“หลักธรรมของพระศาสดาบาฮาอุลลาห์แต่ละข้อ ควรได้รับการศึกษาอย่างถี่ถ้วนจนกว่าจะเป็นที่ตระหนักและเข้าใจทั้งด้วยจิตใจและความนึกคิด ดังนี้แล้วเจ้าจะกลายเป็นผู้เดินตามแสงธรรม เป็นทหารของกองทัพธรรมผู้ที่เปี่ยมไปด้วยคุณธรรมอย่างแท้จริง เป็นผู้ได้มาซึ่งอารยธรรมใหม่และเผยแพร่อารยธรรมนั้นต่อไป”พระอับดุลบาฮา