“หลักธรรมของพระศาสดาบาฮาอุลลาห์แต่ละข้อ ควรได้รับการศึกษาอย่างถี่ถ้วนจนกว่าจะเป็นที่ตระหนักและเข้าใจทั้งด้วยจิตใจและความนึกคิด ดังนี้แล้วเจ้าจะกลายเป็นผู้เดินตามแสงธรรม เป็นทหารของกองทัพธรรมผู้ที่เปี่ยมไปด้วยคุณธรรมอย่างแท้จริง เป็นผู้ได้มาซึ่งอารยธรรมใหม่และเผยแพร่อารยธรรมนั้นต่อไป”?พระอับดุลบาฮา

คัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์

พระธรรมลิขิตบทหลักของพระบาฮาอุลลาห์, พระบ๊อบ, พระอับดุลบาฮา และท่านโชกิ เอฟเฟนดิ

หนังสือ

หนังสือต่างๆ เกี่ยวกับศาสนาบาไฮ ภาคภาษาไทย

บทความ

บทความต่างๆเพื่อการศึกษา ภาคภาษาไทย