พระวจนะของพระผู้เป็นเจ้า

จงดำดิ่งลงสู่มหาสมุทรแห่งวจนะของเรา เพื่อเจ้าจะได้คลี่คลายความลับที่อยู่ในพระวจนะ และค้นพบไข่มุกแห่งอัจฉริยภาพที่ซ่อนเร้นอยู่ในความล้ำลึก

– พระบาฮาอุลลาห์

บทอธิษฐานบังคับประจำวันบทสั้น

ใช้อธิษฐานระหว่างเวลาเที่ยงวันจนถึงดวงอาทิตย์ตกวันละหนึ่งครั้ง

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอเป็นสักขีพยานว่า พระองค์ทรงสร้างข้าพเจ้าขึ้นมาเพื่อให้รู้จักและบูชาพระองค์ บัดนี้ ข้าพเจ้าขอยืนยันความไร้อำนาจของข้าพเจ้าและเดชานุภาพของพระองค์ ความยากไร้ของข้าพเจ้าและความมั่งคั่งของพระองค์

ไม่มีพระผู้เป็นเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ พระผู้ทรงช่วยเหลือในภยันตราย พระผู้ทรงดำรงอยู่ด้วยตนเอง

พระบาฮาอุลลาห์

บทอธิษฐานตอนเช้าตรู่

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า พระผู้เป็นเจ้านายของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเป็นคนรับใช้ของพระองค์ เป็นบุตรหลานของบริพารของพระองค์ ข้าพเจ้าลุกขึ้นจากที่นอนเช้านี้ ยามที่ดวงตะวันแห่งเอกภาพฉายแสงมาจากอรุโณทัยแห่งพระประสงค์ของพระองค์ และสาดรัศมีไปทั่วพิภพตามที่บัญญัติไว้ในคัมภีร์แห่งประกาศิตของพระองค์

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า ขอความสรรเสริญจงมีแด่พระองค์ที่ทรงให้เราตื่นขึ้นมาเห็นแสงธรรมของพระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า โปรดช่วยให้เราไม่ต้องพึ่งผู้ใดนอกจากพระองค์ และตัดความผูกพันจากทุกสิ่งนอกจากพระองค์ โปรดลิขิตสิ่งที่ดีงามในโลกนี้และโลกหน้าให้แก่ข้าพเจ้า แก่ผู้เป็นที่รักของข้าพเจ้า แก่วงศ์ตระกูลของข้าพเจ้า ทั้งชายและหญิง ข้าแต่พระผู้เป็นที่รักยิ่งของสรรพสิ่งทั้งมวล พระผู้เป็นยอดปรารถนาของเอกภพ โปรดคุ้มครองให้เราปลอดภัยจากพวกที่พระองค์ถือว่าเป็นผู้กระซิบความชั่วร้ายในจิตใจของมนุษย์พระองค์ทรงอำนาจในการทำตามที่พระองค์ปรารถนา แท้จริงแล้ว พระองค์คือพระผู้ทรงมหิทธานุภาพ พระผู้ทรงช่วยเหลือ ในภยันตราย พระผู้ทรงดำรงอยู่ด้วยตนเอง

ข้าแต่พระผู้เป็นนาย พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า โปรดประสาทพรให้แก่พระผู้ที่พระองค์ได้ขนานพระนามอันวิศิษฐ์สุดให้ พระผู้ซึ่งพระองค์ใช้แยกผู้มีศีลธรรมออกจากผู้ชั่วร้าย โปรดช่วยเหลือเราให้กระทำสิ่งที่พระองค์รักและปรารถนา ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า โปรดประสาทพรให้แก่บรรดาผู้ที่เป็นพระวจนะและพยัญชนะของพระองค์ แก่บรรดาผู้ที่ตั้งจิตสู่พระองค์ หันมาสู่พระพักตร์ของพระองค์ และสดับฟังสุรเสียงของพระองค์

แท้จริงแล้ว พระองค์คือ พระผู้เป็นนาย และราชันของมนุษย์ทั้งปวง และทรงอำนาจเหนือทุกสรรพสิ่ง

พระบาฮาอุลลาห์

บทอธิษฐานตอนเช้า

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ตื่นขึ้นมาภายใต้ที่กำบังของพระองค์ และผู้ที่แสวงหาที่กำบังนี้ควรอาศัยอยู่ในวิหารที่อยู่ในความคุ้มครอง และปราการที่อยู่ในความปกป้องของพระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า โปรดให้อรุโณทัยแห่งการเปิดเผยพระธรรมของพระองค์สาดแสงธรรมให้แก่วิญญาณของข้าพเจ้าเสมือนดังที่พระกรุณาของพระองค์สาดรัศมียามเช้าให้แก่กายภายนอกของข้าพเจ้า

พระบาฮาอุลลาห์

* * *

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ลุกขึ้นมาเช้านี้ด้วยพระกรุณาของพระองค์ และออกจากบ้านโดยวางใจในพระองค์ มอบตนไว้ในความดูแลของพระองค์ ขอนภาแห่งความปรานีของพระองค์หลั่งพระพรให้แก่ข้าพเจ้าและช่วยให้ข้าพเจ้ากลับบ้านด้วยความปลอดภัย ดังที่พระองค์ช่วยให้ข้าพเจ้าออกเดินทางภายใต้ความคุ้มครองของพระองค์ ด้วยความคิดติดตรึงอยู่กับพระองค์

ไม่มีพระผู้เป็นเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ พระผู้เป็นหนึ่ง พระผู้ไม่มีเปรียบปาน พระผู้ทรงรอบรู้ พระผู้ทรงอัจฉริยภาพ

พระบาฮาอุลลาห์

บทอธิษฐานตอนค่ำ

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า พระผู้เป็นที่หมายปองของข้าพเจ้า คนรับใช้ผู้นี้ของพระองค์ขอนอนในที่กำบังของพระองค์ ขอพักผ่อนภายใต้ฟากฟ้าแห่งพระกรุณาของพระองค์ วิงวอนให้พระองค์ดูแลและคุ้มครอง

ข้าแต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขออ้อนวอนต่อพระเนตรที่ไม่เคยหลับของพระองค์ โปรดปกป้องมิให้ดวงตาของข้าพเจ้ามองดูสิ่งอื่นใดนอกจากพระองค์ โปรดเบิกสายตาของข้าพเจ้าให้เห็นเครื่องหมายของพระองค์และเห็นขอบฟ้าแห่งการเปิดเผยพระธรรมของพระองค์ พระองค์คือพระผู้ที่สาระแห่งอำนาจต้องพรั่นพรึงต่อการเปิดเผยอานุภาพของพระองค์

ไม่มีพระผู้เป็นเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ พระผู้ทรงมหิทธานุภาพ พระผู้ทรงกำราบ พระผู้ทรงอุตมภาพ

พระบาฮาอุลลาห์

บทอธิษฐานระหว่างถือศีลอด

ขอความสรรเสริญจงมีแด่พระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นนาย พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอวิงวอนต่อการเปิดเผยพระธรรมนี้ที่ได้เปลี่ยนความมืดเป็นแสงสว่างบันดาลให้มีการก่อสร้างวิหารสำหรับสักการะ มีการลิขิตธรรมจารึกและม้วนพระธรรมคลี่ออก โปรดช่วยให้ข้าพเจ้าและญาติมิตรเหินขึ้นสู่นภาแห่งความรุ่งโรจน์ของพระองค์และขจัดความสงสัยที่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าไปยังเทพมณเฑียนแห่งเอกภาพของพระองค์

ข้าแต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าคือผู้หนึ่งที่ยึดเหนี่ยวสายใยแห่งความเมตตารักใคร่ของพระองค์เกาะชายผ้าแห่งความกรุณาปรานีของพระองค์ ขอพระองค์ทรงบันดาลสิ่งที่ดีงามในโลกนี้และโลกหน้าให้แก่ข้าพเจ้าและบรรดาผู้ที่ข้าพเจ้ารัก โปรดมอบของขวัญที่ซ่อนเร้นให้แก่พวกเราตามที่บัญญัติไว้สำหรับบุคคลที่เลือกสรรแล้ว

ข้าแต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า วันเหล่านี้คือวันที่พระองค์บัญชาให้คนรับใช้ถือศีลอด ขอพรจงมีแด่ผู้ที่ถือศีลอดเพื่อเห็นแก่พระองค์ และตัดความผูกพันจากทุกสิ่งนอกจากพระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้าโปรดช่วยให้ข้าพเจ้าและคนรับใช้เหล่านี้เชื่อฟังพระองค์และถือศีลของพระองค์ แท้จริงแล้ว พระองค์ทรงอำนาจในการทำตามที่พระองค์ปรารถนา

ไม่มีพระผู้เป็นเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ พระผู้ทรงรอบรู้ พระผู้ทรงอัจฉริยภาพ ขอความสรรเสริญจงมีแด่พระผู้เป็นเจ้า พระผู้เป็นนายแห่งภพทั้งปวง

พระบาฮาอุลลาห์

บทอธิษฐานแด่คู่สมรส

ขอความรุ่งโรจน์จงมีแด่พระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า แท้จริงแล้ว คนรับใช้ชายหญิงคู่นี้มาอยู่ด้วยกันภายใต้ร่มเงาแห่งความปรานีของพระองค์ รวมเป็นหนึ่งเดียวกันด้วยกรุณาธิคุณ และความเอื้อเฟื้อของพระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นนาย โปรดช่วยเหลือเขาทั้งสองทั้งในโลกนี้และในอาณาจักรของพระองค์ ขอความอารีและพระกรุณาของพระองค์กำหนดสิ่งดีงามทั้งปวงให้แก่เขาทั้งสอง ข้าแต่พระผู้เป็นนาย โปรดค้ำชูเขาทั้งสอง ????ในการเป็นทาสรับใช้พระองค์ โปรดให้เขาทั้งสองเป็นเครื่องหมายแห่งพระนามในภพของพระองค์ โปรดคุ้มครองเขาทั้งสองด้วยพระพรอันไม่รู้สิ้นของพระองค์ในโลกนี้และโลกหน้า ข้าแต่พระผู้เป็นนาย ชายหญิงคู่นี้กำลังวิงวอนต่ออาณาจักรแห่งความปรานีของพระองค์ ขอร้องต่ออาณาจักรแห่งความเป็นหนึ่งของพระองค์ แท้จริงแล้ว ทั้งสองสมรสกันด้วยความเชื่อฟังบัญชาของพระองค์ โปรดบันดาลให้เขาทั้งสองเป็นเครื่องหมายแห่งความสามัคคีปรองดองตราบจนสิ้นกาลเวลา แท้จริงแล้ว พระองค์คือพระผู้ทรงอานุภาพสูงสุด พระผู้ทรงสถิตอยู่ทุกแห่งหน ???พระผู้ทรงมหิทธานุภาพ

พระอับดุลบาฮา

บทอธิษฐานเพื่อการรักษา

พระนามของพระองค์คือการรักษาของข้าพเจ้า ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า และการระลึกถึงพระองค์คือ ทิพยโอสถของข้าพเจ้า การเข้าใกล้พระองค์คือความหวังของข้าพเจ้า และความรักที่มีต่อพระองค์คือเพื่อนของข้าพเจ้า ความปรานีที่พระองค์มีต่อข้าพเจ้าคือการรักษาและการช่วยเหลือข้าพเจ้าทั้งในโลกนี้และโลกหน้า ??แท้จริงแล้ว พระองค์คือพระผู้ทรงอารี พระผู้ทรงรอบรู้ พระผู้ทรงอัจฉริยภาพ

พระบาฮาอุลลาห์

บทอธิษฐานในที่ประชุมธรรมสภา

เมื่อเจ้าเข้าไปในห้องประชุมธรรมสภา จงสวดบทอธิษฐานนี้ด้วยหัวใจที่ระทึกในความรักของพระผู้เป็นเจ้า และด้วยลิ้นที่บริสุทธิ์พ้นจากสิ่งทั้งปวงนอกจากการระลึกถึงพระองค์ เพื่อว่าพระผู้ทรงอานุภาพจะช่วยเหลือให้เจ้าได้รับชัยชนะสูงสุด

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า พวกเราคือคนรับใช้ของพระองค์ อุทิศตนตั้งจิตสู่พระพักตร์อันพิสุทธิ์ของพระองค์ ตัดความผูกพันจากทุกสิ่งนอกจากพระองค์ในยุคอันรุ่งโรจน์นี้ พวกเราชุมนุมกันในธรรมสภานี้เพื่อรวมทรรศนะและความคิดให้เป็นหนึ่งเดียวกัน ด้วยจุดประสงค์กลมเกลียวกันที่จะเชิดชูพระวจนะของพระองค์ท่ามกลางมนุษยชาติ ข้าแต่พระผู้เป็นนาย พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า โปรดดลให้เราเป็นเครื่องหมายแห่งการนำทางของพระองค์ เป็นธงประจำศาสนาของพระองค์ท่ามกลางมวลมนุษย์ เป็นคนรับใช้พระปฏิญญาอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นนายของเราผู้ทรงความอุกฤษฏ์ โปรดดลให้เราแสดงออกซึ่งเอกภาพสวรรค์ในอาณาจักรอับฮา ของพระองค์เป็นดวงดาราที่เรืองรองส่องแสงไปทั่วทุกดินแดน พระผู้เป็นนาย โปรดดลให้เราเป็นทะเลที่สาดซัดด้วยคลื่นแห่งพระกรุณาของพระองค์ เป็นสายธารที่หลั่งไหลลงมาจากยอดแห่งความรุ่งโรจน์ของพระองค์ เป็นผลไม้งามบนพฤกษาแห่งศาสนาของพระองค์ เป็นรุกชาติที่พลิ้วอยู่ในสวนสวรรค์ด้วยสายลมแห่งความอารีของพระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า โปรดดลให้วิญญาณของเรายึดบทกลอนแห่งเอกภาพของพระองค์เป็นที่พึ่ง ให้หัวใจของเราเบิกบานด้วยพระกรุณาธิคุณของพระองค์ที่หลั่งไหลลงมา เพื่อว่าเราจะสมัครสมานสามัคคีประดุจรังสีของรัศมีอันเจิดจ้าของพระองค์ เพื่อว่าความคิด ความเห็น ความรู้สึกของเรากลายเป็นหนึ่งเดียวกัน และแสดงพลังสามัคคีให้ปรากฏทั่วโลก พระองค์คือพระผู้ทรงกรุณา พระผู้ทรงอารี พระผู้ทรงประทานพร พระผู้ทรงมหิทธานุภาพ พระผู้ทรงปรานี พระผู้ทรงเห็นใจ

พระอับดุลบาฮา

บทอธิษฐานสำหรับเด็กและเยาวชน

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า โปรดเลี้ยงดูทารกนี้ไว้ในอ้อมอกแห่งความรักของพระองค์ ให้เขาได้ดื่มน้ำนมจากอกแห่งการบริบาลของพระองค์ โปรดเพาะเลี้ยงพฤกษชาติที่เพิ่งงอกนี้ในสวนกุหลาบแห่งความรักของพระองค์ โปรดดลให้เขาเป็นเด็กในอาณาจักรสวรรค์และนำเขาไปสู่แดนธรรม พระองค์ทรงอานุภาพและทรงเมตตา พระองค์คือพระผู้ทรงประทานพร พระผู้ทรงเอื้อเฟื้อ พระผู้เป็นนายแห่งความอารี

พระอับดุลบาฮา

* * *

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า โปรดอบรมเด็กเหล่านี้ เด็กเหล่านี้คือพฤกษชาติในสวนผลไม้ของพระองค์ คือบุปผาในทุ่งหญ้าของพระองค์ คือดอกกุหลาบในอุทยานของพระองค์ โปรดหลั่งฝนของพระองค์ให้แก่พวกเขา โปรดให้ดวงตะวันแห่งสัจจะส่องแสงมายังพวกเขา โปรดให้สายลมของพระองค์พัดความสดชื่นมาให้พวกเขา เพื่อว่าพวกเขาจะได้รับการอบรม จะได้เติบโตพัฒนาและงามผุดผาด พระองค์คือพระผู้ให้ พระองค์คือพระผู้ทรงเห็นใจ

พระอับดุลบาฮา

* * *

ข้าแต่พระผู้เป็นนาย โปรดดลให้เยาวชนผู้นี้เรืองรอง โปรดประทานพรให้แก่เยาวชนผู้อ่อนแอนี้ โปรดประทานความรู้และเพิ่มพูนให้แก่เขาทุกรุ่งอรุณ โปรดปกป้องเขาไว้ในที่กำบังแห่งความคุ้มครองของพระองค์เพื่อว่าเขาจะได้ไม่หลงผิด จะอุทิศตนรับใช้ศาสนาของพระองค์ ชี้แนะผู้มีทิฐินำทางผู้เคราะห์ร้าย ปลดปล่อยผู้ถูกคุมขัง ปลุกผู้ประมาทให้มีสติ เพื่อว่าทุกคนจะได้รับพรด้วยการสรรเสริญและระลึกถึงพระองค์ พระองค์คือพระผู้ทรงอำนาจ พระผู้ทรงอานุภาพ

พระอับดุลบาฮา

* * *

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า โปรดนำทางข้าพเจ้า โปรดคุ้มครองข้าพเจ้า โปรดบันดาลให้ข้าพเจ้าเป็นตะเกียงที่สว่างไสว และดาราที่สุกใส พระองค์คือพระผู้ทรงอำนาจพระผู้ทรงอานุภาพ

พระอับดุลบาฮา

บทอธิษฐานเพื่อการบริจาคให้แก่กองทุนของศาสนา

บรรดาสหายของพระผู้เป็นเจ้า…ควรบริจาคให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้แม้ว่าจำนวนที่บริจาคเล็กน้อยเพียงใดก็ตามพระผู้เป็นเจ้ามิให้ผู้ใดแบกภาระเกินขีดความสามารถของตน การบริจาคดังกล่าวต้องมาจากทุกชุมชนและบาไฮทุกคน…ดูกร สหายของพระผู้เป็นเจ้า เจ้าจงวางใจได้ว่าการบริจาคนี้จะได้รับการทดแทน เกษตรกรรม อุตสาหกรรมและพาณิชย์ของเจ้าจะงอกเงยทับทวี เป็นของขวัญที่พระพรประทานมาให้ ผู้ที่ทำความดีงามอย่างเดียวจะได้รับรางวัลตอบแทนเป็นสิบเท่า ไม่มีข้อสงสัยว่าพระผู้เป็นนายจะประสาทพรอย่างล้นหลามให้กับผู้ที่ใช้จ่ายความมั่งคั่งของตนในวิถีของพระองค์

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า โปรดให้ความสว่างแก่หน้าผากของคนรักที่แท้ของพระองค์ โปรดค้ำจุนพวกเขาด้วยกองทัพเทพธิดาแห่งชัยชนะ ให้เท้าของพวกเขาก้าวมั่นในหนทางตรงของพระองค์ ขอความอารีบรมโบราณของพระองค์เปิดอานนแห่งพระพรให้แก่พวกเขา เพราะพวกเขากำลังใช้จ่ายทรัพย์สินที่พระองค์ประทานให้ในวิถีของพระองค์ ปกป้องศาสนาของพระองค์ วางใจในการระลึกถึงพระองค์ สละหัวใจเพื่อความรักของพระองค์และไม่หวงสมบัติ ?เพื่อจะได้บูชาความงามของพระองค์และแสวงหาหนทางที่จะทำให้พระองค์ยินดี

ข้าแต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า โปรดกำหนดส่วนแบ่งอันมหาศาลไว้ให้พวกเขา ให้พวกเขาได้รับการชดเชยและรางวัลที่แน่นอน

แท้จริงแล้ว พระองค์คือ พระผู้ทรงค้ำจุน พระผู้ทรงช่วยเหลือ พระผู้ทรงเอื้อเฟื้อ พระผู้ทรงอารี พระผู้ทรงประทานพรเสมอ

พระอับดุลบาฮา

บทอธิษฐานให้ผู้ที่ถึงแก่กรรม

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า ผู้ที่อำลาโลกผู้นี้คือคนรับใช้ของพระองค์ คือบุตรหลานของบริพารของพระองค์ เชื่อในพระองค์และเครื่องหมายของพระองค์ตั้งจิตสู่พระองค์ ตัดความผูกพันจากทุกสิ่งนอกจากพระองค์ แท้จริงแล้ว พระองค์คือพระผู้ทรงปรานีที่สุดในบรรดาผู้ที่ปรานีทั้งปวง

ข้าแต่พระผู้ทรงอภัยบาปและปกปิดข้อบกพร่องของมนุษย์ โปรดปฏิบัติต่อเขาให้คู่ควรกับนภาแห่งความอารีและมหาสมุทรแห่งพระกรุณาของพระองค์ โปรดให้เขาเข้ามาในอาณาบริเวณแห่งความปรานีของพระองค์ ซึ่งอยู่เบื้องหน้าที่ตั้งของพิภพและสวรรค์ ไม่มีพระผู้เป็นเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ พระผู้ทรงประทานอภัยเสมอ พระผู้ทรงเอื้อเฟื้อที่สุด

จากนั้นขอให้กล่าวคำว่า ?อัลลา อู อับฮา? 6 ครั้ง แล้วจึงสวดบทกลอนต่อไปนี้ 19 ครั้ง

เราทุกคนบูชาพระผู้เป็นเจ้าด้วยความสัตย์จริง

เราทุกคนน้อมศีรษะต่อพระผู้เป็นเจ้าด้วยความสัตย์จริง

เราทุกคนอุทิศตนต่อพระผู้เป็นเจ้าด้วยความสัตย์จริง

เราทุกคนสรรเสริญต่อพระผู้เป็นเจ้าด้วยความสัตย์จริง

เราทุกคนขอบคุณพระผู้เป็นเจ้าด้วยความสัตย์จริง

เราทุกคนอดทนในพระผู้เป็นเจ้าด้วยความสัตย์จริง

พระบาฮาอุลลาห์

* * *

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า ข้าแต่พระผู้ทรงอภัยบาป ผู้ประทานขวัญลาภ ผู้ปัดเป่าความทรมาน

แท้จริงแล้ว ข้าพเจ้าวิงวอนพระองค์ ขอทรงอภัยบาปของบรรดาผู้ที่ได้ละทิ้งร่างกายนี้ และขึ้นไปสู่ภพแห่งวิญญาณ

ข้าแต่พระผู้เป็นนายของข้าพเจ้า โปรดชำระบาปของพวกเขา โปรดปัดเป่าความทุกข์โศกของพวกเขา โปรดเปลี่ยนความมืดของพวกเขาให้เป็นแสงสว่าง โปรดให้พวกเขาเข้าไปสู่อุทยานแห่งความสุข โปรดชำระพวกเขาด้วยน้ำบริสุทธิ์ที่สุด ให้พวกเขาได้เห็นอาภาของพระองค์บนคีรีที่สูงตระหง่าน

พระอับดุลบาฮา

* * *

บทอธิษฐานอื่นๆ บางบท

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า ขอความรุ่งโรจน์จงมีแด่พระองค์ที่ทรงแผ่ความรักมาให้มนุษย์ชาติ ข้าแต่พระผู้เป็นชีวิตและแสงสว่างของเรา โปรดนำทางคนรับใช้ในวิถีของพระองค์ โปรดบันดาลให้เรามั่งคั่งในพระองค์ และเป็นอิสระจากทุกสิ่งนอกจากพระองค์

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า โปรดสอนความเป็นหนึ่งของพระองค์ให้แก่เรา โปรดให้เราตระหนักในเอกภาพของพระองค์ ?เพื่อว่าเราจะไม่เห็นใครอื่นนอกจากพระองค์ พระองค์คือพระผู้ทรงปรานี พระผู้ให้ความอารี ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า ?โปรดจุดไฟแห่งความรักในหัวใจของผู้เป็นที่รักยิ่งของพระองค์ เพื่อว่าไฟนั้นจะผลาญความคิดถึงทุกสิ่งนอกจากพระองค์

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า โปรดเปิดเผยความเป็นอมตะอันประเสริฐของพระองค์ ซึ่งดำรงอยู่ตั้งแต่อดีตตราบจนอนาคต ไม่มีพระผู้เป็นเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ แท้จริงแล้ว เราพบความสุขสบายและความเข้มแข็งอยู่ในพระองค์

พระบาฮาอุลลาห์

* * *

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า โปรดผูกหัวใจของคนรับใช้ของพระองค์เข้าไว้ด้วยกัน โปรดเปิดเผยพระประสงค์อันยิ่งใหญ่ของพระองค์แก่พวกเขา ขอให้พวกเขาปฏิบัติตามบัญญัติของพระองค์ และยึดถือกฎของพระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า โปรดเกื้อกูลความพยายามของพวกเขา และประทานกำลังให้พวกเขารับใช้พระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า โปรดอย่าละทิ้งพวกเขาไว้ตามลำพัง โปรดนำทางพวกเขาด้วยแสงสว่างแห่งความรู้ของพระองค์ และประโลมหัวใจของพวกเขาด้วยความรักของพระองค์ แท้จริงแล้ว พระองค์คือพระผู้ทรงช่วยเหลือและพระผู้เป็นนายของพวกเขา

พระบาฮาอุลลาห์

* * *

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า โปรดสวมมงกุฎแห่งความยุติธรรมบนศีรษะของข้าพเจ้า โปรดประดับขมับของข้าพเจ้าด้วยความเที่ยงธรรม แท้จริงแล้วพระองค์คือพระผู้ทรงครอบครองของขวัญและพระพรทั้งปวง

พระบาฮาอุลลาห์

* * *

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอร้องต่อพระนามอันรุ่งโรจน์ที่สุดของพระองค์ โปรดช่วยเหลือข้าพเจ้าในสิ่งที่จะทำให้กิจการของคนรับใช้ของพระองค์รุ่งเรืองและเมืองของพระองค์เฟื่องฟู แท้จริงแล้ว พระองค์ทรงอานุภาพเหนือทุกสรรพสิ่ง

พระบาฮาอุลลาห์

* * *

พระผู้เป็นเจ้าทรงโปรด ขอให้แสงแห่งเอกภาพอาบไปทั่วพิภพ ขอให้ตรา ?อาณาจักรเป็นของพระผู้เป็นเจ้า? ประทับอยู่บนหน้าผากของมนุษย์ทั้งปวง

พระบาฮาอุลลาห์

* * *

มีผู้กำจัดความยุ่งยากอื่นใดอีกหรือนอกจากพระผู้เป็นเจ้า ขอความสรรเสริญจงมีแด่พระผู้เป็นเจ้า พระองค์คือพระผู้เป็นเจ้า ทุกคนเป็นคนรับใช้ของพระองค์ และทุกคนปฏิบัติตามบัญชาของพระองค์

พระบ๊อบ

* * *

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า โปรดทำให้จิตใจของข้าพเจ้าสดชื่นและเบิกบาน โปรดชำระหัวใจของข้าพเจ้าให้บริสุทธิ์ โปรดประเทืองพลังความสามารถของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอมอบกิจการทุกอย่างไว้ในมือของพระองค์ พระองค์คือผู้นำทางและที่พึ่งของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะไม่เศร้าโศกเสียใจต่อไปอีกแล้ว ข้าพเจ้าจะมีแต่ความสุขหรรษา ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า ข้าพเจ้าจะไม่วิตกกังวล และจะไม่ยอมให้ความยุ่งยากมากวนใจข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะไม่หมกมุ่นอยู่กับสิ่งที่ไม่น่ารื่นรมย์สำหรับชีวิต

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า พระองค์ทรงเป็นมิตรต่อข้าพเจ้ามากกว่าที่ข้าพเจ้าเป็นมิตรต่อตนเอง ข้าแต่พระผู้เป็นนาย ข้าพเจ้าขออุทิศตนให้แก่พระองค์

พระอับดุลบาฮา

* * *

ข้าแต่พระผู้เป็นนาย พระผู้เป็นที่รักยิ่ง พระผู้เป็นที่ปรารถนาของข้าพเจ้า โปรดเป็นมิตรต่อข้าพเจ้าในยามที่ข้าพเจ้าเปล่าเปลี่ยว โปรดเป็นเพื่อนข้าพเจ้าในยามที่ข้าพเจ้าพลัดถิ่น โปรดขจัดความทุกข์โศกของข้าพเจ้า โปรดดลให้ข้าพเจ้าอุทิศตนต่อความงามของพระองค์ โปรดพรากข้าพเจ้าออกจากทุกสิ่งนอกจากพระองค์ โปรดดึงดูดข้าพเจ้าด้วยสุคนธรสแห่งความพิสุทธิ์ของพระองค์ โปรดให้ข้าพเจ้าได้สมาคมกับผู้ที่ตัดขาดจากทุกสิ่งนอกจากพระองค์ในอาณาจักรสวรรค์ ผู้ซึ่งปรารถนาจะรับใช้ ณ ธรณีประตูอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ และพร้อมจะทำงานให้ศาสนาของพระองค์ โปรดช่วยให้ข้าพเจ้าเป็นหนึ่งในบรรดาคนรับใช้ที่พระองค์ทรงโสมนัส แท้จริงแล้ว พระองค์คือพระผู้ทรงกรุณา พระผู้ทรงเอื้อเฟื้อ

พระอับดุลบาฮา

* * *

ข้าแต่พระผู้เป็นนาย พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า โปรดช่วยให้ผู้ที่พระองค์รักใคร่มั่นคงในศาสนา ให้เขาเดินในวิถีของพระองค์ มีจิตมั่นในศาสนาของพระองค์ โปรดประทานความกรุณาเพื่อให้เขายับยั้งกิเลสและความเห็นแก่ตัว และเดินตามแสงธรรมที่คอยนำทาง พระองค์คือพระผู้ทรงอานุภาพ พระผู้ทรงกรุณา พระผู้ทรงดำรงอยู่ด้วยตนเอง พระผู้ทรงประทานพร พระผู้ทรงเห็นใจ พระผู้ทรงมหิทธานุภาพ พระผู้ทรงอารี

พระอับดุลบาฮา

* * *

ข้าแต่พระผู้เป็นนาย พวกเราน่าสาร โปรดทรงเมตตาต่อเรา พวกเรายากไร้ โปรดประทานส่วนแบ่งจากมหาสมุทรแห่งความมั่งคั่งของพระองค์ พวกเราขัดสน โปรดเจือจานเรา พวกเราตกต่ำ โปรดช่วยให้พวกเรารุ่งเรือง สัตว์ปีกในท้องฟ้าและสัตว์ป่าในทุ่งได้รับอาหารแต่ละวันจากพระองค์ และทุกชีวิตได้รับการดูแลและความเมตตารักใคร่จากพระองค์

โปรดอย่าพรากพระกรุณาอันล้ำเลิศของพระองค์ไปจากผู้ที่อ่อนแอนี้ โปรดเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ผู้ที่ช่วยตนเองไม่ได้นี้ด้วยอำนาจของพระองค์

โปรดประทานอาหารและปัจจัยในการดำรงชีวิตแก่เรา เพื่อว่าเราจะไม่ต้องพึ่งผู้ใดนอกจากพระองค์ จะได้สนทนากับพระองค์ผู้เดียว จะได้เดินในวิถีของพระองค์และประกาศความลึกลับของพระองค์ พระองค์คือพระผู้ทรงมหิทธานุภาพ พระผู้ทรงเปี่ยมด้วยความรัก พระผู้จัดหาปัจจัยให้มนุษยชาติทั้งปวง

พระอับดุลบาฮา

* * *

ข้าแต่พระผู้เป็นนาย พวกเราอ่อนแอ โปรดประทานความเข้มแข็งแก่เรา ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า พวกเราด้อยปัญญา โปรดช่วยให้เรารอบรู้ ข้าแต่พระผู้เป็นนาย พวกเรายากไร้ โปรดประทานความมั่งคั่งให้แก่เรา ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า พวกเรายากไร้ ?โปรดประทานความมั่งคั่งให้แก่เรา ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า พวกเราไร้ชีวิต โปรดฟื้นเราให้มีชีวิตชีวาข้าแต่พระผู้เป็นนาย พวกเราอดสู โปรดเชิดชูเราในราชอาณาจักรของพระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นนาย หากพระองค์ช่วยเหลือ พวกเราจะกลายเป็นดวงดาวที่ประกายแสงหากพระองค์ไม่ช่วยเหลือ พวกเราจะต่ำกว่าพื้นดิน ข้าแต่พระผู้เป็นนาย โปรดประทานความเข้มแข็งแก่เรา ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า โปรดประทานชัยชนะให้แก่เรา ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า โปรดช่วยให้เราชนะตนเองและข่มกิเลสของเรา ข้าแต่พระผู้เป็นนาย โปรดปลดเราจากความเป็นทาสโลกีย์ ข้าแต่พระผู้เป็นนาย โปรดฟื้นชีวิตให้แก่เราด้วยลมหายใจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ เพื่อว่าเราจะลุกขึ้นรับใช้พระองค์ บูชาพระองค์ พยายามอย่างจริงใจในราชอาณาจักรของพระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นนาย พระองค์ทรงอานุภาพ ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า พระองค์ทรงอภัย ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า พระองค์ทรงเห็นใจ

พระอับดุลบาฮา

* * *

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า โปรดปกป้องคนรับใช้ที่พระองค์ไว้ใจให้พ้นจากความชั่วร้ายที่เกิดจากกิเลสและความเห็นแก่ตัว โปรดเฝ้าดูพวกเขาด้วยความเมตตารักใคร่ และคุ้มครองพวกเขาให้พ้นจากความเจ็บแค้นชิงชังและริษยา ขอพระองค์ทรงดูแลและพิทักษ์พวกเขาไว้ในปราการที่ปลอดภัยจากคมอาวุธแห่งความสงสัย โปรดบันดาลให้พวกเขาเป็นเครื่องหมายแห่งความรุ่งโรจน์ของพระองค์ โปรดให้รังสีแห่งอรุโณทัยแห่งเอกภาพของพระองค์ทอดรัศมีอันเจิดจ้ามายังใบหน้าของพวกเขา ให้หัวใจของพวกเขาเบิกบานด้วยบทกลอนที่หลั่งมาจากอาณาจักรอันวิสุทธิ์ของพระองค์ พระองค์คือพระผู้ทรงอารี พระผู้ทรงคุ้มครอง พระผู้ทรงมหิทธานุภาพ พระผู้ทรงกรุณา

พระอับดุลบาฮา

* * *

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า ข้าพเจ้าเป็นเสมือนนกที่ปีกหักและบินได้ช้ามาก โปรดช่วยเหลือให้ข้าพเจ้าบินขึ้นไปสู่ยอดสุดแห่งความเจริญรุ่งเรืองและความรอดพ้น เหินไปทั่วอากาศที่ไร้ขอบเขตด้วยความสุขหรรษาเปล่งทำนองสดุดีที่พระนามอันยิ่งใหญ่ที่สุดของพระองค์ไปทั่วทุกดินแดนให้เป็นที่เสนาะโสต และทำให้ดวงตาสุกใสที่ได้เห็นเครื่องหมายแห่งการนำทาง

ข้าแต่พระผู้เป็นนาย ข้าพเจ้าอยู่โดดเดี่ยว เอกา และต่ำต้อย ไม่มีผู้เกื้อหนุนนอกจากพระองค์ ไม่มีผู้ช่วยเหลือค้ำจุนนอกจากพระองค์ โปรดค้ำชูข้าพเจ้าในการรับใช้พระองค์ โปรดช่วยเหลือข้าพเจ้าด้วยกองทัพเทพธิดา โปรดอวยชัยข้าพเจ้าในการส่งเสริมพระวจนะของพระองค์ ให้ข้าพเจ้าได้ประกาศอัจฉริยภาพของพระองค์ท่ามกลางหมู่ชน แท้จริงแล้ว พระองค์คือพระผู้ช่วยเหลือและปกป้องคนอ่อนแอ แท้จริงแล้วพระองค์คือพระผู้ทรงอานุภาพ พระผู้ทรงอำนาจ และทรงอยู่เหนืออำนาจบังคับใดๆ

พระอับดุลบาฮา

พระธรรมบางบทจาก

?พระวจนะเร้นลับ?

ดูกร บุตรแห่งชีวิต

สวรรค์ของเจ้าคือความรักของเรา พิมานของเจ้าคือการกลับมาอยู่ร่วมกับเรา จงเข้ามาและอย่าชักช้า นี่คือสิ่งที่กำหนดไว้สำหรับเจ้าในอาณาจักรเบื้องบนอันประเสริฐของเรา

ดูกร บุตรแห่งธรรม

จงอย่าขอสิ่งที่เราไม่ปรารถนาให้เจ้า และจงพอใจกับสิ่งที่เรากำหนดไว้สำหรับเจ้า เพราะนี่แหละจะเป็นประโยชน์แก่เจ้าหากเจ้าพอใจตามนี้

ดูกร บุตรแห่งมนุษย์

จงอย่าเอ่ยถึงบาปของผู้อื่น ในเมื่อเจ้าเองก็เป็นคนบาป หากเจ้าละเมิดบัญชานี้ เจ้าจะได้รับเคราะห์ และเราจะเป็นพยานในเรื่องนี้

ดูกร บุตรแห่งมนุษย์

จงอย่าปฏิเสธคนรับใช้ของเราหากเขาขอสิ่งใดจากเจ้า เพราะใบหน้าของเขาคือใบหน้าของเรา ดังนั้นจงละอายเมื่ออยู่ต่อหน้าเรา

ดูกร บุตรแห่งชีวิต

จงสำรวจตัวเจ้าเองแต่ละวันก่อนที่เจ้าจะถูกเรียกไปคิดบัญชี เพราะความตายจะมาถึงเจ้าโดยไม่ได้บอกล่วงหน้า และเจ้าจะถูกเรียกให้ไปชี้แจงการกระทำต่างๆ ของเจ้า

ดูกร บุตรแห่งปรมัตถ์

เราให้ความตายเป็นผู้นำสารแห่งความปีติมายังเจ้า เหตุไฉนเจ้าจึงเศร้าโศก เราให้แสงสว่างสาดรัศมีมายังเจ้าเหตุไฉนเจ้าจึงไม่ออกมารับแสง

ดูกร บุตรแห่งธรรม

เราต้อนรับเจ้าด้วยข่าวอันน่าปีติรุจิรา จงปรีดาเถิด เราเรียกเจ้ามายังราชสำนักแห่งความวิสุทธิ์ จงอาศัยอยู่ที่นั่น เพื่อว่าเจ้าจะมีชีวิตอย่างสงบชั่วนิรันดร์

ดูกรบุตรแห่งมนุษย์

อย่าได้ละเลยบัญญัติทั้งหลายหากว่าเจ้ารักความงามของเรา และอย่าลืมคำแนะนำของเราหากว่าต้องการให้เราพอใจเจ้า

ดูกร บุตรแห่งมนุษย์

หากความรุ่งเรืองบังเกิดกับเจ้า จงอย่าได้สำราญใจ และหากความตกต่ำมาถึงเจ้า จงอย่าได้เศร้าโศก เพราะว่าทั้งสองนี้จะผ่านไปและไม่มีเหลือ

ดูกร บุตรแห่งชีวิต

หากความยากจนมาถึงเจ้า จงอย่าเศร้าโศก เพราะว่าไม่ช้าก็เร็วพระผู้เป็นนายแห่งความมั่งคั่งจะมาเยือนเจ้า จงอย่ากลัวความตกต่ำ เพราะว่าวันหนึ่งความรุ่งโรจน์จะมาอยู่กับเจ้า

ดูกร บุตรแห่งชีวิต

จงอย่าสาละวนอยู่กับโลกนี้ เพราะว่าเราทดสอบทองด้วยไฟและทดสอบคนรับใช้ของเราด้วยทอง

ดูกร บุตรแห่งชีวิต

หัวใจของเจ้าคือเคหสถานของเรา จงชำระให้บริสุทธิ์เพื่อว่าเราจะลงไปอยู่ วิญญาณของเจ้าคือที่สำหรับเปิดเผยตัวเรา จงประทินให้หมดจดเพื่อเราจะได้มาปรากฏ

ดูกร สหาย

ในอุทยานของหัวใจ อย่าได้เพาะปลูกสิ่งใดนอกจากกุหลาบแห่งความรัก และอย่าเผลอให้นกไนติเกลแห่งเสน่หาและความปรารถนาบินจากเจ้าไป จงถนอมมิตรภาพกับผู้มีธรรม และหลีกหนีการคบค้ากับผู้ไร้ศีลธรรม

ดูกร บุตรแห่งธุลี

จงปิดตาของเจ้า เพื่อว่าเจ้าจะได้เห็นความงามของเรา จงปิดหูของเจ้า เพื่อว่าเจ้าจะได้ยินเสียงเพลงอันไพเราะของเรา อย่าติดอยู่ในวิชาที่เจ้าเรียนมา เพื่อว่าเจ้าจะได้เข้าถึงความรู้ของเรา และอย่าติดอยู่กับความร่ำรวย เพื่อว่าเจ้าจะได้รับส่วนแบ่งจากมหาสมุทรแห่งความมั่งคั่งอันไม่รู้สิ้นของเราไปชั่วกาลนาน จงอย่าพิศสิ่งใดนอกจากความงามของเรา จงอย่าสดับฟังสิ่งใดนอกจากวจนะของเรา จงชะล้างวิชาทั้งหมดออกไปให้เหลือแต่ความรู้ของเรา เพื่อว่าด้วยทรรศนะอันแจ่มชัด ด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์และสดับตรับฟัง เจ้าจะได้เข้ามาในราชสำนักแห่งความวิสุทธิ์ของเรา

ดูกร ธุลีกายที่เคลื่อนไหวได้

เราปรารถนาจะสนทนากับเจ้า แต่เจ้าไม่ไว้ใจเรา ดาบที่เจ้าใช้ต่อต้านได้โค่นต้นไม้แห่งความหวังของเจ้าเองตลอดเวลาเราอยู่ใกล้เจ้า แต่เจ้ากลับอยู่ไกลจากเรา เราได้เลือกความรุ่งโรจน์อมรให้กับเจ้า แต่เจ้ากลับเลือกความอดสูอย่างไม่มีที่สิ้นสุดให้กับตัวเจ้าเอง ขณะที่ยังมีเวลาอยู่ จงกลับมาและอย่าทิ้งโอกาสของเจ้าไป

ดูกร บุตรแห่งปฐพี

หากเจ้าปรารถนาเรา จงอย่าแสวงหาใครอื่น หากเจ้าอยากยลความงามของเรา จงปิดตาที่มองโลกและทุกสรรพสิ่งในโลก เพราะความประสงค์ของเรากับของผู้อื่นเป็นเสมือนไฟกับน้ำ ไม่อาจอยู่ในหัวใจเดียวกันได้

ดูกร คนแปลกหน้าที่ได้มาเป็นเพื่อน

เทียนในหัวใจของเจ้าถูกจุดขึ้นด้วยหัตถ์อันทรงอานุภาพของเรา จงอย่าดับเทียนนั้นด้วยวายุแห่งอัตตาและกิเลส ยารักษาโรคภัยทั้งหมดของเจ้าคือการระลึกถึงเรา จงอย่าลืมสิ่งนี้ จงให้ความรักของเราเป็นสมบัติล้ำค่าของเจ้าและถนอมเอาไว้ประหนึ่งเป็นสายตาและชีวิตของเจ้าเอง

ดูกร ผู้ร่ำรวยบนปฐพี

คนยากไร้คือผู้ที่เราฝากฝังไว้กับเจ้า จงพิทักษ์สิ่งที่เราฝากไว้ และอย่าเอาแต่สนใจความสบายของเจ้าเอง

ดูกร บุตรแห่งกิเลส

จงชำระตนเองให้บริสุทธิ์ปราศจากมลทินของความร่ำรวยและเข้าไปอยู่ในอาณาจักรแห่งความยากจนด้วยใจสงบนิ่งเพื่อว่าเจ้าจะได้ดื่มน้ำอมฤตแห่งชีวิตนิรันดร์จากสายธาราแห่งความไม่ยึดมั่น

ดูกร บุตรของบริจากรของเรา

จงดื่มสายธารแห่งความลึกลับสวรรค์จากวาจาของผู้ทรงปรานี จงยลความอำไพของดวงตะวันแห่งปัญญาจากอรุโณทัยแห่งพจนาสวรรค์ จงเพาะเมล็ดแห่งปัญญาของเราในดินที่บริสุทธิ์ของหัวใจ และรดด้วยน้ำแห่งความมั่นใจ เพื่อว่าไม้ดอกแห่งความรู้และปัญญาจะงอกขึ้นมาอย่างเขียวขจีจากนครพิสุทธิ์ของหัวใจ

ประมวลพระธรรมบางบท

ของพระบาฮาอุลลาห์

แท้จริงแล้วเรากล่าวว่า นี้คือยุคที่มนุษยชาติสามารถเห็นพระพักตร์และได้ยินสุรเสียงของพระศาสดาตามพันธะสัญญา สมโพธน์ของพระผู้เป็นเจ้าเปล่งขึ้นแล้ว และพักตรากฤติของพระองค์ทอดรัศมีมายังมนุษย์แล้ว เป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะลบร่องรอยของวาจาเหลวไหลทั้งหมดออกไปจากจารึกของหัวใจ และพินิศลักขณะของการแสดงธรรม ข้อพิสูจน์ในฐานะและสัญลักษณ์ของความรุ่งโรจน์ของพระองค์ ด้วยจิตใจที่เที่ยงธรรม

* * *

ดูกร อนุชนทั้งหลาย เจตนามูลฐานที่ขับเคลื่อนศาสนาของพระผู้เป็นเจ้าคือ การปกป้องประโยชน์และส่งเสริมเอกภาพของมนุษยชาติ และทำนุบำรุงดวงจิตแห่งความรักและมิตรภาพในหมู่มนุษย์ จงอย่าให้ศาสนากลายเป็นเหตุของความร้าวฉาน ความเกลียดชังเป็นปรปักษ์ นี้คือหนทางตรง คือรากฐานที่มั่นคงสถาพร อะไรก็ตามที่รังสฤษฏ์บนรากฐานนี้ การเปลี่ยนแปลงและความบังเอิญของโลกจะไม่สามารถบั่นทอนพลังของสิ่งนั้นได้ การหมุนเวียนของหลายศตวรรษสุดคณานับก็ไม่สามารถบ่อนทำลายโครงสร้างของสิ่งนั้น

* * *

จงดำดิ่งลงสู่มหาสมุทรแห่งวจนะของเรา เพื่อว่าเจ้าจะได้คลี่คลายความลับที่อยู่ในพระวจนะ และค้บพบไข่มุกแห่งอัจฉริยภาพที่ซ่อนเร้นอยู่ในความล้ำลึกนั้น จงมีสติ เพื่อว่าเจ้าจะยอมรับสัจจะของศาสนานี้อย่างไม่ลังเล เป็นศาสนาที่เปิดเผยศักยภาพของอำนาจของพระผู้เป็นเจ้าและสถาปนาอธิปไตยของพระองค์ จงรีบไปหาพระองค์ด้วยใบหน้าที่เบิกบาน นี้คือศาสนาของพระผู้เป็นเจ้าที่ไม่เปลี่ยนแปลง คงอยู่นิรันดร์ทั้งในอดีตและอนาคต ขอให้ผู้ที่แสวงหาจงได้พบ ส่วนผู้ที่ไม่ยอมแสวงหาเล่าพระผู้เป็นเจ้าทรงพร้อมมูลในพระองค์เอง และไม่ต้องอาศัยผู้ใด

ศาสนานี้คือคั่นชั่งที่ไม่มีผิดพลาดที่อยู่ในมือของพระผู้เป็นเจ้า ซึ่งเอาไว้ชั่งและกำหนดชะตาของทุกคนที่อยู่ในสวรรค์และบนโลก หากเจ้าเป็นพวกที่เชื่อและยอมรับสัจธรรมนี้ โดยอาศัยศาสนานี้ ผู้ยากไร้กลับร่ำรวยผู้แก่วิชากลายเป็นผู้รู้แจ้ง และผู้แสวงหาก็ได้ขึ้นไปเฝ้าพระผู้เป็นเจ้า จงระวังอย่าทำให้ศาสนาเป็นเหตุของการพิพาทในหมู่พวกเจ้า จงมั่นคงประดุจภูผาในศาสนาของพระผู้เป็นนาย พระผู้ทรงอำนาจ พระผู้ทรงเปี่ยมไปด้วยความรัก

* * *

จงโอบอ้อมอารีในยามเจริญรุ่งเรือง จงรู้คุณเมื่อถึงคราตกทุกข์ได้ยาก จงทำตัวให้สมกับที่เพื่อนบ้านไว้วางใจ และมองเขาด้วยใบหน้าที่สดใสและไมตรีจิต จงเป็นคลังสมบัติสำหรับคนยากไร้ เป็นผู้เตือนคนร่ำรวยเป็นผู้ตอบเสียงร้องของผู้ขัดสน เป็นผู้รักษาคำมั่นสัญญา จงเที่ยงธรรมในการลงความเห็น และระมัดระวังคำพูด อย่าได้อยุติธรรมต่อผู้ใด และจงอ่อนโยนต่อทุกคน จงเป็นเสมือนตะเกียงนำทางสำหรับผู้ที่เดินอยู่ในความมืดเป็นความหรรษาแก่ผู้ที่ทุกข์โศก เป็นทะเลสำหรับผู้ที่กระหาย เป็นที่พึ่งสำหรับผู้ที่ทุกข์ระทม ?จงเป็นผู้ปกป้องค้ำจุนผู้ที่ถูกกดขี่ ขอให้การกระทำของเจ้าซื่อตรงอยู่ในศีลธรรม จงเป็นบ้านสำหรับคนแปลกหน้า เป็นยาสำหรับผู้ที่ทุกข์ทรมาน เป็นปราการสำหรับผู้ลี้ภัย จงเป็นดวงตาแก่คนตาบอด เป็นแสงที่นำทางผู้หลงผิด จงเป็นเครื่องประดับบนโฉมหน้าของสัจธรรม เป็นมงกุฎที่ประดับหน้าผากของความสื่อสัตย์ เป็นหลักศิลาที่ค้ำจุนวิหารแห่งความชอบธรรม เป็นลมหายใจแห่งชีวิตสำหรับมนุษยชาติ เป็นธงประจำกองทัพธรรม เป็นอาภาบนขอบฟ้าแห่งคุณธรรม เป็นน้ำค้างที่ชุ่มฉ่ำหัวใจของมนุษย์ เป็นนาวาในมหาสมุทรแห่งปัญญา เป็นดวงตะวันบนนภาแห่งความอารี เป็นมณีประดับมงกุฏแห่งอัจฉริยภาพ เป็นชุติมาบนเวหาสำหรับประชาชนในยุคของเจ้า เป็นผลไม้บนพฤกษาแห่งความเป็นมนุษย์

* * *

พระผู้ทรงความงามจิรันดรทรงยอมถูกล่ามโซ่ เพื่อว่ามนุษยชาติจะได้รับการปลดปล่อยจากการเป็นทาสของอัตตา และยอมเป็นนักโทษในปราการหฤโหดนี้ เพื่อว่าทั่วทั้งพิภพจะบรรลุสู่อิสรภาพที่แท้จริง พระองค์ทรงดื่มความทุกข์โศกจนถึงก้นถ้วย เพื่อว่าประชาชาติทั้งปวงจะได้สุขหรรษาตลอดไป นี้คือความปรานีจากพระผู้เป็นนายของเจ้า พระผู้ทรงเห็นใจ พระผู้ทรงปรานีที่สุด ดูกร ผู้ที่เชื่อในเอกภาพของพระผู้เป็นเจ้า เรายอมถูกหยามเกียรติเพื่อเชิดชูเจ้า ยอมทนทรมานนานัปการเพื่อให้เจ้าเจริญรุ่งเรือง พระองค์เสด็จมาเพื่อสร้างสรรค์โลกใหม่ จงดูเถิดว่า พวกที่ตีเสมอพระผู้เป็นเจ้าได้บังคับพระองค์ให้อาศัยอยู่ในเมืองที่มืดมนที่สุด

จากธรรมนิพนธ์ของ

พระอับดุลบาฮา

ดูกร เจ้าผู้กำลังตั้งจิตสู่พระผู้เป็นเจ้า จงปิดตาที่มองทุกสรรพสิ่ง แล้วลืมตาขึ้นมองอาณาจักรแห่งความรุ่งโรจน์ จงขอสิ่งที่เจ้าปรารถนาจากพระองค์เท่านั้น จงแสวงหาสิ่งที่ต้องการจากพระองค์ พระองค์ให้ความหวังนับแสนด้วยการมองมาครั้งเดียว พระองค์รักษาความเจ็บป่วยนับแสนที่รักษาไม่หายด้วยการชำเลืองมาครั้งเดียว พระองค์สมานแผลทุกแผลด้วยการมองมาแวบเดียว พระองค์ปลดหัวใจให้เป็นอิสระจากพันธนาการแห่งความทุกข์โศกด้วยการพยักหน้าครั้งเดียว พระองค์ทรงกระทำตามแบบฉบับของพระองค์ และเรามีใครให้พึ่งหรือ พระองค์ทรงบันดาลให้เป็นไปตามพระประสงค์และบัญญัติสิ่งที่พระองค์ต้องการ ดังนั้นเจ้าควรน้อมศีรษะศิโรราบต่อพระองค์ และฝากความหวังไว้กับพระผู้เป็นนายผู้ทรงปรานี