O God guide me

ดูกร คนรับใช้ของเรา

จงขึ้นมาบนสวรรค์ของเรา

เราสร้างเจ้าขึ้นมาประเสริฐ

ผู้ซึ่งมอบความไว้วางใจ

สวรรค์ของเจ้าคือความรักของเรา

จงอย่าขอสิ่งที่เราไม่ปราถนาให้เจ้า

พระเป็นเจ้าทรงความเพียงพอแก่ฉัน

บทอธิษฐานเพื่อการรักษา

Say God sufficeth all thing…

บทอธิษฐานเพื่อเด็ก

วิหคแสวงหารัง

บทอธิษฐานเพื่อการเผยแพร่ศาสนา

คำแนะนำประการแรกของพระองค์

ดูกร ภราดร

Say God (piano version)

มีผู้กำจัดความยุ่งยากอื่นใดอีกหรือ

Blessed is the spot…

จงรักเรา

ผู้ซึ่งมอบความไว้วางใจ (piano version)