บทความเรื่อง ?ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และรัฐบาล? ?ทัศนคติของบาไฮศาสนิกชน?

image8 (1) image7 (1)

เมื่อมีวิกฤตการณ์เกิดขึ้นในอารยธรรมใด ค่านิยมทางศีลธรรมของอารยธรรมนั้นก็จะเสื่อมทรามลง ?แต่ในวิกฤตการณ์ยุคปัจจุบันบาไฮศาสนิกชนยังยึดมั่นอยู่ในความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์และรัฐบาลอย่างมั่นคง

เมื่อ พ.ศ. 2406 พระบาฮาอุลลาห์ซึ่งเป็นศาสดาของศาสนาบาไฮได้ทรงวางหลักปฏิบัติมูลฐานไว้ว่า ??ประเทศใดหรือรัฐบาลใดก็ตามที่มีบาไฮศาสนิกชนอยู่ บาไฮศาสนิกชนเหล่านั้นจะต้องประพฤติตนเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตและเป็นที่วางใจของสังคมนั้นๆ?

ในทัศนะของบาไฮศาสนิกชน ความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์และรัฐบาลเป็นหลักปฏิบัติทางใจและทางสังคมที่สำคัญยิ่ง ??เราต้องเชื่อฟังและเป็นผู้ที่ปรารถนาดีต่อรัฐบาลของประเทศที่เราอาศัยอยู่ หลักปฏิบัติทางใจที่สำคัญของบาไฮศาสนิกชนมีอยู่ว่า ?ในการที่จะสร้างความเป็นระเบียบขึ้นในสังคมและการสร้างฐานะเศรษฐกิจ การเคารพเชื่อฟังกฎหมายและหลักการของรัฐบาลเป็นสิ่งจำเป็น?

คำสอนของศาสนาบาไฮมีตอนหนึ่งที่เน้นว่า ?ความจงรักภักดี เป็นลักษณะที่จะทำให้เกิดบูรณภาพของบุคคล ดังคำของพระศาสดาที่ว่า ??ให้บูรณภาพและความซื่อตรงเป็นลักษณะเด่นของการกระทำทุกอย่างของเจ้า เจ้าทั้งหลายจงตกแต่งลิ้นของเจ้าด้วยสัจจะและประดับวิญญาณของเจ้าด้วยอาภรณ์แห่งความซื่อสัตย์ ไม่ทรยศหักหลังผู้อื่น?

ถ้าประชาชนไม่มีบูรณภาพในตนเองและไม่มีความจงรักภักดีต่อรัฐบาลแล้วประเทศก็จะเกิดความแตกแยกและไม่สามารถที่จะดำรงฐานะเป็นสังคมมนุษย์ได้ พระธรรมคำสั่งสอนของศาสนาบาไฮไม่เพียงแต่จะสอนให้บาไฮศาสนิกชนมีความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์อย่างเดียว แต่ยังห้ามอย่างเด็ดขาดไม่ให้บาไฮศาสนิกชนเข้ามีส่วนร่วมในการเคลื่อนไหวทางทำลายทางการเมืองและสังคมอีกด้วย

ความเชื่อของศาสนาบาไฮ

ศาสนาบาไฮเป็นศาสนาสากล เป็นศาสนาอิสระ มีศาสนิกชนอยู่เกือบทุกประเทศ ศาสนาบาไฮมิได้เป็นลัทธิ มิได้เป็นนิกายของศาสนาคริสต์ อิสลามหรือศาสนาอื่นๆ และมิได้กำเนิดขึ้นด้วยแรงบันดาลใจจากพระคัมภีร์ของศาสนาใดศาสนาหนึ่ง พระบาฮาอุลลาห์ซึ่งเป็นพระศาสดาของศาสนาบาไฮได้ทรงตรัสไว้ว่า พระองค์ทรงได้รับแรงดลใจจากพระผู้เป็นเจ้าให้ลิขิตพระธรรมขึ้น พระองค์ได้ทรงลิขิตไว้ในพระคัมภีร์อย่างกระจ่างแจ้งว่า พระองค์คือ ?พระผู้ที่ทรงเป็นเอกภาพ ทรงเป็นแก่นแท้แห่งสัจธรรม? พระบาฮาอุลลาห์ทรงตรัสว่า ศาสนาที่แท้จริงทั้งหลายมาจากพระผู้เป็นเจ้าองค์เดียวกัน พระผู้เป็นเจ้าทรงดำรัสพระสัจธรรมผ่านพระศาสดาในยุคต่างๆ สัจธรรมของศาสนาได้วิวัฒนาการต่อเนื่องกันและเป็นอมตะธรรม

ศาสนาบาไฮมีพระคัมภีร์ ศีลปฏิบัติ สถาบันบริหารศาสนา และสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นของตนเอง สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของศาสนาบาไฮอยู่ในอาณาบริเวณภูเขาคาเมลในประเทศอิสราเอล บาไฮศาสนิกชนคือผู้ที่นับถือพระศาสดาบาฮาอุลลาห์ พระนามของพระบาฮาอุลลาห์มีความหมายว่า ?ความรุ่งโรจน์ของพระผู้เป็นเจ้า? เราเรียกชื่อศาสนาและผู้ที่นับถือศาสนาว่า ?บาไฮ?

บาไฮศาสนิกชนเชื่อว่าคำสอนของทุกศาสนาในโลกเป็นสัจธรรมเดียวกัน พระผู้เป็นเจ้าทรงประทานพระสัจธรรมให้แก่มนุษย์ทุกยุคทุกสมัย พระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์ในแต่ละยุคแตกต่างกันออกไปตามความเหมาะสมและลักษณะความต้องการของมนุษย์ ตราบใดที่ยังมีมนุษย์ในโลก ตราบนั้นพระผู้เป็นเจ้าจะทรงส่งพระศาสดามาสั่งสอนมนุษย์เสมอ

หลักธรรมเบื้องต้นที่สำคัญ 3 ประการของศาสนาบาไฮ

    1. ?ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวของพระผู้เป็นเจ้า

พระผู้เป็นเจ้ามีเพียงองค์เดียวเท่านั้น แม้ว่ามวลชนทั้งหลายจะเรียกพระองค์ด้วยพระนามที่แตกต่างกันไปตามภาษาท้องถิ่นของแต่ละชาติก็ตาม พระผู้เป็นเจ้า หมายถึง พระสัจธรรม คือความจริงที่เที่ยงแท้ พระผู้เป็นเจ้าหมายถึงแหล่งวิทยาการทั้งปวง และพระผู้เป็นเจ้าก็คืออำนาจอันศักดิ์สิทธิ์ที่ครอบคลุมในจักรวาล พระองค์ได้ทรงอยู่ตลอดกาล พระผู้เป็นเจ้าเป็นนามธรรม เราไม่สามารถจะเปรียบเทียบพระองค์กับสิ่งที่เป็นวัตถุตัวตนใด ๆ ที่เราสามารถมองเห็นหรือสัมผัสได้ เพราะพระองค์มิได้ทรงอยู่ในสภาพของวัตถุ พระองค์จะทรงเผยพระดำรัสของพระองค์โดยผ่านทางพระศาสดาที่พระองค์ได้ทรงเลือกเฟ้นแล้วเท่านั้น ซึ่งพระศาสดาเหล่านี้ทางศาสนาบาไฮหมายถึง ??ผู้แทนองค์พระผู้เป็นเจ้า? พระศาสดาเหล่านั้นได้แก่ พระอับราฮัม, พระโมเสส, พระกฤษณะ, พระโซโรอัสเตอร์, พระพุทธเจ้า, พระคริสต์, พระโมฮัมหมัด, พระบ๊อบ, และพระบาฮาอุลลาห์

    1. ?ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของศาสนาทั้งปวง

ศาสดาต่างๆ มาจากพระผู้เป็นเจ้าองค์เดียวกัน ทรงนำพระสัจธรรมมาจากแหล่งประสิทธิ์ประสาทความรู้อันศักดิ์สิทธิ์ที่เดียวกัน และมีวัตถุประสงค์อย่างเดียวกันคือ สั่งสอนมนุษย์ให้เป็นคนดีและมีความรักซึ่งกันและกันโดยทั่วหน้า อย่างไรก็ตาม ด้วยเหตุที่พระศาสดาซึ่งเป็นตัวแทนของพระผู้เป็นเจ้าได้เสด็จมาสั่งสอนมวลมนุษย์ในต่างยุคต่างสมัยกัน ดังนั้นพระธรรมคำสั่งสอนของแต่ละพระองค์จึงขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม ภาษา อุปนิสัยและขนบธรรมเนียมประเพณีของแต่ละยุคในท้องถิ่นนั้นๆ สำหรับพระบาฮาอุลลาห์ พระศาสดาของศาสนาบาไฮ ก็คือตัวแทนของพระผู้เป็นเจ้า ผู้นำแสงสว่างและธรรมมาโปรดชาวโลกในยุคนี้

    1. ?ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวของมนุษยชาติ

มนุษยชาติทั้งหลายในโลกนี้เปรียบเสมือนครอบครัวเดียวกัน แม้ว่าเขาจะมีพื้นฐานความเป็นมาที่ต่างกันด้วยเผ่าพันธุ์ ชาติ ศาสนา ฐานะ ขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมก็ตาม พระบาฮาอุลลาห์ได้ตรัสไว้ว่า ??ท่านทั้งหลายเปรียบเหมือนใบไม้บนต้นเดียวกัน?

ประวัติของศาสนาบาไฮโดยย่อ

ศาสนาบาไฮถือกำเนิดในประเทศอิหร่านเมื่อร้อยกว่าปีมาแล้ว พระศาสดาชื่อพระบาฮาอุลลาห์ทรงพระชนม์อยู่ระหว่างปี พ.ศ.2360-2435 ก่อนหน้าการเสด็จมาของพระบาฮาอุลลาห์ มีพระศาสดาพยากรณ์ชื่อพระบ๊อบ ทรงพระชนม์อยู่ระหว่างปี พ.ศ.2362-2393 หลังจากที่พระบาฮาอุลลาห์เสด็จปรินิพพาน พระอับดุลบาฮา ก็ได้ถูกแต่งตั้งเป็นผู้สืบทอดพระธรรมในระหว่างปี พ.ศ.2435-2464

พระประวัติของพระบ๊อบ

พระบ๊อบเป็นพระศาสดาพยากรณ์ของศาสนาบาไฮ ?พระองค์ทรงประกาศพระธรรมครั้งแรกที่เมืองชีราส เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2387 ว่า พระองค์คือพระศาสดาที่ได้ตรัสรู้โดยอำนาจของพระผู้เป็นเจ้าและพระองค์ได้ทรงพยากรณ์ว่า จะมีพระศาสดาที่ยิ่งใหญ่อีกองค์หนึ่งเสด็จมาในไม่ช้า ซึ่งต่อมาเหล่าสาวกก็ได้ประจักษ์ว่า พระศาสดาพระองค์นั้นคือพระบาฮาอุลลาห์

พระบาฮาอุลลาห์

พระบาฮาอุลลาห์ประสูติในประเทศอิหร่านจากตระกูลที่มั่งคั่งและมีชื่อเสียง บิดาของพระองค์เป็นรัฐมนตรีของพระเจ้าแผ่นดินในสมัยนั้น พระบาฮาอุลลาห์ทรงเลื่อมใสในพระธรรมของพระบ๊อบ ยังผลให้พระองค์ต้องได้รับการทรมานจากการถูกจองจำ ถูกเนรเทศจากบ้านเกิดเมืองนอนไปสู่เมืองแบกแดดประเทศอิรักในปี พ.ศ.2396 ต่อจากนั้นถูกเนรเทศไปยังเมืองคอนสแตนติโนเปิล และเอเดรียดโนเปิล และท้ายสุดทรงถูกส่งไปยังเมืองอัคคา ซึ่งขณะนั้นเป็นดินแดนส่วนหนึ่งของปาเลสไตน์ ณ เมืองแบกแดด พระบาฮาอุลลาห์ได้ทรงปฐมเทศนา พระองค์ทรงตรัสว่า พระองค์มิได้เป็นเพียงพระศาสดาที่เสด็จมาตามคำทำนายของพระบ๊อบเท่านั้น แต่ยังทรงเป็นพระศาสดาที่เสด็จมาตามคำพยากรณ์ของพระศาสดาทุกพระองค์ในอดีต หลังจากที่ทรงแสดงปฐมเทศนาแล้ว ต่อมาพระองค์ก็ได้ทรงประกาศศาสนาต่อผู้นำของประเทศต่างๆ ณ เมืองอัคคาพระองค์ได้ทรงนิพนธ์บทพระธรรมไว้กว่า 100 เล่ม เมื่อรวมกับบทธรรมนิพนธ์ของพระบ๊อบและของพระอับดุลบาฮาซึ่งลิขิตขึ้นภายหลังแล้ว หนังสือเหล่านี้คือประมวลบทธรรมนิพนธ์ทั้งหมดของศาสนาบาไฮ

พระอับดุลบาฮา

พระอับดุลบาฮาเป็นบุตรชายคนโตของพระบาฮาอุลลาห์ พระบาฮาอุลลาห์ถูกเนรเทศตั้งแต่พระอับดุลบาฮายังเป็นเด็ก ดังนั้นพระอับดุลบาฮาจึงได้ติดตามบิดาไปในดินแดนต่างๆ ในฐานะนักโทษ และได้รับการปลดปล่อยเป็นอิสระเมื่อพวกยังเตอร์กปฏิวัติในดินแดนปาเลสไตน์ ขณะที่พระอับดุลบาฮาเป็นนักโทษอยู่ มีชาวตะวันตกที่มีชื่อเสียงหลายท่านขอเข้าพบเพื่อศึกษาพระธรรมของพระบาฮาอุลลาห์ ต่อมาเมื่อปลายศตวรรษที่ 19 ศาสนาบาไฮจึงเริ่มเป็นที่รู้จักในประเทศอเมริกา, แคนาดา, อังกฤษ และในทวีปยุโรป พระอับดุลบาฮาได้ไปประกาศพระธรรมศาสนาบาไฮในยุโรปและอเมริกาเมื่อระหว่างปี พ.ศ.2454-2455 พระอับดุลบาฮาถึงแก่มรณภาพที่เมืองไฮฟาในปี พ.ศ.2464 ก่อนถึงแก่มรณภาพ พระอับดุลบาฮาได้เขียนพินัยกรรม กำหนดให้ท่านโชกิ เอฟเฟนดิ เป็นผู้พิทักษ์ศาสนา

ท่านผู้พิทักษ์ศาสนา

ท่านโชกิ เอฟเฟนดิ เป็นหลานชายคนโตของพระอับดุลบาฮา ภายใต้การบริหารศาสนาของท่านโชกิ เอฟเฟนดิ ปรากฏว่าศาสนาบาไฮได้แผ่ขยายไปทั่วโลก ท่านโชกิ เอฟเฟนดิ ถึงแก่กรรมเมื่อปี พ.ศ.2500 ตลอดระยะเวลา 36 ปีที่ท่านโชกิ เอฟเฟนดิ อุทิศตนให้แก่ศาสนา ท่านได้ขยายจำนวนชุมชนบาไฮจาก 35 ประเทศที่ก่อกำเนิดในสมัยพระอับดุลบาฮาเป็น 200 ประเทศ ภายหลังจากที่ท่านโชกิ เอฟเฟนดิถึงแก่กรรมแล้ว งานเผยแพร่และเสริมสร้างเอกภาพในชุมชนบาไฮก็ยังคงดำเนินต่อไป และในปี พ.ศ. 2506 สภายุติธรรมสากลซึ่งเป็นสถาบันสูงสุดของศาสนาบาไฮก็ได้รับการสถาปนาขึ้น คณะกรรมการของสภายุติธรรมสากลนี้ได้รับเลือกตั้งโดยกรรมการธรรมสภาแห่งชาติของประเทศต่างๆ ทั่วโลก

สภายุติธรรมแห่งสากล

ได้รับเลือกตั้งจากกรรมการธรรมสภาของประเทศต่างๆ ทั่วโลก ที่ทำการของสภายุติธรรมสากลอยู่ที่เมืองไฮฟา ประเทศอิสราเอล และจากที่ทำการนี้เองสภายุติธรรมสากลใช้เป็นสถานที่เสริมสร้างความเจริญให้แก่ศาสนาและวางแนวการใช้บทบัญญัติของพระบาฮาอุลลาห์ให้แก่ชุมชนบาไฮทั่วโลก เหตุที่ประเทศอิสราเอลเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธ์ของศาสนาบาไฮก็เพราะว่า พระธาตุของพระศาสดาบ๊อบ พระศาสดาบาฮาอุลลาห์ และพระอับดุลบาฮาได้ถูกประดิษฐานไว้ ณ ที่นั่น

กฎเกณฑ์การดำเนินชีวิตของบาไฮศาสนิกชน

ก. บทปฏิบัติทางศีลธรรมจรรยา

การสวดมนต์ บาไฮศาสนิกชนทุกคนต้องสวดมนต์อธิษฐานทุกวัน พระบาฮาอุลลาห์ได้ทรงประทานบทสวดมนต์ที่ต้องพึงปฏิบัติเป็นกิจวัตรประจำวัน นอกเหนือจากนั้นยังทรงประทานบทสวดมนต์สำหรับโอกาสหรือจุดประสงค์อื่นๆ โดยเฉพาะบทสวดมนต์เหล่านั้นได้รับการแปลภาษาต่างๆ ตามภาษาของแต่ละท้องถิ่น

การถือศีลอด การถือศีลอด ถือว่าเป็นช่วงเวลาสำคัญแห่งการทำสมาธิการสวดมนต์ การทำจิตให้เข้มแข็งในระยะที่ร่างกายและจิตใจต้องปรับสภาพตามความจำเป็นและเพื่อสร้างพลังจิตที่มีอยู่ในวิญญาณให้มีความเข้มแข็งและผ่องใสกว่าเดิม ดังนั้นความหมายและจุดประสงค์ของการถือศีลอดเป็นกฎปฏิบัติพื้นฐานทางจิตใจ การอดเป็นสัญลักษณ์ และเป็นเครื่องเตือนใจให้คนละเว้นจากการเห็นแก่ตัวและเป็นทาสความโลภทางกาย

บาไฮศาสนิกชนต้องถือศีลอดเป็นเวลา 19 วัน ตั้งแต่วันที่ 2-20 มีนาคมของทุกปี ในช่วงระยะเวลานี้บาไฮศาสนิกชนที่มีอายุ ตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปจะงดอาหารและเครื่องดื่มตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจนกระทั่งตก ผู้ที่ได้รับการยกเว้นไม่จำเป็นต้องปฏิบัติศีลข้อนี้ คือคนเจ็บป่วย คนพิการ คนชรา หญิงมีครรภ์หรือมารดาที่มีลูกอ่อน ผู้เดินทางเป็นต้น

การเคารพบูชาพระผู้เป็นเจ้า การประกอบการงานที่สุจริตด้วยความขยันขันแข็ง และการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ เป็นสิ่งที่พึงปฏิบัติและถือว่าเป็นการแสดงออกซึ่งการเคารพบูชาพระผู้เป็นเจ้า

การสมรส ให้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีชีวิตครอบครัวและชีวิตสมรส โดยมีกฎเกณฑ์ดังนี้

มีสามีหรือภรรยาได้เพียงคนเดียว

การสมรสของบาไฮศาสนิกชนจะมีขึ้นได้ก็ต่อเมื่อทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชายสมัครใจ และต้องได้รับคำยินยอมจากบิดามาดาของทั้งสองฝ่าย แม้ว่าบิดามารดาจะเป็นบาไฮศาสนิกชนหรือไม่ก็ตาม และต้องประกอบพิธีของศาสนาบาไฮ

ไม่จำกัดเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา ของคู่ที่จะสมรส

ไม่สนับสนุนการหย่าร้าง การหย่าร้างจะกระทำได้ก็ต่อเมื่อหลังจากคู่สามีภรรยาแยกกันอยู่เป็นเวลา 1 ปีเต็ม โดยไม่มีความข้องเกี่ยวสัมพันธ์กัน

การบริจาคให้กองทุนบาไฮ ??- ศาสนาบาไฮรับบริจาคจากบาไฮศาสนิกชนเท่านั้น การบริจาคให้แก่กองทุนเป็นมาตรการที่บาไฮศาสนิกชนสามารถนำไปใช้ทดสอบระดับและลักษณะของความศรัทธา เป็นการพิสูจน์ด้วยการกระทำให้เห็นถึงความเสียสละและความผูกพันที่เขามีต่อศาสนา

การงาน บาไฮศาสนิกชนทุกคนต้องทำงานประกอบอาชีพที่สุจริต เช่นงานศิลปะ การค้า หรืออื่นๆ และจะต้องไม่ปล่อยเวลาให้ล่วงไปโดยเปล่าประโยชน์ งานที่ทำเพื่อรับใช้ผู้อื่นด้วยความเต็มใจก็คือการแสดงออก ซึ่งการเคารพบูชาพระผู้เป็นเจ้า

การศึกษา ต้องให้การศึกษาแก่เด็กและเยาวชน ทั้งทางด้านธรรม และศิลปะวิทยาการอื่นๆ เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพต่อไป

การเผยแพร่ศาสนา ในศาสนาบาไฮ ไม่มีพระหรือนักบวช บาไฮศาสนิกชนทุกคนมีหน้าที่ในการศึกษาธรรม ปฏิบัติและเผยแพร่แก่ผู้อื่น

การเป็นทหาร ในฐานะที่บาไฮศาสนิกชนต้องเชื่อฟังกฎหมายของประเทศจึงต้องเข้ารับการเกณฑ์ทหารตามกฎหมายแต่ควรจะหลีกเลี่ยงการเข้ามีตำแหน่งหน้าที่ในการทำสงครามถ้าเป็นไปได้

ข้อห้ามบางประการ ห้ามดื่มสุรา และยาเสพติดรวมทั้งยาหลอนประสาททุกชนิด ยกเว้นในกรณีที่แพทย์สั่งให้ใช้เพื่อรักษาโรค

ห้ามผิดในกามและการมีความสัมพันธ์ทางเพศก่อนสมรส

ห้ามเล่นการพนัน

ห้ามการนินทาหรือพูดใส่ร้ายผู้อื่น ห้ามพูดจาหยาบคาย ห้ามกล่าวคำเท็จ ไม่สบถสาบาน ต้องพูดจาสุภาพและมีความสัตย์จริง

ห้ามการวิวาทบาดหมาง ห้ามฆ่าฟันทำร้ายชีวิต

ห้ามมิให้เป็นทาส ห้ามแยกตนออกจากสังคมเพื่อใช้ชีวิตสันโดษ ตามลำพังหรือทรมานตนเองเพื่อลบล้างความผิด

ห้ามทำร้ายชีวิตตนเอง

ห้ามลักขโมย

ห้ามเป็นชู้

ห้ามรักเพศเดียวกัน

ข. บทปฏิบัติทางพิธีกรรมที่สำคัญ

การฉลองบุญ 19 วัน ปฏิทินของศาสนาบาไฮเป็นปฏิทินทางสุริยคติ ปีหนึ่งมี 19 เดือน เดือนหนึ่งมี 19 วัน ปีใหม่จะตรงกับวันแรกของฤดูใบไม้ผลิ (21 มีนาคม) มีวันพิเศษ 4 วัน (5 วันในปีอธิกสุรทิน) ปฏิทินของศาสนาบาไฮเริ่มต้นเมื่อพระบ๊อบได้ประกาศศาสนาในปี พ.ศ.2387

ในวันแรกของทุกเดือน บาไฮศานิกชนในแต่ละท้องถิ่นจะมาร่วมกันสวดมนต์ อ่านบทคำสอน ปรึกษาหารือเกี่ยวกับกิจกรรมของศาสนาทั่วๆ ไป และสังสรรค์ร่วมกัน เรียกว่าการฉลองครบรอบ 19 วัน

การประกอบศาสนกิจในวันครบรอบวันศักดิ์สิทธิ์

วันที่ 21 มีนาคม วันเทศกาลนอรุส (วันขึ้นปีใหม่)

วันที่ 21 เมษายน-2 พฤษภาคม วันฉลองเทศกาลริดวาน เป็นช่วงเวลาที่พระบาฮาอุลลาห์ทรงประกาศศาสนาต่อสาวกและสานุศิษย์ว่า พระองค์คือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นตัวแทนของพระผู้เป็นเจ้า ตามคำทำนายของศาสดาพยากรณ์พระบ๊อบ วันที่ 21,29 เมษายน และวันที่ 2 พฤษภาคม เป็นวันหยุดทางศาสนา

วันที่ 23 พฤษภาคม วันประกาศศาสนาของพระบ๊อบ ในปี พ.ศ.2387

วันที่ 29 พฤษภาคม วันเสด็จปรินิพพานของพระบาฮาอุลลาห์ ในปี พ.ศ.2435

วันที่ 9 กรกฎาคม วันที่พระบ๊อบถูกปลงพระชนม์ ในปี พ.ศ.2393

วันที่ 20 ตุลาคม วันประสูติของพระบ๊อบ ในปี พ.ศ.2362

วันที่ 12 พฤศจิกายน วันประสูติของพระบาฮาอุลลาห์ ในปี พ.ศ.2360

รวมวันหยุดอันศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาบาไฮ 9 วันในปีหนึ่ง นอกจากนี้ยังมีวันสำคัญที่เกี่ยวกับพระอับดุลบาฮาซึ่งต้องระลึกถึงคือ

วันที่ 26 พฤศจิกายน เป็นวันแห่งพระปฏิญญา หมายถึงการสำรวมตัวเองให้เชื่อฟังและปฏิบัติตามพระศาสดาและสถาบันของศาสนา เป็นวันที่พระอับดุลบาฮากำหนดขึ้นมาเพื่อให้บาไฮศาสนิกชนได้ระลึกถึงแทนการให้ความสำคัญต่อวันเกิดของพระองค์เอง

วันที่ 28 พฤศจิกายน วันมรณภาพของพระอับดุลบาฮา ในปี พ.ศ.2464

การฝังศพ ศาสนาบาไฮมีข้อบัญญัติให้ฝังศพบาไฮศาสนิกชนในสถานที่ที่อยู่ห่างจากที่ผู้เสียชีวิตในระยะทางที่เดินทางไปถึงภายใน 1 ชั่วโมง

การเตรียมทำพินัยกรรม บาไฮศาสนิกชนทุกคนต้องเตรียมทำพินัยกรรมไว้

ศูนย์รวมทางด้านจิตใจของบาไฮคือสถานที่บรรจุพระธาตุ

unnamed (10) unnamed (11) unnamed (12) unnamed (13)

บทอธิษฐานของศาสนาบาไฮบางบท

บทอธิษฐานเพื่อความเป็นเอกภาพ

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า จงทรงรวบรวมจิตใจของคนรับใช้ของพระองค์ให้เป็นเอกภาพ ขอทรงเปิดเผยพระประสงค์อันยิ่งใหญ่ของพระองค์แก่พวกเขา ขอให้พวกเขาปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระองค์ และยึดมั่นในพระบัญญัติของพระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า โปรดทรงช่วยเหลือเกื้อกูลความพยายามและประทานกำลังให้แก่พวกเขา เพื่อพวกเขาจะได้รับใช้พระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า โปรดอย่าได้ละทิ้งพวกเขาไว้ตามลำพัง ขอทรงนำทางพวกเขาด้วยแสงสว่างแห่งความรอบรู้ของพระองค์ และให้กำลังใจแก่พวกเขาด้วยความรักของพระองค์ แท้จริงแล้ว พระองค์คือพระผู้ช่วยเหลือ และเป็นพระผู้เป็นเจ้าของเขาเหล่านั้น

พระบาฮาอุลลาห์

————————————————————————————————————————————–

บทอธิษฐานขอให้พ้นจากความยุ่งยาก

มีผู้กำจัดความยุ่งยากอื่นใดอีกหรือ นอกจากพระผู้เป็นเจ้า? ?ขอความสรรเสริญจงมีแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระองค์คือพระผู้เป็นเจ้า ทุกคนเป็นคนรับใช้ของพระองค์และทุกคนยึดถือพระบัญญัติของพระองค์

พระบ๊อบ

บทอธิษฐานเพื่อพัฒนาจิตใจ

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงทำให้จิตใจของข้าพเจ้าสดใสและเบิกบาน ?ขอทรงทำให้จิตใจของข้าพเจ้าบริสุทธิ์ ขอทรงประทานพลังความสามารถแก่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอมอบการงานทุกอย่างไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์ พระองค์ทรงเป็นผู้นำทางและเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะไม่มีความเศร้าโศกเสียใจต่อไปอีกแล้ว ข้าพเจ้าจะมีความสุขและรื่นเริง ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า ข้าพเจ้าจะไม่วิตกกังวลและจะไม่ให้ความยุ่งยากมารบกวนจิตใจของข้าพเจ้าอีก ข้าพเจ้าจะไม่หมกมุ่นอยู่กับสิ่งอันไม่เป็นที่พึงปรารถนาแห่งชีวิต

ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า พระองค์ทรงเป็นมิตรต่อข้าพเจ้ามากกว่าที่ข้าพเจ้าเป็นต่อตนเอง ข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระองค์

พระอับดุลบาฮา

————————————————————————————————————————————–

คำสอนของศานาบาไฮบางส่วน

จุดมุ่งหมายของศาสนา

?พระผู้เป็นเจ้าทรงดำรัสว่า ดูกร บุตรแห่งมนุษย์ จุดมุ่งหมายอันแรกของศาสนาของพระผู้เป็นเจ้าก็คือให้ศาสนาเป็นเครื่องช่วยเสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคีและพิทักษ์รักษาประโยชน์ร่วมกันของมนุษยชาติ ศาสนาช่วยให้เกิดความรักและมิตรภาพในหมู่มนุษย์?

?พระผู้เป็นเจ้าทรงดำรัสว่า ดูกร เจ้าทั้งหลายอันเป็นที่รัก การสร้างบ้านแห่งความสามัคคีได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จงอย่าได้ปฏิบัติต่อกันดังคนแปลกหน้า เจ้าคือผลไม้บนต้นเดียวกันและเป็นใบไม้บนกิ่งก้านเดียวกัน?

พระบาฮาอุลลาห์

การแสวงหาความจริงโดยอิสระ

?จงดำดิ่งลงในห้วงสมุทรแห่งวจนะของเรา แล้วเจ้าจะสามารถสืบสาวความเร้นลับที่ซ่อนอยู่และพบไข่มุกแห่งอัจฉริยะที่แฝงตนในความล้ำลึกนั้น จงอย่าลังเลต่อการยอมรับสัจธรรมของศาสนานี้ด้วยว่าเป็นศาสนาที่อำนาจและความยิ่งใหญ่ของพระผู้เป็นเจ้าทรงปรากฏอยู่?

พระบาฮาอุลลาห์

ศาสนาของพระผู้เป็นเจ้ามีรากฐานเดียวกัน

?จงรู้ไว้เถิดว่า แก่นสาระของพระศาสดาของพระผู้เป็นเจ้าในยุคต่างๆ เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและทรงความเป็นเอกภาพโดยสมบูรณ์ ?พระผู้เป็นเจ้า พระผู้สร้างทรงดำรัสว่า ไม่มีความแตกต่างกันในบรรดาพระศาสดาที่เชิดชูสาส์นของเรา พระศาสดาทั้งหลายมีวัตถุประสงค์เดียวกัน มีความลี้ลับอย่างเดียวกัน และยกย่องซึ่งกันและกัน ไม่เป็นการบังควรที่จะยกให้องค์นี้เหนือกว่าองค์นั้น?

พระบาฮาอุลลาห์

กำจัดอคติทั้งปวง

?สงครามที่เกิดขึ้นในยุคนี้สืบเนื่องมาจากผู้คลั่งศาสนาเกลียดชังสาธุชนในศาสนาอื่น หรือมิฉะนั้นก็เกิดจากอคติทางด้านเชื้อชาติ ผิวพรรณ หากไม่ขจัดอคติเหล่านี้เสียก่อน สันติภาพของมนุษยชาติก็มิอาจเกิดขึ้นได้ ด้วยเหตุฉะนี้พระบาฮาอุลลาห์จึงตรัสว่า ??อคติเหล่านี้คือ เครื่องทำลายล้างมนุษยชาติ?

พระอับดุลบาฮา

การศึกษาสากล

?ขอบิดามารดาทุกคนจงให้บุตรธิดาได้ศึกษาศิลปะวิทยาการทางด้านอ่านเขียน และศึกษาสิ่งทั้งหลายที่พระคัมภีร์ของพระผู้เป็นเจ้าได้กำหนดไว้?

พระบาฮาอุลลาห์

ภาษาสากล

?วันที่มนุษย์ทุกคนจะมีภาษาและอักษรสากลกำลังจะใกล้เข้ามาแล้ว หากวันนั้นมาถึงไม่ว่าเราจะเดินทางไปแห่งไหนตำบลใด เราจะรู้สึกเสมือนว่าได้เดินทางถึงบ้าน ภาษาสากลจึงเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง?

พระบาฮาอุลลาห์

ศาสนาและวิทยาศาสตร์จะต้องมีความสอดคล้องต้องกัน

?พระผู้เป็นเจ้าทรงประกาศว่า ศาสนาจะต้องสอดคล้องกับวิทยาศาสตร์และหลักเหตุผล หากไม่เป็นไปตามนี้ ศาสนานั้นคือไสยศาสตร์?

พระอับดุลบาฮา

การแก้ปัญหาเศรษฐกิจด้วยวิธีทางศีลธรรม

?พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ ไม่เคยปรากฏมาก่อนว่ามีพระคัมภีร์ของศาสนาใดในอดีตที่กล่าวถึงปัญหาสำคัญข้อนี้ของมนุษย์?

พระอับดุลบาฮา

ความเสมอภาคระหว่างบุรุษและสตรี

?มนุษยชาติเปรียบเสมือนนกที่มีสองปีก ปีกข้างหนึ่งคือบุรุษ อีกข้างหนึ่งคือสตรี นกจะไม่สามารถบินสู่นภากาศได้ ถ้าปีกทั้งสองข้างไม่แข็งแรงและมีกำลังไม่สมดุลย์กัน สถานการณ์ของโลกยุคนี้สตรีจะต้องก้าวหน้าและสามารถทำงานด้านต่างๆ ที่จำเป็นแก่ชีวิต สตรีจะต้องเท่าเทียมกับบุรุษ จะต้องอยู่ในระดับเดียวกับบุรุษและได้รับสิทธิเท่าเทียมกับบุรุษ นี่คือสิ่งที่ข้าพเจ้าขอภาวนา นี่คือหลักธรรมข้อหนึ่งของพระบาฮาอุลลาห์?

พระอับดุลบาฮา

การบริหารของศาสนาบาไฮ

พระศาสดาบาฮาอุลลาห์ได้ทรงวางหลักเกณฑ์การบริหารงานของศาสนาบาไฮไว้ดังนี้

 1. ธรรมสภาบาไฮแห่งท้องถิ่น มีหน้าที่รับผิดชอบชุมชนบาไฮและศาสนกิจของศาสนาบาไฮในท้องถิ่นนั้นๆ ประกอบด้วยกรรมการ 9 ท่าน ซึ่งได้รับการเลือกตั้งจากบาไฮศาสนิกชน ในท้องถิ่นที่มีอายุตั้งแต่ 21 ปีขึ้นไป และจะมีการเลือกตั้งใหม่ทุกปีในวันที่ 21 เมษายน
 2. ธรรมสภาบาไฮแห่งชาติ มีหน้าที่รับผิดชอบชุมชนบาไฮในประเทศและศาสนกิจของศาสนาบาไฮในประเทศ ประกอบด้วยกรรมการ 9 ท่าน ซึ่งได้รับการเลือกตั้งจากผู้แทนบาไฮศาสนิกชนจากท้องถิ่นต่างๆ และจะมีการเลือกตั้งใหม่ทุกปีในวันประชุมบาไฮแห่งชาติ
 3. สภายุติธรรมสากล เป็นสถาบันสูงสุดในการบริหารของศาสนาบาไฮทั่วโลก ประกอบด้วยกรรมการ 9 ท่านเช่นกัน ซึ่งได้รับการเลือกตั้งโดยกรรมการของธรรมสภาบาไฮแห่งชาติต่างๆ ทั่วโลก และมีการเลือกตั้งใหม่ทุก 5 ปี มีสถานที่ทำการอยู่ที่เมืองไฮฟา ประเทศอิสราเอล

นอกจากสถาบันการบริหารที่ได้รับการเลือกตั้งดังกล่าวมาแล้ว ยังมีสถาบันของศาสนาที่ได้จากการแต่งตั้ง ซึ่งมีหน้าที่ในการเผยแพร่และพิทักษ์ศาสนาเท่านั้น สถาบันนี้ได้แก่

 1. พระหัตถ์ศาสนา เป็นผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก พระศาสดาบาฮาอุลลาห์ พระอับดุลบาฮา และท่านโชกิ เอฟเฟนดิ ให้เป็นผู้พิทักษ์และช่วยเผยแพร่ศาสนา
 2. คณะที่ปรึกษาศาสนาแห่งทวีป ได้รับการแต่งตั้งจากสภายุติธรรมแห่งสากล ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาแก่ธรรมสภาบาไฮแห่งชาติ และชุมชนบาไฮในภาคพื้นทวีปนั้นๆ และคณะที่ปรึกษาศาสนานี้ จะเสนอชื่อผู้ช่วยที่ปรึกษาศาสนาในประเทศต่างๆ ไปยังสภายุติธรรมสากลเพื่อพิจารณาและแต่งตั้ง ผู้ช่วยที่ปรึกษาศาสนาจะแต่งตั้งรองผู้ช่วยที่ปรึกษาในเขตความรับผิดชอบของตน จากนั้นจึงเสนอชื่อต่อคณะที่ปรึกษาศาสนาแห่งทวีปเพื่อขอความเห็นชอบ

การเงินของศาสนาบาไฮ

เงินทุนสำหรับส่งเสริมกิจกรรมของศาสนาบาไฮ ได้จากการบริจาคของบาไฮศาสนิกชนโดยมีหลักการบริจาคดังนี้

ศาสนาบาไฮรับบริจาคจากบาไฮศาสนิกชนเท่านั้น

การบริจาคจะต้องกระทำด้วยความสมัครใจ และจะไม่ประกาศเปิดเผยจำนวนเงินที่แต่ละคนบริจาค

การบริจาคขึ้นอยู่กับความศรัทธา เสียสละ และตามอัตภาพของบาไฮศาสนิกชนแต่ละคน จะไม่มีการบังคับให้บริจาค ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม

สถานภาพของศาสนาบาไฮในปัจจุบันนี้

ปัจจุบันนี้มีบาไฮศาสนิกชนอยู่ในชุมชนต่างๆ ทั่วโลกมากกว่า 115,500 แห่ง มีธรรมสภาบาไฮแห่งชาติ อยู่ใน 134 ประเทศ ?มีธรรมสภาแห่งท้องถิ่นมากกว่า 27,300 แห่ง คำสอนของศาสนาบาไฮได้ถูกแปลเป็นภาษาต่างๆ ประมาณ 730 ภาษา

ชุมชนบาไฮนานาชาติ เป็นหน่วยงานหนึ่งของศาสนาบาไฮ สังกัดอยู่องค์การสหประชาชาติและเป็นหน่วยงานที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาต่อองค์การสหประชาชาติทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ตั้งแต่ปี พ.ศ.2513

ศาสนาบาไฮได้เผยแพร่เข้ามาในประเทศไทย เมื่อประมาณ 30 ปีมาแล้ว ปัจจุบันมีศูนย์กลางที่ทำการแห่งชาติอยู่ที่กรุงเทพฯ และมีศูนย์กลางแห่งภาคต่างๆ อยู่ที่เชียงใหม่ ยโสธร อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีจำนวนชุมชนที่มีบาไฮศาสนิกชนอาศัยอยู่ประมาณ 500 แห่งทั่วประเทศ