ศักยภาพทางด้านสถาบัน

“ในขณะที่สถาบันของศาสนาได้รับประสบการณ์ พวกเขาก็มีความมั่นใจเพิ่มขึ้นในการเสนอความช่วยเหลือ ช่วยด้านวัสดุอุปกรณ์ การกระตุ้นและการให้คำแนะนำด้วยความรักในการเริ่มการทำงานที่เหมาะสม ในการปรึกษาหารือกันอย่างอิสระ และถ้อยทีถ้อยอาศัยกันในระหว่างสถาบันด้วยกันเอง และกับผู้คนที่พวกเขารับใช้ และในการจัดสรรกำลังทั้งบุคคลและเป็นหมู่คณะในการก้าวไปสู่การเปลี่ยนแปลงสังคม”

ธรรมสภายุติธรรมแห่งสากล

การพัฒนาอย่างค่อยเป็นค่อยไปของโครงสร้างบริหารของชุมชนบาไฮและการทำให้กระบวนการที่เกี่ยวข้องดีขึ้น เป็นเรื่องที่ได้รับความสนใจอย่างสำคัญยิ่งตั้งแต่การก่อกำเนิดศาสนาขึ้นมา เรื่องนี้ได้ถูกอธิบายไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับระบบการบริหารของบาไฮ ภายใต้ชื่อเรื่อง “บาไฮเชื่ออะไร” ในเว็บไซต์นี้ กำลังที่บาไฮอุทิศลงไปกับการพัฒนาศักยภาพของสถาบันและความเอาใจใส่ที่พวกเขาตามวิวัฒนาการและการพัฒนาของกระบวนการและโครงสร้างการบริหาร ไม่ได้ถูกกระตุ้นมาจากความปราถนาที่จะเพิ่มประสิทธิภาพที่ว่า วิสาหกิจของชุมชนบาไฮเองก็ต้องได้รับการจัดเพียงอย่างเดียว แต่พวกเขายังตระหนักถึงว่าการพัฒนาจะต้องก่อให้เกิดรูปแบบของระบบสังคมใหม่ที่เริ่มไว้โดยพระบาฮาอุลลาห์ และวิธีใหม่ที่มนุษยชาติที่บรรลุวุฒิภาวะแล้วจะดูแลกิจการด้านการเมือง สังคม และวัฒนธรรมด้วย