ธรรมนิพนธ์สำหรับอ่านวันที่ 29 พฤษภาคม 2535

ธรรมนิพนธ์

สำหรับอ่านวันที่ 29 พฤษภาคม 2535

ที่สถูปของพระบาฮาอุลลาห์และทั่วโลกบาไฮ

(1) ขอความสรรเสริญจงมีแด่พระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอวิงวอนพระองค์ต่อบรรดาผู้ที่รายล้อมบัลลังก์แห่งพระประสงค์ของพระองค์ เหินอยู่ในบรรยากาศแห่งอภิรดีของพระองค์ ตั้งจิตเสน่หาทั้งหมดไปยังขอบฟ้าแห่งการเปิดเผยพระธรรม อรุโณทัยแห่งแรงบันดาลใจ และอุทัยสถานของพระนามของพระองค์ ขอทรงช่วยเหลือบรรดาคนรับใช้ของพระองค์ให้ปฏิบัติตามสิ่งที่พระองค์บัญญัติไว้ในยุคของพระองค์ เป็นบัญญัติที่จะสาธิตความศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาของพระองค์ต่อบรรดาคนรับใช้ และจัดกิจการของประชาชนและอาณาจักรของพระองค์ให้ถูกต้อง

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอเป็นพยานว่า ยุคนี้คือยุคที่คำประกาศของพระองค์เป็นจริง สัญลักษณ์ของพระองค์ปรากฏชัดเจน เครื่องหมายของพระองค์ได้รับการสาธิต พักตรากฤติของพระองค์ฉายรัศมีไปทั่ว ข้อพิสูจน์ของพระองค์สมบูรณ์ ศักดานุภาพของพระองค์ได้รับการสถาปนา ความปราณีของพระองค์หลั่งไหลอย่างท่วมท้น ดวงตะวันแห่งพระกรุณาของพระองค์ส่องรัศมีเจิดจ้าให้บรมศาสดาได้ปรากฏ บรมศาสดาผู้ทรงเปิดเผยพระองค์เอง และผู้เป็นคลังแห่งอัจฉริยภาพของพระองค์ เป็นอรุโณทัยสถานแห่งราชศักดาและอานุภาพของพระองค์ และอยู่ในสภาวะที่พระองค์เชิดชูไว้สูงสุด อย่างที่การประทุษร้ายจากบรรดาผู้กดขี่และอำนาจของผู้ถือทิฐิไม่สามารถยับยั้งบรมศาสดาองค์นี้มิให้เปิดเผยอธิปไตยของพระองค์ สาธิตอานุภาพของพระองค์ และเชิดชูศาสนาของพระองค์

พระองค์ทรงเชิดชูบรมศาสดาองค์นี้ไว้สูงส่งยิ่ง เพื่อให้มอบสารและบัญชาของพระองค์ต่อกษัตริย์ทั้งหลายอย่างเปิดเผย บรมศาสดาองค์นี้ไม่เคยแสวงหาความคุ้มครองให้กับตนเองแม้แต่ชั่วขณะ แต่พยายามปกป้องบรรดาคนรับใช้ของพระองค์ให้พ้นจากสิ่งใดก็ตามที่จะยับยั้งพวกเขามิให้เข้าไปสู่อาณาจักรแห่งความใกล้ชิดกับพระองค์และตั้งจิตสู่ขอบฟ้าแห่งอภิรดีของพระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า พระองค์ทรงเห็นแล้วว่า แม้ดาบทั้งหลายจะชักขึ้นมาต่อต้าน บรมศาสดาองค์นี้ก็ทรงเรียกชาติทั้งหลายให้มาหาพระองค์อย่างไร และแม้จะเป็นนักโทษก็ทรงเรียกให้พวกเขามายังหนทางที่จะได้รับของขวัญและพระพรของพระองค์ ทุกครั้งที่ได้รับความทรมานระลอกใหม่ บรมศาสดาองค์นี้ได้แสดงธรรมและเชิดชูวจนะของพระองค์ให้สูงส่งยิ่งขึ้น

ข้าพเจ้าขอเป็นพยานว่า ปากกาของพระผู้ทรงความสูงส่งขยับโดยบรมศาสดาองค์นี้และคัมภีร์ทั้งหลายในอาณาจักรแห่งพระนามประดับด้วยการระลึกถึงบรมศาสดาองค์นี้ สุคนรสของพระองค์โชยไป และกลิ่นหอมจากภูษาของพระองค์กระจายไปกว้างไกลถึงทุกคนที่อาศัยอยู่บนโลกและสวรรค์ ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า พระองค์ทรงเห็นและทราบดีว่า บรมศาสดาองค์นี้ถูกส่งให้ไปอาศัยอยู่ในเมืองที่มืดมนที่สุดอย่างไร เพื่อจะได้ชูใจคนรับใช้ของพระองค์ และเต็มใจยอมถูกดูหมิ่นอย่างสาหัสที่สุด เพื่อว่าประชาชนของพระองค์จะได้เจริญขึ้น

ข้าแต่พระผู้ทรงบันดาลให้อรุโณทัยปรากฏขึ้น ข้าพเจ้าขออธิษฐานต่อพระนามของพระองค์ที่ทรงใช้สยบสายลมและประทานธรรมจารึกมาให้ ขอทรงให้เราได้เข้าไปใกล้จุดหมายที่พระองค์กำหนดไว้ให้โดยพระกรุณาและความอารีของพระองค์ และไกลออกไปจากสิ่งที่พระองค์รังเกียจ ข้าแต่พระผู้ทรงปราณีที่สุด ขอทรงให้เราได้ดื่มสุคนรสแห่งชีวิตจากมือแห่งพระกรุณาของพระองค์ทุกวันและทุกขณะตลอดชีวิตของเรา

Prayers and Meditations by Baha ?u? llah , XXX1 n 35-37

(2) ดูกร ประชาชน อย่าได้หวั่นใจเมื่อชีวิตที่เรืองรองของเราอำลาโลกนี้ไป และมหาสมุทรแห่งวจนะของเราสงบนิ่ง การที่เราอยู่กับเจ้ามีข้อดีอย่างหนึ่ง และการที่เราไม่อยู่มีข้อดีอย่างหนึ่ง ซึ่งไม่มีใครหยั่งรู้ได้นอกจากพระผู้เป็นเจ้า พระผู้ไม่มีที่เปรียบปาน พระผู้ทรงรอบรู้ เรามองเห็นเจ้าจากอาณาจักรแห่งความรุ่งโรจน์ของเรา และจะช่วยผู้ที่ลุกขึ้นเพื่อชัยชนะของศาสนาของเราด้วยกองทัพเทวัญเบื้องบนและหมู่เทพธิดาที่เราโปรดปราน

ดูกร ประชาชนทั้งหลายของโลก พระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นสัจธรรมนิรันดร์เป็นพยานให้เราว่า สายธารจากน่านน้ำไหลรินบริสุทธิ์พุ่งออกมาจากโขดหินแล้วโดยมธุราของวจนะที่เปล่งจากพระผู้เป็นนายของเจ้า พระผู้ทรงอยู่เหนืออำนาจบังคับใดๆ และถึงกระนั้นเจ้ายังคงหลับใหล จงทิ้งสิ่งที่เจ้าครอบครอง และเหินด้วยปีกแห่งความไม่ยึดมั่นให้หลุดพ้นจากสรรพสิ่งทั้งปวง นี้คือบัญชาของพระผู้เป็นนายแห่งการสร้างสรรค์ ซึ่งการขยับปากกาของพระองค์ได้ปฏิวัติวิญญาณของมนุษย์

เจ้ารู้หรือว่า พระผู้เป็นนายของเจ้า พระผู้ทรงความรุ่งโรจน์ กำลังเรียกเจ้าจากเบื้องบนระดับไหน? เจ้าคิดหรือว่าเจ้าได้ยอมรับปากกาที่พระผู้เป็นนายของเจ้า พระผู้เป็นนายแห่งนามทั้งปวงทรงใช้บัญชาเจ้า? ไม่เพียงเท่านั้น ชีวิตของเราเป็นพยาน! หากเจ้าเพียงแต่รู้ เจ้าจะสละโลกและไปหาพระผู้เป็นที่รักยิ่งด้วยหัวใจทั้งหมด วิญญาณของเจ้าจะถูกขับด้วยพระวจนะของพระองค์จนทำให้ภพที่ยิ่งใหญ่กว่าจลาจล และจะจลาจลยิ่งกว่าเพียงไหนสำหรับภพน้อยๆ นี้ ด้วยประการฉะนี้พระพรของเราได้หลั่งจากสวรรค์แห่งความเมตตารักใคร่ประหนึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งความกรุณาของเรา เพื่อว่าเจ้าจะเป็นผู้ที่รู้คุณ…

จงระวังอย่าให้กิเลสและความใฝ่ต่ำทำให้พวกเจ้าแตกแยกกัน พวกเจ้าเป็นประดุจนิ้วมือเดียวกัน อวัยวะของร่างกายเดียวกัน ดังนี้คือคำแนะนำจากปากกาที่เปิดเผยพระธรรมสวรรค์ หากเจ้าเป็นพวกที่เชื่อ

จงพิจารณาดูความปราณีและของขวัญของพระผู้เป็นเจ้า พระองค์ทรงบัญชาสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่เจ้าถึงแม้ว่าพระองค์เองไม่ต้องพึ่งสิ่งที่พระองค์สร้างขึ้นมา กรรมชั่วของเจ้ามิได้เป็นภัยต่อเรา กรรมดีของเจ้าก็หาได้เป็นประโยชน์ต่อเราไม่ เราเรียกร้องเจ้าก็เพราะเห็นแก่พระผู้เป็นเจ้า และมนุษย์ผู้มีปัญญาหยั่งรู้จะเป็นพยานต่อสิ่งนี้

Gleanings, 139 ? 40

(3) ในสภาพแวดล้อมที่ระทึกใจดังกล่าว พระผู้ทรงกำหนดให้รับภาระที่หนักหน่วงของบทบาทอันรุ่งโรจน์นี้ มิใช่ใครอื่นนอกจากพระผู้ซึ่งชนรุ่นหลังจะเปล่งเสียงต้อนรับ และสาวกจำนวนนับไม่ถ้วนได้ยอมรับแล้วว่าเป็นพระผู้พิพากษา พระผู้ทรงบัญญัติกฎ พระผู้ไถ่มนุษยชาติทั้งปวง พระผู้จัดระบบทั่วทั้งพิภพ พระผู้ประสานสามัคคีบุตรหลานของมนุษย์ พระผู้เปิดฉากยุคทองหนึ่งพันปีที่เฝ้าคอยกันมานาน พระผู้เริ่มต้นวัฏจักรสากลใหม่ พระผู้สถาปนาสันติภาพอันยิ่งใหญ่ที่สุด พระผู้เป็นต้นกำเนิดความยุติธรรมอันเกรียงไกรที่สุด พระผู้ประกาศวุฒิภาวะของมนุษยชาติทั้งปวง พระผู้สร้างระบบแห่งโลกใหม่ พระผู้บันดาลใจและก่อตั้งอารยธรรมของโลก

สำหรับชาวอิสราเอล พระองค์มิใช่ใครนอกจากการจุติของ ?พระบิดาผู้ทรงอนันต์? ?พระผู้เป็นนายแห่งกองทัพสวรรค์? ผู้เสด็จมา ?กับนักบุญนับหมื่น? สำหรับคริสเตียน พระองค์คือการเสด็จกลับมาของพระคริสต์ ?ในความรุ่งโรจน์ของพระบิดา? สำหรับอิสลามชีอะห์คือการเสด็จมาของอิหม่านฮุสเซน สำหรับอิสลามชุนนี คือการลงมาของ ?พระจิตของพระผู้เป็นเจ้า? (พระเยซูคริสต์) สำหรับชาวพุทธคือ พระพุทธเจ้าองค์ที่ห้า

พระนามของพระองค์ผสมผสานนามของอิหม่านฮุสเซนผู้เรืองรองที่สุดในบรรดาผู้สืบทอดศาสนาของพระโมฮัมหมัด และเป็นดวงดาวที่โชติช่วงที่สุดที่เรืองแสงอยู่ในมงกุฎตามที่พระธรรมของเซนต์จอห์นกล่าวไว้ และนามของอิหม่านอาลี ผู้บัญชาการของมุสลิมที่ซื่อสัตย์และเป็นพยานคนที่สองที่สดุดีไว้ในพระธรรมเซนต์จอห์นเช่นกัน พระนามเป็นทางการของพระองค์คือ พระบาฮาอุลลาห์ เป็นชื่อที่บันทึกไว้อย่างเจาะจงในคัมภีร์บายันซึ่งบ่งบอกถึงความรุ่งโรจน์ แสงสว่างและวิภาของพระผู้เป็นเจ้า และได้รับอภิไธยว่า ??พระผู้เป็นนายของนายทั้งหลาย? ?พระนามที่ยิ่งใหญ่ที่สุด? ?พระผู้ทรงความงามจิรันดร? ?ปากกาของพระผู้ทรงความสูงส่ง? ?พระนามที่ซ่อนเร้น? ?สมบัติที่อภิรักษ์ไว้? ?บรมศาสดาที่พระผู้เป็นเจ้าจะแสดงให้ปรากฏ? ?อาภาที่ชัชวาลที่สุด? ?ขอบฟ้าประเสริฐสุด? ?มหาสมุทรที่ยิ่งใหญ่ที่สุด? ?สวรรค์ชั้นสูงสุด? ?รากที่ดำรงอยู่ก่อน? ?พระผู้ทรงดำรงอยู่ด้วยตนเอง? ?อาภากรของจักรวาล? ?การประกาศครั้งยิ่งใหญ่? ?ประกาศบนไซไน? ?พระผู้เลือกเฟ้นมวลมนุษย์? ?พระผู้ถูกประทุษร้ายแห่งพิภพ? ??พระผู้เป็นที่ปรารถนาของชาติทั้งหลาย? ?พระผู้เป็นนายแห่งพระปฏิญญา? ?พฤกษาที่ไม่มีผู้ใดประเสริฐกว่า? พระองค์สืบเชื้อสายทางฝ่ายหนึ่งมาจากพระอับบราฮัม (บิดาของชาวยิว คริสเตียน และมุสลิม) โดยภรรยาชื่อคูตูราห์ และทางอีกฝ่ายหนึ่งมาจากพระโซราสเตอร์ และจากยาซเดเกิดผู้เป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายของราชวงศ์ซอซอนนิยอน พระองค์ยังสืบเชื้อสายมาจากเจส และบิดาของพระองค์คือ มีร์ซา อับบาส ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในนาม มีร์ซา บูซูก ผู้สูงศักดิ์ในแวดวงรัฐมนตรีในราชสำนักของกษัตริย์ฟาห์ อาลี ชาห์

?พระองค์ผู้เป็นที่บูชาของปฐมภูมิของคัมภีร์บายัน (พระบ๊อบ) เสด็จมาแล้ว? คือการประกาศของพระบาฮาอุลลาห์ที่ยืนยันถึง การเปิดเผยพระธรรมสวรรค์ของพระองค์ที่ยิ่งใหญ่เหนือจินตนาการและล้ำเลิศกว่าพระธรรมทั้งปวงในอดีต พระองค์ยังยืนยันอีกว่า ?หากทุกคนที่อาศัยอยู่ในสวรรค์และบนโลกในยุคนี้ ได้รับการประสาทด้วยพลังและคุณธรรมที่กำหนดไว้สำหรับพยัญชนะแห่งคัมภีร์บายัน ผู้ซึ่งมีฐานะรุ่งโรจน์กว่าพยัญชนะในยุคสมัยของคัมภีร์กุรอ่านหมื่นเท่า และหากพวกเขาลังเลที่จะยอมรับการเปิดเผยพระธรรมของเราแม้เพียงชั่วพริบตา พวกเขาจะถูกนับว่าเป็นพวกที่หลงทางในสายตาของพระผู้เป็นเจ้า และจะได้รับการพิจารณาว่าเป็น ?พยัญชนะแห่งการปฏิเสธ? ในการพาดพิงถึงตนเองในคัมภีร์คีตาบีอีคาน พระองค์ทรงประกาศว่า ?พระผู้เป็นกษัตริย์แห่งอำนาจสวรรค์ ทรงอำนาจที่จะดับลมหายใจแห่งชีวิตในคัมภีร์บายันทั้งเล่มและประชาชนของคัมภีร์นั้น ด้วยพยัญชนะตัวเดียวจากวจนะอันน่าพิศวงของพระองค์ และด้วยพยัญชนะตัวเดียวจะประทานชีวิตใหม่นิรันดร์ให้แก่พวกเขา และปลุกพวกเขาให้ลุกขึ้นและรีบออกไปจากสุสานแห่งความปรารถนาที่เห็นแก่ตัวและไร้สาระ? พระองค์ยังประกาศอีกว่า ?ยุคนี้คือกษัตริย์ของยุคทั้งหลาย? คือ ?ยุคของพระผู้เป็นเจ้าเอง? คือ ?กลางวันที่จะไม่ตามมาด้วยกลางคืน? คือ ?วสันตฤดูที่จะไม่ตามมาด้วยฤดูใบไม้ร่วง? คือ ?ดวงตาสำหรับมองยุคและศตวรรษทั้งหลายในอดีต? คือยุคที่ ?วิญญาณของพระศาสดาและศาสนฑูตทุกพระองค์ปรารถนา? ยุคที่ ?วงศ์ตระกูลทั้งปวงบนโลกใฝ่หา? ยุคที่ ?พระผู้เป็นเจ้าได้พิสูจน์หัวใจของศาสนฑูตและพระศาสดาทั้งหมดของพระองค์ และถัดมาคือบรรดาผู้ที่คอยปกป้องวิหารอันศักดิ์สิทธิ์และลุกล้ำมิได้ ผู้ที่อาศัยอยู่ในปะรำสวรรค์และเทพมณเฑียรแห่งความรุ่งโรจน์? พระองค์ทรงกล่าวด้วยว่า ?ในการเปิดเผยพระธรรมครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดนี้ ศาสนาทั้งหมดในอดีตได้ก้าวมาถึงจุดสมบูรณ์สุดของตน? และ ?ไม่มีพระผู้แสดงธรรมองค์ใดในอดีตเข้าใจการเปิดเผยพระธรรมครั้งนี้ได้แจ่มแจ้งนอกจากเท่าที่กำหนดไว้ให้? ในการพาดพิงถึงฐานะของพระองค์ทรงประกาศว่า ?หากมิใช่เพื่อพระองค์แล้ว จะไม่มีศาสนทูตองค์ใดได้รับการประสาทให้ดำรงฐานะการเป็นพระศาสดา และจะไม่มีคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์เล่มใดถูกเปิดเผย?

God Passes By, 93-94, 98-99

(4) ธรรมาทิตย์ที่ยิ่งใหญ่ของโลก ซึ่งครั้งหนึ่งเรืองรองต่อมนุษยชาติได้ลับฟ้าไปแล้ว เพื่อส่องแสงนิรันดร์จากขอบฟ้าอับฮา ซึ่งเป็นอาณาจักรแห่งความรุ่งโรจน์อนันต์ของพระองค์ เป็นการสาดรัศมีจากเบื้องบนมายังบรรดาผู้เป็นที่รักของพระองค์ และพัดลมหายใจแห่งชีวิตนิรันดร์เข้าไปในหัวใจและวิญญาณของพวกเขา

จงตรึกตรองในหัวใจของเจ้าเกี่ยวกับสิ่งที่พระองค์ได้ทำนายไว้ในธรรมจารึกแห่งจินตภาพสวรรค์ที่แพร่กระจายไปทั่วโลก ในธรรมจารึกนั้นพระองค์ทรงกล่าวว่า: ?ครั้นแล้วเธอคร่ำครวญและร้องอุทานว่า: ขอให้โลกและทุกสรรพสิ่งในโลกเป็นค่าไถ่สำหรับความหายนะของพระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นประมุขของสวรรค์และโลก เหตุใดพระองค์จึงปล่อยให้ตัวเองตกอยู่ในมือของบรรดาผู้ที่อาศัยอยู่ในคุกเมืองอัคคา? ?ขอพระองค์ทรงรีบไปยังอาณาจักรอื่น ไปยังที่พักพิงเบื้องบนของพระองค์ ที่ซึ่งดวงตาของประชาชนแห่งนามมองไม่เห็น เรายิ้มและหาได้พูดไม่ จงตรึกตรองวจนะที่ประเสริฐสุดเหล่านี้ และเข้าใจเจตนาของความลึกลับที่ศักดิ์สิทธิ์และซ่อนเร้นนี้

ดูกร เจ้าผู้เป็นที่รักยิ่งของพระผู้เป็นนาย จงระวัง จงระวัง เพื่อเจ้าจะไม่ลังเล อย่าให้ความกลัวครอบงำเจ้า อย่าได้หวั่นไหวหรือละเหี่ยใจ จงมีสติ มิฉะนั้นวันแห่งความหายนะนี้จะกลบเปลวไฟแห่งความศรัทธาและดับความหวังของเจ้า วันนี้คือวันสำหรับความมั่นคง ขอพรจงมีแด่บรรดาผู้ที่ยืนหยัดมั่นคงประดุจโขดหินและฝ่าพายุและความตึงเครียดของชั่วโมงมรสุมนี้ พวกเขาจะเป็นผู้รับพระกรุณาของพระผู้เป็นเจ้า จะได้รับความช่วยเหลือจากพระองค์ และมีชัยอย่างแท้จริง พวกเขาจะเรืองรองท่ามกลางมนุษยชาติ ซึ่งบรรดาผู้ที่อาศัยอยู่ในปะรำแห่งความรุ่งโรจน์จะสดุดีและสรรเสริญ และสุเสียงจากสวรรค์จะประกาศต่อพวกเขาด้วยวจนะที่เปิดเผยอยู่ในคัมภีร์ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด: ?ดูกร ประชาชน อย่าได้หวั่นใจเมื่อชีวิตที่เรืองรองของเราอำลาโลกนี้ไป และมหาสมุทรแห่งวจนะของเราสงบนิ่ง การที่เราอยู่กับเจ้ามีข้อดีอย่างหนึ่ง และการที่เราไม่อยู่มีข้อดีอีกอย่างหนึ่ง ซึ่งไม่มีใครหยั่งรู้ได้นอกจากพระผู้เป็นเจ้า พระผู้ไม่มีเปรียบปาน พระผู้ทรงรอบรู้ เรามองเห็นเจ้าจากอาณาจักรแห่งความรุ่งโรจน์ของเรา และจะช่วยผู้ที่ลุกขึ้นเพื่อชัยชนะของศาสนาของเราด้วยกองทัพเทวัญเบื้องบนและหมู่เทพธิดาที่เราโปรดปราน

ธรรมาทิตย์ผู้เป็นอาภาที่ชัชวาลที่สุดนั้น ได้ลับขอบฟ้าของโลกไป เพื่อผุดขึ้นด้วยความโชติช่วงอมรในอาณาจักรของพระผู้ทรงไร้ข้อจำกัด ในคัมภีร์ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด พระองค์ทรงเรียกบรรดาสหายที่มั่นคงหนักแน่นว่า: ดูกร ประชาชนทั้งหลายของโลก อย่าได้หวั่นใจเมื่อดวงตะวันแห่งความงามของเราลาลับไป และนภาแห่งเทพมณเฑียรของเราถูกปิดบังจนลับตาของเจ้า จงลุกขึ้นส่งเสริมศาสนาของเราและเชิดชูพระวจนะของเราในหมู่มนุษย์?

คีตาบี อัดห์

(คัมภีร์แห่งพระปฏิญญา)

แม้ว่าอาณาจักรแห่งความรุ่งโรจน์ปราศจากสิ่งไร้สาระของโลกนี้ ถึงกระนั้นภายในคลังแห่งความไว้วางใจและยอมจำนน เราได้มอบมรดกที่ล้ำเลิศและประเมินค่ามิได้ให้แก่ทายาททั้งหลายของเรา เรามิได้ให้มรดกด้วยทรัพย์สมบัติทางโลก ซึ่งจะเป็นการเพิ่มภาระการดูแลรักษา พระผู้เป็นเจ้าเป็นพยาน ในความร่ำรวยทางโลกมีความกลัวและภยันตรายซ่อนเร้นอยู่ ?เจ้าจงพิจารณาและระลึกถึงสิ่งที่พระผู้ทรงปรานีเปิดเผยไว้ในคัมภีร์กุรอ่าน : ?ความหายนะบังเกิดกับทุกคนที่พูดใส่ร้ายและสบประมาท ผู้ที่สะสมและนับความร่ำรวย? ความร่ำรวยทางโลกคงอยู่เพียงชั่วแล่น ทุกสิ่งที่ต้องมลายและเปลี่ยนแปลงไม่คู่ควรที่จะได้รับความสนใจ เว้นแต่เท่าที่รับรองไว้

จุดมุ่งหมายของพระผู้ทรงถูกประทุษร้ายนี้ที่ได้ทนรับความหายนะและทุกข์ทรมาน เปิดเผยบทกลอนศักดิ์สิทธิ์และสาธิตข้อพิสูจน์ มิใช่อื่นใดนอกจากจะดับเปลวไฟแห่งความเกลียดชังและเป็นศัตรู เพื่อว่าขอบฟ้าของหัวใจของมนุษย์จะเรืองรองด้วยแสงแห่งความปรองดอง จะบรรลุสันติภาพและความสงบที่แท้จริง ดวงตะวันของพระวจนะนี้ฉายรัศมีเจิดจ้ามาจากอรุโณทัยสถานแห่งธรรมจารึกสวรรค์ และเป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะจ้องมองดวงตะวันนี้ : ?ดูกร ประชาชนทั้งหลายของโลก เราแนะนำให้เจ้าปฏิบัติตามสิ่งที่จะยกฐานะของเจ้า จงเกรงกลัวพระผู้เป็นเจ้าและยึดถือสิ่งที่ถูกต้อง ที่จริงแล้วเรากล่าวว่า ลิ้นมีไว้สำหรับกล่าวถึงสิ่งที่ดี อย่าทำให้ด่างพร้อยด้วยการพูดสิ่งที่ไม่เหมาะสม พระผู้เป็นเจ้าทรงยกโทษสำหรับสิ่งที่ผ่านมา นับแต่นี้ไปทุกคนเอ่ยถึงสิ่งที่ควรและเหมาะสม ละเว้นจากการใส่ร้าย คำหยาบ และคำพูดใดก็ตามที่จะทำให้ผู้อื่นเศร้าใจ ฐานะของมนุษย์นั้นสูงส่ง หากมนุษย์ยึดมั่นในความชอบธรรมและสัจจะ และมั่นคงหนักแน่นอยู่ในศาสนา ในสายตาของพระผู้ทรงปรานี มนุษย์ที่แท้จริงปรากฏประดุจเป็นเวหาซึ่งสุริยันจันทราคือสายตาและการได้ยินของเขา และอุปนิสัยใจคอที่เรืองรองส่องสว่างคือดวงดาราต่างๆ ฐานะของเขานั้นสูงส่ง และอิทธิพลของเขาอบรมสรรพสิ่งทั้งปวง

วิญญาณที่มีหัวใจเปิดรับทุกดวงในยุคนี้ที่ได้สูดสุคนรสจากอาภรณ์ของพระองค์ และตั้งจิตสู่ขอบฟ้าที่รุ่งโรจน์ที่สุดด้วยหัวใจบริสุทธิ์ ได้รับการนับว่าเป็นประชาชนแห่งบาฮาในคัมภีร์คริมซั่น เจ้าจงหยิบถ้วยน้ำแห่งความเมตตารักใคร่ในนามของเรา และดื่มให้อิ่มด้วยการระลึกถึงเราในความรุ่งโรจน์อัศจรรย์

ดูกร เจ้าที่อาศัยอยู่ในปฐมพี ศาสนาของพระผู้เป็นเจ้ามีไว้เพื่อความรักและสามัคคี อย่าทำให้ศาสนาเป็นเหตุของความเป็นศัตรูและการพิพาท ในสายตาของมนุษย์ผู้มีทรรศนะภูมิและหยั่งรู้จินตนภาพสวรรค์อันประเสริฐสุด วิธีการใดที่มีประสิทธิภาพในการปกป้องและส่งเสริมความสุขและความผาสุกของบุตรหลานของมนุษย์ ปากกาแห่งความรุ่งโรจน์ได้เปิดเผยไว้ให้แล้วแต่บรรดาผู้ที่โง่เขลาในปฐมพีที่เติบโตมากับกิเลสตัณหาอันชั่วร้าย ยังคงไม่เอาใจใส่ต่ออัจฉริยภาพอันล้ำเลิศที่สุดของพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงอัฉริยภาพ โดยที่คำพูดและการกระทำของพวกเขามาจากความเพ้อฝันและจินตนาการอันไร้สาระ

ดูกร เจ้าผู้เป็นที่รักและได้รับความไว้วางใจจากพระผู้เป็นเจ้า กษัตริย์ทั้งหลายคือผู้แสดงอานุภาพของพระผู้เป็นเจ้า คืออรุโณทัยแห่งอำนาจและความมั่งคั่งของพระองค์ เจ้าคงอธิษฐานให้กับกษัตริย์ พระองค์ได้ประสิทธิ์ประสาทกษัตริย์เหล่านี้ให้เป็นผู้ปกครองบนพิภพและเลือกหัวใจของมนุษย์ไว้เป็นอาณาจักรของพระองค์เอง

ความขัดแย้งและการต่อสู้เป็นที่ห้ามเด็ดขาดในคัมภีร์ของพระองค์ นี้คือประกาศิตของพระผู้เป็นเจ้า ในการเปิดเผยพระธรรมครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดนี้ ประกาศิตนี้ไม่มีการยกเลิก และได้รับการประสาทด้วยอำนาจวิภาดาของพระองค์ แท้จริงแล้วพระองค์คือพระผู้ทรงรอบรู้ พระผู้ทรงอัจฉริยภาพ

Tablets of Baha?u?llah 219 -221

1 กุรอ่าน 104: ?1-2

(6) เป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะช่วยเหลือบรรดาผู้เป็นอรุโณทัยแห่งอำนาจและแหล่งกำเนิดคำบัญชา ผู้ซึ่งประดับด้วยอลงกรณ์แห่งความยุติธรรม ขอพรจงมีแด่ผู้ปกครองและผู้รู้ในหมู่ประชาชนแห่งบาฮา พวกเขาคือผู้ที่ได้รับความไว้วางใจจากเราในหมู่คนรับใช้ คือผู้แสดงบัญญัติของเราต่อประชาชน คือผู้รับความรุ่งโรจน์ พระพรและพระกรุณาของเราที่ซึมซาบอยู่ในทุกสรรพสิ่ง เกี่ยวกับเรื่องนี้ พระกรุณาสวรรค์เรืองรองส่องสว่างมาจากขอบฟ้าของวจนะที่เปิดเผยไว้ในคัมภีร์คีตาบี อัคดัส

ดูกร พวกเจ้าผู้เป็นกิ่งของเรา พลังที่ทรงอำนาจซึ่งเป็นอานุภาพสูงสุด ซ่อนเร้นอยู่ในสรรพสิ่งที่ดำรงอยู่ จงพิศดูอานุภาพที่มีพลังประสานสามัคคีนี้ และอย่าได้สนใจความขัดแย้งต่างๆ ที่ผุดขึ้นมา

พระประสงค์ของพระผู้ทรงทำพินัยกรรมสวรรค์คือ : เป็นหน้าที่ของอัคซอน อัฟนอน และเครือญาติของเราที่จะหันไปหาพระผู้เป็นกิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุด จงพิจารณาสิ่งที่เราเปิดเผยไว้ในคัมภีร์ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของเรา : ?เมื่อมหาสมุทรแห่งการอยู่ร่วมกับเราไหลกลับไป และคัมภีร์แห่งการเปิดเผยพระธรรมของเราสิ้นสุดลง เจ้าจงหันไปหาพระผู้ที่พระผู้เป็นเจ้าทรงตั้งพระประสงค์ไว้ ผู้ซึ่งแตกกิ่งมาจากพระผู้เป็นรากบรมโบราณ? ?ผู้ที่บทกลอนศักดิ์สิทธิ์นี้อ้างถึงมิใช่ใครอื่นนอกจากพระผู้เป็นกิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุด (พระอับดุลบาฮา) ด้วยประการฉะนี้เราได้เปิดเผยพระประสงค์อันทรงอำนาจของเราต่อเจ้าด้วยความกรุณา และแท้จริงแล้วเราคือพระผู้ทรงกรุณา พระผู้ทรงอานุภาพ พระผู้เป็นเจ้าได้กำหนดฐานะของกิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่า (โมฮัมหมัด อาลี) ให้อยู่ใต้กิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุด (พระบาฮาอุลลาห์) แท้จริงแล้วพระองค์คือพระผู้กำหนด พระผู้ทรงอัจฉริยภาพ เราได้เลือก ?ยิ่งใหญ่กว่า? ให้อยู่หลัง ?ยิ่งใหญ่ที่สุด? ตามที่ประกาศิตไว้โดยพระผู้เป็นผู้ทรงรอบรู้ พระผู้ทรงทราบทุกอย่าง

เป็นที่บัญญัติไว้สำหรับทุกคนให้แสดงความรักต่ออัคชอน แต่พระผู้เป็นเจ้ามิได้ให้อัคชอนมีสิทธิใดๆ ในทรัพย์สินของผู้อื่น

ดูกร พวกเจ้าผู้เป็นอัคชอน อัฟนอน และเครือญาติของเรา! ?เราแนะนำเจ้าให้กลัวพระผู้เป็นเจ้า กระทำสิ่งที่น่าสรรเสริญ สิ่งที่ควรและเหมาะสมและส่งเสริมฐานะของเจ้า แท้จริงแล้วเรากล่าวว่า ความกลัวพระผู้เป็นเจ้าคือผู้บัญชาการที่เยี่ยมที่สุดที่สามารถนำชัยมาให้ศาสนาของพระผู้เป็นเจ้า และกองทัพที่เหมาะสมที่สุดสำหรับผู้บัญชาการนี้คืออุปนิสัยใจคอที่ซื่อตรงและการกระทำที่ดีงามบริสุทธิ์

จงกล่าวว่า : ?ดูกร คนรับใช้ทั้งหลาย! อย่าให้วิถีทางสำหรับความเป็นระเบียบกลายเป็นเหตุของความสับสน และเครื่องมือสำหรับความสามัคคีกลายเป็นโอกาสสำหรับความร้าวฉาน เราหวังว่าประชาชนแห่งบาฮาจะได้รับการนำทางด้วยวจนะที่อำนวยพรนี้ : ?จงกล่าวว่า : ทุกสรรพสิ่งเป็นของพระผู้เป็นเจ้า? พจนาที่ประเสริฐนี้เป็นประดุจน้ำสำหรับดับไฟแห่งความเกลียดชังและเป็นศัตรู ซึ่งคุอยู่ในหัวใจและอกของมนุษย์ ด้วยพจนาเดียวนี้ประชาชนและวงศ์ตระกูลที่ต่อสู้กันจนตาสว่างมองเห็นแสงแห่งความสามัคคีที่แท้จริง แท้จริงแล้วพระองค์ทรงตรัสความจริงและนำทางให้ พระองค์คือพระผู้ทรงอานุภาพ พระผู้ทรงความประเสริฐ พระผู้ทรงกรุณา

เป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะแสดงมารยาทและให้ความสำคัญต่ออัคชอน เพื่อว่าศาสนาของพระผู้เป็นเจ้าจะเป็นที่สรรเสริญ และวจนะของพระองค์จะเป็นที่เชิดชู บัญญัตินี้ได้กล่าวและบันทึกอยู่ในธรรมนิพนธ์ครั้งแล้วครั้งเล่า ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือให้บรรลุสิ่งที่พระผู้ทรงบัญญัติ พระผู้ทรงดำรงอยู่ก่อนยุคสมัย ได้บัญญัติไว้สำหรับเขา ยิ่งกว่านั้นพวกเจ้ายังได้รับบัญชาให้เคารพนับถือสมาชิกครอบครัวของเรา อัฟนอน และเครือญาติ เราขอตักเตือนเจ้าอีกด้วยว่าให้รับใช้ทุกชาติและพยายามสร้างความเจริญให้โลก

สิ่งที่ชักนำไปสู่การฟื้นชีวิตให้แก่โลกและความรอดพ้นของประชาชนและวงศ์ตระกูลบนพิภพ ถูกส่งลงมาจากนภาแห่งพจนาของพระผู้เป็นที่ปรารถนาของโลก เจ้าจงเงี่ยหูฟังคำแนะนำของปากกาแห่งความรุ่งโรจน์ สิ่งนี้ดีกว่าทุกสรรพสิ่งในโลก คัมภีร์ที่รุ่งโรจน์อัศจรรย์ของเราเป็นพยานต่อสิ่งนี้

Tablets of Baha ?u? llah ???221-223

(7) ขอให้ทุกสรรพสิ่งเสนอวิญญาณของตนให้บรรดาผู้เป็นที่รักของพระองค์ พระผู้ทรงความงามอับฮาทรงทนการทดสอบทุกรูปแบบ และเต็มใจยอมรับความทุกข์ทรมานแสนสาหัส ไม่มีการทรมานใดที่วรกายของพระองค์ไม่ได้รับ ไม่มีความทุกข์ใดที่มิได้บังเกิดกับพระองค์ เป็นเวลากี่คืนที่พระองค์ถูกล่ามโซ่และบรรทมไม่ได้เพราะน้ำหนักของปลอกคอเหล็ก เป็นเวลากี่วันที่โซ่ตรวนล่ามข้อเท้าของพระองค์อย่างปวดแสบจนพักผ่อนไม่ได้แม้เพียงชั่วขณะ พระองค์ผู้เป็นพรหมกายของวิญญาณและคุ้นเคยกับการพักผ่อนบนเบาะไหมประดับ ถูกพวกเขาบังคับให้วิ่งจากนียาวารานไปยังเตหะราน โดยถูกล่ามโซ่ เท้าเปล่า ไม่มีอะไรคลุมศีรษะและลงไปใต้ดินอันมืดมิดในคุกแคบๆ พวกเขาขังพระองค์ไว้กับเหล่าฆาตกร กบฏและขโมยทำร้ายพระองค์ด้วยวิธีทรมานใหม่ๆ อย่างไม่ขาดสาย ทุกคนแน่ใจว่า แต่ละวินาทีที่ผ่านไปพระองค์จะต้องพบจุดจบของชีวิต หลังจากนั้นพวกเขาเนรเทศพระองค์ออกจากดินแดนบ้านเกิดไปยังดินแดนที่ห่างไกล ช่วงเวลาหลายปีในอิรัก ทุกขณะที่ผ่านไปทิ่มแทงหัวใจของพระองค์อย่างปวดร้าว ทุกลมหายใจของพระองค์มีภัยคุกคาม ไม่มีเวลาใดที่พระองค์หวังจะได้พักผ่อนในความปลอดภัย เหล่าศัตรูโจมตีพระองค์จากรอบด้านอย่างไม่คลายความเกลียดชัง และพระองค์ต้านทานพวกเขาทั้งหมดโดยลำพัง หลังจากความทุกข์ทรมานทั้งหมดนี้ หลังจากการโจมตีเหล่านี้ พวกเขาขับพระองค์ออกจากอิรัก ออกจากทวีปเอเชียไปยังทวีปยุโรปซึ่งเป็นสถานที่เนรเทศที่ขมขื่น อยู่ในความแร้นแค้นอย่างน่าสังเวช และที่นั่นการประทุษร้ายที่ประชาชนแห่งคัมภีร์กุรอ่านโหมมายังพระองค์ ได้สมทบกับการประหัตประหารที่ขมขื่น การโจมตีที่รุนแรง การวางอุบาย การใส่ร้าย ความเป็นศัตรู ความเกลียดชังและคิดร้ายจากประชาชนแห่งคัมภีร์บายัน ปากกาของเราไม่สามารถเล่าได้ทั้งหมด แต่เจ้ารับทราบแล้วแน่นอน และหลังจาก 24 ปี ในคุกที่หฤโหดที่สุดนี้ ซึ่งปวดร้าวและทุกข์ทรมาน ชีวิตของพระองค์จึงอำลาโลกไป

สรุปคือ ระหว่างที่อาศัยอยู่ชั่วคราวบนโลกนี้ พระผู้ทรงความงามจิรันดรเป็นนักโทษที่ถูกล่ามด้วยโซ่ มีชีวิตอยู่ภายใต้การถูกคุกคาม หรือไม่ก็ทนทุกข์และถูกทรมานอย่างแสนสาหัสหรือถูกกักอยู่ในคุกที่หฤโหดที่สุด เพราะว่าสุขภาพที่อ่อนแอเป็นผลมาจากการทนทุกข์ทรมาน วรกายของพระองค์สึกหรอจนเหลือเพียงลมหายใจ และเบาประดุจใยแมงมุมเพราะทุกข์โศกมายาวนาน เหตุผลที่พระองค์แบกภาระอันหนักหน่วงและทนความปวดร้าวทั้งหมดนี้ ซึ่งเป็นประดุจมหาสมุทรซัดคลื่นขึ้นไปถึงนภาเบื้องบน เหตุผลที่พระองค์สวมโซ่ตรวนที่หนักและกลายเป็นพรหมกายแห่งความอดกลั้นและยอมจำนนอย่างสิ้นเชิง คือเพื่อจะนำพาวิญญาณทุกดวงบนพิภพนี้ไปสู่ความลงรอย มีไมตรีและเป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อจะทำให้ประชาชาติทั้งปวงตระหนักในเครื่องหมายแห่งความเป็นหนึ่งของพระผู้เป็นเจ้า เพื่อว่าในที่สุด ความเป็นหนึ่งที่อยู่ในใจกลางของทุกสิ่งจะออกผลตามที่กำหนดไว้ และวิภาของ ?เจ้าไม่สามารถเห็นความแตกต่างในการสร้างสรรค์ของพระผู้เป็นเจ้าแห่งความปราณี? จะสาดรัศมีไปทั่ว

ดูกร เจ้าผู้เป็นที่รักยิ่งของพระผู้เป็นนาย บัดนี้เป็นเวลาสำหรับการพยายามอย่างกระตือรือร้น เจ้าจงต่อสู้และพยายาม และเนื่องด้วยชีวิตของพระผู้ทรงความงามจิรันดรตกอยู่ในอันตรายทั้งทิวาราตรี ขอให้เราสลัดชีวิตของเรา สละวันเวลาที่เรามีจำกัด ขอให้เราเมินสิ่งต่างๆ บนโลกที่เป็นความเพ้อฝันอันว่างเปล่า และหันมาส่งเสริมจุดประสงค์และแผนงานที่สำคัญที่สุดนี้

Selections from the Writings of Abdu?l-Baha 262-263 ?????

ปรินิพานของพระบาฮาอุลลาห์

เวลาผ่านไปเกือบครึ่งศตวรรษนับแต่การเริ่มต้นของศาสนา ที่ได้รับการเลี้ยงดูท่ามกลางความทุกข์ยาก ถูกพรากจากพระศาสดาผู้เบิกทางตั้งแต่วัยทารก ลงไปกองกับฝุ่นด้วยน้ำมือของผู้กดขี่ที่เป็นปรปักษ์ และได้รับการอุ้มชูขึ้นใหม่โดยพระศาสดาองค์ที่สองที่รุ่งเรืองที่สุด ผู้ซึ่งแม้จะถูกเนรเทศติดต่อกันหลายครั้ง ก็ได้ฟื้นฟูโชคชะตาของศาสนา ประกาศพระธรรมออกกฎและบัญญัติ วางหลักการ บัญญัติสถาบันต่างๆ จนสำเร็จเรียบร้อยภายในเวลาไม่ถึงครึ่งศตวรรษ ?และเมื่อเริ่มจะได้รับแสงแห่งความเจริญรุ่งเรืองอย่างไม่เคยประสบมาก่อน ลิขิตสวรรค์ก็มาพรากบรมศาสดาไป เหล่าสาวกจมลงไปในความทุกข์โศกและอกสั่นขวัญหนีบรรดาผู้ปฏิเสธศาสนากลับมีความหวังขึ้นมาใหม่ เหล่าศัตรูทั้งในวงนักบวชและวงการเมืองเริ่มมีความมั่นใจอีกครั้ง

ตามที่พระอับดุลบาฮายืนยัน เก้าเดือนก่อนปรินิพพาน พระบาฮาอุลลาห์ทรงปรารภว่าพระองค์ปรารถนาจะจากโลกนี้ไป นับแต่นั้นมาแม้ว่าพระองค์มิได้กล่าวอย่างเปิดเผยต่อผู้ใด ก็เป็นที่ประจักษ์ยิ่งขึ้นจากน้ำเสียงของพระองค์ที่กล่าวต่อบรรดาผู้ที่มาเข้าเฝ้าว่า ชีวิตของพระองค์บนโลกนี้ใกล้อวสานเข้าไปทุกที ในคืนก่อนวันที่ 11 เดือนซัฟวอล ฮ.ค.1309 (3 พฤษภาคม ค.ศ.1892) พระองค์จับไข้ต่ำซึ่งแม้จะสูงขึ้นในวันต่อมาก็บรรเทาลงในไม่ช้า พระองค์ยังคงอนุญาตให้มิตรสหายและผู้แสวงบุญบางคนเข้ามาซักถาม แต่ในไม่ช้าก็เป็นที่ประจักษ์ว่าพระองค์ไม่สบายไข้ของพระองค์รุนแรงขึ้นกว่าเดิม อาการของพระองค์ทรุดหนัก มีโรคแทรกซ้อนตามมา และในที่สุดลงเอยที่ปรินิพพานใกล้เวลาย่ำรุ่งของวันที่ 2 เดือนเซลกะแด ค.ศ. 1309 (29 พฤษภาคม ค.ศ.1892) เป็นเวลาแปดชั่วโมงหลังพระอาทิตย์ตก รวมพระชันษาได้ 75 ปี ในที่สุดวิญญาณของพระองค์เป็นอิสระจากความเหนื่อยยากของชีวิตที่เต็มไปด้วยความทุกข์ทรมาน และเหินขึ้นไปสู่ ??อาณาจักรอื่น? ของพระองค์ เป็นอาณาจักรที่สายตาของประชาชนแห่งนามไม่เคยได้เห็นและ ?บริจาริกาผู้สุกสกาว? ?สวมชุดสีขาว? ได้บอกพระองค์ให้รีบขึ้นไป ดังที่พรรณนาไว้ในโลเฮโรยอ (ธรรมจารึกแห่งจินตนาภาพ) ที่พระองค์เปิดเผยไว้เมื่อสิบเก้าปีที่แล้ว ในโอกาสครบรอบวันประสูติของพระบ๊อบผู้เสด็จนำมาก่อน

ปรินิพพานของพระบาฮาอุลลาห์เป็นการเปิดเผยฉากที่หาที่เปรียบไม่ได้ในหลายแง่ในประวัติศาสตร์ศาสนาของโลก ศตวรรษแรกของยุคบาไฮบัดนี้มาถึงครึ่งทางแล้ว ศักราชที่โอฬารอุดมผลและยาวนาน อย่างไม่มียุคศาสนาใดนอดีตเสมอเหมือนได้จบลงแล้ว เป็นศักราชที่มีการเปิดเผยพระธรรมอย่างไม่ขาดสายตลอดครึ่งศตวรรษยกเว้นเพียงสามปี พระธรรมที่พระบ๊อบประกาศไว้ออกผลอันล้ำค่าแล้ว ระยะสำคัญที่สุดของยุคแห่งวีรกรรมแม้จะไม่ตื่นตาที่สุด ได้สิ้นสุดลงแล้ว ธรรมาทิตย์ผู้เป็นอาภาที่ชัชวาลที่สุดของโลก ได้ผุดขึ้นในคุกซียาห์ชาล ในเตหะราน ทะลุผ่านก้อนเมฆที่มาปกคลุมที่แบกแดด ถูกบดบังชั่วครู่ขณะขึ้นสู่มัธยันห์ที่เอเดรียในเปิ้ล และลับฟ้าไปในที่สุดที่อัคคา และจะไม่ผุดขึ้นมาอีกจนกว่าหนึ่งพันปีจะผ่านไป ศาสนาที่เกิดใหม่นี้ของพระผู้เป็นเจ้าซึ่งเป็นที่หมายปองของทุกศาสนาในอดีต ได้ประกาศอย่างโจงแจ้งบริบูรณ์แล้ว กฎมูลฐานและหลักธรรมสำคัญซึ่งเป็นโครงสร้างของระบบแห่งโลกในอนาคตได้แถลงไว้ชัดเจนแล้ว ความสัมพันธ์และเจตคติของศาสนานี้ที่มีต่อศาสนาทั้งหลายในอดีต ได้นิยามไว้อย่างแน่ชัด สถาบันเบื้องต้นซึ่งจะให้ระบบแห่งโลกที่ยังอยู่ในครรภ์เจริญเติบโตขึ้นมา ได้สถาปนาไว้แล้วอย่างล้มล้างไม่ได้ พระปฏิญญาสำหรับปกป้องเอกภาพและบูรณภาพของระบบที่โอบล้อมพิภพ ได้มอบเป็นมรดกให้แก่ชนรุ่นหลังแล้วอย่างเปลี่ยนแปลงไม่ได้ พันธะสัญญาของการประสานสามัคคีมนุษยชาติทั้งมวล การเริ่มต้นสันติภาพอันยิ่งใหญ่ที่สุด การประสานอารยธรรมของโลก ได้ให้ไว้แล้วอย่างโต้แย้งไม่ได้…..

God Passes By 221-224

(9) ? บทอธิษฐานสำหรับสวดในวันศักดิ์สิทธิ์ของพระบาฮาอุลลาห์และพระบ๊อบ

ความสรรเสริญที่รุ่งอรุณขึ้นมาจากอัตภาพอันเกรียงไกรที่สุดของพระองค์และความรุ่งโรจน์ที่ฉายออกมาจากความงามอันโชติช่วงที่สุดของพระองค์ สถิตอยู่กับพระองค์ ข้าแต่พระผู้แสดงความโอฬารให้เป็นที่ประจักษ์ พระผู้เป็นราชันแห่งนิรันดรกาล พระผู้เป็นนายของทุกคนที่อยู่ในสวรรค์และบนโลก ?ข้าพเจ้าขอเป็นพยานว่า อาณาจักร ราชศักดาและความโอฬารของพระผู้เป็นเจ้า เปิดเผยผ่านมาทางพระองค์ ดวงตะวันที่ชัชวาลมาแต่บรมโบราณได้สาดรัศมีอยู่บนนภาแห่งประกาศิตของพระองค์ และความงามของพระผู้ที่เรามองไม่เห็นเรืองแสงอยู่เหนือขอบฟ้าของการสร้างสรรค์ ข้าพเจ้าขอเป็นพยานอีกด้วยว่า เพียงการขยับปากกาของพระองค์ บัญชาที่ว่า ??พระองค์จงเป็น? จึงบังเกิดผล ความลับของพระผู้เป็นเจ้าถูกเปิดเผย ทุกสรรพสิ่งถูกบันดาลขึ้นมาและธรรมวิวรณ์ทั้งหมดหลั่งลงมา

ข้าพเจ้าขอเป็นพยานอีกด้วยว่า ความงามของพระผู้เป็นที่บูชาเปิดเผยผ่านมาทางความงามของพระองค์ ?พระพักตร์ของพระผู้เป็นที่ปรารถนาสุกสกาวอยู่ในพระพักตร์ของพระองค์ และพระองค์ทรงตัดสินทุกสรรพสิ่งด้วยวจนะของพระองค์ โดยทรงบันดาลให้บรรดาผู้ที่อุทิศต่อพระองค์ได้ขึ้นไปสู่สุดยอดของความรุ่งโรจน์ และผู้ไม่มีศาสนาจมลงไปสู่ก้นบึ้งของอเวจี

ข้าพเจ้าขอเป็นพยานว่า ผู้ที่รู้จักพระองค์ได้รู้จักพระผู้เป็นเจ้า และผู้ที่ได้เข้าเฝ้าพระองค์ได้เข้าเฝ้าพระผู้เป็นเจ้า พระพรนั้นช่างยิ่งใหญ่สำหรับผู้ที่เชื่อในพระองค์และเครื่องหมายของพระองค์ ถ่อมตนต่ออธิปไตยของพระองค์ ได้รับเกียรติของการเข้าเฝ้าพระองค์ เป็นที่ยินดีตามพระประสงค์ของพระองค์ รายล้อมพระองค์ และยืนยันอยู่หน้าบัลลังก์ของพระองค์ ความหายนะบังเกิดกับผู้ที่ทำบาปต่อพระองค์ ปฏิเสธพระองค์ ปฏิเสธเครื่องหมายของพระองค์ คัดค้านคำประกาศของพระองค์ หนีออกไกลจากการปกครองและอาณาจักรของพระองค์ และได้รับการจัดว่าเป็นพวกไม่มีศาสนา ซึ่งชื่อพวกเขาถูกจารึกไว้ในธรรมจารึกศักดิ์สิทธิ์ด้วยดัชนีแห่งบัญชาของพระองค์

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า พระผู้เป็นที่รักยิ่งของข้าพเจ้า จากมือขวาแห่งความปรานีและเมตตารักใคร่ของพระองค์ ขอทรงโปรดพัดลมหายใจอันบริสุทธิ์มายังข้าพเจ้า เพื่อว่าลมหายใจนั้นจะพัดให้ข้าพเจ้าหลุดพ้นจากตนเองและโลก และเข้าไปสู่ราชสำนักแห่งความใกล้ชิดอยู่กับพระองค์ พระองค์ทรงอำนาจในการกระทำสิ่งที่พระองค์ยินดี แท้จริงแล้วพระองค์ทรงความยิ่งใหญ่เหนือสรรพสิ่งทั้งปวง

การระลึกถึงและการสรรเสริญพระผู้เป็นเจ้า ความรุ่งโรจน์และวิภาของพระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่กับพระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นความงามของพระผู้เป็นเจ้า ข้าพเจ้าขอเป็นพยานว่าดวงตาทั่วทั้งพิภพไม่เคยเห็นใครถูกประทุษร้ายเหมือนพระองค์ ตลอดชีวิตของพระองค์จมอยู่ในมหาสมุทรแห่งความทุกข์ทรมาน เวลาหนึ่งพระองค์ถูกล่ามด้วยโซ่ตรวน อีกเวลาหนึ่งพระองค์ถูกคุกคามด้วยดาบของศัตรู ถึงกระนั้นก็ตาม พระองค์ก็ได้บัญชามวลมนุษย์ให้ปฏิบัติตามบัญญัติที่พระองค์ได้รับมอบมาจากพระผู้เป็นผู้ทรงรอบรู้ พระผู้ทรงอัจริยภาพ

ขอให้วิญญาณของข้าพเจ้าสละแด่การถูกประทุษร้ายที่พระองค์ได้รับ และเป็นค่าไถ่สำหรับความทุกข์ยากของพระองค์ ข้าพเจ้าขอวิงวอนพระผู้เป็นเจ้าต่อพระองค์และบรรดาผู้ที่มีใบหน้าเรืองรองด้วยวิภาจากพักตรากฤติของพระองค์ และผู้ที่ปฏิบัติตามบัญชาทุกอย่างด้วยความรักพระองค์ ขอทรงขจัดม่านที่ปิดกั้นระหว่างพระองค์และบรรดาผู้ที่พระองค์สร้างขึ้นมา ขอทรงประทานสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ข้าพเจ้าในโลกนี้และโลกหน้า แท้จริงแล้วพระองค์คือพระผู้ทรงมหิทธานุภาพ พระผู้ทรงประเสริฐสุด พระผู้ทรงความรุ่งโรจน์ พระผู้ทรงประทานอภัยเสมอ พระผู้ทรงเห็นใจ

ข้าแต่พระผู้เป็นนาย พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า ขอพระองค์ทรงอำนวยพรให้แก่พระผู้เป็นพฤกษาสวรรค์นี้ ตลอดจนใบ คบไม้ กิ่งก้าน ลำต้น และหน่อของพฤกษานี้ ตราบนานเท่าที่บรรดาศักดิ์อันวิศิษฏ์สุดและคุณลักษณะอันเกรียงไกรที่สุดของพระองค์ยังคงอยู่ ขอทรงคุ้มครองพฤกษานี้ให้ปลอดภัยจากการปองร้ายของผู้รุกรานและผู้กดขี่ แท้จริงแล้วพระองค์คือพระผู้ทรงมหิทธานุภาพ พระผู้ทรงอานุภาพสูงสุด ข้าแต่พระผู้เป็นนาย พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า ขอพระองค์ทรงอำนวยพรอีกด้วยให้กับบรรดาคนรับใช้ชายหญิงที่มาถึงเบื้องพระพักตร์ของพระองค์ แท้จริงแล้วพระองค์คือพระผู้ทรงอารี และพระกรุณาของพระองค์ไม่มีขีดจำกัด ไม่มีพระผู้เป็นเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ พระผู้ทรงประทานอภัยเสมอ พระผู้ทรงเอื้อเฟื้อที่สุด

????????????????????????????????????????????????????????????????พระบาฮาอุลลาห์