วิถีชีวิตชาวบาไฮ

พระศาสดาจากพระเจ้า

ศาสนา

ซาเบเยี่ยน

ฮินดู

ยิว

โซโรแอสเตรียน

พุทธ

คริสต์

อิสลาม

บาบี

บาไฮ

พระศาสดา

ไม่ปรากฏ 5000 ปีก่อน ค.ศ

พระกฤษณะ 2000 ปีก่อน ค.ศ.

พระโมเส 1330 ปีก่อน ค.ศ.

พระโซลาสเตอร์ 1000 ปีก่อน ค

พระพุทธเจ้า 543 ปีก่อน ค.ศ.

พระเยซู เริ่มคริสต์ศักราช

พระโมฮัมหมัด 622 ปีหลัง ค.ศ.

พระบ็อบ 1844 ปีหลัง ค.ศ

พระบาฮาอุลลาห์ 1853 ปีหลัง ค.ศ

ปีที่นับโดยประมาณ

พระบาฮาอุลลาห์

โอ ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าแห่งพวกข้าทั้งหลาย โอ ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าแห่งพวกข้าทั้งหลาย โปรดทรงรวบรวมจิตใจปวงผู้รับใช้ของพระองค์ ให้รวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และทรงเปิดเผยพระประสงค์อันยิ่งใหญ่แก่พวกเขา เพื่อว่าพวกเขาจะได้ปฏิบัติตามคำสั่ง และยึดมั่นอยู่ในพระบัญญัติของพระองค์

โอ ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า ขอได้ทรงช่วยเหลือในความพยายามอันสูงสุดของพวกเรา และโปรดประทานความเข้มแข็งแก่พวกเรา เพื่อที่จะรับใช้พระองค์ โอ พระผู้เป็นเจ้าโปรดอย่าปล่อยพวกเขาไว้ตามลำพังหรือตามยถากรรม ขอพระองค์ทรงนำทางพวกเขาด้วยแสงสว่างแห่งธรรมรอบรู้ของพระองค์ และทรงปลอบโยนจิตใจของพระองค์ทั้งหลายด้วยความรักของพระองค์ พระองค์คือพระผู้ช่วย และเป็นพระเจ้าแห่งพวกเราโดยแท้จริง

(พระบาฮาอุลลาห์)

1) พระผู้เป็นเจ้ามีองค์เดียวเท่านั้น และความรู้ทั้งปวงได้มาจากพระองค์ พระองค์คือผู้สร้างและเป็นปฐมเหตุแห่งสรรพสิ่งทั้งปวงในจักรวาล

2) พระศาสดาและพระศาสนทูตทั้งหลายจากพระเจ้า นำคำสั่งสอนมาจากรากฐานเดียวกัน แม้นามของแต่ละศาสนาแตกต่างกันก็ตาม แต่พระผู้เป็นเจ้าได้ประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ ศักดิ์สิทธิ์ดวงเดียวกันผ่านมายังศาสดาแต่ละพระองค์

3) พระบาฮาอุลลาห์คือศาสดาจากพระองค์ในยุคนี้ ฉะนั้นปวงชนทั้งหลายจึงควรเคารพและเชื่อฟังในพระองค์

4) ศาสนาบาไฮ สอนถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของมนุษยชาติ นั่นหมายความว่าต่อหน้าพระพักตร์ของพระผู้เป็นเจ้า มนุษย์ทั้งหลายมีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน

5) พระศาสดาอีกองค์หนึ่ง ซึ่งรู้จักกันในนามว่า ?พระบ็อบ ?เป็นศาสดาพยากรณ์ ซึ่งปรากฏพระองค์ก่อนพระบาฮาอุลลาห์ พระองค์ได้ประกาศถึงพระเกียรติคุณของพระบาฮาอุลลาห์ว่า จะมาปรากฏองค์ในเวลาไม่ช้านี้

6) พระบาฮาอุลลาห์ได้ทรงแต่งตั้งพระอับดุลบาฮาบุตรชายคนโตนี้เป็นศูนย์กลางแห่งคำสัญญาระหว่างพระผู้เป็นเจ้า พระอับดุลบาฮาผู้เดียวเท่านั้น ที่จะเป็นผู้ให้คำอธิบายความหมายของพระธรรมคำสั่งสอนของพระบาฮาอุลลาห์ และเป็นตัวอย่างที่เพียบพร้อมสมบูรณ์แห่งธรรมของศาสนาบาไฮ นั่นก็หมายความว่าให้ชาวบาไฮศาสนิกชนทั้งหลายถือและปฏิบัติตามพระอับดุลบาฮา เป็นตัวอย่างในการกระทำการงานทั้งหลาย

7) ในพระธรรมพินัยกรรมของพระอับดุลบาฮา ท่านได้แต่งตั้งให้ท่านโชกิ เอเฟนดิ หลานชายเป็นผู้จรรโลงศาสนาบาไฮต่อไป ท่านโชกิ เอฟเฟนดิ สืบเชื้อสายมาจากพระสกุลวงศ์ของพระบาฮาอุลลาห์ และพระบ็อบ บาไฮศาสนิกชนจะต้องถือท่านเป็นผู้รักษาและนำแนวศาสนา

8) ผู้พิทักษ์ศาสนา (ท่านโชกิ เอฟเฟนดิ) ได้แต่งตั้งชาวบาไฮศาสนิกชนจากที่ต่างๆ ในโลกขึ้น 27 คนเป็นผู้รับภาระหน้าที่ของศาสนาทั้งโลกเรียกว่า ?พระหัตถ์ของศาสนา ?(Hand of the cause)

9) สภายุติธรรมสากลแห่งโลกเป็นสถาบันที่สูงสุดในการบริหารศาสนาบาไฮทั่วโลกซึ่งได้บัญญัติไว้โดยพระบาฮาอุลลาห์ สภานี้ได้รับเลือกตั้งครั้งแรก เมื่อเดือนเมษายน ปี พ.ศ. 2506

10) สภายุติธรรมสากลคือ สถาบันแนะนำอันศักดิ์สิทธิ์ สภานี้จะบริหารและปฏิบัติตามพระบัญญัติต่างๆ ที่ตั้งขึ้นของพระบาฮาอุลลาห์ และพร้อมกันก็จะสามารถตั้งกฎต่างๆ ที่เห็นว่าจำเป็นสำหรับชาวบาไฮในอนาคต สำหรับบทบัญญัติที่พระบาฮาอุลลาห์ทรงตั้งไว้จะไม่มีการเปลี่ยนแปลง

11) บาไฮศาสนิกชนทั้งหลายทั่วโลกจะเลือกตั้งธรรมสภาแห่งท้องถิ่นวันที่ 21 เมษายน ของทุกๆ ปี ภารกิจทางด้านศาสนาทั้งหลายจะถูกบริหารโดยผ่านทางสภาท้องถิ่นนี้ ชนบาไฮควรเชื่อฟังการตัดสินของสภานี้ด้วย ธรรมสภาบาไฮประจำชาตินี้ จะทำหน้าที่บริหารสูงสุดในภารกิจในเขตเฉพาะประเทศนั้นๆ ที่ตั้งขึ้น สภาทั้งสองนี้ เรียกโดยทั่วไปว่า L.S.A และ N.S.A

12) มีวันสำคัญอยู่ 9 วัน ในทางศาสนาบาไฮ ใน 9 วันนี้ชาวบาไฮจะถือเป็นวันศักดิ์สิทธิ์ ?ตามพระคัมภีร์และทางศาสนาบาไฮถือเป็นวันหยุด

13) อนึ่งตามปฏิทินทางศาสนาบาไฮ ?ซึ่งมี 19 เดือนต่อ 1 ปี และแต่ละเดือนมี 19 วัน และทุก 19 วัน ในวันแรกของเดือน บาไฮศาสนิกชนจะต้องมาร่วมการฉลองบุญ ซึ่งเราเรียกว่า ?พิธีฉลองบุญ 19 วัน

14) พระบาฮาอุลลาห์ ทรงบัญญัติไว้ว่า การดื่มสุราถือเป็นข้อห้ามอย่างเด็ดขาด เช่นเดียวกับการสูบยาเสพติดต่างๆ เช่น ฝิ่น นอกจากนี้ชาวบาไฮจะต้องไม่เข้ายุ่งเกี่ยวกับการเมืองอย่างเด็ดขาด

15) บาไฮศาสนิกชนมีภรรยาได้เพียงคนเดียวและคู่สามีภรรยานั้น จะต้องได้รับการยินยอมจากฝ่ายบิดามารดาก่อนทำการแต่งงาน การหย่าร้างจะกระทำได้ต้องขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ และการยินยอมของทั้งสองฝ่าย และการยินยอมภายใต้เหตุผลที่ชัดเจนแน่นอนทั้งสองฝ่าย

16) บาไฮศาสนิกชนจะต้องเชื่อฟังและเคารพกฎหมายของประเทศที่ตนอยู่อาศัย

17) บาไฮศาสนิกชนถือบวชทุกๆ ปี การถือบวชคือการไม่บริโภคอาหารหรือน้ำนับจากพระอาทิตย์ขึ้นจนพระอาทิตย์ตก ตั้งแต่วันที่ 2 ถึงวันที่ 21 มีนาคม ของทุกๆ ปี และวันที่ 21 มีนาคมนั้นถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของชาวบาไฮเรียกตามภาษาเปอร์เซียว่า วันเนอร์รูส

18) บาไฮศาสนิกชนมีบทอธิษฐานพิเศษ ซึ่งได้เปิดเผยโดยพระบาฮาอุลลาห์ บทสั้น บทขนาดกลาง และบทที่มีความยาว ณ ที่นี้คือบทอธิษฐานที่ชาวบาไฮควรจะใช้อธิษฐานทุกวัน ในระหว่างหลังเที่ยงจนพระอาทิตย์ตกดิน

19) การบริจาคเงินแก่ศาสนาบาไฮ ถือเป็นกุศลของชาวบาไฮ การบริจาคต้องถือเป็นความลับเฉพาะบุคคลตัวนั้นๆ และบริจาคด้วยความเสียสละและความเต็มใจ ชาวบาไฮเท่านั้นที่จะบริจาคให้แก่ศาสนาบาไฮได้

20) เมื่อเรายอมรับพระศาสดาบาฮาอุลลาห์และเป็นบาไฮศาสนิกชน ทุกคนจะต้องพยายามเรียนรู้เกี่ยวกับศาสนาให้มากยิ่งขึ้น โดยอ่านทบทวนจากบทความในหนังสือ ซึ่งเขียนขึ้นไว้ของพระศาสดาบาฮาอุลลาห์ และของพระอับดุลบาฮา

21) ภารกิจในการเผยแพร่ศาสนา เป็นหน้าที่ของบาไฮศาสนิกชนทุกคน ที่จะนำหลักธรรมสำคัญของศาสนา ซึ่งพระบาฮาอุลลาห์ทรงให้ไว้เมื่อ 100 ปีก่อน ไปเผยแพร่ให้แก่ปวงชนในปัจจุบันและอนาคต

หลักธรรมของศาสนาบาไฮ

ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของมนุษย์

ศาสนาทั้งปวงมาจากรากฐานอันเดียวกัน

ทุกคนจะต้องค้นคว้าหาความจริง

ทุกคนจะต้องได้รับการศึกษา

ศาสนาต้องเป็นบ่อเกิดแห่งสามัคคีธรรม

ศาสนาต้องสอดคล้องกับวิทยาศาสตร์

ขจัดซึ่งความมีอคติรังเกียจเดียดฉันท์ทั้งมวล

สันติสุขแห่งโลก

บุรุษและสตรีจะต้องเคารพและมีสิทธิ, โอกาสเท่าเทียมกัน

ปัญหาทางเศรษฐกิจในโลกจะต้องแก้ไขด้วยวิถีทางแห่งศีลธรรม

สถาบันกฎหมายสูงสุดแห่งโลก

บทอธิษฐานบทสั้น

บทอธิษฐานบทสั้น

โอ ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า ข้าขอพระองค์ทรงเป็นพยานที่ได้สร้างข้าพเจ้ามาเพื่อที่จะได้รู้จักและสรรเสริญพระองค์ บัดนี้ข้าพเจ้าได้เป็นที่ประจักษ์พยานแล้วว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้ที่ปราศจากอำนาจและกำลังด้วยพระอำนาจฤทธาของพระองค์ ข้าพเจ้าเป็นผู้ยากไร้ขาดแคลนด้วยความมั่งมีสมบูรณ์ของพระองค์

ไม่มีพระเจ้าอื่นใดอีกนอกจากพระองค์ ผู้ทรงช่วยพวกข้าพเจ้าให้พ้นภัยอันตราย และพระองค์ผู้ทรงดำรงอยู่เป็นเอกภาพ

(พระบาฮาอุลลาห์)

บทสวดมนต์…การรักษา

โอ ?พระผู้เป็นเจ้า พระนามของพระองค์คือการรักษาของพระเจ้า การรำลึกถึงพระองค์ก็คือ การบำบัดความเจ็บป่วยของข้าพเจ้า การได้อยู่ใกล้ชิดพระองค์คือความหวังของข้าพเจ้า และความรักของพระองค์คือความเป็นมิตรอันชื่นชมของข้าพเจ้า ความปรานีของพระองค์ก็คือการรักษาและผู้ช่วยเหลือของข้าพเจ้าทั้งโลกนี้ และโลกหน้า จริงทีเดียวพระองค์ คือผู้เปี่ยมไปด้วยความกรุณาผู้ทรงรอบรู้และฉลาดล้ำ

(พระบาฮาอุลลาห์)

วันกำหนดเวลาเป็นวันเลี้ยงฉลอง ได้แก่วันที่ได้กำหนดไว้ต่อไปนี้

ที่ 1 บาฮา

ที่ 2 จาลาล

ที่ 3 จามาล

ที่ 4 อาซามาต

ที่ 5 นูร์

ที่ 6 ราหมาต

ที่ 7 คาลิมาล วั

ที่ 8 คามาต

ที่ 9 อัสมา

ที่ 10 อัซซาต

ที่ 11 มัสชิยาต

ที่ 12 อิล์ม

ที่ 13 กุทราต

ที่ 14 โกล

ที่ 15 มาซอล์เอล์

ที่ 16 ซารัฟ

ที่ 17 สุลต่าน

ที่ 18 มุลก์

ที่ 19 อลา? ? ?

วันที่ 21 มีนาคม

วันที่ 9 เมษายน

วันที่ 28 เมษายน

วันที่ 17 พฤษภาคม

วันที่ 5 มิถุนายน

วันที่ 24 มิถุนายน

วันที่ 13 กรกฎาคม

วันที่ 1 สิงหาคม

วันที่ 20 สิงหาคม

วันที่ 8 กันยายน

วันที่ 27 กันยายน

วันที่ 16 ตุลาคม

วันที่ 4 พฤศจิกายน

วันที่ 23 พฤศจิกายน

วันที่ 12 ธันวาคม

วันที่ 31 ธันวาคม

วันที่ 19 มกราคม

วันที่ 7 กุมภาพันธ์

วันที่ 2 ?มีนาคม

หมายความว่า?

?

?

?

?

?

??

?

??

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

สง่างาม

เกียรติยศชื่อเสียง

ความสวยงาม

ความยิ่งใหญ่

แสงสว่าง

ความกรุณาปรานี

พนจา

ความสมบูรณ์

พระนาม

เดชานุภาพ

?ความประสงค์

?ความรู้

อำนาจ

?คำพูด

?คำถาม

?สัจธรรม

?อำนาจอธิปไตย

อาณาจักร

ความสูงส่ง ??