สาส์นจากสภายุติธรรมแห่งสากล

พ.ศ. 2561

สาส์นจากสภายุติธรรมแห่งสากล 16 กุมภาพันธ์ 2018 (2561)

สาส์นจากสภายุติธรรมแห่งสากล 1 มิถุนายน 2018?(2561)

สาส์นจากสภายุติธรรมแห่งสากล 2 กรกฎาคม 2018?(2561)

สาส์นจากสภายุติธรรมแห่งสากล 22 กรกฎาคม 2018?(2561)

สาส์นจากสภายุติธรรมแห่งสากล 9 พฤศจิกายน 2018?(2561)

สาส์นจากสภายุติธรรมแห่งสากล 26 พฤศจิกายน 2018?(2561)

พ.ศ. 2560

สาส์นเรซวาน 2018 (2560)

สาส์นจากสภายุติธรรมแห่งสากล 1 มีนาคม 2017 (2560)

สาส์นจากสภายุติธรรมแห่งสากล 27 เมษายน 2017?(2560)

สาส์นจากสภายุติธรรมแห่งสากล 2 พฤษภาคม 2017?(2560)

สาส์นจากสภายุติธรรมแห่งสากล 31 ตุลาคม 2017?(2560)

พ.ศ. 2559

สาส์นเรซวาน?2559

สาส์นจากสภายุติธรรมแห่งสากล 2 มกราคม 2016 (2559)

สาส์นจากสภายุติธรรมแห่งสากล 26 มีนาคม 2016?(2559)

สาส์นจากสภายุติธรรมแห่งสากล 18 พฤษภาคม 2016?(2559)

สาส์นจากสภายุติธรรมแห่งสากล 18 พฤษภาคม 2016?(2559)

สาส์นจากสภายุติธรรมแห่งสากล 19 พฤษภาคม 2016?(2559)

สาส์นจากสภายุติธรรมแห่งสากล 4 สิงหาคม 2016?(2559)

สาส์นจากสภายุติธรรมแห่งสากล 14 ตุลาคม 2016?(2559)

พ.ศ. 2558

สาส์นเรซวาน 2558

สาส์นจากธรรมสภาแห่งสากล 29 เมษายน 2015 (2558)

สาส์นจากสภายุติธรรมแห่งสากล 8 พฤษภาคม 2015?(2558)

สาส์นจากสภายุติธรรมแห่งสากล 18 พฤษภาคม 2015?(2559)

สาส์นจากสภายุติธรรมแห่งสากล 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2015?(2558)

สาส์นจากสภายุติธรรมแห่งสากล 22 สิงหาคม 2015?(2558)

สาส์นจากสภายุติธรรมแห่งสากล 8 กันยายน 2015?(2558)

สาส์นจากสภายุติธรรมแห่งสากล 27 ตุลาคม 2015?(2558)

สาส์นจากสภายุติธรรมแห่งสากล 29 ธันวาคม 2015?(2558)

พ.ศ. 2557

สาส์นเรซวาน 2557

สาส์นจากสภายุติธรรมแห่งสากล 29 มกราคม 2014 (2557)

สาส์นจากสภายุติธรรมแห่งสากล 21 พฤษภาคม 2014?(2557)

สาส์นจากสภายุติธรรมแห่งสากล 6 มิถุนายน 2014?(2557)

สาส์นจากสภายุติธรรมแห่งสากล 10 กรกฎาคม 2014?(2557)

สาส์นจากสภายุติธรรมแห่งสากล 1 สิงหาคม 2014?(2557)

สาส์นจากสภายุติธรรมแห่งสากล 1 ตุลาคม 2014?(2557)

สาส์นจากสภายุติธรรมแห่งสากล 12 พฤศจิกายน 2014?(2557)

สาส์นจากสภายุติธรรมแห่งสากล 11 ธันวาคม 2014?(2557)

สาส์นจากสภายุติธรรมแห่งสากล 18 ธันวาคม 2014?(2557)

พ.ศ. 2556

สาส์นเรซวาน 2556

สาส์นจากสภายุติธรรมแห่งสากล 5 กุมภาพันธ์? 2013 (2556)

สาส์นจากสภายุติธรรมสากล 2 มีนาคม 2013 (2556)

สาส์นจากธรรมสภาแห่งสากล 19 เมษายน 2013 (2556)

สาส์นจากธรรมสภาแห่งสากล 1 พฤษภาคม 2013 (2556)

สาส์นจากสภายุติธรรมแห่งสากล 16 พฤษภาคม 2013 (2556)

สาส์นจาสภายุติธรรมแห่งสากล 1 กรกฏาคม พ.ศ. 2013 (2556)

สาส์นจากสภายุติธรรมแห่งสากล 26 พฤศจิกายน 2013 (2556)

สาส์นจาสภายุติธรรมแห่งสากล 5 ธันวาคม 2013 (2556)

พ.ศ. 2555

สาส์นเรซวาน 2555

สาส์นจากสภายุติธรรมแห่งสากล 16 กุมภาพันธ์ 2012 (2555)

สาส์นจากสภายุติธรรมแห่งสากล 27? มิถุนายน?2012?(2555)

พ.ศ. 2554

สาส์นเรซวาน 2554

สาส์นจากสภายุติธรรมแห่งสากล 1 มกราคม?2011?(2554)

สาส์นจากสภายุติธรรมแห่งสากล 12 ธันวาคม 2011?(2554)

พ.ศ. 2553

สาส์นเรซวาน 2553

สาส์นจากสภายุติธรรมแห่งสากล 29 สิงหาคม 2010 (2553)

สาส์นจากสภายุติธรรมแห่งสากล 28 ธันวาคม 2010?(2553)

พ.ศ. 2552

สาส์นจากสภายุติธรรมแห่งสากล 21 มีนาคม 2009 (2552)

สาส์นจากธรรมสภายุติธรรมแห่งสากล 10 พฤษภาคม 2009?(2552)

สาส์นจากธรรมสภายุติธรรมแห่งสากล 17 พฤษภาคม 2009?(2552)

สาส์นจากธรรมสภายุติธรรมแห่งสากล 15 ธันวาคม 2009?(2552)

พ.ศ. 2551

สาส์นเรซวาน 2551

สาส์นจากสภายุติธรรมแห่งสากล 12 พฤษภาคม 2008 (2551)

สาส์นจากธรรมสภายุติธรรมแห่งสากล 13 พฤษภาคม 2008?(2551)

สาส์นจากสภายุติธรรมแห่งสากล 20 ตุลาคม 2008?(2551)

พ.ศ. 2550

สาส์นเรซวาน 2550

สาส์นจากธรรมสภายุติธรรมแห่งสากล 19 มกราคม 2007 (2550)

สาส์นจากสภายุติธรรมแห่งสากล 14 มีนาคม (2550)

สาส์นจากธรรมสภายุติธรรมแห่งสากล 25 มีนาคม 2007?(2550)

พ.ศ. 2549

สาส์นเรซวาน 2549

สาส์นจากสภายุติธรรมแห่งสากล 17 สิงหาคม 2006?(2549)

พ.ศ. 2548

สาส์นเรซวาน 2548

สาส์นจากสภายุติธรรมแห่งสากล 14 เมษายน 2005 (2548)

สาส์นจากสภายุติธรรมแห่งสากล 14 พฤศจิกายน 2005?(2548)

สาส์นจากสภายุติธรรมแห่งสากล 20 ธันวาคม 2005?(2548)

สาส์นจากสภายุติธรรมแห่งสากล 27 ธันวาคม 2005?(2548)

สาส์นจากสภายุติธรรมแห่งสากล 28 ธันวาคม 2005?(2548)

พ.ศ. 2547

สาส์นเรซวาน 2547

พ.ศ. 2546

สาส์นเรซวาน 2546

สาส์นจากสภายุติธรรมแห่งสากล 17 มกราคม 2003 (2546)

สาส์นจากธรรมสภายุติธรรมแห่งสากล 27 เมษายน 2003?(2546)

พ.ศ. 2545

สาส์นเรซวาน 2545

พ.ศ. 2544

สาส์นเรซวาน 2544
สาส์นจากสภายุติธรรมแห่งสากล 9 มกราคม 2001 (2544)

สาส์นจากสภายุติธรรมแห่งสากล 16 มกราคม 2001?(2544)

สาส์นจากสภายุติธรรมแห่งสากล 24 พฤษภาคม 2001?(2544)

สาส์นจากสภายุติธรรมแห่งสากล 1 มิถุนายน 2001?(2544)

สาส์นจากสภายุติธรรมแห่งสากล 12 พฤศจิกายน?2001?(2544)

สาส์นจากสภายุติธรรมแห่งสากล 12 พฤศจิกายน 2001?(2544)

พ.ศ. 2543
สาส์นเรซวาน 2543
สาส์นจากสภายุติธรรมแห่งสากล 24 กันยายน 2000 (2543)

พ.ศ. 2542
สาส์นเรซวาน 2542
สาส์นจากสภายุติธรรมแห่งสากล 26 พฤศจิกายน 1999 (2542)

พ.ศ. 2542

สาส์นจากสภายุติธรรมแห่งสากล 28 ธันวาคม 1999?(2542)

พ.ศ. 2541

สาส์นเรซวาน 2541

พ.ศ. 2539

สาส์นเรซวาน 2539

พ.ศ. 2536

สาส์นจากสภายุติธรรมแห่งสากล 13 พฤษภาคม 1994 (2536)

สาส์นจากสภายุติธรรมแห่งสากล 9 พฤศจิกายน 1994?2536)

พ.ศ. 2535

สาส์นจากสภายุติธรรมแห่งสากล 26 มีนาคม 1993 (2535)

สาส์นจากสภายุติธรรมแห่งสากล 26 พฤศจิกายน 1993?(2535)

สาส์นจากสภายุติธรรมแห่งสากล 3 ธันวาคม 1993?(2535)

พ.ศ. 2532

สาส์นจากสภายุติธรรมแห่งสากล 27 สิงหาคม 1990 (2532)

พ.ศ. 2532

สาส์นเรซวาน 2532

สาส์นจากสภายุติธรรมแห่งสากล 27 สิงหาคม 1990?(2532)