแห่งความหลงผิดของประชาชนแห่งความสงสัยให้ขาดสะบั้น และนำพวกเขาไปสู่การนำทางที่ไม่รู้สิ้นของพระองค์ ในทุกการชุมนุมเจ้าควรให้แสงสว่างแห่งความรู้ของพระผู้เป็นเจ้าเสมือนกับเทียน

17 จงสวดบทอธิษฐานบังคับและการวิงวอนให้มากที่สุดเท่าที่เจ้าสามารถทำได้ เพื่อว่าวันแล้ววันเล่าเจ้าจะมีความมั่นคงและแน่วแน่เพิ่มขึ้น พบความเบิกบานและความสุขยิ่งขึ้น ดังนี้วงความรู้ของพระผู้เป็นเจ้าจะขยายกว้างออก และไฟแห่งความรักของพระผู้เป็นเจ้าจะลุกอย่างเจิดจ้ากว่าเดิมในตัวเจ้า

18 การสวดบทอธิษฐานบังคับและการวิงวอนคือธาราแห่งชีวิต คือเหตุของการดำรงอยู่ การขัดเกลาดวงวิญญาณ และการบรรลุถึงความเบิกบานเป็นที่สุด จงเอาใจใส่ให้มากที่สุดในเรื่องนี้ และสนับสนุนคนอื่นให้สวดบทอธิษฐานบังคับและการวิงวอน

19 ดูกร เจ้าผู้เป็นคนรับใช้ของพระผู้เป็นนายที่แท้จริง! การสวดบทอธิษฐานบังคับและการวิงวอน อื่นๆ จำเป็นสำหรับการเป็นทาสรับใช้พระองค์ พระผู้ทรงเพียงพอสำหรับทุกสิ่ง…เมื่อบทอธิษฐานบังคับและบทอธิษฐานอื่นๆ ถูกสวดติดต่อกัน การบูชาบรรลุถึงความสมบูรณ์ เป็นที่เห็นได้ว่าทั้งสองนี้เป็นคู่กันทางจิตวิญญาณ และเป็นเสมือนวิญญาณเดียวในสองร่าง ขอให้พระผู้เป็นเจ้าช่วยเจ้าทุกคนให้เจริญในความรักและไมตรีจิต

20 เมื่อสวดบทอธิษฐานบังคับ ผู้นั้นต้องหันไปหาความเป็นจริงที่วิสุทธิ์ของพระบาฮาอุลลาห์ ซึ่งเป็นความเป็นจริงที่ห้อมล้อมทุกสิ่ง

21 เกี่ยวกับการสวดบทอธิษฐานบังคับ มีเกบเบรที่ศักดิ์สิทธิ์และวิสุทธิ์ที่ถูกกำหนดและระบุไว้ เราขอพระผู้เป็นเจ้าขอพระองค์ทรงเปิดประตูแห่งความรู้ของสถานะนี้ต่อหัวใจของเจ้า เพื่อว่าเจ้าจะเข้าใจสิ่งใดก็ตามที่จำเป็นและเหมาะสม จะรวบรวมพระพรทางจิตวิญญาณจากนภาของพระผู้ทรงปรานี ได้รับความสว่างไสวของความรู้จากดวงอาทิตย์แห่งความเป็นจริง และกลายเป็นผู้สำแดงแรงบันดาลใจจากพระผู้เป็นที่มองไม่เห็นและแหล่งกำเนิดข่าวดีจากพระผู้ทรงปรานี

22 ในเรื่องของการสวดบทอธิษฐานบังคับใช้สวดเมื่อเราอยู่คนเดียว และทำการสนทนากับพระผู้เป็นเจ้า

23 ดูกร คนรับใช้ธรณีประตูศักดิ์สิทธิ์! เจ้าได้ถามเกี่ยวกับบทอธิษฐานต่างๆ ที่อยู่นอกเหนือที่บัญญัติไว้ บทอธิษฐานที่แนะนำ การร้องขอ การสวดมนต์ที่เป็นธรรมเนียมที่มีเกียรติ ในยุคศาสนานี้สิ่งที่บัญญัติไว้อย่างชัดแจ้งเป็นบทบังคับ แต่การบูชาของแต่ละคน การร้องขอ บทอธิษฐานที่อยู่นอกเหนือที่บัญญัติไว้ และบทอธิษฐานที่แนะนำเป็นพิเศษ ไม่เป็นข้อผูกมัด กระนั้นก็ตามการสวดบทอธิษฐานใดๆ คนเดียวหลังบทอธิษฐานบังคับ เป็นที่น่ายินดีและเป็นที่ยอมรับ แต่ไม่มีบทอธิษฐานใดๆ ถูกระบุไว้เป็นพิเศษ

24 บทบัญญัติที่บังคับและโองการที่ผูกมัด คือบทบัญญัติและโองการที่ออกมาจากปากกาที่ยิ่งใหญ่ที่สุด หรือออกมาโดยการตัดสินใจของสภายุติธรรมแห่งสากล เพราะเราคือผู้รับบัญชา ไม่ใช่ผู้บัญชา เราคือผู้รับมอบหน้าที่ ไม่ใช่ผู้มอบหน้าที่ นี้คือความเป็นจริงของกฎของพระผู้เป็นเจ้าและรากฐานศาสนาของพระผู้เป็นเจ้า ในเรื่องของการสวดมนต์และการร้องขอ ใครก็ตามที่ต้องการ อาจสวดการอ้อนวอนของพระผู้ทรงความสมบูรณ์ที่วิสุทธิ์หลังการสวดบทอธิษฐานบังคับ

25 เจ้าได้เขียนเกี่ยวกับการถือศีลอด นี้คือเรื่องที่มีน้ำหนักที่สุด และเจ้าควรพยายามเต็มที่ในการถือปฏิบัติ การถือศีลอดคือมูลฐานของกฎของพระผู้เป็นเจ้า และหนึ่งในเสาของศาสนาของพระผู้เป็นเจ้า

26 ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่เจ้าที่ได้ปฏิบัติตามกฎของพระผู้เป็นเจ้า และลุกขึ้นถือศีลอดในระหว่างวันที่มีพรเหล่านี้ เพราะการถือศีลอดทางกายนี้เป็นสัญลักษณ์ของการถือศีลอดทางจิตวิญญาณ การถือ ศีลอดนี้นำไปสู่การชำระล้างวิญญาณให้ปลอดจากความต้องการที่เห็นแก่ตัวทั้งหมด การบรรลุคุณธรรม การถวิลหาสายลมของพระผู้ทรงปรานี และการจุดด้วยไฟแห่งความรักของพระผู้เป็นเจ้า

27 การถือศีลอดคือเหตุของการยกสถานะทางจิตวิญญาณของผู้นั้น

บทอธิษฐานสำหรับการถือศีลอดโดยพระบาฮาอุลลาห์

1 ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า นี้คือวันแรกที่พระองค์บัญชาบรรดาผู้เป็นที่รักของพระองค์ให้ถือศีลอด ข้าพเจ้าขอพระองค์ต่อตัวพระองค์เอง และต่อผู้ที่ได้ถือศีลอดด้วยความรักและความยินดีของพระองค์ ไม่ใช่ด้วยอัตตาและกิเลส และต่อพระนามที่เป็นเลิศที่สุดและคุณลักษณะที่สง่าของพระองค์ ขอทรงชำระคนรับใช้ทั้งหลายของพระองค์ให้บริสุทธิ์ปลอดจากความรักของผู้ใดนอกจากพระองค์ และพาพวกเขาใกล้เข้าไปหาอรุโณทัยสถานแห่งแสงสว่างของโฉมพระพักตร์ของพระองค์ และที่ประทับแห่งบัลลังก์ของความเป็นหนึ่งของพระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า ขอทรงให้ความสว่างแก่หัวใจของพวกเขาด้วยแสงสว่างแห่งความรู้ของพระองค์ ให้ใบหน้าของพวกเขาเจิดจ้าด้วยรังสีของดวงตะวันที่ส่องแสงจากขอบฟ้าแห่งพระประสงค์ของพระองค์ พระองค์ทรงอานุภาพในการทำสิ่งที่พระองค์ยินดี ไม่มีพระผู้เป็นเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ พระผู้ทรงความรุ่งโรจน์ ที่มวลมนุษย์แสวงหาความช่วยหลือ

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า ขอทรงช่วยเหลือพวกเขาให้สรรเสริญพระวจนะของพระองค์และช่วยให้พระองค์มีชัย เช่นนั้นขอทรงให้พวกเขากลายเป็นมือของศาสนาของพระองค์ในหมู่คนรับใช้ของพระองค์ และทำให้พวกเขาเป็นผู้เปิดเผยศาสนาและสัญลักษณ์ของพระองค์ในหมู่มนุษยชาติ อย่างที่ทั้งโลกจะเปี่ยมไปด้วยการระลึกถึงและการสรรเสริญพระองค์ ด้วยข้อพิสูจน์และหลักฐานของพระองค์ ?แท้จริงแล้วพระองค์คือพระผู้ทรงอารี พระผู้ทรงความสูงส่งที่สุด พระผู้ทรงอานุภาพ พระผู้ทรงอำนาจ และพระผู้ทรงปรานี

2 ในนามของพระผู้เป็นที่สัญญาไว้ในคัมภีร์ทั้งหลายของพระผู้เป็นเจ้า พระผู้ทรงรอบรู้ พระผู้ทรงรับทราบทุกอย่าง! วันแห่งการถือศีลอดมาถึงแล้ว ซึ่งบรรดาคนรับใช้ที่มาเวียนรอบบัลลังก์ของพระองค์ และได้เข้าเฝ้าพระองค์ ได้ถือศีลอด จงกล่าวว่า: ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของนามทั้งหลายและผู้สร้างสวรรค์และโลก! ข้าพเจ้าขอร้องพระองค์ต่อพระนามของพระองค์ พระผู้ทรงความรุ่งโรจน์ ขอทรงยอมรับการถือศีลอดของบรรดาผู้ที่ถือศีลอดเพื่อความรักของพระองค์ และเพื่อเห็นแก่ความยินดีของพระองค์ และได้ดำเนินการตามสิ่งที่พระองค์บัญชาพวกเขาไว้ในคัมภีร์และธรรมจารึกทั้งหลายของพระองค์ ข้าพเจ้าขอวิงวอนพระองค์ต่อพวกเขา ขอทรงช่วยเหลือข้าพเจ้าในการส่งเสริมศาสนาของพระองค์ และทำให้ข้าพเจ้าแน่วแน่ในความรักของพระองค์ เพื่อว่าการย่างเท้าของข้าพเจ้าจะไม่ลื่นไถลเพราะเสียงโห่ร้องของมนุษย์ทั้งหลาย แท้จริงแล้วพระองค์ทรงอานุภาพเหนือสิ่งใดก็ตามที่พระองค์ประสงค์ ไม่มีพระผู้เป็นเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ พระผู้ทรงดลใจ พระผู้ทรงอานุภาพ พระผู้ทรงอารีที่สุด พระผู้ทรงดำรงอยู่ก่อนยุคสมัย

3 ข้าแต่พระผู้เป็นนาย พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า! เราได้ถือศีลอดตรงตามบัญชาของพระองค์ ?และหยุดการอด ณ บัดนี้โดยความรักและความยินดีของพระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า ขอทรงลดตัวลงมายอมรับการกระทำทั้งหลายที่เราทำในหนทางของพระองค์ เพื่อเห็นแก่ความงามของพระองค์เท่านั้น ด้วยใบหน้าของเราหันเข้าหาศาสนาของพระองค์ เป็นอิสระจากสิ่งอื่นใดนอกจากพระองค์ ?เช่นนั้นขอทรงให้อภัยเรา บรรพบุรุษของเรา และทุกคนที่เชื่อในพระองค์และในสัญลักษณ์ที่ยิ่งใหญ่ทั้งหลายของพระองค์ ในการเปิดเผยศาสนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและรุ่งโรจน์ที่สุดนี้ พระองค์ทรงอานุภาพในการทำสิ่งที่พระองค์เลือก แท้จริงแล้วพระองค์คือพระผู้ทรงความสูงส่งที่สุด พระผู้ทรงมหิทธานุภาพ พระผู้ทรงไม่ถูกจำกัด

4 ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าและพระผู้เป็นท่านนายของข้าพเจ้า! พระองค์ทรงเห็นข้าพเจ้าในหมู่มนุษย์ที่ขัดขืนและละเมิดพระองค์ ทุกครั้งที่ข้าพเจ้าเชิญพวกเขามายังมหาสมุทรแห่งความรู้ของพระองค์ พวกเขายิ่งไม่ยอมรับศาสนาของพระองค์ และปฏิเสธอรุโณทัยสถานแห่งพระประสงค์ของพระองค์หนักยิ่งขึ้น ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอร้องพระองค์ต่อบรรดาผู้ที่ได้ถือศีลอดเพื่อความรักของพระองค์ และได้ดื่มธาราที่มีชีวิตแห่งการยอมจำนนจากมือแห่งความอารีของพระองค์ ?ขอทรงลิขิตสิ่งที่ดีงามทั้งหมดที่พระองค์กล่าวไว้ในคัมภีร์และธรรมจารึกทั้งหลายของพระองค์ ให้แก่บรรดาผู้เป็นที่รักของพระองค์ ผู้ซึ่งภายใต้ไฟของดวงตะวันแห่งบททดสอบของพระองค์ ได้เกาะสายใยแห่งความอดทน เช่นนั้นขอทรงลิขิตรางวัลของผู้ที่สละชีวิตในหนทางแห่งความยินดีของพระองค์ ให้แก่พวกที่เดือดร้อนด้วยความยากลำบากเพื่อเห็นแก่พระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นนาย ยิ่งไปกว่านั้นขอทรงส่งสิ่งที่จะทำให้พวกเขาสำราญใจ เบาใจ และทำให้วิญญาณของพวกเขาร่าเริง แท้จริงแล้วพระองค์คือพระผู้ทรงอานุภาพสูงสุด พระผู้ทรงความสูงส่งที่สุด พระผู้ทรงช่วยเหลือในภยันตราย พระผู้ทรงรอบรู้ พระผู้ทรงอัจฉริยภาพ

5 ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า! ขอความสรรเสริญจงมีแด่พระองค์ วันเหล่านี้คือวันที่พระองค์บัญชาบรรดาผู้ที่พระองค์เลือกสรร บรรดาผู้ที่พระองค์รักและบรรดาคนรับใช้ของพระองค์ ?ให้ถือศีลอด ซึ่งพระองค์ทำให้เป็นแสงสว่างสำหรับประชาชนของอาณาจักรของพระองค์ ดังที่พระองค์ทำ ให้การสวดบทอธิษฐานบังคับเป็นบันไดไต่ขึ้นสำหรับผู้ที่ยอมรับเอกภาพของพระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอร้องพระองค์ต่อสองเสาที่ยิ่งใหญ่นี้ซึ่งพระองค์ทรงบัญญัติให้เป็นความรุ่งโรจน์และเกียรติสำหรับมวลมนุษยชาติ ขอทรงรักษาศาสนาของพระองค์ให้ปลอดภัยจากการก่อกวนของพวกไม่มีศีลธรรม และการวางอุบายของผู้ทำความชั่วร้ายทุกคน ข้าแต่พระผู้เป็นนาย ขอทรงอย่าปกปิดแสงสว่างที่พระองค์เปิดเผยโดยกำลังและอำนาจเบ็ดเสร็จของพระองค์ เช่นนั้นขอทรงช่วยบรรดาผู้ที่เชื่อในพระองค์อย่างแท้จริงด้วยกองทัพที่มองเห็นและมองไม่เห็น โดยบัญชาและอธิปไตยของพระองค์ ไม่มีพระผู้เป็นเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ พระผู้ทรงมหิทธานุภาพ พระผู้ทรงอานุภาพสูงสุด

6 ข้าแต่พระผู้เป็นนาย พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า! ขอความสูงส่งจงมีแด่พระองค์ ข้าพเจ้าขอวิงวอนพระองค์ต่อบรรดาผู้ที่พระองค์บัญชาให้ถือศีลอด เพื่อเห็นแก่ความรักและความยินดีของพระองค์ ?ผู้ซึ่งสาธิตความภักดีต่อกฎของพระองค์ และปฏิบัติตามวจนะและศีลของพระองค์ ผู้ซึ่งหยุดการอดขณะที่อยู่ใกล้ทางเข้าหาพระองค์และมองเห็นโฉมพระพักตร์ของพระองค์ ความรุ่งโรจน์ของพระองค์เป็นพยาน! เนื่องด้วยพวกเขากำลังหันไปหาราชสำนักแห่งความยินดีของพระองค์ วันทั้งหมดของพวกเขาคือวันแห่งการถือศีลอด หากโอษฐ์แห่งพระประสงค์ของพระองค์ตรัสต่อพวกเขาว่า: ?ดูกร ประชาชน จงถือศีลอดเพื่อเห็นแก่ความงามของเรา และอย่าจำกัดระยะเวลาการถือศีลอด? เราขอปฏิญาณต่อราชศักดาแห่งความรุ่งโรจน์ของพระองค์ว่า พวกเขาทุกคนจะถือศีลอดอย่างซื่อสัตย์ จะละเว้นจากสิ่งใดก็ตามที่จะละ เมิดกฎของพระองค์ และจะทำต่อไปจนกระทั่งพวกเขาสละวิญญาณของตนให้แก่พระองค์ (4) ?เพราะพวกเขาได้ลิ้มมธุราของเสียงร้องเรียกของพระองค์ และมัวเมาด้วยการระลึกถึงและการสรรเสริญพระองค์ ?และด้วยวจนะที่มาจากโอษฐ์แห่งบัญชาของพระองค์

ข้าแต่พระผู้เป็นนาย ข้าพเจ้าขอวิงวอนพระองค์ต่อพระองค์เอง พระผู้ทรงความประเสริฐ พระผู้ ทรงความสูงส่งที่สุด และต่อการสำแดงองค์ครั้งหลังซึ่งโดยพระผู้เป็นสำแดงองค์ครั้งหลังนี้ อาณาจักรแห่งนามและคุณลักษณะชักเกร็ง บรรดาผู้ที่อาศัยอยู่ในโลกและสวรรค์มัวเมา และทุกคนที่อาศัยอยู่ในอาณาจักรแห่งการเปิดเผยพระธรรมสั่นไหว เว้นแต่พวกที่ถือศีลอดจากทุกสิ่งที่ไม่เป็นที่น่ายินดีของพระองค์ และห้ามตนเองไม่ให้หันไปหาสิ่งใดนอกจากพระองค์ ขอทรงให้เราเป็นส่วนหนึ่งของพวกเขา และลิขิตนามของเราบนธรรมจารึกที่พระองค์จารึกนามของพวกเขา ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า โดยมหัศจรรย์แห่งอำนาจของพระองค์และสัญลักษณ์แห่งอธิปไตยและความโอฬารของพระองค์ ?พระองค์ทรงส่งนามของพวกเขาออกจากทะเลแห่งนามของพระองค์ ทรงสร้างสาระภายในของพวกเขาจากสสารแห่งความรักของพระองค์ และสร้างชีวิตส่วนลึกที่สุดของพวกเขาจากวิญญาณของศาสนาของพระองค์ พวกเขามีการกลับมาอยู่ร่วมกันที่จะไม่ตามมาด้วยการพรากจากกัน ความใกล้ชิดที่ไม่รู้จักความห่างไกล ความเป็นนิรันดร์ที่ไม่มีจุดจบ แท้จริงแล้วคนรับใช้เหล่านี้คือผู้ที่เล่าเรื่องพระองค์มิได้ขาด เวียนรอบพระองค์ชั่วกัลปาวสาน เวียนรอบที่คุ้มภัยอันเป็นที่สถิตของพระองค์และคาบาแห่งการกลับมาอยู่ร่วมกันกับพระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า พระองค์ทรงลิขิตไม่ให้มีความแตกต่างกันระหว่างพวกเขากับพระองค์ เว้นแต่ว่าเมื่อพวกเขามองเห็นแสงสว่างของโฉมพระพักตร์ของพระองค์ ?พวกเขาหันหน้าไปหาพระองค์ และหมอบราบต่อความงามของพระองค์ ยอมจำนนต่อความยิ่งใหญ่ของพระองค์ และตัดขาดจากทุกสิ่งนอกจากพระองค์

ข้าแต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า เราได้ถือศีลอดวันนี้โดยบัญชาและคำสั่งของพระองค์ ตามที่ทรงเปิดเผยไว้ในคัมภีร์ที่แจ่มแจ้งของพระองค์ เราคุ้มกันวิญญาณของเราจากกิเลสและจากสิ่งใดก็ตามที่พระองค์รังเกียจ จนกระทั่งสิ้นสุดวันและถึงเวลาหยุดการอด ดังนั้นข้าพเจ้าขออ้อนวอนพระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นยอดปรารถนาของหัวใจของคนรักที่หลงไหล และพระผู้เป็นที่รักยิ่งของวิญญาณของผู้ที่ได้รับการประสาทด้วยความเข้าใจ ข้าแต่พระผู้เป็นความหรรษาในอกของผู้ที่ถวิลหาพระองค์ และเป็นจุดหมายแห่งความปรารถนาของผู้ที่แสวงหาพระองค์ ขอทรงทำให้เราเหินในบรรยากาศแห่งความใกล้ชิดกับพระองค์และนภาอันเป็นที่สถิตของพระองค์ และขอทรงยอมรับสิ่งที่เราได้กระทำในหนทางแห่งความรักและความยินดีของพระองค์ เช่นนั้นขอทรงลิขิตนามของเราเป็นพวกที่ยอมรับความเป็นหนึ่งของพระองค์ สารภาพความโดดเดี่ยวของพระองค์ ถ่อมตนต่อหลักฐานของราชศักดาและสัญลักษณ์แห่งความโอฬารของพระองค์ พวกที่พักพิงอยู่ในความใกล้ชิดกับพระองค์และแสวงหาที่กำบังในพระองค์ พวกที่ใช้ชีวิตด้วยความกระตือรือร้นที่จะพบพระองค์และไปถึงราชสำนักอันเป็นที่สถิตของพระองค์ พวกที่โยนโลกทิ้งไปข้างหลังเพื่อความรักของพระองค์ และตัดสายสัมพันธ์กับทุกสิ่งนอกจากพระองค์ด้วยความกระตือรือร้นที่จะใกล้เข้าหาพระองค์ คนรับใช้เหล่านี้คือผู้ที่หัวใจหลอมละลายในความปรารถนาความงามของพระองค์อย่างแรงกล้า เมื่อกล่าวถึงพระนามของพระองค์ และดวงตาท่วมด้วยน้ำตาในความปรารถนาที่จะพบพระองค์และเข้าไปในอาณาบริเวณของราชสำนักของพระองค์

ข้าแต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า นี้คือลิ้นของข้าพเจ้าที่ให้การยืนยันเอกภาพและความไม่มีที่เสมอของพระองค์ คือดวงตาของข้าพเจ้าที่มองเห็นที่ประทับแห่งความเอื้อเฟื้อและพระพรเอนกอนันต์ของพระองค์ คือหูของข้าพเจ้าที่พร้อมจะเงี่ยฟังคำบัญชาและวาทะของพระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า เพราะข้าพเจ้าวางใจว่าพระองค์ทรงมีโองการให้วจนะทั้งหลายที่ออกมาจากโอษฐ์แห่งพระประสงค์ของพระองค์ไม่มีหมดสิ้น และหูทั้งหลายที่พระองค์ชำระให้บริสุทธิ์เพื่อให้ได้ยินวาทะของพระองค์ กำลังเงี่ยฟังวจนะเหล่านี้อยู่ทุกเวลา ข้าแต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า นี้คือมือของข้าพเจ้าที่ชูขึ้นสู่นภาแห่งความโปรดปรานและความเมตตาปรานีของพระองค์ เช่นนั้นพระองค์จะผลักไสผู้น่าสงสารนี้ที่ไม่มีผู้เป็นที่รักยิ่งเว้นแต่พระองค์ ไม่มีผู้ประทานพรนอกจากพระองค์ ไม่มีกษัตริย์นอกเหนือไปจากพระองค์ ไม่มีที่กำบังนอกจากภายใต้ร่มเงาแห่งความปรานีของพระองค์ ไม่มีที่พักพิงนอกจากหน้าประตูของพระองค์ ที่ทรงเปิดให้ทุกคนที่อาศัยอยู่ในสวรรค์และบนโลกของพระองค์หรือ? ไม่ ความรุ่งโรจน์ของพระองค์เป็นพยาน! ข้าพเจ้าคือผู้ที่ความมั่นใจในความเมตตารักใคร่ของพระองค์จะไม่มีท้อถอย ถึงแม้ว่าพระองค์จะทรมานข้าพเจ้าด้วยการทรมานตลอดระยะเวลาของอาณาจักรของพระองค์ และหากใครก็ตามถามข้าพเจ้าเกี่ยวกับพระองค์ ทุกแขนขาของร่างกายของข้าพเจ้าจะประกาศว่า: ?พระองค์เป็นที่รักยิ่งในการกระทำของพระองค์ เป็นที่เชื่อฟังในโองการของพระองค์ ทรงปรานีในธรรมชาติของพระองค์และทรงเห็นอกเห็นใจต่อมนุษย์ทั้งหลาย!?

ข้าแต่พระผู้เป็นที่รักยิ่งของหัวใจของบรรดาผู้ที่ถวิลหาพระองค์ อำนาจของพระองค์เป็นพยานให้แก่ข้าพเจ้า หากพระองค์ผลักไสข้าพเจ้าไปจากประตูของพระองค์ และละทิ้งข้าพเจ้าไว้กับดาบของผู้กดขี่ในหมู่คนรับใช้ของพระองค์ และไม้เรียวของผู้ไม่มีศีลธรรมในหมู่ผู้คน และหากใครถามข้าพเจ้าเกี่ยวกับพระองค์ ขนทุกเส้นบนร่างกายของข้าพเจ้าจะยังคงประกาศว่า: ?ความจริงแล้วพระองค์คือพระผู้เป็นที่รักยิ่งที่สุดของภพทั้งหลาย พระองค์คือพระผู้ทรงอารีที่สุด พระองค์คือพระผู้ทรงสถิตอยู่นิรันดร์! ?พระองค์ทรงพาข้าพเจ้าเข้ามาใกล้ ขณะที่ทำให้ข้าพเจ้าห่างออกไปจากพระองค์ พระองค์ทรงให้ที่คุ้มภัยแก่ข้าพเจ้า ขณะที่ขวางกั้นข้าพเจ้าจากที่สถิตของพระองค์ ข้าพเจ้าไม่พบใครปรานีกว่าพระองค์ ซึ่งโดยพระองค์ข้าพเจ้าไม่ขึ้นกับใครอื่นทั้งหมดนอกจากพระองค์ และได้รับการเชิดชูเหนือทุกสิ่งนอกจากพระองค์เอง?

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ผู้ที่ร่ำรวยขึ้นโดยพระองค์จนไม่ต้องขึ้นกับอาณาจักรแห่งโลกและสวรรค์ ผู้ที่ยึดมั่นสายใยแห่งความมั่งคั่งของพระองค์และยอมจำนนต่อพระพักตร์ของพระองค์นั้นร่ำรวย และพระองค์ทรงเพียงพอสำหรับเขาเหนือทุกสิ่ง ผู้ที่ไม่อาศัยพระองค์ ?ทะนงต่อพระองค์ หันหนีไปจากที่สถิตของพระองค์ และไม่เชื่อในสัญลักษณ์ของพระองค์นั้นยากไร้ ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าและพระผู้เป็นที่รักยิ่งของข้าพเจ้า ขอทรงนับข้าพเจ้าเป็นพวกที่สายลมแห่งพระประสงค์ของพระองค์จะพัดไปตามทิศทางของตน ไม่ใช่พวกที่ลมแห่งอัตตาและกิเลสกระพือไปตามที่ตนยินดี ไม่มีพระผู้เป็นเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ พระผู้ทรงมหิทธานุภาพ พระผู้ทรงความสูงส่ง พระผู้ทรงอารีที่สุด

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า ขอความรุ่งโรจน์ทั้งปวงจงมีแด่พระองค์ที่ทรงกรุณาช่วยข้าพเจ้าให้สามารถถือศีลอดระหว่างเดือนนี้ ซึ่งพระองค์ทรงสัมพันธ์กับพระนามของพระองค์ พระผู้ทรงความสูงส่งที่สุด และทรงเรียกว่าอลา (ความสูงส่ง) ?พระองค์ทรงบัญชาว่าคนรับใช้และประชาชนของพระองค์ควรถือศีลอดในเดือนนี้และหาทางใกล้เข้ามาหาพระองค์ วันและเดือนของปีมาลงเอยที่การถือศีลอด ดังที่เดือนแรกเริ่มต้นด้วยพระนามของพระองค์ บาฮา เพื่อว่าทุกคนจะให้การยืนยันว่า พระองค์คือพระผู้เป็นแรกและสุดท้าย พระผู้เป็นที่เห็นชัดและซ่อนเร้น และจะวางใจว่าความรุ่งโรจน์ของนามทั้งปวง ประทานมาโดยความรุ่งโรจน์ของศาสนาของพระองค์ และโดยวจนะที่อรรถาธิบายโดยพระประสงค์และเปิดเผยโดยจุดประสงค์ของพระองค์เท่านั้น พระองค์ทรงบัญญัติว่า เดือนนี้เป็นการระลึกถึงและเกียรติจากพระองค์ เป็นสัญลักษณ์ของการมีพระองค์อยู่กับพวกเขา เพื่อว่าพวกเขาจะไม่ลืมความโอฬารและราชศักดาของพระองค์ อธิปไตยและความรุ่งโรจน์ของพระองค์ และจะวางใจว่าจากโบราณกาลพระองค์เป็นผู้ปกครองสรรพโลกตลอดมาและจะเป็นตลอดไป ไม่มีสิ่งใดที่ถูกสร้างในสวรรค์หรือบนโลกสามารถขวางพระองค์ในการปกครอง ไม่มีผู้ใดในอาณาจักรแห่งการเปิดเผยพระธรรมและสรรพโลกสามารถขัดขวางพระองค์มิให้บรรลุจุดประสงค์ของพระองค์

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอวิงวอนต่อพระนามของพระองค์ ซึ่งโดยพระนามนี้วงศ์ตระกูลทั้งหลายของโลกร่ำไห้ เว้นแต่พวกที่พระองค์ทรงปกป้องด้วยการคุ้มครองที่ไม่มีผิดพลาด ?และกำบังไว้ใต้ร่มเงาแห่งความรุ่งโรจน์ที่เหนือธรรมดาของพระองค์ ขอทรงทำให้เรามั่นคงในศาสนาของพระองค์และแน่วแน่ในความรักของพระองค์ถึงขนาดว่า หากคนรับใช้ทั้งหลายของพระองค์ลุกขึ้นต่อต้านพระองค์ และประชาชนของพระองค์หันหนีไปจากพระองค์ และไม่มีใครเหลืออยู่บนโลกที่จะร้องเรียกพระนามของพระองค์ หรือหันหน้าไปหาที่คุ้มภัยแห่งการสนทนากับพระองค์และคาบาแห่งความวิสุทธิ์ของพระองค์ ข้าพเจ้าก็จะยังคงลุกขึ้นโดยลำพังเพื่อช่วยให้ศาสนาของพระองค์มีชัย เชิดชูวจนะของพระองค์ ประกาศอธิปไตยของพระองค์ และสรรเสริญตัวตนที่สง่าของพระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นนาย ?และนี้ถึงแม้ว่าแต่ละครั้งที่ข้าพเจ้าลองเชิดชูพระองค์ด้วยนามใดๆ ข้าพเจ้าต้องฉงนเพราะตระหนักดีว่า คุณลักษณะที่สูงส่งทั้งหมดและนามที่ล้ำเลิศทั้งปวงของพระองค์ ที่ข้าพเจ้านำมาสัมพันธ์กับพระองค์ และวิงวอนพระองค์ ณ เบื้องหน้าพระองค์ หาได้สะท้อนสิ่งใดนอกจากระดับความเข้าใจของตนเอง เนื่องด้วยเมื่อใดก็ตามที่ข้าพเจ้าถือว่านามหนึ่งน่าสรรเสริญ ข้าพเจ้าสัมพันธ์นามนั้นกับพระองค์เอง

สภาวะที่แท้จริงของพระองค์สูงส่งเกินกว่าจะวัดได้ เหนือการพรรณนาหรือความรู้ของผู้ใดนอก จากพระองค์ และพระองค์วิสุทธิ์พ้นจากการสดุดีของผู้คนและการสรรเสริญของคนรับใช้ทั้งหลายของพระองค์ ในความพยายามของพวกเขาที่จะขึ้นไปหาพระองค์ อะไรก็ตามที่ปรากฏขึ้นมาจากคนรับใช้ทั้งหลายของพระองค์ ถูกจำกัดโดยข้อจำกัดของตัวพวกเขาเอง และถูกสร้างขึ้นมาโดยความเพ้อฝันและจินตนาการที่เหลวใหลของพวกเขาเอง

ข้าแต่พระผู้เป็นที่รักยิ่งของข้าพเจ้า อนิจจา อนิจจา สำหรับความไม่สามารถของข้าพเจ้าที่จะสรรเสริญพระองค์อย่างคู่ควร และสำหรับความบกพร่องของข้าพเจ้าในสมัยของพระองค์! ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า หากข้าพเจ้าแซ่ซ้องพระองค์ว่าเป็นพระผู้ทรงรู้ทุกสิ่ง ข้าพเจ้าเห็นเลยว่า หากพระองค์ชี้โขดหินที่เป็นใบ้ด้วยนิ้วเดียวแห่งพระประสงค์ของพระองค์ พระองค์ย่อมช่วยให้โขดหินนั้นสามารถคลี่คลายความรู้ของยุคทั้งหมดในอดีตและอนาคต และหากข้าพเจ้ายกย่องพระองค์ว่าเป็นพระผู้ทรงอานุภาพ ข้าพเจ้าพบว่าวจนะเดียวที่ออกมาจากโอษฐ์แห่งพระประสงค์ของพระองค์ เพียงพอที่จะทำให้สวรรค์และโลกต้องชะงัก

ข้าแต่พระผู้เป็นที่รักยิ่งของทุกคนที่ยอมรับพระองค์ ความรุ่งโรจน์ของพระองค์เป็นพยาน หากผู้รู้คนใดไม่สารภาพความเขลาของตนต่อการเปิดเผยความรู้ของพระองค์ เขาย่อมถูกนับว่าเป็นประชาชนที่เขลาที่สุดของพระองค์ และหากผู้ทรงอำนาจคนใดไม่ยอมรับความอ่อนแอของตนเองต่อหลักฐานของอานุภาพของพระองค์ เขาย่อมถูกพิจารณาว่าเป็นผู้ที่อ่อนแอที่สุดและไม่เอาใจใส่ที่สุด เมื่อพิจารณาถึงความรู้และความแน่ใจของข้าพเจ้าในเรื่องนี้ ข้าพเจ้าจะสามารถยกย่องพระองค์หรือพรรณนาและสรรเสริญพระองค์ได้อย่างไร? ดังนั้นด้วยรู้ความอ่อนแอของตน ข้าพเจ้าได้รีบไปยังที่กำบังแห่งความแข็ง แกร่งของพระองค์ ด้วยทราบความยากไร้ของตนเอง ข้าพเจ้าได้แสวงหาที่พักพิงภายใต้ร่มเงาแห่งความมั่งคั่งของพระองค์ ด้วยยอมรับความไร้อำนาจของตน ข้าพเจ้าได้ลุกขึ้นยืนต่อหน้าวิหารแห่งอานุภาพและอำนาจของพระองค์ พระองค์จะผลักไสผู้ที่ยากไร้นี้หลังจากที่เขาไม่ให้ใครมาช่วยเหลือนอกจากพระองค์ หรือผลักไสคนแปลกหน้านี้ หลังจากที่เขาไม่พบผู้ใดนอกจากพระองค์ที่เป็นที่รักยิ่งที่แท้จริงของเขาหรือ?

ข้าแต่พระผู้เป็นนาย พระองค์ทรงรู้ทุกสิ่งที่อยู่ในข้าพเจ้า แต่ข้าพเจ้าไม่รู้สิ่งที่อยู่ในพระองค์ เช่นนั้นขอทรงปรานีข้าพเจ้าโดยการบริบาลด้วยความรัก และดลใจข้าพเจ้าด้วยสิ่งที่จะให้สันติสุขแก่หัวใจของข้าพเจ้าในสมัยของพระองค์ และให้ความสงบแก่วิญญาณของข้าพเจ้าโดยการเปิดเผยที่สถิตที่ศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นนาย ทุกสรรพสิ่งสว่างด้วยความอำไพของแสงสว่างของโฉมพระพักตร์ของพระองค์ และบรรดาผู้ที่อาศัยอยู่บนโลกและสวรรค์กำลังเรืองรองอย่างสว่างไสว เพราะการสำแดงราชศักดาที่ไม่มีเปรียบปานของพระองค์ อย่างที่ข้าพเจ้ามองไม่เห็นสิ่งใดโดยไม่เห็นการเปิดเผยพระองค์เองในสิ่งนั้นก่อน เป็นการเปิดเผยที่ซ่อนเร้นจากสายตาของคนรับใช้ทั้งหลายของพระองค์ที่นอนหลับใหล

ข้าแต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า ขอทรงอย่าพรากข้าพเจ้าจากกรุณาธิคุณของพระองค์ที่ห้อม ล้อมอาณาจักรแห่งการดำรงอยู่ทั้งหมด ไม่ว่ามองเห็นหรือมองไม่เห็น ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า ?พระองค์จะออกห่างหลังจากที่ทรงเชิญมวลมนุษยชาติให้กลับมาและใกล้เข้าไปหาพระองค์ และทรงเร่ง เร้าพวกเขาให้ยึดมั่นสายใยของพระองค์หรือ? ข้าแต่พระผู้เป็นที่รักยิ่งของข้าพเจ้า พระองค์จะผลักไสข้าพเจ้าแม้ว่าพระองค์ได้สัญญาไว้ในคัมภีร์ที่ไม่มีผิดพลาดและในวจนะที่วิเศษของพระองค์ว่า จะรวบรวมทุกคนที่ถวิลหาพระองค์ไว้ภายในปะรำแห่งการบริบาลที่การุณย์ของพระองค์ จะรวบรวมบรรดาผู้ที่ปรารถนาพระองค์ไว้ภายใต้ร่มเงาแห่งความโปรดปรานที่อารีของพระองค์ และจะรวบรวมบรรดาผู้ที่ค้น หาพระองค์ไว้ภายใต้ชายคาแห่งความปรานีและความเมตตารักใคร่ของพระองค์หรือ?

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอสาบานต่ออำนาจของพระองค์ว่า ความเศร้าโศก ?ของข้าพเจ้าได้หยุดหัวใจภายในตัวข้าพเจ้า และเสียงโอดครวญของหัวใจได้คว้าบังเหียนไปจากมือของข้าพเจ้า! ณ เวลาใดก็ตามที่ข้าพเจ้าทำให้ตัวเองอุ่นใจและวิญญาณของตนดีใจ ด้วยความมหัศจรรย์แห่งความปรานีของพระองค์ ด้วยสัญลักษณ์แห่งการบริบาลที่การุณย์ของพระองค์ และด้วยหลักฐานของความเอื้อเฟื้อของพระองค์ ข้าพเจ้าสั่นไหวต่อการสำแดงความยุติธรรมและสัญลักษณ์แห่งความพิโรธของพระองค์ ข้าพเจ้ายอมรับว่าพระองค์เป็นที่รู้โดยสองนามนี้ และถูกพรรณนาโดยสองคุณลักษณะนี้ ?กระนั้นพระองค์ไม่สนใจว่าพระองค์ถูกร้องขอด้วยพระนามของพระองค์ พระผู้ทรงอภัยเสมอหรือพระผู้ ทรงพิโรธ ความรุ่งโรจน์ของพระองค์เป็นพยาน หากมิใช่เพราะความรู้ของข้าพเจ้าที่ว่าความปรานีของพระองค์เหนือกว่าทุกสิ่ง แขนขาของร่างกายของข้าพเจ้าคงยุติการดำรงอยู่ ความเป็นจริงของข้าพเจ้าคงดับสิ้น และชีวิตภายในของข้าพเจ้าคงลดลงมาเป็นศูนยภาพอย่างสิ้นเชิง แต่เมื่อข้าพเจ้ามองเห็นว่ากรุณาธิคุณของพระองค์ห้อมล้อมทุกสิ่ง และความปรานีของพระองค์โอบล้อมสรรพโลกทั้งหมด ?วิญญาณและชีวิตภายในที่สุดของข้าพเจ้ารู้สึกอุ่นใจ

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า อนิจจา อนิจจา สำหรับสิ่งต่างๆ ที่หนีข้าพเจ้าไปในสมัยของพระองค์ และอนิจจา อนิจจา อีกครั้งสำหรับสิ่งที่ข้าพเจ้ายังไม่ได้ทำในการรับใช้และการเชื่อฟังพระองค์ในสมัยของพระองค์ ซึ่งดวงตาของบรรดาผู้ที่พระองค์เลือกสรรและไว้วางใจไม่เคยเป็นพยานสมัยที่คล้ายกัน! ข้าแต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขออ้อนวอนพระองค์ต่อตัวพระองค์เอง และต่อพระผู้เป็นการสำแดงศาสนาของพระองค์ ที่ประทับอยู่บนบัลลังก์แห่งความปรานีของพระองค์ ขอทรงรับรองข้าพเจ้าในการรับใช้และความยินดีของพระองค์ เช่นนั้นขอทรงคุ้มกันข้าพเจ้าจากบรรดาผู้ที่หันหนีไปจากพระองค์และไม่เชื่อในวจนะของพระองค์ ผู้ซึ่งปฏิเสธสัจธรรมของพระองค์ ต้านทานหลักฐานของพระองค์ และละเมิดพระปฏิญญาและพินัยกรรมของพระองค์

ข้าแต่พระผู้เป็นนาย พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า ขอความสรรเสริญทั้งปวงจงมีแด่พระผู้เป็นการสำแดงสาระของพระองค์ เป็นอรุโณทัยแห่งความเป็นหนึ่งของพระองค์ เป็นเหมืองแห่งความรู้ของพระองค์ เป็นแหล่งกำเนิดการเปิดเผยพระธรรมของพระองค์ เป็นที่เก็บแรงบันดาลใจของพระองค์ เป็นที่ประทับแห่งอธิปไตยของพระองค์ และเป็นอรุโณทัยสถานแห่งความเป็นเจ้าของพระองค์ พระผู้ซึ่งเป็นจุดปฐม เป็นโฉมพระพักตร์ที่สูงส่งที่สุด เป็นรากบรมโบราณ และเป็นผู้กระตุ้นชาติทั้งหลาย และความรุ่งโรจน์จงมีแด่ผู้ที่เป็นคนแรกที่เชื่อในพระองค์ (5) และในวจนะของพระองค์ ผู้ซึ่งพระองค์ทำให้เป็นบัลลังก์สำหรับการเรืองอำนาจของพระวจนะที่เป็นเลิศของพระองค์ เป็นจุดรวมสำหรับการสำแดงพระนามที่เป็นเลิศที่สุดของพระองค์ เป็นอรุโณทัยแห่งรัศมีของดวงอาทิตย์แห่งการบริบาลของพระองค์ เป็นอุทัยสถานสำหรับการปรากฏพระนามและคุณลักษณะทั้งหลายของพระองค์ และเป็นคลังของไข่มุกแห่งอัจฉริยภาพและบทบัญญัติของพระองค์ และขอเกียรติทั้งหมดจงมีแด่เขา (6) ผู้เป็นคนสุดท้ายที่มาหาศาสนทูต ซึ่งการมาถึงของเขาเหมือนกับการมาถึงของศาสนทูต และการสำแดงองค์ของพระองค์ในเขา (7) เหมือนกับการสำแดงองค์ของพระองค์ในศาสนทูต (8) เว้นแต่ว่าเขาสว่างด้วยแสงสว่างของพระพักตร์ของศาสนทูต และหมอบราบต่อศาสนทูต และให้การยืนยันการเป็นทาสรับใช้ของเขาต่อศาสนทูต ?และความรุ่งโรจน์จงมีแด่บรรดาผู้ที่สละชีวิตในหนทางของพระองค์ และสละชีวิตเพื่อความรักที่มีต่อความงามของพระองค์

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า เราให้การยืนยันว่าคนรับใช้เหล่านี้คือผู้ที่เชื่อในพระองค์และในสัญลักษณ์ของพระองค์ ผู้ซึ่งแสวงหาที่คุ้มภัยอันเป็นที่สถิตของพระองค์ หันไปหาโฉมพระพักตร์ของพระองค์ หันหน้าไปยังราชสำนักแห่งความใกล้ชิดกับพระองค์ เดินในหนทางแห่งความยินดีของพระองค์ ?บูชาพระองค์ตามความปรารถนาของพระองค์ และปล่อยวางจากทุกสิ่งนอกจากพระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นนาย ขอทรงประทานส่วนแบ่งของความมหัศจรรย์แห่งความปรานีที่ห้อมล้อมทุกสิ่งของพระองค์ให้แก่วิญญาณและร่างกายของพวกเขา แท้จริงแล้วพระองค์ทรงอานุภาพในการทำตามที่พระองค์ยินดี ไม่มีพระผู้เป็นเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ พระผู้ทรงมหิทธานุภาพ พระผู้ทรงความรุ่งโรจน์ที่มวลมนุษย์แสวงหาความช่วยเหลือ

ข้าแต่พระผู้เป็นนาย ข้าพเจ้าขอวิงวอนต่อศาสนทูตและต่อพวกเขา และต่อพระผู้ซึ่งพระองค์ทรงสถาปนาบนบัลลังก์แห่งศาสนาของพระองค์ และดลให้ทอดเงามาคลุมทุกคนที่อาศัยอยู่ในโลก ขอทรงชำระเราให้หมดจดจากการละเมิดของเรา ลิขิตที่นั่งแห่งสัจธรรม ณ เบื้องหน้าของพระองค์ให้แก่เรา ?บันดาลให้เราสมาคมกับบรรดาผู้ที่ความยากลำบากและเคราะห์ร้ายของโลกหาได้ขวางไม่ให้หันไปหาพระองค์ แท้จริงแล้วพระองค์คือพระผู้ทรงอานุภาพ พระผู้ทรงความสูงส่งที่สุด พระผู้ทรงคุ้มครอง พระผู้ทรงอภัยเสมอ พระผู้ทรงปรานีที่สุด

บทอธิษฐานสำหรับการถือศีลอด (แปลและพิพม์ใหม่)
(Revised translations of prayers for fasting)

7 ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอวิงวอนต่อสัญลักษณ์ที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์ และต่อการเปิดเผยกรุณาธิคุณของพระองค์ในหมู่มนุษย์ ขอทรงอย่าผลักไสข้าพเจ้าไปจากประตูของนครที่พระองค์สถิตอยู่ และอย่าให้ข้าพเจ้าผิดหวังต่อการสำแดงกรุณาธิคุณของพระองค์ท่ามกลางคนทั้งหลาย ?ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า พระองค์ทรงเห็นแล้วว่า ข้าพเจ้ายึดถือพระนามของพระองค์ พระผู้ทรงความบริสุทธิ์ที่สุด พระผู้ทรงความเรืองรองที่สุด พระผู้ทรงอำนาจสูงสุด พระผู้ทรงความยิ่งใหญ่ที่สุด พระผู้ทรงความสูงส่งที่สุด พระผู้ทรงความรุ่งโรจน์ที่สุด และยึดชายเสื้อคลุมที่ทุกคนในโลกนี้และโลกหน้ายึดอยู่

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอวิงวอนต่อสุรเสียงที่หวานที่สุดของพระองค์ และต่อพระวจนะที่สูงส่งที่สุดของพระองค์ ขอทรงพาข้าพเจ้าใกล้เข้าไปหาธรณีประตูของพระองค์ยิ่งขึ้น และอย่าให้ข้าพเจ้าออกไปนอกร่มเงาแห่งความปรานีและชายคาแห่งความอารีของพระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า พระองค์ทรงเห็นแล้วว่า ข้าพเจ้ายึดถือพระนามของพระองค์ พระผู้ทรงความบริสุทธิ์ที่สุด พระผู้ทรงความเรืองรองที่สุด พระผู้ทรงอำนาจสูงสุด พระผู้ทรงความยิ่งใหญ่ที่สุด พระผู้ทรงความสูงส่งที่สุด พระผู้ทรงความรุ่งโรจน์ที่สุด และยึดชายเสื้อคลุมที่ทุกคนในโลกนี้และโลกหน้ายึดอยู่

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอวิงวอนต่อความอำไพของพระนลาฎที่เรืองรองของพระองค์ และต่อความเจิดจ้าของแสงสว่างบนโฉมพระพักตร์ของพระองค์ ซึ่งส่องมาจากขอบฟ้าสูงสุด ขอทรงดึงดูดข้าพเจ้าด้วยสุคนธรสของภูษาของพระองค์ และให้ข้าพเจ้าดื่มอมฤตชั้นเยี่ยมแห่งวาทะของพระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า พระองค์ทรงเห็นแล้วว่า ข้าพเจ้ายึดถือพระนามของพระองค์ ?พระผู้ทรงความบริสุทธิ์ที่สุด พระผู้ทรงความเรืองรองที่สุด พระผู้ทรงอำนาจสูงสุด พระผู้ทรงความยิ่งใหญ่ที่สุด พระผู้ทรงความสูงส่งที่สุด พระผู้ทรงความรุ่งโรจน์ที่สุด และยึดชายเสื้อคลุมที่ทุกคนในโลกนี้และโลกหน้ายึดอยู่

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอวิงวอนต่อเกศาที่พลิ้วอยู่บนพระพักตร์ของพระองค์ ?ดังเช่นปากกาที่สูงส่งที่สุดของพระองค์ขยับอยู่บนหน้าต่างๆ ของธรรมจารึกของพระองค์ เป็นการโชยกลิ่นชะมดเชียงแห่งความหมายซ่อนเร้นไปยังอาณาจักรแห่งสรรพโลกของพระองค์ ขอทรงชูข้าพเจ้าขึ้นมารับใช้ศาสนาของพระองค์ถึงขนาดที่ข้าพเจ้าจะไม่ล่าถอย หรือถูกยับยั้งโดยการบอกใบ้ของบรรดาผู้ที่ติติงสัญลักษณ์ของพระองค์และหันไปจากพระพักตร์ของพระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า ?พระองค์ทรงเห็นแล้วว่า ข้าพเจ้ายึดถือพระนามของพระองค์ พระผู้ทรงความบริสุทธิ์ที่สุด พระผู้ทรงความเรืองรองที่สุด พระผู้ทรงอำนาจสูงสุด พระผู้ทรงความยิ่งใหญ่ที่สุด พระผู้ทรงความสูงส่งที่สุด พระผู้ทรงความรุ่งโรจน์ที่สุด และยึดชายเสื้อคลุมที่ทุกคนในโลกนี้และโลกหน้ายึดอยู่

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอวิงวอนต่อพระนามของพระองค์ที่ทรงทำให้เป็นราชันของนามทั้งหลาย และทุกคนที่อยู่ในสวรรค์และทุกคนที่อยู่บนโลกเบิกบานด้วยพระนามนี้ ขอทรงช่วยให้ข้าพเจ้าสามารถจ้องดวงตะวันแห่งความงามของพระองค์ และขอทรงประทานอมฤตแห่งวาทะของพระองค์ให้แก่ข้าพเจ้า ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า พระองค์ทรงเห็นแล้วว่า ข้าพเจ้ายึดถือพระนามของพระองค์ พระผู้ทรงความบริสุทธิ์ที่สุด พระผู้ทรงความเรืองรองที่สุด พระผู้ทรงอำนาจสูงสุด พระผู้ทรงความยิ่งใหญ่ที่สุด พระผู้ทรงความสูงส่งที่สุด พระผู้ทรงความรุ่งโรจน์ที่สุด และยึดชายเสื้อคลุมที่ทุกคนในโลกนี้และโลกหน้ายึดอยู่

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอวิงวอนต่อวิหารแห่งราชศักดาของพระองค์บนยอดที่สูงตระหง่านที่สุด และต่อชายคาแห่งการเปิดเผยพระธรรมของพระองค์บนเนินที่สูงสุด ขอทรงกรุณาช่วยข้าพเจ้าให้ทำสิ่งที่ความประสงค์ของพระองค์ปรารถนา และสิ่งที่จุดประสงค์ของพระองค์สำแดงออกมา ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า พระองค์ทรงเห็นแล้วว่า ข้าพเจ้ายึดถือพระนามของพระองค์ พระผู้ทรงความบริสุทธิ์ที่สุด พระผู้ทรงความเรืองรองที่สุด พระผู้ทรงอำนาจสูงสุด พระผู้ทรงความยิ่งใหญ่ที่สุด ?พระผู้ทรงความสูงส่งที่สุด พระผู้ทรงความรุ่งโรจน์ที่สุด และยึดชายเสื้อคลุมที่ทุกคนในโลกนี้และโลกหน้ายึดอยู่

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอวิงวอนต่อความงามของพระองค์ที่ส่องแสงอยู่บนขอบฟ้าแห่งนิรันดรกาล ซี่งทันใดที่ความงามนี้เปิดเผยตนเองออกมา อาณาจักรแห่งความงามก้มศีรษะบูชาและสรรเสริญด้วยน้ำเสียงที่กังวาล ขอทรงให้ข้าพเจ้าตายจากทุกสิ่งที่ข้าพเจ้าครอบครอง และมีชีวิตอยู่กับสิ่งใดก็ตามที่เป็นของพระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า พระองค์ทรงเห็นแล้วว่า ข้าพเจ้ายึดถือพระนามของพระองค์ พระผู้ทรงความบริสุทธิ์ที่สุด พระผู้ทรงความเรืองรองที่สุด พระผู้ทรงอำนาจสูงสุด พระผู้ทรงความยิ่งใหญ่ที่สุด พระผู้ทรงความสูงส่งที่สุด พระผู้ทรงความรุ่งโรจน์ที่สุด และยึดชายเสื้อคลุมที่ทุกคนในโลกนี้และโลกหน้ายึดอยู่

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอวิงวอนต่อพระศาสดาผู้ทรงสำแดงพระนามของพระองค์ ?พระผู้เป็นที่รักยิ่ง ซึ่งโดยพระศาสดานี้หัวใจของคนรักทั้งหลายของพระองค์ถูกกลืนกิน และวิญญาณของทุกคนที่อาศัยอยู่บนโลกเหินขึ้นสู่เบื้องบน ขอทรงช่วยข้าพเจ้าให้ระลึกถึงพระองค์ในหมู่ชนทั้งหลาย ?และสรรเสริญพระองค์ท่ามกลางประชาชนของพระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า พระองค์ทรงเห็นแล้วว่า ข้าพเจ้ายึดถือพระนามของพระองค์ พระผู้ทรงความบริสุทธิ์ที่สุด พระผู้ทรงความเรืองรองที่สุด พระผู้ทรงอำนาจสูงสุด พระผู้ทรงความยิ่งใหญ่ที่สุด พระผู้ทรงความสูงส่งที่สุด พระผู้ทรงความรุ่งโรจน์ที่สุด และยึดชายเสื้อคลุมที่ทุกคนในโลกนี้และโลกหน้ายึดอยู่

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอวิงวอนต่อเสียงใบไม้เสียดสีของพฤกษาสวรรค์และ ต่อเสียงของสายลมแห่งวาทะของพระองค์ในอาณาจักรแห่งนามของพระองค์ ขอทรงพาข้าพเจ้าออกห่างจากสิ่งใดก็ตามที่พระประสงค์ของพระองค์รังเกียจ และพาข้าพเจ้าใกล้เข้าไปสู่สถานะที่พระผู้เป็นอรุโณทัยสถานแห่งสัญลักษณ์ของพระองค์ส่องแสงออกมา ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า พระองค์ทรงเห็นแล้วว่า ข้าพเจ้ายึดถือพระนามของพระองค์ พระผู้ทรงความบริสุทธิ์ที่สุด พระผู้ทรงความเรืองรองที่สุด พระผู้ทรงอำนาจสูงสุด พระผู้ทรงความยิ่งใหญ่ที่สุด พระผู้ทรงความสูงส่งที่สุด พระผู้ทรงความรุ่งโรจน์ที่สุด และยึดชายเสื้อคลุมที่ทุกคนในโลกนี้และโลกหน้ายึดอยู่

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอวิงวอนต่ออักษรที่ทันใดที่ออกมาจากโอษฐ์แห่งพระประสงค์ของพระองค์ ได้บันดาลให้มหาสมุทรสาดซัด ลมพัด ผลไม้ปรากฏออกมา ต้นไม้งอกขึ้นมา ร่องรอยทั้งหมดของอดีตอันตรธานไป ม่านทั้งหมดขาดสะบั้น และบรรดาผู้ที่อุทิศตนต่อพระองค์รีบไปหาแสงสว่างของโฉมพระพักตร์ของพระผู้เป็นนายของตน พระผู้ไม่ถูกจำกัด ขอทรงให้ข้าพเจ้ารู้สิ่งที่ซ่อนเร้นอยู่ในคลังแห่งความรู้และปกปิดไว้ในที่เก็บอัจฉริยภาพของพระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า ?พระองค์ทรงเห็นแล้วว่า ข้าพเจ้ายึดถือพระนามของพระองค์ พระผู้ทรงความบริสุทธิ์ที่สุด พระผู้ทรงความเรืองรองที่สุด พระผู้ทรงอำนาจสูงสุด พระผู้ทรงความยิ่งใหญ่ที่สุด พระผู้ทรงความสูงส่งที่สุด พระผู้ทรงความรุ่งโรจน์ที่สุด และยึดชายเสื้อคลุมที่ทุกคนในโลกนี้และโลกหน้ายึดอยู่

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอวิงวอนต่อไฟแห่งความรักของพระองค์ ที่ขับการหลับใหลไปจากดวงตาของบรรดาผู้ที่พระองค์รักและเลือกสรร และต่อการระลึกถึงและสรรเสริญพระองค์ของพวกเขา ณ ชั่วโมงรุ่งอรุณ ขอทรงนับข้าพเจ้าเป็นพวกที่บรรลุถึงสิ่งที่พระองค์ส่งลงมาในคัมภีร์ และแสดงให้ปรากฏโดยพระประสงค์ของพระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า พระองค์ทรงเห็นแล้วว่า ?ข้าพเจ้ายึดถือพระนามของพระองค์ พระผู้ทรงความบริสุทธิ์ที่สุด พระผู้ทรงความเรืองรองที่สุด พระผู้ทรงอำนาจสูงสุด พระผู้ทรงความยิ่งใหญ่ที่สุด พระผู้ทรงความสูงส่งที่สุด พระผู้ทรงความรุ่งโรจน์ที่สุด และยึดชายเสื้อคลุมที่ทุกคนในโลกนี้และโลกหน้ายึดอยู่

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอวิงวอนต่อแสงสว่างของโฉมพระพักตร์ของพระองค์ ที่ผลักดันบรรดาผู้ที่อยู่ใกล้พระองค์ให้พบกับลูกดอกแห่งประกาศิตของพระองค์ และบรรดาผู้ที่อุทิศตนต่อพระองค์ให้เผชิญกับดาบของศัตรูในหนทางของพระองค์ ขอทรงลิขิตให้แก่ข้าพเจ้าด้วยสิ่งที่พระองค์ลิขิตให้แก่ผู้ที่พระองค์ไว้วางใจและเลือกสรร โดยปากกาที่สูงส่งที่สุดของพระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า พระองค์ทรงเห็นแล้วว่า ข้าพเจ้ายึดถือพระนามของพระองค์ พระผู้ทรงความบริสุทธิ์ที่สุด พระผู้ทรงความเรืองรองที่สุด พระผู้ทรงอำนาจสูงสุด พระผู้ทรงความยิ่งใหญ่ที่สุด พระผู้ทรงความสูงส่งที่สุด ?พระผู้ทรงความรุ่งโรจน์ที่สุด และยึดชายเสื้อคลุมที่ทุกคนในโลกนี้และโลกหน้ายึดอยู่

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอวิงวอนต่อพระนามของพระองค์ ซึ่งโดยพระนามนี้พระองค์ทรงเงี่ยหูฟังเสียงร้องเรียกของคนรักทั้งหลายของพระองค์ เสียงถอนหายใจของบรรดาผู้ที่ถวิล หาพระองค์ เสียงร้องของบรรดาผู้ที่อยู่ใกล้ทางเข้าหาพระองค์ และเสียงโอดครวญของบรรดาผู้ที่อุทิศตนต่อพระองค์ และโดยพระนามนี้พระองค์ได้ทำให้บรรดาผู้ที่ตั้งความหวังไว้กับพระองค์ได้สมปรารถนา ?และให้ตามความต้องการของพวกเขา โดยกรุณาธิคุณและความโปรดปรานของพระองค์ และต่อพระนามของพระองค์ซึ่งโดยพระนามนี้ มหาสมุทรแห่งการอภัยสาดซัด ก้อนเมฆแห่งความเอื้อเฟื้อหลั่งฝนลงมายังคนรับใช้ทั้งหลายของพระองค์ ขอทรงลิขิตให้แก่ทุกคนที่หันไปหาพระองค์และถือศีลอดที่พระองค์บัญญัติไว้ ด้วยการชดเชยที่ประกาศิตไว้สำหรับผู้ที่ไม่พูดเว้นแต่โดยการอนุญาตของพระองค์ และผู้ที่ละทิ้งทุกสิ่งที่ตนครอบครองในหนทางของพระองค์ และเพื่อความรักของพระองค์

ข้าแต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอวิงวอนต่อพระองค์เอง ต่อเครื่องหมายของพระองค์ ?ต่อสัญลักษณ์ที่ชัดเจนของพระองค์ ต่อแสงสว่างที่ส่องมาจากดวงตะวันแห่งความงามของพระองค์ และต่อกิ่งทั้งหลายของพระองค์ ขอทรงลบล้างการละเมิดของบรรดาผู้ที่ยึดมั่นในกฎของพระองค์ และถือปฏิบัติสิ่งที่พระองค์บัญญัติไว้ให้แก่พวกเขาในคัมภีร์ของพระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า พระองค์ทรงเห็นแล้วว่า ข้าพเจ้ายึดถือพระนามของพระองค์ พระผู้ทรงความบริสุทธิ์ที่สุด พระผู้ทรงความเรืองรองที่สุด พระผู้ทรงอำนาจสูงสุด พระผู้ทรงความยิ่งใหญ่ที่สุด พระผู้ทรงความสูงส่งที่สุด พระผู้ทรงความรุ่งโรจน์ที่สุด และยึดชายเสื้อคลุมที่ทุกคนในโลกนี้และโลกหน้ายึดอยู่

8 ขอความสรรเสริญจงมีแด่พระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นนาย พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า! ข้าพเจ้าขอวิงวอนพระองค์ต่อการเปิดเผยพระธรรมนี้ ที่เป็นเหตุให้ความมืดถูกเปลี่ยนเป็นแสงสว่าง วิหารที่มีการเยือนบ่อยถูกสร้าง ธรรมจารึกที่ลิขิตไว้ได้รับการเปิดเผย และม้วนพระธรรมที่กางออกถูกค้นพบ ขอทรงส่งลงมาให้ข้าพเจ้าและบรรดาผู้ที่อยู่กับข้าพเจ้า ด้วยสิ่งที่จะช่วยให้เราสามารถเหินขึ้นสู่นภาแห่งความรุ่งโรจน์ที่เหนือธรรมดาของพระองค์ และจะล้างรอยเปื้อนแห่งความสงสัยออกจากเรา ซึ่งได้ขัดขวางผู้ที่สงสัยไม่ให้เข้าไปในวิหารแห่งเอกภาพ

ข้าแต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าคือผู้ที่ยึดมั่นสายใยแห่งความเมตตารักใคร่ของพระองค์ และเกาะชายเสื้อแห่งความปรานีและความโปรดปรานของพระองค์ ขอพระองค์ทรงลิขิตสิ่งที่ดีงามในโลกนี้และโลกหน้าให้แก่ข้าพเจ้าและบรรดาผู้เป็นที่รักของข้าพเจ้า เช่นนั้นขอทรงประทานให้แก่พวกเขาด้วยของขวัญอันซ่อนเร้นที่พระองค์ลิขิตให้แก่ผู้ที่เป็นเลิศที่สุด ???

ข้าแต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า วันเหล่านี้คือวันที่พระองค์บัญชาคนรับใช้ทั้งหลายของพระองค์ให้ถือศีลอด พระพรจงมีแด่ผู้ที่ถือศีลอดเพื่อเห็นแก่พระองค์เท่านั้น และด้วยความปล่อยวางอย่างสิ้นเชิงจากทุกสิ่งนอกจากพระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า ขอทรงช่วยเหลือข้าพเจ้าและช่วยเหลือพวกเขาให้เชื่อฟังพระองค์และถือศีลของพระองค์ แท้จริงแล้วพระองค์ทรงอานุภาพที่จะทำสิ่งที่พระองค์เลือกสรร

ไม่มีพระผู้เป็นเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ พระผู้ทรงรอบรู้ พระผู้ทรงอัจฉริยภาพ ขอความสรรเสริญทั้งปวงจงมีแด่พระผู้เป็นเจ้า พระผู้เป็นนายแห่งภพทั้งปวง

9 ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า วันเหล่านี้คือวันที่พระองค์บัญชาให้คนรับใช้ทั้งหลายของพระองค์ถือศีลอด ด้วยบัญชานี้พระองค์ทรงประดับอารัมภบทของคัมภีร์แห่งกฎที่เปิดเผยต่อมนุษย์ทั้งหลาย และตกแต่งที่เก็บบทบัญญัติของพระองค์ในสายตาของทุกคนที่อยู่ในสวรรค์และทุกคนที่อยู่ในโลก พระองค์ทรงประสาททุกชั่วโมงในวันเหล่านี้ด้วยคุณความดีพิเศษที่ไม่มีใครหยั่งรู้นอกจากพระองค์ พระผู้มีความรู้ครอบคลุมทุกสรรพสิ่ง ?พระองค์ทรงมอบส่วนหนึ่งของคุณความดีนี้ให้แก่ทุกดวงวิญญาณ ตามธรรมจารึกแห่งโองการและคัมภีร์แห่งการพิพากษาที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ของพระองค์ ยิ่งไปกว่านั้นพระองค์ทรงจัดสรรทุกหน้าของคัมภีร์เหล่านี้ให้แก่แต่ละชนชาติและวงศ์ตระกูลทั้งหลายของโลก

สำหรับคนรักที่คลั่งไคล้ของพระองค์ พระองค์ทรงสำรองถ้วยแห่งการระลึกถึงพระองค์ไว้แต่ละรุ่งอรุณตามโองการของพระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นผู้ปกครองของผู้ปกครองทั้งหลาย! คนเหล่านี้คือผู้ที่มัวเมาด้วยอมฤตแห่งอัจฉริยภาพนานัปการของพระองค์ จนพวกเขาละทิ้งที่นอนด้วยความปรารถนาที่จะสรรเสริญพระองค์และสดุดีคุณความดีของพระองค์ และหนีจากการหลับด้วยความกระตือรือร้นที่จะเข้าเฝ้าพระองค์และรับความอารีของพระองค์ ทุกเวลาดวงตาของพวกเขาเฝ้ามองอรุโณทัยสถานแห่งความเมตตารักใคร่ของพระองค์ และใบหน้าของพวกเขาหันไปหาแหล่งกำเนิดแรงบันดาลใจของพระองค์ ?เช่นนั้นจากก้อนเมฆแห่งความปรานีของพระองค์ ขอทรงหลั่งสิ่งที่คู่ควรกับนภาแห่งความอารีและกรุณาธิคุณของพระองค์มายังเราและพวกเขา

ขอความสรรเสริญจงมีแด่พระนามของพระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า! นี้คือชั่วโมงที่พระองค์ไขประตูแห่งความอารีของพระองค์ต่อหน้าคนทั้งหลาย และเปิดอานนแห่งความเมตตาปรานีของพระองค์ต่อทุกคนที่อาศัยอยู่บนโลก ข้าพเจ้าขอวิงวอนต่อทุกคนที่หลั่งเลือดในหนทางของพระองค์ ?ผู้ซึ่งตัดความผูกพันทั้งหมดจากทุกคนด้วยความปรารถนาพระองค์ และเคลิบเคลิ้มไปกับสุคนธรสแห่งการบันดาลใจของพระองค์ จนทุกๆ ส่วนของร่างกายของพวกเขาสวดสรรเสริญพระองค์ และสั่นรัวต่อการระลึกถึงพระองค์ ขอทรงอย่าเพิกถอนจากเราในสิ่งที่พระองค์ลิขิตไว้อย่างเปลี่ยนแปลงไม่ได้ในการเปิดเผยพระธรรมนี้ ซึ่งเป็นพระธรรมที่มีอานุภาพทำให้ต้นไม้ทุกต้นร่ำร้อง สิ่งที่พุ่มไม้ลุกไหม้เมื่อกาลก่อนประกาศต่อพระโมเสส พระผู้ทรงสนทนากับพระองค์ เป็นพระธรรมที่ช่วยให้กรวดเล็กที่สุดทุกก้อนก้องอีกครั้งด้วยการสรรเสริญพระองค์ และก้อนหินทั้งหลายสดุดีพระองค์ในสมัยของพระโมฮัมหมัด ผู้เป็นพระสหายของพระองค์

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า คนเหล่านี้คือผู้ที่พระองค์ทรงกรุณาช่วยให้มีไมตรีจิตกับพระองค์ และสามารถสนทนากับพระผู้เปิดเผยพระองค์เอง วายุแห่งพระประสงค์ของพระองค์ได้พัดพวกเขากระจัดกระจายไปต่างแดน จนกระทั่งพระองค์รวบรวมพวกเขาไว้ใต้ร่มเงาของพระองค์ และดลให้พวกเขาเข้ามาอยู่ในอาณาบริเวณของราชสำนักของพระองค์ บัดนี้พระองค์ทรงให้พวกเขาอาศัยอยู่ภายใต้เงาของชายคาแห่งความปรานีของพระองค์ ขอพระองค์ทรงช่วยพวกเขาให้บรรลุถึงสิ่งที่คู่ควรกับสถานะที่สง่า ข้าแต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า ขอทรงอย่าให้พวกเขาถูกนับเป็นพวกที่แม้ว่าอยู่ใกล้ทางเข้าหาพระองค์ ก็ถูกขวางกั้นไม่ให้ยอมรับพระพักตร์ของพระองค์ และพวกที่แม้ว่าพบกับพระองค์ ก็ไม่ได้เข้าเฝ้าพระองค์

ข้าแต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า คนรับใช้เหล่านี้ของพระองค์คือผู้ที่เข้ามาในคุกที่หฤโหดที่สุดนี้กับพระองค์ ถือศีลอดภายในกำแพงคุกนี้ ตามที่พระองค์บัญชาพวกเขาไว้ในธรรมจารึกแห่งโองการและคัมภีร์แห่งคำสั่งของพระองค์ ดังนั้นขอทรงส่งลงมาให้พวกเขา ด้วยสิ่งที่จะชำระพวกเขาให้หมดจดจากทุกสิ่งที่พระองค์รังเกียจ เพื่อว่าพวกเขาจะอุทิศตนทั้งหมดต่อพระองค์ และปล่อยวางอย่างสิ้นเชิงจากทุกสิ่งนอกจากพระองค์

เช่นนั้นขอทรงหลั่งสิ่งที่คู่ควรกับกรุณาธิคุณและเหมาะสมกับความอารีของพระองค์มายังเรา เช่นนั้นขอทรงช่วยข้าพเจ้าให้มีชีวิตอยู่ในการระลึกถึงพระองค์ และตายในความรักของพระองค์ ขอทรงประทานของขวัญให้เราได้เข้าเฝ้าพระองค์ในภพต่างๆ ถัดจากนี้ ภพที่ไม่มีใครหยั่งรู้นอกจากพระองค์ พระองค์คือพระผู้เป็นนายของเราและพระผู้เป็นนายแห่งภพทั้งปวง และพระผู้เป็นเจ้าของทุกคนที่อยู่ในสวรรค์และทุกคนที่อยู่บนโลก

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า พระองค์ทรงเห็นสิ่งที่บังเกิดกับผู้เป็นที่รักทั้งหลายของพระองค์ในสมัยของพระองค์ ความรุ่งโรจน์ของพระองค์เป็นพยานให้ข้าพเจ้า! เสียงเศร้าโศกของบรรดาผู้ที่พระองค์เลือกสรรเปล่งไปทั่วอาณาจักรของพระองค์ บางคนติดกับของพวกไม่มีศาสนาในดินแดนของพระองค์ และถูกพวกเขาขัดขวางไม่ให้อยู่ใกล้ทางเข้าหาพระองค์ ไม่ให้ไปถึงราชสำนักแห่งความรุ่งโรจน์ของพระองค์ บางคนสามารถเข้าหาพระองค์ แต่ก็ถูกขวางกั้นไม่ให้มองเห็นพระพักตร์ของพระองค์ บางคนด้วยความกระตือรือร้นที่จะมองดูพระองค์ ได้รับอนุญาตให้เข้าไปในอาณาบริเวณของราชสำนักของพระองค์ แต่ก็ยอมให้ม่านแห่งจินตนาการของผู้คนและการประทุษร้ายโดยบรรดาผู้กดขี่ในหมู่ประชาชนของพระองค์ มาคั่นระหว่างตนเองกับพระองค์

ข้าแต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า นี้คือชั่วโมงที่พระองค์ทำให้เป็นเลิศกว่าทุกชั่วโมงอื่นๆ และทรงสัมพันธ์กับผู้ที่เป็นเลิศที่สุดในหมู่คนทั้งหลายของพระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอวิงวอนต่อตัวพระองค์เองและต่อพวกเขา ขอทรงลิขิตสิ่งที่จะเชิดชูบรรดาผู้เป็นที่รักของพระองค์ในวิถีของปีนี้ ยิ่งไปกว่านั้นขอพระองค์ทรงประกาศิตสิ่งที่จะช่วยให้ดวงตะวันแห่งอานุภาพของพระองค์ ?สามารถส่องแสงอย่างเจิดจ้าบนขอบฟ้าแห่งความรุ่งโรนจ์ของพระองค์ และให้ความสว่างทั้งโลกโดยอำนาจของพระองค์

ข้าแต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า ขอทรงทำให้ศาสนาของพระองค์มีชัยและศัตรูของพระองค์ตกต่ำ เช่นนั้นขอทรงลิขิตสิ่งที่ดีงามในชีวิตนี้และชีวิตหน้าให้แก่เรา พระองค์คือพระผู้เป็นสัจธรรม พระผู้ทรงรู้สิ่งที่เป็นความลับ ไม่มีพระผู้เป็นเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ พระผู้ทรงอภัยเสมอ พระผู้ทรงอารี

10 ขอความสรรเสริญจงมีแด่พระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นนาย พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า! วันเหล่านี้คือวันที่พระองค์บัญชามวลมนุษย์ให้ถือศีลอด เพื่อว่าโดยการถือศีลอดนี้ พวกเขาจะได้ชำระวิญญาณของตนให้บริสุทธิ์ และตัดความผูกพันทั้งหมดจากทุกคนนอกจากพระองค์ เพื่อว่าสิ่งที่คู่ควรกับราชสำนักแห่งราชศักดาและเหมาะกับทำเนียบแห่งการเปิดเผยความเป็นหนึ่งของพระองค์ จะขึ้นมาจากหัวใจของพวกเขา ข้าแต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า ขอทรงให้การถือศีลอดนี้กลายเป็นชโลทรแห่งน้ำที่ให้ชีวิต และให้คุณความดีที่พระองค์ประสาทให้ไว้ และด้วยวิธีนี้ขอพระองค์ทรงชำระหัวใจของคนรับใช้ทั้งหลาย ?ที่ความชั่วร้ายทั้งหลายของโลกไม่อาจขวางกั้นมิให้หันไปหาพระนามที่รุ่งโรจน์ที่สุดของพระองค์ และไม่หวั่นไหวต่อเสียงรบกวนและเหตุการณ์อึกทึกของพวกที่ปฏิเสธสัญลักษณ์ที่อำไพที่สุดของพระองค์ ที่มากับการมาถึงของพระผู้สำแดงพระองค์ ที่ทรงประสาทด้วยอธิปไตย อานุภาพ ราชศักดา และความรุ่งโรจน์ของพระองค์ คนรับใช้เหล่านี้คือผู้ที่ทันใดที่เสียงร้องเรียกของพระองค์ไปถึงพวกเขา ได้รีบไปในทิศทางแห่งความปรานีของพระองค์ และไม่ถูกขวางกั้นจากพระองค์โดยความเปลี่ยนแปลงและความบังเอิญของโลกนี้ หรือโดยข้อจำกัดใดๆ ของมนุษย์

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าคือผู้ที่ให้การยืนยันเอกภาพของพระองค์ ยอมรับความเป็นหนึ่งของพระองค์ น้อมเกล้าอย่างถ่อมตนต่อการเปิดเผยราชศักดาของพระองค์ กัมหน้ายอมรับความอำไพของแสงสว่างแห่งความรุ่งโรจน์ที่เหนือธรรมดาของพระองค์ ข้าพเจ้าเชื่อในพระองค์หลังจากที่พระองค์ช่วยให้ข้าพเจ้าสามารถรู้จักตัวตนของพระองค์ ที่ทรงเปิดเผยต่อดวงตาของมนุษย์โดยอานุภาพแห่งอธิปไตยและอำนาจของพระองค์ ข้าพเจ้าหันไปหาศาสนทูตที่เป็นการเปิดเผยตัวพระองค์นี้โดยปล่อยวางจากทุกสิ่งโดยสิ้นเชิง และยึดเหนี่ยวสายใยแห่งของขวัญและกรุณาธิคุณของพระองค์อย่างแน่วแน่ ข้าพเจ้าอ้าแขนรับสัจธรรมของศาสนทูตนี้ และสัจธรรมของกฎและศีลที่น่าพิศวงทั้งหมดที่ถูกส่งลงมาให้ศาสนทูตนี้ ข้าพเจ้าถือศีลอดเพื่อความรักของพระองค์และเป็นไปตามบัญชาของพระองค์ และยุติการอดด้วยลิ้นที่สรรเสริญพระองค์และตรงตามความยินดีของพระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า ขอทรงอย่าให้ข้าพเจ้าถูกนับเป็นพวกที่ถือศีลอดในเวลากลางวัน หมอบลงต่อพระพักตร์ของพระองค์ในยามค่ำคืน แล้วไม่ยอมรับสัจธรรมของพระองค์ ไม่เชื่อในสัญลักษณ์ของพระองค์ ปฏิเสธพยานหลักฐานของพระองค์ และบิดเบือนวาทะของพระองค์

ข้าแต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า ขอทรงเปิดดวงตาของข้าพเจ้า และดวงตาของทุกคนที่แสวงหาพระองค์ เพื่อว่าเราจะยอมรับพระองค์ด้วยพระเนตรของพระองค์เอง นี้คือบัญชาของพระองค์ที่ให้เราไว้ในคัมภีร์ ที่พระองค์ส่งลงมาให้ศาสนทูตที่พระองค์ทรงเลือกด้วยคำสั่งของพระองค์ ทรงโปรดปรานเพียงผู้เดียวเหนือมวลมนุษย์ ทรงยินดีจะประสาทอธิปไตยของพระองค์ ทรงโปรดเป็นพิเศษและมอบหมายธรรมสารของพระองค์ถึงประชาชนของพระองค์ ดังนั้นขอความสรรเสริญจงมีแด่พระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า เนื่องด้วยพระองค์ทรงกรุณาช่วยให้เราสามารถยอมรับศาสนทูตนี้ ยอมรับสิ่งใดก็ตามที่ถูกส่งลงมายังศาสนทูตนี้ และประทานเกียรติให้เราเข้าเฝ้าพระผู้ซึ่งพระองค์สัญญาไว้ในคัมภีร์และธรรมจารึกของพระองค์

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า เช่นนั้นพระองค์ทรงเห็นข้าพเจ้าหันหน้ามาหาพระองค์ ยึดเหนี่ยวสายใยแห่งความเอื้อเฟื้อและการบริบาลที่การุณย์ของพระองค์อย่างแน่วแน่ และเกาะชายเสื้อแห่งความเมตตาปรานีและความโปรดปรานที่อารีของพระองค์ ข้าพเจ้าขออ้อนวอนพระองค์ ขอทรงอย่าทำลายความหวังของข้าพเจ้าที่จะบรรลุถึงสิ่งที่พระองค์ลิขิตไว้สำหรับคนรับใช้ทั้งหลายของพระองค์ ที่หันมาหาอาณาบริเวณของราชสำนักของพระองค์และที่คุ้มภัยอันเป็นที่สถิตของพระองค์ และถือศีลอดเพื่อความรักของพระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอสารภาพว่า สิ่งใดก็ตามที่มาจากข้าพเจ้าไม่คู่ควรเลยกับอธิปไตยของพระองค์ และไม่คู่ควรกับราชศักดาของพระองค์ และกระนั้นข้าพเจ้าขอวิงวอนพระองค์ ต่อพระนามของพระองค์ที่ทรงใช้เปิดเผยพระองค์เองต่อทุกสรรพสิ่ง ในความรุ่งโรจน์ของบรรดาศักดิ์ที่เป็นเลิศที่สุดของพระองค์ ในการเปิดเผยพระธรรมนี้ที่พระองค์ทรงแสดงความงามของพระองค์ให้ปรากฏ โดยพระนามที่อำไพที่สุดของพระองค์ ขอทรงให้ข้าพเจ้าดื่มอมฤตแห่งความปรานีของพระองค์ และเครื่องดื่มบริสุทธิ์แห่งความโปรดปรานของพระองค์ ที่หลั่งไหลมาจากมือขวาแห่งพระประสงค์ของพระองค์ เพื่อว่าข้าพเจ้าจะจ้องมองพระองค์และปล่อยวางจากทุกสิ่งนอกจากพระองค์ ถึงขนาดที่โลกและทุกสิ่งที่ถูกสร้างในโลก จะปรากฏต่อข้าพเจ้าเป็นเสมือนวันที่ชั่วแล่นที่พระองค์ไม่ได้ลดตัวลงมาสร้าง

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า ยิ่งไปกว่านั้นข้าพเจ้าขออ้อนวอนพระองค์ จากนภาแห่งพระประสงค์และก้อนเมฆแห่งความปรานีของพระองค์ ขอทรงหลั่งสิ่งที่จะชำระเราให้หมดกลิ่นสาบแห่งการละเมิดของเรา ข้าแต่พระผู้ทรงเรียกพระองค์เองว่าพระผู้เป็นเจ้าแห่งความปรานี! ?แท้จริงแล้วพระองค์คือพระผู้ทรงอานุภาพที่สุด พระผู้ทรงความรุ่งโรจน์ พระผู้ทรงเกื้อกูล

ข้าแต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า ขอทรงอย่าผลักไสผู้ที่หันมาหาพระองค์ หรือให้ผู้ที่ใกล้เข้ามาหาพระองค์ ออกห่างจากราชสำนักของพระองค์ ขอทรงอย่าดับความหวังของผู้อ้อนวอนที่ถวิลหา ที่ยื่นมือออกไปแสวงหากรุณาธิคุณและความโปรดปรานของพระองค์ ขอทรงอย่าพรากคนรับใช้ที่จริงใจทั้งหลายของพระองค์ จากความมหัศจรรย์ของความปรานีและความเมตตารักใคร่ของพระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า! พระองค์ทรงอภัยและอารีที่สุด พระองค์มีอานุภาพที่จะทำสิ่งที่พระองค์ปรารถนา สิ่งอื่นทั้งหมดนอกจากพระองค์ สิ้นอานุภาพต่อการเปิดเผยอำนาจของพระองค์ สิ้นท่าเมื่อเผชิญกับหลักฐานของความมั่งคั่งของพระองค์ เป็นศูนยภาพเมื่อเทียบกับการสำแดงอธิปไตยที่เหนือธรรมดาของพระองค์ และหมดสิ้นกำลังเมื่อเผชิญกับเครื่องหมายและสัญลักษณ์แห่งอานุภาพของพระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า มีที่พักพิงใดหรือนอกจากพระองค์ที่ข้าพเจ้าสามารถหนีไปหา มีที่ปลอดภัยที่ไหนหรือที่ข้าพเจ้าสามารถรีบไปหา? ไม่ อานุภาพแห่งอำนาจของพระองค์เป็นพยานให้ข้าพเจ้า! ไม่มีผู้คุ้มครองใดนอกจากพระองค์ ไม่มีสถานที่ใดให้หนีไปหานอกจากพระองค์ ไม่มีที่พักพิงใดให้แสวงหานอกจากพระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า ขอทรงดลให้ข้าพเจ้าลิ้มมธุราสวรรค์แห่งการระลึกถึงและการสรรเสริญพระองค์ ข้าพเจ้าขอสาบานต่ออำนาจของพระองค์! ใครก็ตามที่ลิ้มมธุรานี้จะตัดความผูกพันทั้งหมดจากโลกและทุกสิ่งที่อยู่ในโลก จะหันใบหน้าไปหาพระองค์ และถูกชำระล้างการระลึกถึงผู้อื่นนอกจากพระองค์

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า เช่นนั้นขอทรงให้แรงบันดาลใจแก่วิญญาณของข้าพเจ้า ด้วยการระลึกถึงพระองค์อย่างน่าพิศวง เพื่อว่าข้าพเจ้าจะสดุดีพระนามของพระองค์ ขอทรงอย่านับข้าพเจ้าเป็นพวกที่อ่านวจนะของพระองค์แล้วไม่พบของขวัญที่ซ่อนเร้นของพระองค์ ที่บรรจุอยู่ในนั้นตามโองการของพระองค์ ซึ่งกระตุ้นวิญญาณของมนุษย์และหัวใจของคนรับใช้ทั้งหลายของพระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า ขอทรงทำให้ข้าพเจ้าถูกนับเป็นพวกที่ตื่นตัวโดยสุคนธรสของพระองค์ที่โชยมาในสมัยของพระองค์ จนพวกเขาสละชีวิตเพื่อพระองค์ และรีบไปยังสถานที่ตายของตนด้วยความปรารถนาที่จะจ้องมองความงามของพระองค์และเข้าเฝ้าพระองค์ และหากใครกล่าวต่อพวกเขาระหว่างทางว่า ?เจ้าจะไปไหนหรือ?? พวกเขาจะกล่าวว่า ?ไปหาพระผู้เป็นเจ้า พระผู้ทรงครอบครองทุกสิ่ง พระผู้ทรงช่วยเหลือในภยันตราย พระผู้ทรงดำรงอยู่ด้วยตนเอง!?

การละเมิดที่กระทำโดยพวกที่หันหนีไปจากพระองค์ ทำตัวยโสต่อพระองค์ หาได้ช่วยขวางกั้นพวกเขาไม่ให้รักพระองค์ ไม่ให้หันหน้าไปหาพระองค์ คนเหล่านี้คือผู้ที่ได้รับพรจากหมู่เทวัญเบื้องบน ?ได้รับการสดุดีโดยบรรดาผู้ที่อาศัยอยู่ในนครอนันต์ และเหนือจากนี้โดยบรรดาผู้ที่บนหน้าผากของพวกเขา ปากกาที่สูงส่งที่สุดของพระองค์ลิขิตไว้ว่า: คนเหล่านี้! ประชาชนแห่งบาฮา แสงสว่างแห่งการนำทางสาดความอำไพผ่านมาทางพวกเขา? ดังนี้เป็นที่ลิขิตไว้ในธรรมจารึกแห่งโองการที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ของพระองค์ โดยบัญชาและพระประสงค์ของพระองค์

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า ดังนั้นขอทรงประกาศความยิ่งใหญ่ของพวกเขา และความยิ่งใหญ่ของบรรดาผู้ซึ่งขณะที่ยังมีชีวิตอยู่หรือตายไปแล้ว ได้มาเวียนรอบพวกเขา ขอทรงประทานสิ่งที่พระองค์ลิขิตไว้สำหรับผู้ที่ชอบธรรมในหมู่มนุษย์ ให้แก่พวกเขา พระองค์ทรงอานุภาพในการทำทุกสิ่ง ?ไม่มีพระผู้เป็นเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ พระผู้ทรงอานุภาพ พระผู้ทรงช่วยเหลือในภยันตราย พระผู้ทรงมหิทธานุภาพ พระผู้ทรงอารีที่สุด

ข้าแต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า ขอทรงอย่าให้การถือศีลอดของเราสิ้นสุดลงด้วยการถือศีลอดนี้ ?หรือปฏิญญาที่พระองค์ทำไว้สิ้นสุดลงด้วยปฏิญญานี้ ขอพระองค์ทรงยอมรับทุกสิ่งที่เราทำเพื่อความรักของพระองค์ และเพื่อเห็นแก่ความยินดีของพระองค์ และทุกสิ่งที่เรายังไม่ได้ทำเพราะยอมอยู่ใต้กิเลสที่ชั่วร้ายและไร้ศีลธรรมของเรา เช่นนั้นขอทรงช่วยให้เรายึดเหนี่ยวความรักและความยินดีของพระองค์อย่างแน่วแน่ และปกปักรักษาเราให้พ้นจากการก่อกวนของพวกที่ปฏิเสธพระองค์และไม่ยอมรับสัญลักษณ์ที่อำไพที่สุดของพระองค์ ความจริงแล้วพระองค์คือพระผู้เป็นนายแห่งโลกนี้และโลกหน้า ไม่มีพระผู้เป็นเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ พระผู้ทรงความประเสริฐ พระผู้ทรงความสูงส่งที่สุด

ข้าแต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า ขอพระองค์ทรงสรรเสริญพระผู้เป็นจุดปฐม เป็นความลึกลับของพระผู้เป็นเจ้า เป็นสาระที่มองไม่เห็น เป็นอรุโณทัยแห่งความเป็นเจ้า และเป็นพระผู้สำแดงความเป็นนายของพระองค์ ซึ่งโดยศาสนทูตผู้สำแดงพระองค์นี้ ความรู้ทั้งหมดในอดีตและความรู้ทั้งหมดในอนาคตเป็นที่ชัดเจน ไข่มุกแห่งอัจฉริยภาพที่ซ่อนเร้นของพระองค์ถูกค้นพบ และความลึกลับของนามของพระองค์ที่ถนอมไว้ถูกเปิดเผย และเป็นศาสนทูตที่พระองค์ทรงแต่งตั้งให้เป็นผู้ประกาศพระผู้ซึ่งโดยพระนามของพระองค์ อักษร ?จง? และ ?เป็น? ถูกเชื่อมเข้าด้วยกัน โดยศาสนทูตนี้ราชศักดา อธิปไตยและอำนาจของพระองค์เป็นที่รู้ โดยศาสนทูตนี้วจนะของพระองค์ถูกส่งลงมา กฎของพระองค์ได้รับการแถลงอย่างชัดเจน สัญลักษณ์ของพระองค์แพร่กระจายไปต่างแดน พระวจนะของพระองค์ได้รับการสถาปนา หัวใจของบรรดาผู้ที่พระองค์เลือกสรรแบบออกมา ทุกคนที่อยู่ในสวรรค์และทุกคนที่อยู่บนโลกถูกรวบรวมเข้ามาด้วยกัน ศาสนทูตนี้พระองค์ทรงเรียกว่าอาลี โมฮัมหมัดในอาณาจักรแห่งนามของพระองค์ และพระวิญญาณของพระวิญญาณทั้งหลายในธรรมจารึกแห่งโองการที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ของพระองค์ ศาสนทูตนี้พระองค์ทรงประสาทด้วยบรรดาศักดิ์ของพระองค์เอง นามของศาสนทูตนี้นามอื่นทั้งหมดกลับไปสู่โดยบัญชาและอานุภาพแห่งอำนาจของพระองค์ และในศาสนทูตนี้พระองค์ทรงทำให้คุณลักษณะและบรรดาศักดิ์ทั้งหมดของพระองค์บรรลุถึงจุดสมบูรณ์สุดท้าย นามทั้งหลายที่ซ่อนเร้นอยู่ภายในวิหารที่ไม่เปรอะเปื้อนของพระองค์ ในภพที่มองไม่เห็นและนครที่วิสุทธิ์ของพระองค์ เป็นของศาสนทูตนี้

ยิ่งไปกว่านั้นขอพระองค์ทรงสรรเสริญพวกที่เชื่อในศาสนทูตนี้และในสัญลักษณ์ของศาสนทูตนี้ ?และหันมาหาศาสนทูตนี้ จากในหมู่ผู้ที่ยอมรับเอกภาพของพระองค์ในการสำแดงองค์ครั้งหลัง ซึ่งศาสนทูตนี้กล่าวถึงในธรรมจารึกและคัมภีร์ทั้งหลาย และในวจนะที่น่าพิศวงและวาทะที่เป็นเสมือนอัญมณีทั้งหมดที่ลงมาสู่ศาสนทูตนี้ พระผู้เป็นการสำแดงองค์ครั้งหลังนี้เองที่พระองค์บัญชาให้สถาปนาปฏิญญาของตนก่อนที่ศาสนทูตนี้จะสถาปนาปฏิญญาของตนเอง บรมศาสดาผู้เป็นการสำแดงองค์ครั้งหลังนี้คือผู้ที่คัมภีร์บายันสรรเสริญ สดุดีความเป็นเลิศ สถาปนาสัจธรรมของบรมศาสดานี้ ประกาศอธิปไตยของบรมศาสดานี้ และทำให้ศาสนาของบรมศาสดานี้สมบูรณ์ พระพรจงมีแด่ผู้ที่หันมาหาบรมศาสดานี้ และทำสิ่งที่บรมศาสดานี้บัญชา ข้าแต่พระผู้เป็นนายแห่งภพทั้งหลาย และเป็นยอดปรารถนาของทุกคนที่รู้จักพระองค์!

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า ขอความสรรเสริญจงมีแด่พระองค์ เนื่องด้วยพระองค์ทรงช่วยเราให้ยอมรับและรักบรมศาสดานี้ ดังนั้นข้าพเจ้าขอวิงวอนพระองค์ต่อบรมศาสดานี้ และต่อบรรดาพระผู้เป็นอรุโณทัยสถานแห่งความเป็นเจ้าของพระองค์ เป็นการสำแดงความเป็นนายของพระองค์ เป็นคลังแห่งการเปิดเผยพระธรรมของพระองค์ และเป็นที่เก็บแรงบันดาลใจของพระองค์ ขอทรงช่วยเราให้สามารถรับใช้และเชื่อฟังบรมศาสดานี้ กลายเป็นผู้ช่วยเหลือศาสนาของบรมศาสดานี้ และเป็นผู้ไล่ศัตรูทั้งหลายของบรมศาสดานี้ให้กระเจิงไป พระองค์ทรงอานุภาพในการทำทุกสิ่งที่พระองค์ยินดี ไม่มีพระผู้เป็นเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ พระผู้ทรงมหิทธานุภาพ พระผู้ทรงความรุ่งโรจน์ พระผู้ซึ่งมวลมนุษย์แสวงหาความช่วยเหลือ!