เยาวชน

“ถึงแม้ว่าบุคลิกภาพและลักษณะของพวกเธอจะถูกทำให้เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาจากความแตกต่างอย่างมากของเหตุการณ์ต่างๆ แต่ความปราถนาที่จะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่สร้างสรรค์และศักยภาพในการรับใช้อย่างมีความหมาย ทั้งจากคุณลักษณะของชีวิตในช่วงเวลาต่างๆ เธอไม่ได้ถูกจำกัดไว้ด้วยชาติพันธุ์หรือสัญชาติ หรือขึ้นอยู่กับปัจจัยทางวัตถุแต่อย่างใด ช่วงเวลาที่สดใสของการเป็นเยาวชนที่เธอได้มีประสบการณ์มานั้น ก็เหมือนที่คนอื่นต่างก็ประสบมา แต่มันเป็นช่วงเวลาที่สั้นและมีความสำคัญอย่างยิ่งที่ว่าเธอจะต้องเพียรพยายามที่จะเป็นดังเช่นผู้ที่พระบาฮาอุลลาห์เคยทรงเรียกไว้ว่า ผลไม้แห่งชีวิตที่ได้รับการเก็บเกี่ยวมา”

ธรรมสภายุติธรรมแห่งสากล

เยาวชนได้แสดงบทบาทหน้าที่ที่สำคัญยิ่งในประวัติศาสตร์บาไฮ พระบ๊อบเองได้ทรงประกาศศาสนาของพระองค์เมื่อมีพระชนม์ 25 พรรษา ผู้ที่ยอมรับเชื่อถือพระองค์ก็ล้วนอยู่ในช่วงที่เป็นคนหนุ่มสาว ในช่วงที่พระบาฮาอุลลาห์และพระอับดุลบาฮายังมีพระชนม์ชีพและบริหารศาสนจักรอยู่นั้น คนหนุ่มสาวต่างก็ออกแนวหน้าในการประกาศศาสนาใหม่นี้และแบ่งปันคำสอนกับคนอื่น

เพื่อเดินทางตามรอยที่เยาวชนเหล่านี้และบุคคลที่พิเศษอื่นๆได้เริ่มต้นขึ้นไว้ ได้มีบาไฮวัยหนุ่มสาวในแต่ละช่วงอายุคน จำนวนหลายพันคนลุกขึ้นมาตามการขอร้องของพระบาฮาอุลลาห์ ความพยายามของพวกเขาได้รับการชี้แนะจากหัวขบวนของศาสนา ในปัจจุบันนี้คือ ธรรมสภายุติธรรมแห่งสากล ซึ่งกระตุ้นให้เยาวชนยึดอยู่กับตราประทับและคุณลักษณะแห่งการกระตือรือร้นของช่วงการเป็นเยาวชนและมีส่วนร่วมอย่างเด็ดเดี่ยวเพื่อความก้าวหน้าของอารยธรรมทางจิตใจและทางวัตถุ ขอบเขตของการแนะแนวทางและการกระตุ้นของธรรมสภายุติธรรมแห่งสากลและการตอบสนองของเยาวชนในปัจจุบันนี้กว้างขวางเกินไป และกิจกรรมที่สร้างแรงดลใจให้เกิดขึ้นก็มีความหลากเกินไปที่จะสามารถสาธยายได้ทั้งหมด พื้นที่นี้จึงเน้นเอาข้อเดียวเป็นตัวอย่างคือ งานชุมนุมเยาวชนในพื้นที่ต่างๆ 114 แห่งทั้วโลก ที่จัดขึ้นในปี 2556 ตามมาด้วยกระแสของการชุมนุมกันขนาดเล็กที่เกิดขึ้นตามมาอีกนับแต่นั้นมา

ท่านอาจได้อ่านสาส์นของธรรมสภายุติธรรมแห่งสากลที่มีไปถึงผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนหลายหมื่นคน หรือดูหนังสั้นเรื่อง “การรับใช้มนุษยชาติ” และดูรายงานจากชุมนุมแต่ละแห่งในปี 2556 จากตอนพิเศษของเว็บไซต์ของธรรมสภายุติธรรมแห่งสากล นอกจากนั้น บทความที่นำเสนอข้างล่างนี้ซึ่งประกอบขึ้นด้วยบทคัดย่อจากเอกสารที่ศึกษากันระหว่างการชุมนุมและการรวมตัวกันที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากนั้นสาระสำคัญจากการสนทนาของผู้เข้าร่วมที่ร่วมพิจารณาหัวข้อที่มีความเกี่ยวโยงกับการรับใช้ต่อมนุษยชาติด้วยกัน