“จงให้วิสัยทัศน์ของเจ้า ครอบคลุมทั่วทั้งโลก…” พระบาฮาอุลลาห์

ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงส่งพระผู้ให้การศึกษาแก่มนุษย์มาตามลำดับ ผู้ซึ่งเราเรียกว่าพระผู้แสดงธรรมของพระผู้เป็นเจ้า คำสอนของแต่ละพระองค์เป็นพื้นฐานสำหรับความก้าวหน้าของอารยธรรม พระผู้แสดงธรรม มีหลายพระองค์ เช่น พระอับราฮัม พระกฤษณะ พระโซโรแอสเตอร์ พระโมเสส พระพุทธเจ้า พระเยซูคริสต์ และ พระโมฮัมหมัด

พระบาฮาอุลลาห์ พระผู้ทรงเป็นองค์ล่าสุด ทรงอธิบายว่าศาสนาทั้งหลายของโลกนั้นมาจากแหล่งกำเนิดเดียวกันและโดยแก่นแท้แล้ว เป็นเสมือนแต่ละบทเรียนที่เชื่อมโยงต่อเนื่องกันของศาสนาเพียงศาสนาเดียวขององค์พระผู้เป็นเจ้า

ชาวบาไฮเชื่อว่า สิ่งจำเป็นเร่งด่วนสำหรับมนุษยชาติในปัจจุบันคือการค้นพบวิสัยทัศน์ร่วมกันของสังคมในอนาคตที่เป็นหนึ่งเดียวกัน ตลอดจนธรรมชาติและจุดประสงค์ของชีวิต วิสัยทัศน์ดังกล่าว ค่อยๆ ประกฎโฉมออกมาจากพระธรรมคำสอนของพระบาฮาอุลลาห์

พระบาฮาอุลลาห์ และพระปฏิญญาของพระองค์

ต้นกำเนิดของศาสนาบาไฮและแหล่งที่มาของความสามัคคีอันเหนี่ยวแน่น

ชีวิตของจิตวิญญาณ

จิตวิญญาณที่เป็นอมตะ, จุดประสงค์ของชีวิต, และการพัฒนาคุณลักษณะของจิตวิญญาณ

พระผู้เป็นเจ้าและสิ่งสร้างสรรค์ของพระองค์

พระผู้เป็นเจ้า, การเปิดเผยพระธรรม, มนุษยชาติ, โลกธรรมชาติ, และความก้าวหน้าของอารยธรรมโลก

ความสัมพันธ์ที่จำเป็น

การพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างแต่ละบุคคล, ชุมชน, และสถาบันซึ่งสะท้อนถึงหลักธรรมของความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของมนุษยชาติ

สันติภาพสากล

หลักพระธรรมที่จำเป็นเพื่อให้เกิดสันติภาพและการสร้างสรรค์อารยธรรมโลกใหม่