“โปรดให้ชาติที่น่านับถือนี้เรืองเกียรติ โปรดรับชาตินี้ไว้ในอาณาจักรของพระองค์” – พระอับดุลบาฮา

ปัจจุบัน?ชุมชนบาไฮในประเทศไทยยึดถือคำสอนของพระบาฮาอุลลาห์เป็นแรงบันดาลใจในการใช้ดำรงชีวิตของแต่ละบุคคลและความเป็นอยู่ของชุมชน ทั้งนี้ด้วยความตระหนักถึงความจำเป็นอย่างเร่งด่วนของการสร้างอารยธรรมใหม่ของพระบาฮาอุลลาห์ ศาสนิกชนบาไฮและเพื่อนของพวกเขาด้วยจำนวนที่เพิ่มทวีขึ้นเรื่อยๆ กำลังเรียนรู้ร่วมกันที่จะส่งเสริมอิทธิพลทางบวกให้กับสังคม ขอบเขตที่ชุมชนบาไฮกำลังให้ความสนใจอยู่ตอนนี้คือการเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการศึกษาที่ทั่วถึงแก่ประชาชนทุกคน ระบบการศึกษาที่ส่งเสริมทั้งทางด้านสติปัญญาควบคู่ไปกับทางด้านจิตวิญญาณ

นับตั้งแต่ในช่วงเริ่มต้นของยุคสมัยของพระบาฮาอุลลาห์-พระผู้ทรงความงามอันอุดมพรได้ทรงส่งเสริมให้ศาสนิกชนของพระองค์เดินทางไปทั่วทุกมุมโลกเพื่อนำข่าวสารของการเสด็จมาของพระองค์ไปแบ่งปันและบอกกล่าวให้แก่มนุษยชาติทั้งมวลเพื่อให้ทราบโดยทั่วถึงกัน บาไฮจำนวนมากตอบรับและสนองต่อคำร้องเรียกนี้ของพระองค์ โดยพวกเขาได้ออกจากถิ่นฐานของตนและเดินทางไปยังพื้นที่ต่าง ๆ หนึ่งในจำนวนผู้ที่กล่าวถึงนี้ ยังมีชาวบาไฮผู้หนึ่งซึ่งขณะนั้นเขามีถิ่นฐานอยู่ในประเทศอินเดียและเขาได้ตัดสินใจเดินทางมายังประเทศไทยในราวปีพุทธศักราช 2494 ซึ่งในปีเดียวกันนี้เองมีคนไทยผู้หนึ่งได้ยอมรับข่าวสารแห่งการเสด็จมาของพระบาฮาอุลลาห์และเขาตัดสินใจหันหน้าและหันจิตวิญญาณของเขาเข้าหาพระองค์ บุคคลดังกล่าวนี้เป็นชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงซึ่งในเวลานั้นเขาอาศัยอยู่ที่กรุงเทพมหานคร ภายหลังจากนั้นไม่นาน คำสอนของพระองค์ก็ได้แพร่กระจายไปยังทุกๆภูมิภาคของประเทศไทย

ปัจจุบันชาวบาไฮในประเทศไทยอาศัยอยู่ทุกภูมิภาคในประเทศไทย และมีศูนย์ศาสนาบาไฮซึ่งเป็นที่ที่ชาวบาไฮมาพบปะ และทำกิจกรรมร่วมกัน หากเพื่อนๆมีความสนใจที่จะพูดคุยและทำความรู้จักกับเพื่อนบาไฮที่อยู่ในละแวกท่าน ท่านสามารถไปที่ศูนย์ศาสนาบาไฮเหล่านี้ หรือติดต่อศูนย์กลางศาสนาบาไฮแห่งชาติเพื่อค้นหาถึงเพื่อนบาไฮที่อยู่ในละแวกท่าน

ประวัติของศาสนาบาไฮในประเทศไทย

ระบบบริหารชุมชนในประเทศ

ด้านสังคมและเศรษฐกิจ

การมีส่วนร่วมในวาทกรรมของประเทศ