ลักษณะศักดิ์สิทธิ์ของการเลือกตั้งบาไฮ

ประมวลบทธรรมบางตอนเรื่อง

ลักษณะศักดิ์สิทธิ์ของการเลือกตั้งบาไฮ

* ในวันเลือกตั้ง เพื่อนๆ จะต้องเข้าร่วมเลือกตั้งอย่างเต็มใจ ด้วยความรักและความสามัคคี หันหัวใจไปสู่พระผู้เป็นเจ้า หลุดพ้นจากทุกสิ่งนอกจากพระองค์ แสวงหาการนำทางและวิงวอนขอความช่วยเหลือและความปราณีของพระองค์………

ท่านโชกิ เอฟเฟนดิ

* ข้าพเจ้ารู้สึกว่าการอ้างอิงตัวบุคคลก่อนการเลือกตั้งจะทำให้เกิดความไม่เข้าใจและความแตกแยก สิ่งที่เพื่อนๆ ควรทำก็คือสร้างความคุ้นเคยต่อกันและกันเป็นอย่างดี แลกเปลี่ยนความคิดเห็น สโมสรกันอย่างอิสระ และปรึกษากันเกี่ยวกับเงื่อนไขและคุณลักษณะสำหรับการเป็นสมาชิกธรรมสภาโดยไม่อ้างอิงหรือให้ตัวอย่างบุคคลใด ไม่ว่าจะโดยทางอ้อมแค่ไหน เราจะต้องหลีกเลี่ยงการมีอิทธิพลต่อความเห็นผู้อื่นและการหาเสียงให้ผู้อื่น…….

ท่านโชกิ เอฟเฟนดิ

* …ผู้ลงคะแนนจะต้องไม่เลือกใครอื่น นอกจากผู้ที่เขาได้รับแรงดลใจให้เลือก หลังจากที่ได้อธิษฐานทำสมาธิแล้ว… เขาจะต้องพิจารณาโดยไม่มีกิเลสหรืออคติใดๆ และโดยไม่คำนึงถึงเรื่องทางวัตถุ และเลือกเพียงแต่ผู้ที่สามารถรวบรวมคุณลักษณะอันจำเป็นต่างๆ ไว้ อย่างดีที่สุด อันได้แก่ ความจงรักภักดีอย่างไม่สงสัย ความอุทิศอย่างไม่เห็นแก่ตน สติปัญญาที่ได้รับการฝึกฝนมาดี ความสามารถอันเป็นที่ประจักษ์ และประสบการณ์อันมีวุฒิภาวะ

ท่านโชกิ เอฟเฟนดิ

* การเลือกตั้งบาไฮในชุมชนนั้น บริสุทธิ์ไร้ร่องรอยใดๆ แห่งการหาเสียงและการวางแผนที่เป็นกิจกรรมของผู้คดโกง

ท่านโชกิ เอฟเฟนดิ

* การลงคะแนนของแต่ละคนจะต้องเป็นความลับ ไม่มีการอนุญาตให้อ้างอิงใดๆ ถึงใครก็ตามและธรรมะในหัวใจ เพื่อร่วมในการเลือกตั้ง

ท่านโชกิ เอฟเฟนดิ

* ความเข้มแข็งและความก้าวหน้าของชุมชนบาไฮขึ้นอยู่กับการเลือกตั้ง ดวงวิญญาณที่บริสุทธิ์ ซื่อสัตย์ และกระตือรือร้น … การหาเสียงเป็นสิ่งที่ถูกติเตียน…

ท่านโชกิ เอฟเฟนดิ

* ผู้ลงคะแนนจะต้องเลือกตั้งด้วยดวงจิตอธิษฐานและอุทิศตน และหลังจากที่เขาได้ทำสมาธิ ไตร่ตรองเรียบร้อยแล้ว ให้เขาเลือกผู้ที่ซื่อสัตย์ จริงใจ มีประสบการณ์ มีความสามารถ และความมีประสิทธิภาพ ผู้ซึ่งควรค่ากับการเป็นสมาชิกธรรมสภา

ท่านโชกิ เอฟเฟนดิ