การเข้าร่วมในวาทกรรมของสังคม

ความก้าวหน้าของประเทศจะเป็นไปได้เมื่อกลุ่มคนที่มีความหลากหลายร่วมกันหารือเกี่ยวกับความท้าทายที่เราเผชิญในฐานะสังคมและพัฒนาความคิดใหม่ ๆ เกี่ยวกับวิธีการตอบสนองต่อความท้าทายเหล่านั้น ชุมชนบาไฮพยายามร่วมอภิปรายในเรื่องต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวโยงกับความเจริญก้าวหน้าทางสังคมในประเทศไทยทั้งในระดับชุมชนและระดับประเทศ

สำนักงานสารนิเทศ ของชุมชนบาไฮประเทศไทย มีส่วนร่วมในระดับของความคิดในประเด็นสำคัญทั้งหลายของสังคม? โดยเข้าร่วมในการสนทนาและเรียนรู้ไปพร้อมกับทุกผู้คนในพื้นที่ที่ความคิดเห็นและนโยบายต่าง ๆ ค่อย ๆ ก่อขึ้นมา สำนักงานนำเสนอความเข้าใจและประสบการณ์ของชุมชนบาไฮทั้งในประเทศและนานาประเทศในการนำคำสอนให้กลายเป็นการกระทำที่มีประโยชน์ต่อส่วนรวม แนวทางการทำงานของสำนักงานหลีกเลี่ยงการแบ่งฝักฝ่ายทางการเมืองอย่างเคร่งครัด เราทำงานร่วมกับรัฐบาล องค์กรอื่น ๆ ชุมชนทางศาสนา สื่อมวลชน และบุคคลทั้งหลาย

เรามีความสนใจเป็นพิเศษในการมีส่วนร่วมในวาทกรรมระดับชาติเกี่ยวกับ การเปลี่ยนแปลงในยุคนี้ เยาวชนและชีวิตครอบครัว สิ่งแวดล้อมและภาวะโลกร้อน ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ บทบาทและอิทธิพลของสื่อ และบทบาทของศาสนาในสังคม?

ในเวทีระหว่างประเทศ ชุมชนบาไฮนานาชาติ เป็นองค์กรอิสระที่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับองค์การสหประชาชาติตั้งแต่ปี พ.ศ. 2491 ชุมชนบาไฮนานาชาติเป็นตัวแทนของชุมชนแห่งชาติทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยเช่นกัน ซึ่งมีสำนักงานอยู่ที่สหประชาชาติในเมืองนิวยอร์กและเมืองเจนีวา นอกจากนั้นยังมีสำนักงานประจำภูมิภาคอาเซียนที่เมืองจาการ์ตา สำนักงานเหล่านี้ชุมชนบาไฮนานาชาติทำงานร่วมกับสหประชาชาติ สถาบันระดับภูมิภาค และองค์กรพัฒนาอื่น ๆ เพื่อค้นหาหนทางในการเพิ่มขีดความสามารถของมนุษยชาติในการสนับสนุนการพัฒนาทางวัตถุและทางจิตใจ