บทอธิษฐานสำหรับเด็ก

 1. ข้าแต่พระผู้เป็นนายผู้ไม่มีเปรียบปาน ขอทรงเลี้ยงดูทารกที่ยังไม่อดนมนี้ไว้ในอ้อมอกแห่งความเมตตารักใคร่ของพระองค์ โปรดปกป้องเขาไว้ในเปลที่ปลอดภัยในความคุ้มครองของพระองค์ และโปรดเลี้ยงดูเขาไว้ในอ้อมแขนแห่งความรักใคร่อันละมุนละไมของพระองค์
 1. พระองค์คือพระผู้เป็นเจ้า ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า ขอทรงประทานหัวใจที่บริสุทธิ์ดังเช่นไข่มุกให้แก่ข้าพเจ้า
 1. ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า โปรดนำทางข้าพเจ้า โปรดคุ้มครองข้าพเจ้า โปรดบันดาลให้ข้าพเจ้าเป็นตะเกียงที่สว่างไสว และดาราที่สุกใส พระองค์คือผู้ทรงอำนาจ พระผู้ทรงอานุภาพ
 1. ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า โปรดเลี้ยงดูทารกนี้ไว้ในอ้อมอกแห่งความรักของพระองค์ ให้เขาได้ดื่มน้ำนมจากอกแห่งการบริบาลจากพระองค์ โปรดเพาะเลี้ยงพฤกษชาติที่พึ่งงอกนี้ไว้ในสวนกุหลาบแห่งความรักของพระองค์ และช่วยให้เขาเติบโตด้วยสายฝนแห่งพระกรุณาธิคุณของพระองค์ โปรดดลให้เขาเป็นเด็กในอาณาจักรสวรรค์และนำเขาไปสู่แดนธรรม พระองค์คือพระผู้ประทานพร พระผู้ทรงเอื้อเฟื้อ พระผู้เป็นนายแห่งความอารีอย่างไม่มีผู้ใดทัดเทียมได้
 1. พระพรของพระผู้เป็นเจ้าอยู่ในบ้านและทุกแห่ง ทุกบ้านเมือง ในดวงใจ บนภูเขาสูง ในที่พัก อยู่ในถ้ำ ในหุบเขาและพื้นดิน ในทะเล บนเกาะดอนและในท้องนา แหล่งที่มีผู้กล่าวถึงพระนามของพระผู้เป็นเจ้า และสรรเสริญพระเกียรติคุณของพระองค์
 1. มีผู้กำจัดความยุ่งยากอื่นใดอีกหรือ นอกจากพระผู้เป็นเจ้า ขอความสรรเสริญจงมีแด่พระผู้เป็นเจ้า พระองค์คือพระผู้เป็นเจ้า ทุกคนเป็นคนรับใช้ของพระองค์ และทุกคนปฏิบัติตามบัญชาของพระองค์
 1. พระผู้เป็นเจ้าเพียงพอสำหรับทุกสิ่ง อยู่เหนือทุกสิ่ง ไม่มีสิ่งใดในสวรรค์หรือโลก นอกจากพระผู้เป็นเจ้าที่เพียงพอ แท้จริงแล้ว พระองค์คือพระผู้ทรงรอบรู้ พระผู้ทรงค้ำจุน พระผู้ทรงอำนาจสูงสุด
 1. ข้าแต่พระผู้เป็นนายผู้ทรงเมตตา เด็กน่ารักเหล่านี้คืองานฝีมือของดัชนีแห่งอำนาจและคือเครื่องหมายอันน่าพิศวงของความยิ่งใหญ่ของพระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า โปรดคุ้มครองเด็กเหล่านี้ โปรดให้พวกเขาได้รับการอบรมและสามารถที่จะรับใช้มนุษยชาติ ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า เด็กเหล่านี้คือไข่มุก โปรดให้พวกเขาได้รับการเลี้ยงดูในเปลือกหอยแห่งความเมตตารักใคร่ของพระองค์ พระองค์คือพระผู้ทรงอารี พระผู้ทรงเปี่ยมไปด้วยความรัก
 1. ข้าแต่พระผู้เป็นนาย ข้าพเจ้าเป็นเด็กน้อย โปรดทรงช่วยให้ข้าพเจ้าเติบโตขึ้นภายใต้ร่มเงาแห่งความเมตตารักใคร่ของพระองค์ ข้าพเจ้าเป็นต้นกล้า โปรดให้ข้าพเจ้าได้รับการบำรุงเลี้ยงด้วยสายฝนจากเมฆแห่งพระกรุณาของพระองค์ ข้าพเจ้าเป็นไม้อ่อนของอุทยานแห่งความรัก โปรดทรงทำให้ข้าพเจ้าเป็นต้นไม้ที่ให้ผล พระองค์คือพระผู้ทรงอำนาจ พระผู้ทรงพลานุภาพ และพระองค์คือพระผู้ทรงเปี่ยมไปด้วยความรัก พระผู้ทรงรอบรู้ พระผู้ทรงมองเห็น
 1. ข้าแต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า ข้าแต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเป็นเด็กที่เยาว์วัย โปรดให้อาหารแก่ข้าพเจ้าจากอกแห่งความกรุณาของพระองค์ โปรดฝึกฝนข้าพเจ้าในอ้อมอกแห่งความรักของพระองค์ โปรดอบรมข้าพเจ้าในโรงเรียนแห่งการนำทางของพระองค์ และโปรดพัฒนาข้าพเจ้าภายใต้ร่มเงาแห่งความอารีของพระองค์ โปรดปลดปล่อยข้าพเจ้าออกจากความมืดให้ข้าพเจ้าได้เป็นประทีปที่สว่างไสว โปรดอย่าให้ความทุกข์มาแผ้วพานข้าพเจ้า โปรดให้ข้าพเจ้าเป็นบุษบาในสวนกุหลาบ ให้ข้าพเจ้าเป็นคนรับใช้ ณ ธรณีประตูของพระองค์ ให้ข้าพเจ้ามีลักษณะและเจตนาอันชอบธรรม โปรดให้ข้าพเจ้าเป็นเหตุแห่งความอารีสำหรับโลกมนุษย์และโปรดสวมศีรษะของข้าพเจ้าด้วยมงกุฎแห่งชีวิตนิรันดร์ แท้จริงแล้ว พระองค์คือพระผู้ทรงอานุภาพ พระผู้ทรงอำนาจ พระผู้ทรงเห็น พระผู้ทรงได้ยิน
 1. ข้าแต่พระผู้เป็นนายผู้ทรงความรุ่งโรจน์ที่สุด ขอทรงทำให้หญิงรับใช้น้อยๆ ของพระองค์ผู้นี้ได้รับพระพรและมีความสุข ขอทรงโปรดให้เธอได้รับการทะนุถนอม ณ ธรณีประตูของความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของพระองค์ และทรงโปรดให้เธอได้ดื่มจากถ้วยแห่งความรักของพระองค์ เพื่อที่เธอจะอิ่มเอิบไปด้วยความปลาบปลื้มและความปีติยินดีอย่างเหลือล้น และจะได้แพร่กระจายสุคนธรสอันหอมหวานออกไป พระองค์คือพระผู้ทรงอำนาจ พระผู้ทรงอานุภาพ พระองค์คือพระผู้ทรงรอบรู้ พระผู้ทรงมองเห็น
 1. ข้าแต่พระผู้เป็นนาย โปรดทำให้เด็กเหล่านี้เป็นพฤกษาที่ล้ำเลิศ ให้พวกเขาได้เติบโตและพัฒนาในอุทยานแห่งพระปฏิญญาของพระองค์ ขอก้อนเมฆแห่งอาณาจักรอับฮาหลั่งความสดชื่นและความงามมาให้พวกเขา ข้าแต่พระผู้เป็นนายผู้ทรงเมตตา ข้าพเจ้าเป็นเด็กน้อยโปรดอุ้มชูให้ข้าพเจ้าได้เข้าไปในอาณาจักรของพระองค์ ข้าพเจ้าติดอยู่กับโลก โปรดให้ข้าพเจ้าเหินสู่สวรรค์ ข้าพเจ้าเป็นชาวโลก โปรดให้ข้าพเจ้าเป็นชาวสวรรค์ ข้าพเจ้าไม่แจ่มใส โปรดทำให้ข้าพเจ้าสดใส ข้าพเจ้าหมกมุ่นทางโลก โปรดให้ข้าพเจ้าฝักใฝ่ในธรรม และโปรดให้ข้าพเจ้าแสดงพระพรอันไม่รู้สิ้นของพระองค์ให้ประจักษ์ พระองค์คือพระผู้ทรงอานุภาพ พระผู้ทรงเปี่ยมไปด้วยความรัก
 1. ข้าแต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า โปรดให้ความงามของพระองค์คืออาหารของข้าพเจ้า การเข้าเฝ้าพระองค์เป็นน้ำทิพย์หล่อเลี้ยงข้าพเจ้า ความยินดีของพระองค์เป็นความหวังของข้าพเจ้า การสรรเสริญพระองค์เป็นการกระทำของข้าพเจ้า การระลึกถึงพระองค์เป็นสหายของข้าพเจ้า อานุภาพแห่งอธิปไตยของพระองค์เป็นผู้ช่วยเหลือของข้าพเจ้า ที่อาศัยของพระองค์เป็นบ้านของข้าพเจ้า และที่อยู่ของข้าพเจ้าเป็นบริเวณที่พระองค์ได้ทรงทำให้พิสุทธิ์พ้นจากข้อจำกัดของบรรดาผู้ที่ถูกม่านปิดกั้นจากพระองค์ แท้จริงแล้ว พระองค์คือพระผู้ทรงมหิทธานุภาพ พระผู้ทรงความรุ่งโรจน์ พระผู้ทรงอานุภาพสูงสุด
 1. ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า โปรดอบรมเด็กเหล่านี้ เด็กเหล่านี้คือพฤกษชาติในสวนผลไม้ของพระองค์ คือดอกกุหลาบในอุทยานของพระองค์ โปรดหลั่งฝนของพระองค์มาให้แก่พวกเขา โปรดให้ดวงตะวันแห่งสัจจะส่องแสงแห่งความรักของพระองค์มายังพวกเขา โปรดให้สายลมของพระองค์พัดความสดชื่นมาให้พวกเขาเพื่อว่าพวกเขาจะได้รับการอบรม จะได้เติบโต พัฒนาและปรากฏขึ้นอย่างงดงามที่สุด พระองค์คือพระผู้ให้ พระองค์คือพระผู้ทรงเห็นใจ
 1. ข้าแต่พระผู้เป็นนาย ผู้ไม่มีเปรียบปาน ขอพระองค์ทรงเป็นที่กำบังให้แก่เด็กที่น่าสงสารนี้ และเป็นเจ้านายที่ให้อภัยและเมตตาต่อผู้ที่หลงผิดและไร้ความสุขนี้ ข้าแต่พระผู้เป็นนาย แม้ว่าเราเป็นเพียงพืชที่ไร้ค่า แต่เราก็อยู่ในสวนกุหลาบของพระองค์ แม้ว่าเราเป็นต้นอ่อนที่ไร้ใบและดอก แต่เราก็เป็นส่วนหนึ่งของสวนผลไม้ของพระองค์ โปรดให้เมฆแห่งความเมตตาปรานีของพระองค์ หลั่งฝนมาให้พืชต้นอ่อนนี้สดชื่นด้วยลมหายใจที่ฟื้นชีวิตแห่งวสันตฤดูของพระองค์ โปรดให้เขาเป็นผู้ที่มีสติมีปัญญาและประเสริฐให้เขาได้บรรลุถึงชีวิตนิรันดร์และอาศัยอยู่ในอาณาจักรของพระองค์ไปชั่วกาลนาน
 1. พระนามของพระองค์คือการรักษาของข้าพเจ้า ข้าแต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า และการระลึกถึงพระองค์คือทิพยโอสถของข้าพเจ้า การเข้าใกล้พระองค์คือความหวังของข้าพเจ้า และความรักที่มีต่อพระองค์คือเพื่อนของข้าพเจ้า ความปรานีที่พระองค์มีต่อข้าพเจ้าคือการรักษาและการช่วยเหลือข้าพเจ้าทั้งโลกนี้และโลกหน้า แท้จริงแล้ว พระองค์คือพระผู้ทรงอารี พระผู้ทรงรอบรู้ พระผู้ทรงอัจฉริยภาพ
 1. ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า โปรดทำให้จิตใจของข้าพเจ้าสดชื่นและเบิกบาน โปรดชำระหัวใจของข้าพเจ้าให้บริสุทธิ์ โปรดประเทืองพลังความสามารถของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอมอบกิจการทุกอย่างไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์ พระองค์คือผู้นำทางและที่พึ่งของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะไม่โศกเศร้าเสียใจอีกต่อไปแล้ว ข้าพเจ้าจะมีแต่ความสุขหรรษา ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า ข้าพเจ้าจะไม่วิตกกังวลและจะไม่ยอมให้ความยุ่งยากมากวนใจข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะไม่หมกมุ่นอยู่กับสิ่งที่ไม่รื่นรมย์สำหรับชีวิต ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า พระองค์ทรงเป็นมิตรต่อข้าพเจ้ามากกว่าที่ข้าพเจ้าเป็นมิตรต่อตนเอง ข้าแต่พระผู้เป็นนาย ข้าพเจ้าขออุทิศตนให้แก่พระองค์
 1. ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า โปรดผูกหัวใจของคนรับใช้ของพระองค์เข้าไว้ด้วยกัน โปรดเปิดเผยพระประสงค์อันยิ่งใหญ่ของพระองค์แก่พวกเขา ขอให้พวกเขาปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระองค์ และยึดถือกฎของพระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า โปรดเกื้อกูลความพยายามของพวกเขาและประทานกำลังให้พวกเขารับใช้พระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า โปรดอย่าละทิ้งพวกเขาไว้ตามลำพัง โปรดนำทางพวกเขาด้วยแสงสว่างแห่งความรู้ของพระองค์ และประโลมหัวใจของพวกเขาด้วยความรักของพระองค์ แท้จริงแล้ว พระองค์คือพระช่วยเหลือ และพระผู้เป็นนายของพวกเขา