การเปิดเผย

พระผู้เป็นเจ้า พระผู้สร้างจักรวาล ทรงเป็นผู้รอบรู้ทุกสิ่งทุกอย่าง ผู้ทรงไว้ซึ่งความรักและความเมตตาปรานีทั้งมวล เหมือนดังที่ดวงอาทิตย์ฉายแสงบนพื้นโลก แสงแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้าก็ล่วงถึงทุกสรรพสิ่งสร้างสรรค์ของพระองค์ เป็นไปไม่ได้ที่จิตที่ยังไม่เป็นอมตะจะสามารถเข้าใจถึงแก่นสาระของพระองค์ได้อย่างแท้จริง ถึงแม้ว่าแนวคิดของเราเกี่ยวกับพระองค์จะเป็นเรื่องราวที่กว้างหรือจินตนาการเพียงใด ก็ยังคงถูกกันไว้ด้วยความจำกัดของจิตของมนุษย์

ตลอดทุกยุค พระผู้เป็นเจ้าได้ส่งผู้นำสาส์นแห่งสวรรค์ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในนามพระศาสดาของพระผู้เป็นเจ้า ท่านเหล่านี้คือ พระอับราฮัม พระกฤษณะ พระโซโรแอสเตอร์ พระโมเสส พระพุทธเจ้า พระเยซูคริสต์ พระโมฮัมหมัด และในยุคที่ไม่นานมานี้ก็คือพระบ็อบ พระบาฮาอุลลาห์ ซึ่งเสด็จมาเพื่อปลูกฝังความสามารถทางจริยธรรมของจิตวิญญาณและสติปัญญาของมนุษยชาติ หลังจากการเสด็จมาของพระศาสดาของพระผู้เป็นเจ้า ความก้าวหน้าอย่างพิเศษก็เกิดขึ้นในโลก เพื่อการเข้าถึงสู่รากลึกของแรงจูงใจของมนุษย์ ธรรมะของพระองค์ที่ปลูกศักยภาพของประชากรทั้งมวลให้มีส่วนในการสร้างอารยธรรมให้ก้าวหน้าไปสู่ระดับที่ไม่เคยเป็นมาก่อน

ในขณะนี้ เราพบว่าตัวเองอยู่ที่ธรณีประตูของการมาถึงของยุคของชาติพันธุ์ของมนุษย์ การผ่านยุคต่างๆ เราได้สำรวจความเป็นทารกและเด็กของเราโดยรวมๆ รอบโลกนั้น สังคมของมนุษย์ถูกปรับรูปร่างใหม่และแนวโน้มสูงสุดนั้นชัดเจน เรากำลังประสบกับการจัดองค์การของสังคมของมนุษย์เป็นดังอารยธรรมของโลก

“จงเป็นสักขีพยานต่อหลักฐานอันพิเศษสุดของฝีพระหัตถ์ของพระผู้เป็นเจ้าและสะท้อนทั้งขอบเขตและลักษณะของสิ่งนี้ พระบาฮาอุลลาห์”

อารยธรรมที่เจริญก้าวหน้าอย่างไม่สิ้นสุด

คัมภีร์ศาสนาบาไฮอธิบายไว้ว่า ขณะนี้มนุษยชาติได้ผ่านช่วงปฐมวัยและกำลังยืนอยู่ ณ จุดเริ่มต้นของการบรรลุวุฒิภาวะ

ความเปลี่ยนแปลงที่มีนัยลึกซึ้งและส่งผลกระทบอย่างกว้างไกลที่ดำเนินอยู่ในปัจจุบันเป็นลักษณะเฉพาะของช่วง
การปรับเปลี่ยนนี้ เปรียบได้กับการย่างเข้าสู่วัยรุ่น ความคิด ทัศนคติ และอุปนิสัยเดิมๆ ในช่วงปฐมวัยกำลังถูกกำจัดออกไป ขณะเดียวกันแนวความคิดและการกระทำใหม่ๆ ที่แสดงถึงการมีวุฒิภาวะเริ่มเข้ามาแทนที่

จากคำอธิบายของพระอับดุลบาฮา: สิ่งต่างๆ ที่เคยนำมาปรับใช้ได้และตอบสนองความต้องการของมนุษยชาติในอดีตไม่สามารถตอบสนองความต้องการและความท้าทายของวันเวลานี้ได้ ถือเป็นช่วงเวลาแห่งปรากฏการณ์ใหม่ ช่วงเวลาที่มนุษย์จะบรรลุเป้าหมายในเวลานี้ มนุษย์จะต้องได้รับการปลูกฝังให้เปี่ยมไปด้วยคุณธรรม และความสามารถใหม่ๆ ดำเนินตามมาตรฐานใหม่ทางศีลธรรม ฝึกฝนทักษะใหม่ๆ .. พรสวรรค์และคุณสมบัติพิเศษของช่วงวัยหนุ่มสาวแม้ว่าจะเหมาะสมแก่เวลาและพอเพียงสำหรับช่วงวัยรุ่น ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของมนุษยชาติในช่วงของการเติบโตเต็มที่ได้

เอกลักษณ์ของการก้าวเข้าสู่วุฒิภาวะ คือ การรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของมนุษยชาติ ท่านโชกิ เอฟเฟนดิ เขียนไว้ว่าเอกภาพของครอบครัว เอกภาพของเผ่าพันธุ์ เอกภาพของรัฐ และเอกภาพของประเทศล้วนได้รับการจัดตั้งขึ้นอย่างสำเร็จลุล่วง เป้าหมายต่อไปที่มนุษยชาติกำลังทนทุกข์ทรมานอยู่ในขณะนี้ พยายามทำให้เป็นจริงขึ้นก็คือเอกภาพของมวลมนุษย์ทั่วโลก

ในงานเขียนอีกชิ้นหนึ่ง ท่านโชกิ เอฟเฟนดิ กล่าวถึงการถือกำเนิดขึ้นของอารยธรรมโลกที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน และอยู่เหนือจินตนาการของมนุษย์ทั้งปวงใครจะสามารถจินตนาการได้ว่าอารยธรรมดังกล่าวเมื่อปรากฏขึ้นจะนำพามนุษยชาติไปสู่มาตรฐานอันสูงส่งเพียงใด ใครจะสามารถวัดได้ว่าภูมิปัญญาของมนุษย์จะเพิ่มพูนขึ้นมากเท่าใดเมื่อพวกเขาได้รับการปลดปล่อยจากพันธนาการทั้งปวง ใครจะสามารถจินตนาการเห็นภพต่างๆ ที่จิตวิญญาณของมนุษย์ จะเข้าถึงได้เมื่อได้รับพลังจากแสงพระธรรมของพระบาฮาอุลลาห์ ที่เปล่งรัศมีสาดส่องลงมาอย่างเต็มที่

การเริ่มก่อตัวขึ้นของอารยธรรมโลกที่รุ่งเรืองทั้งทางวัตถุและทางจิตวิญญาณมีความหมายว่าการดำเนินชีวิตทางโลกและทางธรรมต้องก้าวหน้าควบคู่ไปด้วยกัน ด้วยศรัทธาและด้วยเหตุผลเราจะสามารถค้นพบศักยภาพที่ซ่อนเร้นอยู่ในปัจเจกบุคคลและในมนุษยชาติทั้งมวล และสามารถนำศักยภาพดังกล่าวมาทำให้เป็นจริงได้ การตระหนักถึงความสัมพันธ์สอดคล้องกันระหว่างวิทยาศาสตร์และศาสนาจะอำนวยให้นุษยชาติสร้าง ประยุกต์ และเผยแพร่องค์ความรู้ทางวัตถุและจิตวิญญาณไปยังพลเมืองทั่วทั้งโลก