การมีส่วนร่วมในชุมชน

ด้วยความคิดในจิตใจที่ว่าบาไฮเข้าไปมีส่วนในความร่วมมือในการรณรงค์ เคลื่อนไหว องค์กร หมู่คณะหรือบุคคลเพิ่มมากขึ้นตามกลุ่มที่มีทรัพยากรที่มีอยู่จะเอื้ออำนวยเพื่อการก่อตั้งหุ้นส่วนในการทำงานเพื่อความพยายามไปสู่การเปลี่ยนแปลงสังคมและเพื่อการสร้างแนวทางของความสามัคคีเพื่อการส่งเสริมสวัสดิภาพของมนุษยชาติและเพื่อการมีส่วนก่อให้เกิดภราดรภาพขึ้นบนโลก

ธรรมสภายุติธรรมแห่งสากล

พระบาฮาอุลลาห์ได้ทรงแนะนำผู้ที่เป็นศาสนิกชนของพระองค์ว่า“จงมีความห่วงใยอย่างตระหนักโดยแท้จริงเพื่อยุคสมัยที้มีชีวิตอยู่ และมุ่งเจตนารมย์ของเจ้าไปที่ภาวะและเวลาที่ฉุกเฉินนี้”?ด้วยเหตุนี้ บาไฮทั่วโลกทั้งโดยส่วนตัวและโดยการรวมกันเป็นหมู่คณะจึงได้ทุ่มความพยายามไปที่การมีส่วนร่วมในชีวิตของชุมชน ทำงานเคียงบ่าเคียงไหล่กับกลุ่มต่างๆที่หลากหลาย

ในที่นี้ได้มีการสำรวจปัจจัยเสริมสองอย่างของความพยายามของกิจกรรมทางสังคม ได้บรรยายถึงขอบข่ายของกิจกรรม การปฏิบัติการมักเกิดขึ้นในกลุ่มรากหญ้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดความเป็นอยู่ที่ดีทั้งทางด้านวัตถุและสังคมในชุมชนที่กว้างขึ้น ซึ่งมีความเกี่ยวข้องอย่างแนบแน่นกับความมุ่งมั่นต่อการพัฒนาสวัสดิการสาธารณะในระดับของความคิดผ่านการมีส่วนร่วมของการสนทนาของสังคมในท่ามกลางสมาชิกของบาไฮแล้วมักกระทำโดยผ่านการแบ่งปันความคิดเห็นที่ได้รับแรงบันดาลใจจากพระธรรมคำสอนของบาไฮในพื้นที่ของสังคมที่หลากหลาย ธรรมสภาบาไฮแห่งชาติได้ประสานความพยายามต่าง ๆ ของบาไฮเพื่อก่อให้เกิดการอภิปรายที่มีเป้าหมายอยู่ที่ด้านต่างๆที่หลากหลายของความก้าวหน้าของสังคม ในขณะที่ชุมชนบาไฮนานาชาติก็เป็นผู้รับผิดชอบเรื่องของเครือข่ายระดับโลกที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความเสมอภาคของบุรุษและสตรีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน