?จงให้วิสัยทัศน์ของเจ้ากว้างไกลครอบคลุมทั่วทั้งโลก…?? พระบาฮาอุลลาห์

ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงส่งพระผู้ให้การศึกษาแก่มนุษย์มาตามลำดับ ผู้ซึ่งเราเรียกว่าพระผู้แสดงธรรมของพระผู้เป็นเจ้า คำสอนของแต่ละพระองค์เป็นพื้นฐานสำหรับความก้าวหน้าของอารยธรรม พระผู้แสดงธรรม มีหลายพระองค์ เช่น พระอับราฮัม พระกฤษณะ พระโซโรแอสเตอร์ พระโมเสส พระพุทธเจ้า พระเยซูคริสต์ และ พระโมฮัมหมัด

พระบาฮาอุลลาห์ พระผู้ทรงเป็นองค์ล่าสุด ทรงอธิบายว่าศาสนาทั้งหลายของโลกนั้นมาจากแหล่งกำเนิดเดียวกันและโดยแก่นแท้แล้ว เป็นเสมือนแต่ละบทเรียนที่เชื่อมโยงต่อเนื่องกันของศาสนาเพียงศาสนาเดียวขององค์พระผู้เป็นเจ้า

ชาวบาไฮเชื่อว่า สิ่งจำเป็นเร่งด่วนสำหรับมนุษยชาติในปัจจุบันคือการค้นพบวิสัยทัศน์ร่วมกันของสังคมในอนาคตที่เป็นหนึ่งเดียวกัน ตลอดจนธรรมชาติและจุดประสงค์ของชีวิต วิสัยทัศน์ดังกล่าว ค่อยๆ ประกฎโฉมออกมาจากพระธรรมคำสอนของพระบาฮาอุลลาห์

สารคดีเรื่อง “แสงธรรมส่องโลก” เนื่องในการเฉลิมฉลองครบรอบ 200 ปี วันคล้ายวันประสูติของพระบาฮาอุลลาห์

Light To The World

คลิ๊กเพื่อชมสารคดี

สารจาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสครบรอบ 200 ปี วันคล้ายวันประสูติ พระบาฮาอุลลาห์

Prime

คลิ๊กเพื่ออ่านสาร

ศาสนาบาไฮเริ่มต้นขึ้นด้วยพันธกิจที่พระผู้เป็นเจ้าทรงมอบหมายให้แก่ศาสนทูตจากสวรรค์สองพระองค์ ซึ่งก็คือ พระบ๊อบและพระบาฮาอุลลาห์
อ่านต่อไป

ลักษณะที่สำคัญของมนุษย์ทุกคนคือวิญญาณแห่งการใช้เหตุผลและเป็นอมตะ วิญญาณอยู่เหนือทุกสรรพสิ่ง มีแหล่งกำเนิดและที่พำนักแท้จริงในโลกแห่งจิตวิญญาณของพระผู้เป็นเจ้า วิญญาณอยู่ ?นอกเหนือไปจากสภาพของวัตถุทั้งหลาย?
อ่านต่อไป

พระผู้เป็นเจ้า พระผู้สร้างจักรวาล ทรงเป็นผู้รอบรู้ทุกสิ่งทุกอย่าง ผู้ทรงไว้ซึ่งความรักและความเมตตาปรานีทั้งมวล เหมือนดังที่ดวงอาทิตย์ฉายแสงบนพื้นโลก
อ่านต่อไป

ศาสนาบาไฮในประเทศไทย

ปัจจุบัน ชุมชนบาไฮในประเทศไทยยึดถือคำสอนของพระบาฮาอุลลาห์เป็นแรงบันดาลใจในการใช้ดำรงชีวิตของแต่ละบุคคลและความเป็นอยู่ของชุมชน ทั้งนี้ด้วยความตระหนักถึงความจำเป็นอย่างเร่งด่วนของการสร้างอารยธรรมใหม่ของพระบาฮาอุลลาห์ ศาสนิกชนบาไฮและเพื่อนของพวกเขาด้วยจำนวนที่เพิ่มทวีขึ้นเรื่อยๆ กำลังเรียนรู้ร่วมกันที่จะส่งเสริมอิทธิพลทางบวกให้กับสังคม ขอบเขตที่ชุมชนบาไฮกำลังให้ความสนใจอยู่ตอนนี้คือการเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการศึกษาที่ทั่วถึงแก่ประชาชนทุกคน ระบบการศึกษาที่ส่งเสริมทั้งทางด้านสติปัญญาควบคู่ไปกับทางด้านจิตวิญญาณ

นับตั้งแต่ในช่วงเริ่มต้นของยุคสมัยของพระบาฮาอุลลาห์-พระผู้ทรงความงามอันอุดมพรได้ทรงส่งเสริมให้ศาสนิกชนของพระองค์เดินทางไปทั่วทุกมุมโลกเพื่อนำข่าวสารของการเสด็จมาของพระองค์ไปแบ่งปันและบอกกล่าวให้แก่มนุษยชาติทั้งมวลเพื่อให้ทราบโดยทั่วถึงกัน บาไฮจำนวนมากตอบรับและสนองต่อคำร้องเรียกนี้ของพระองค์ โดยพวกเขาได้ออกจากถิ่นฐานของตนและเดินทางไปยังพื้นที่ต่าง ๆ หนึ่งในจำนวนผู้ที่กล่าวถึงนี้ ยังมีชาวบาไฮผู้หนึ่งซึ่งขณะนั้นเขามีถิ่นฐานอยู่ในประเทศอินเดียและเขาได้ตัดสินใจเดินทางมายังประเทศไทยในราวปีพุทธศักราช 2494 ซึ่งในปีเดียวกันนี้เองมีคนไทยผู้หนึ่งได้ยอมรับข่าวสารแห่งการเสด็จมาของพระบาฮาอุลลาห์และเขาตัดสินใจหันหน้าและหันจิตวิญญาณของเขาเข้าหาพระองค์ บุคคลดังกล่าวนี้เป็นชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงซึ่งในเวลานั้นเขาอาศัยอยู่ที่กรุงเทพมหานคร ภายหลังจากนั้นไม่นาน คำสอนของพระองค์ก็ได้แพร่กระจายไปยังทุกๆภูมิภาคของประเทศไทย

ปัจจุบันชาวบาไฮในประเทศไทยอาศัยอยู่ทุกภูมิภาคในประเทศไทย และมีศูนย์ศาสนาบาไฮซึ่งเป็นที่ที่ชาวบาไฮมาพบปะ และทำกิจกรรมร่วมกัน หากเพื่อนๆมีความสนใจที่จะพูดคุยและทำความรู้จักกับเพื่อนบาไฮที่อยู่ในละแวกท่าน ท่านสามารถไปที่ศูนย์ศาสนาบาไฮเหล่านี้ หรือติดต่อศูนย์กลางศาสนาบาไฮแห่งชาติเพื่อค้นหาถึงเพื่อนบาไฮที่อยู่ในละแวกท่าน